Стаття 3. Виключна компетенція РівнерадиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 3. Виключна компетенція Рівнеради3.1. Затвердження Регламенту Рівнеради.

3.2. Утворення і ліквідація постійних та інших комісій Рівнеради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

3.3. Утворення виконавчого комітету Рівненської міської ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

3.4. Обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря Рівнеради.

3.5. Затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів Рівнеради, загальної чисельності апарату Рівнеради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання.

3.6. Утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів Рівнеради.

3.7. Затвердження плану роботи Рівнеради та заслуховування звіту про його виконання.

3.8. Заснування засобів масової інформації Рівнеради, призначення і звільнення їх керівників.

3.9. Заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів Рівнеради.

3.10. Прийняття рішення про недовіру міському голові.

3.11. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів Рівнеради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

3.12. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в Рівнераді, виконання ними доручень Рівнеради.

3.13. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах.

3.14. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата Рівнеради в порядку, встановленому законом.

3.15. Скасування актів виконавчих органів Рівнеради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням Рівнеради, прийнятим у межах її повноважень.

3.16. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування України”.

3.17. Визначення відповідно до закону кількісного складу Рівнеради.

3.18. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.

3.19. Прийняття відповідно до законодавства рішень про організацію проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови.

3.20. Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

3.21. Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них.

3.22. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

3.23. Затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання.

3.24. Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

3.25. Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди.

3.26. Прийняття рішень щодо випуску місцевих позик.

3.27. Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з міського бюджету.

3.28. Прийняття рішень про надання відповідно до чинного законодавства пільг при сплаті місцевих податків і зборів.

3.29. Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

3.30. Прийняття рішень про відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективами та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

3.31. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

3.32. Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

3.33. Вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

3.34. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

3.35. Затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності міста.

3.36. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

3.37. Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

3.38. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

3.39. Створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції.

3.40. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною.

3.41. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

3.42. Затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації.

3.43. Затвердження договорів, укладених міським головою від імені Рівнеради, з питань віднесених до її виключної компетенції.

3.44. Встановлення відповідно до законодавства правил, що стосуються питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

3.45. Прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

3.46. Визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння та військової техніки.

3.47. Прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України.

3.48. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3.49. Затвердження статуту територіальної громади.

3.50. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки міста.

3.51. Надання згоди на передачу об’єктів з державної в комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також про придбання об’єктів державної власності.

3.52. Створення відповідно до законодавства комунальної аварійно- рятувальної служби.

3.53. Затвердження відповідно до закону положення про помічника-консультанта депутата Рівнеради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата Рівнеради.

3.54. Вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства.

3.55. Визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

Стаття 4. Порядок затвердження, дотримання і внесення
змін та доповнень до Регламенту

4.1. Регламент Рівнеради приймається не пізніше як на другій сесії Рівнеради.

4.2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря Рівнеради та постійну комісію Рівнеради з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування.

Під час пленарного засідання Рівнеради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на засіданні, секретаріат сесії та постійну комісію з питань Регламенту, депутатської діяльності та етики, розвитку місцевого самоврядування.

4.3. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, секретаря Рівнеради, постійних комісій, депутатів Рівнеради і прийняті більшістю голосів від загального складу депутатів.

У разі наявності розбіжностей між нормами Регламенту та нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.98.69 (0.006 с.)