Аналіз діяльності стоматологічної служби



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз діяльності стоматологічної служби



Для реального аналізу діяльності стоматологічної служби необхідна інформація про фактичні рівні та обсяги ураженості захворюваннями зубів і слизовоїоболонки порожнини рота в різних вікових групах населення. Тому здійсненняправильного обліку захворюваності та своєї діяльності є обов'язковою умовоюроботи кожного працюючого лікаря-стоматолога.

Основним обліковим документом роботи лікарів у поліклініці є амбулаторна історія стоматологічного хворого (ф. № 043-0). До спеціальних обліковихдокументів щоденної роботи на прийомі відносяться:

• листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (зубного лікаря) стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету (форма № 037/0-88);

• щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (форма № 039-2/0);

• щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (форма № 039-3/0);

• щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда (форма № 039-4/0);

• листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда (форма № 037-1/0);

• листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (форма № 037-2/0).

Першопричиною складних і довготривалих стоматологічних захворювань людини є карієс зубів. Тому одержати вичерпні дані про кількість цього захворювання вельми важливо. До того ж і методики для розрахунку не обхід них показників давно відомі. За їх допомогою можна визначити:

1. Рівень поширеності карієсу зубів - кількість випадків карієсу на 100обстежених у різних вікових і статевих групах.

2. Інтенсивність ураження карієсом - середня кількість уражених зубів на одного обстеженого в окремих групах за віком і статтю.

3. Середня кількість уражених зубів на одного обстеженого зокрема:

• з неускладненими та ускладненими формами карієсу, що підлягають

лікуванню;

• видалених і підлеглих видаленню зруйнованих зубів або коренів;

• запломбованих зубів на одного обстеженого в різних вікових і статевих групах.

Становлять також інтерес і дані про розповсюдження пародонтозу, потребу в зубному протезуванні, виправлення дефектів зубного ряду та інші. При визначенні рівня захворюваності та оцінки якості стоматологічноїдопомоги, а також для планування її розвитку використовуються різні показники (вони наведені в розділі "Методи вивчення стоматологічної захворюваності").

Для оцінки діяльності стоматологічної служби використовують і спеціальний показник, запропонований співробітником відділу стоматології ВООЗЦе індекс стану стоматологічної допомоги (ІССД). Він розраховується для великих груп населення (район, місто, область) за такою формулою:

К +А

ІССД = 100 % - 100 • -

де А - відсутні зуби, які не заміщені штучними; К - карієс зубів; П -

пломба; В - видалені зуби.

Запропоновано три рівні оцінок задоволення потреби населення в стомато-

логічній допомозі:

• при ІССД від 50 % і вище - задовільний;

• при ІССД від 10 до 40 % - недостатній;

• при ІССД від 9 % і нижче - низький.

Якість і обсяг лікувальної роботи в стоматологічних закладах залежить відматеріально-технічного оснащення, кількості та кваліфікації медичних працівників, а також від форм організації праці лікарів і норм їхнавантаження.

Оцінка обсягу та ефективності роботи лікарів здійснюється за допомогою різних методик, а саме за кількістю:

• відвідувань за день;

• накладених пломб за день;

• трудових одиниць за день.

За трудову одиницю приймалось накладення пломби при поверхневому та середньому карієсі з витратою часу в 20 хвилин. У 80-і роки була введена нова одиниця обліку праці лікарів – умовна одиниця працеємкості (УОП). За одну умовну одиницю працеємкості (УОП) прийнято обсяг роботи лікаря, необхідний для накладання пломби при середньому карієсі.

При шестиденному робочому тижні лікар повинен виконувати 21 УОП, при п'ятиденному - 25 УОП у робочий день. Для прикладу такі одиниці наведені в таблиці 6. Велику роль у підвищенні ефективності допомоги відіграє оцінка показників діяльності стоматологічної поліклініки (відділення), а також лікарів-стоматологів різних спеціальностей.

Методика обчислення показників діяльності стоматологічної 'поліклініки (відділення, кабінету)

1. Частка просанованих від загальної кількості первинних хворих:

Кількість просанованих хворих • 100

Кількість первинних хворих

(показник повинен наближатись до 100, але бути не нижче 80 % ).

2. Питома вага просанованого населення:

Число санованих дорослих (дітей) • 100

Чисельність дорослого (дитячого) населення в районі діяльності

стоматологічного відділення (поліклініки)

Умовні одиниці обліку працеємкості роботи (УОП) лікарів-стоматологів і

зубних лікарів (надано вибірково)*

3. Питома вага осіб, які потребують санації порожнини рота від числа

оглянутих в плановому порядку:

Кількість осіб, які потребують санації порожнини рота • 100

Кількість осіб, які оглянуті в порядку планової санації

(показник характеризує стан профілактичної роботи серед оглянутого

населення: чим він нижчий, тим краще проводилась профілактична робота).

4. Співвідношення каріозних, пломбованих та видалених зубів:

Кількість осіб з каріозним ураженням та запломбованих зубів

Кількість видалених зубів

(це співвідношення повинно бути в межах 5-7:1).

Наказ МОЗ № 50 від 25.01.88 р.

Питома вага пролікованих із захворюваннями слизової оболонки та

пародонта серед тих, що звернулися до лікарів-стоматологів:

Кількість осіб, у яких проліковано слизову оболонку та пародонт • 100

Чисельність осіб, що звернулися до лікарів-стоматологів

6. Частота видалення постійних зубів у дітей:

Кількість видалених постійних зубів у дітей • 10000

. Чисельність дитячого населення в районі діяльності стоматологічного

відділення

7. Частота одержання зубних протезів:

Кількість осіб, які одержали зубні протези • 10000

Чисельність дорослого населення в районі діяльності стоматологічного

відділення

8. Питома вага осіб, які одержали зубні протези:

Кількість протезованих • 100

Кількість осіб, які вимагали протезування

(в даний час цей показник дорівнює 30-35 % ).

Методика обчислення показників, які характеризують роботу стома-

толога-терапевта

1. Питома вага осіб, прийнятих лікарями при плановому профілактичному огляді відносно до всіх прийнятих (за звертаннями і в плановому порядку):

Кількість осіб прийнятих при плановому огляді (первинних хворих) • 100

Кількість осіб прийнятих (за звертаннями і в плановому порядку)

2. Середнє число запломбованих зубів за день на лікаря:

Кількість запломбованих зубів

Кількість робочих днів

3. Співвідношення числа запломбованих постійних зубів з неускладненим

карієсом до числа запломбованих зубів з ускладненим карієсом:

Кількість запломбованих постійних зубів з неускладненим карієсом

(всього - ускладнений карієс)

Кількість запломбованих зубів з ускладненим карієсом

(пульпіт, періодонтит)

4. Питома вага вилікуваного ускладненого карієсу в постійних зубах за

одне звертання:

Кількість вилікуваних зубів при ускладненому карієсі за одне звертання

Кількість запломбованих постійних зубів при ускладненому карієсі

(пульпіт, періодонтит)

Середнє число проведених санацій всього (за звертаннями та в порядку

планової санації) за день на лікаря:

Кількість проведених санацій

Кількість робочих днів

6. Питома вага осіб, що потребують санації від загального числа осіб,

оглянутих при плановому профілактичному огляді:

Кількість осіб, що потребують санації • 100

Кількість оглянутих у плановому порядку

7. Питома вага санованих осіб від числа осіб, що потребують санації,

виявлених при плановому профілактичному огляді:

Кількість санованих осіб • 100

Кількість виявлених осіб при плановому профілактичному огляді

8. Середнє число умовних одиниць працеємкості (УОП) за день на лікаря:

Кількість УОП за місяць

Кількість робочих днів

Показники діяльності стоматолога-ортопеда

1. Співвідношення незйомних протезів до зйомних:

Кількість незйомних протезів

Кількість зйомних протезів

2. Співвідношення кількості опорних коронок до штучних зубів:

Кількість опорних коронок у мостоподібних протезах

Кількість штучних зубів у мостоподібних протезах

3. Співвідношення фасеток до литих зубів у мостоподібних протезах:

Кількість фасеток у мостоподібних протезах

Кількість литих зубів у мостоподібних протезах

4. Кількість осіб, що отримали протези на одного лікаря-ортопеда за

звітний період:

Кількість осіб, які отримали протези за звітний період

Кількість лікарів-ортопедів

5. Кількість протезів, виготовлених зубним техніком за звітний період:

Кількість зубних протезів

Кількість зубних техніків (зайняті посади)

71.Головний стоматолог області, його функції та обов*язки

В організації стоматологічної допомоги населенню області та здійсненні заходів щодо її покращання велику роль виконує головний стоматолог області. Він є позаштатним спеціалістом обласного відділу охорони здоров'я та працює під безпосереднім керівництвом завідувача всієї медичної

служби області.

Головний стоматолог співпрацює з організаційно-методичним кабінетомта завідувачами спеціалізованих відділень обласної стоматологічної поліклініки. Він планує та контролює впровадження різноманітних організаційних іметодичних заходів, спрямованих на удосконалення організації діяльностіслужби та на підвищення якості стоматологічної допомоги.

До них відносяться:

• заходи з матеріально-технічного оснащення закладів обладнанням та інструментарієм,

• впровадження в практику новітніх технологій з діагностики та лікування стоматологічних хворих,

• підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.

Головний стоматолог також аналізує стоматологічну захворюваність вобласті, організовує максимальне використання наявних засобів, форм і методівроботи щодо її зниження.

На посаду головного стоматолога призначають досвідчених, висококваліфікованих, авторитетних лікарів, у першу чергу з числа головних лікарів великих стоматологічних поліклінік.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.009 с.)