Стаття 24. Порядок ведення пленарного засіданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 24. Порядок ведення пленарного засідання24.1. Пленарне засідання починається з повідомлення головуючому на засіданні даних про кількість присутніх та причини відсутності депутатів. Головуючий на засіданні має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх засіданнях.

24.2. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного пленарного засідання.

24.3. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів Рівнеради.

При цьому оформляється окреме рішення Рівнеради про затвердження порядку денного, яке заноситься до протоколу.

24.4. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути доповнений питаннями, які є невідкладними і які розглянуті в установленому цим Регламентом порядку. Такі термінові питання можуть вноситися до порядку денного під час пленарного засідання тільки за рішенням Рівнеради.

Усі проекти рішень Рівнеради, що надійшли додатково на розгляд Рівнеради, ставляться на голосування в порядку надходження, якщо ініціатор не знімає їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

24.5. Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Рівнеради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

Після цього відводиться час для оголошення заяв.

24.6. Пленарні засідання Рівнеради відкривають, ведуть і закривають міський голова або секретар Рівнеради. Першу сесію Рівнеради відкриває голова міської територіальної виборчої комісії.

24.7. У випадках, передбачених цим Регламентом, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, пленарне засідання відкриває один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням Рівнеради один з депутатів Рівнеради.

24.8. Пленарне засідання Рівнеради веде головуючий. Головуючий на пленарному засіданні Рівнеради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви відповідно до прийнятого порядку роботи;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші документи Рівнеради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу Рівнеради;

3) вносить пропозиції щодо об’єднання обговорення пов’язаних за змістом питань з подальшим винесенням їх на голосування разом (у “пакеті”);

4) оголошує список осіб, запрошених на сесію;

5) організовує розгляд питань;

6) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

7) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця в порядку черги або за результатами попереднього запису;

8) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

9) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

10) оголошує перерви згідно з Регламентом;

11) забезпечує дотримання Регламенту всіма присутніми на засіданні;

12) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

13) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

14) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

24.9. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

24.10. Під час засідання Рівнеради головуючий не коментує ораторів та їхніх виступів і не дає їм оцінок.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення цього питання, і головуючий на засіданні вважає, що Рівнерада отримала з цього питання достатню інформацію, то він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання або перевищує встановлений для виступу час, то головуючий після попередження позбавляє цього промовця слова.

24.11. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань є альтернативні пропозиції, то головуючий зобов’язаний поставити ці пропозиції на голосування в порядку їх надходження;

2) ставити запитання;

3) скликати узгоджувальну нараду голів постійних комісій та керівників депутатських фракцій;

4) підсумовувати обговорення питань;

5) давати апарату Рівнеради розпорядження про надання депутатам під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання Рівнеради.

24.12. Перед переходом до розгляду питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення Рівнераді, які вважає доцільними. У необхідних випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу оратора або процедуру голосування.

24.13. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного сесії. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, то процедурне рішення про це приймається Рівнерадою. Рішення з обговорюваних питань приймається щодо кожного питання окремо.

24.14. Рівнерада проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10-ї до 18-ї години.

Після кожних 1 години 45 хвилин роботи сесії може оголошуватися перерва тривалістю до 15 хвилин. Тривалість обідньої перерви становить 90 хвилин. При необхідності Рівнерада може встановити інший порядок роботи. На вимогу голови депутатської фракції може бути оголошено перерву тривалістю до 30 хвилин за умови використання цього права депутатською фракцією впродовж одного пленарного засідання. Перерва тривалістю до 30 хвилин може бути також оголошена на вимогу депутата, якщо за цю пропозицію проголосувало не менше однієї третини присутніх на засіданні депутатів.

24.15. У будь-який час депутат Рівнеради може звернутися з однією із таких пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

1) стосовно перерви в засіданні, перенесення чи скасування засідання;

2) про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

3) стосовно переходу до розгляду наступного питання порядку денного;

4) стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

5) стосовно перенесення пункту порядку денного;

6) стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії або виконавчого органу Рівнеради.

24.16. Депутат, записаний на виступ, у будь-який час може відмовитися від свого права на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутату. Право на частину виступу не передається.

Якщо депутат у момент надання йому слова для виступу відсутній у залі засідань і не передав своє право на виступ іншому депутатові, то вважається, що він відмовився від виступу.

24.17. Вимоги до виступів на пленарному засіданні:

1) промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу; за звичайних обставин виступ промовця не переривається;

2) виступ з мотивів голосування має визначати позицію щодо голосування "за", "проти", "утримався";

3) депутат може виступити на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів; про відступ від встановленого правила Рівнерада без обговорення приймає процедурне рішення;

4) запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

24.18. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

24.19. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь – до 15 хвилин;

- співдоповідь – до 5 хвилин;

- запитання та відповіді на них при доповіді та співдоповідях – до 15 хвилин;

- обговорення доповіді – до 20 хвилин;

- виступ в обговоренні – до 3 хвилин;

- повторний виступ в обговоренні – до 1 хвилини;

- запитання – до 1 хвилини;

- відповідь на запитання – до 1 хвилини;

- репліка щодо порядку ведення – до 1 хвилини;

- оголошення, звернення – до 1 хвилини;

- заключне слово – до 5 хвилин;

- виступ за процедурою скороченого обговорення – до 1 хвилини;

- виступ щодо постатейного голосування за проекти рішень – до 1 хвилини;

- виступ щодо кандидатур на посади – до 2 хвилин;

- виступ щодо внесення пропозицій – до 2 хвилин;

- оголошення заяв, резолюцій, повідомлень, реплік, довідок – до 3 хвилин;

- оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, – до 5 хвилин;

- виступ щодо процедури та мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, оголошення окремої думки – до 2 хвилин.

За згодою депутатів головуючий може в необхідних випадках продовжити вищевказаний час.

24.20. Процедура повного обговорення питань (далі – повне обговорення) на пленарному засіданні включає:

1) доповідь депутата – ініціатора внесення пропозиції або інших суб’єктів права внесення пропозицій, визначених Регламентом, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь голови профільної комісії, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів – членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатам разом з висновком відповідної постійної комісії;

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії, до яких направлявся проект рішення Рівнеради, в разі, якщо висновки цих постійних комісій не були надані депутатам;

5) виступи представників депутатських фракцій, депутатів;

6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;

7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

24.21. Розгляд питань за скороченою процедурою обговорення (далі – скорочена процедура) здійснюється за рішенням Рівнеради.

24.22. Скорочена процедура обговорення включає:

1) виступ депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права внесення пропозицій чи його представника з обґрунтуванням пропозиції;

2) виступ голови постійної комісії або представника від постійної комісії в разі розгляду питання, яке готувалося цією постійною комісією;

3) виступи представника однієї фракції на підтримку кожної пропозиції і представника однієї депутатської фракції не на підтримку пропозиції;

4) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських фракцій, представники яких не брали участі в обговоренні.

24.23. Скорочена процедура обговорення, крім випадків, передбачених пунктом 24.21 цієї статті, застосовується також в інших випадках, зазначених у цьому Регламенті.

24.24. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після наступного виступу з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

24.25. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як одна третина депутатів від загального складу Рівнеради, то йому надається час до трьох хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

24.26. Якщо не менш однієї третини депутатів від загального складу Рівнеради проголосували проти припинення обговорення, то воно продовжується на час, що не перевищує 15 хвилин.

Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

24.27. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили, і тих, які записалися на виступ.

24.28. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово тривалістю до 3 хвилин для кожного.

24.29. У засіданні Рівнеради депутати обласної ради та народні депутати України можуть брати участь з правом дорадчого голосу (виступати під час обговорення, вносити пропозиції та зауваження з питань, внесених до порядку денного).

24.30. У засіданні Рівнеради можуть брати участь і виступати з обговорюваних питань запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, жителі міста, гості, експерти та фахівці за пропозицією міського голови, постійних комісій, депутатських фракцій, виконавчих органів Рівнеради.

24.31. Видачу запрошень на пленарне засідання сесії здійснює організаційний відділ. Запрошені розміщуються на спеціально відведених для них місцях і виступають на сесії за згодою депутатів. Під час пленарного засідання Рівнеради в місцях розміщення депутатів не можуть перебувати особи, які не є депутатами, за винятком особи, яка супроводжує депутата-інваліда, та працівників організаційного відділу, які виконують функцію з обслуговування пленарних засідань Рівнеради.

24.32. Сесії Рівнеради проводяться гласно. У разі необхідності Рівнерада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого засідання приймається більшістю голосів від загального складу Рівнеради.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.019 с.)