ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до змісту магістерської (дипломної) роботиТитульний аркуш М(Д)Р містить (додаток А):

­ найменування вищого навчального закладу, де виконана М(Д)Р;

­ назву факультету;

­ назву кафедри;

­ прізвище, ім'я, по-батькові автора;

­ тему М(Д)Р;

­ найменування спеціальності;

­ освітньо-кваліфікаційний рівень, на який претендує здобувач;

­ рішення кафедри про допуск до захисту із зазначенням протоколу та дати;

­ науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника;

­ науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по-батькові завідувача кафедри;

­ підпис магістра;

­ місто і рік захисту роботи.

Індивідуальне завдання (додаток Б) видається керівником магістерської (дипломної) роботи. В ньому визначено план роботи, напрямок, завдання і терміни виконання.

Відгук наукового керівника(додаток В) розкриває основні досягнення та недоліки роботи.

Зовнішня рецензія (додаток Г) відображає відгук базового підприємства про дану роботу.

Реферат (додаток Д) виконується на заключному етапі написання М(Д)Р перед поданням її до захисту. Призначення реферату - ознайомлення членів ДЕК з методикою дослідження, фактичними результатами й основними висновками М(Д)Р.

Реферат (обсяг 1 сторінка) має розкривати зміст М(Д)Р (в дуже стислій формі сутність роботи за розділами), в ньому не повинно бути надмірних подробиць, а також інформації, якої нема в М(Д)Р.

В рефераті, необхідно вказати загальний обсяг роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття.

Довідка про впровадження має засвідчувати про використання розробок магістра (спеціаліста) в обліковій практиці підприємства.

Анотація – включає: тему магістерської роботи, коротко, що зроблено, ключові слова.

Зміст(додаток Е)подають на початку М(Д)Р. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

ЗмістМ(Д)Р може займати 1-1,5 сторінки. Він має відображати суть теми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

Вступ (додаток Ж)(для магістрів – 3-5 с., для спеціалістів – 2-3 с.) окреслює наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання, предмет і об'єкти дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження. Розкривається сутність теми, її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, теоретична та практична значущість, структура магістерської (дипломної) роботи, характеристика базового підприємства.

Загальну характеристику М(Д)Р подають в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність і доцільність роботи.

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження — це процес або явище, що обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему М(Д)Р, визначеної на титульному аркуші як її назва.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Практичне значення одержаних результатів

У М(Д)Р треба подати відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати.

Основна частина М(Д)Р (додаток К, Л) складається з розділів, підрозділів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу передує передмова з коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів досліджень.

У кінці кожного розділу формулюють висновки.

У розділах основної частини подають:

- огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень;

- виклад загальної методики й основних методів досліджень;

- експериментальну частину та методику досліджень;

- відомості про проведені теоретичні та практичні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Загальний обсяг огляду та цитування літератури не повинен перевищувати 20 % обсягу основної частини М(Д)Р.

Перший розділ(орієнтовно для магістрів – 25-30 с., для спеціалістів – 20-25 с.) структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань та нормативного забезпечення з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити питання, які потребують розв'язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

У другому розділі(орієнтовно для магістрів – 20-25 с., для спеціалістів – 18-20 с.) структурно вміщує 3-4 підрозділи. Важливе місце в даному розділі посідає аналіз визначених об’єктів. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Однією з ознак високої якості магістерської (дипломної) роботи є застосування економіко-математичних методів та інформаційних систем, інформаційних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

Всі частини магістерської (дипломної) роботи необхідно органічно пов'язати між собою: теоретичні та методичні положення мають бути відправними моментами для аналізу. Структура та зміст розділів визначаються метою і завданнями, конкретними потребами розробки тих чи інших питань теми для даного об'єкта (підприємства, організації, установи тощо). Кожний з розділів магістерської (дипломної) роботи залежно від обсягу матеріалу, що викладається, може складатися з декількох параграфів (як правило, 3-4 параграфи).

Третій розділ(орієнтовно для магістрів – 25-30 с. для спеціалістів – 20-25 с.) має містити викладені методи вирішення задач і їх порівняльні оцінки. Студент повинен провести ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваного об’єкту виключно на матеріалах конкретного підприємства.

У цьому розділі можна виділити 3-5 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності підприємства за останніх 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів підприємства, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, опитувань тощо. Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор магістерської (дипломної) роботи.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

Висновки (додаток М) є завершальною частиною М(Д)Р. Вони містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, а також пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати уявлення про ступінь реалізації автором магістерської (дипломної) роботи поставленої мети і завдань. Обсяг висновків – 5-7 с.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Список використаної літератури(додаток Н), що додається до магістерської (дипломної) робота, складається в наступному порядку:

Перший варіант: список використаних літературних джерел можна розміщувати в порядку посилання на них.

Другий варіант:

­ Закони України;

­ нормативні акти й інструктивні матеріали;

­ монографічна література та наукові статті;

­ інші джерела.

Після нормативно-правових документів у список вносять інші літературні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники), які наводяться у списку в алфавітному порядку назв або прізвищ авторів. Як правило, правильна бібліографічна характеристика наводиться в книгах на звороті титульного аркуша.

Додаткивикористовуються для повноти сприйняття викладеного в роботі матеріалу. До них вносяться допоміжні матеріали:

­ проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

­ таблиці допоміжних цифрових даних;

­ інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач з використанням комп’ютерних технологій, розроблених у М(Д)Р;

­ допоміжні ілюстрації.

У додаткивиносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць.


Розділ ІІ. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ

(ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.008 с.)