Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РІВНЕРАДИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ V. ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ РІВНЕРАДИСтаття 20. Підготовка питань до розгляду на пленарному
засіданні Рівнеради

20.1. Питання до порядку денного пленарних засідань та проекти рішень вносяться за поданням міського голови, секретаря Рівнеради, депутатів, постійних комісій, виконавчих органів Рівнеради після юридичної експертизи відповідно до вимог Регламенту.

20.2. Депутат Рівнеради, постійна комісія або депутатська фракція проекти рішень, пропозиції або зауваження до проектів рішень подають у письмовій формі з відповідними підписами до організаційного відділу.

Проект рішення, розроблений виконавчим органом Рівнеради, подається за підписом керівника органу.

20.3. Питання, ініційовані для розгляду Рівнерадою в порядку місцевої ініціативи відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вносяться до порядку денного пленарного засідання за поданням уповноваженого відповідною ініціативною групою депутата або міським головою в порядку, визначеному цим Регламентом та Статутом територіальної громади м. Рівного.

20.4. Матеріали до питання, що виноситься на розгляд сесії, включають:

1) проект рішення з додатками (якщо вони є), преамбула якого, крім обґрунтування підстав прийняття рішення, повинна містити посилання на законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей і підпунктів;

2) при необхідності – відповідні рішення виконавчого комітету;

3) висновки та пропозиції постійних комісій;

4) при необхідності – довідку щодо суті питання, підписану керівниками структурних підрозділів, що її готували, яка повинна містити:

- обґрунтування необхідності прийняття рішення;

- обґрунтування відповідності проекту рішення чинному законодавству;

- очікувані наслідки прийняття та застосування рішення (у разі прийняття рішення, що впливає на соціально-економічну ситуацію в місті);

5) у разі внесення проекту рішення, яке потребуватиме матеріальних чи інших витрат за рахунок міського бюджету, – фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо покриття цих витрат або обґрунтування громадської необхідності, значимості проекту;

6) довідку про зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення (якщо вони є);

7) прізвище і посаду особи, яка буде доповідачем при розгляді проекту рішення на пленарному засіданні Рівнеради (при наявності співдоповіді зазначається прізвище співдоповідача).

20.5. Проекти рішень Рівнеради обов’язково візуються та погоджуються в порядку, визначеному статтею 20.10 Регламенту.

20.6. Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні бути стислими, ретельно відредагованими та розкривати суть питання.

Проект рішення про бюджет міста повинен подаватися з пояснювальною запискою, яка містить повну постатейну розшифровку.

20.7. Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 2 – 3 сторінок тексту, надрукованого через один інтервал на папері формату А4 (210´297).

20.8. Довільне скорочення найменувань установ, підприємств, організацій, прізвищ, імен, по батькові та окремих слів не допускається.

20.9. Структура проекту рішення:

1) Структура проекту рішення включає в себе сукупність розташованих у встановленій послідовності реквізитів (обов’язкових елементів).

2) Основними реквізитами проекту рішення як службового документа є: найменування ради, число скликання, назва виду документа, дата і номер, заголовок, текст, візи та погодження, засвідчення рішення.

3) У верхньому правому кутку проставляється слово “Проект”. Посередині аркуша розміщується назва міської ради (всі слова – великими друкованими літерами) та вказується порядковий номер скликання. Наприклад:

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(п’яте скликання)

4) Назва виду документа включає слово “РІШЕННЯ”, яке друкується великими літерами під найменуванням ради.

5) Ліворуч проставляється гриф дати (“___” ____________ 201_ року) і на цьому рівні праворуч – номер (№).

6) Під датою вказується заголовок рішення. Призначення заголовка полягає в розкритті змісту рішення, тобто встановлення сфери його дії. Формулювати заголовок потрібно за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на запитання “про що?”, наприклад: “Про розподіл...”, “Про порядок...” і т. д.

7) Текст рішення, як правило, складається з двох частин: констатуючої та постановляючої. У першій частині приводиться короткий опис справ з винесеного на розгляд питання, вказується обґрунтування та підстава для складання рішення з обов’язковим посиланням на нормативний акт, який регулює відповідний вид відносин.

У другій частині викладаються висновки, пропозиції, рішення, містяться обов’язкові для виконання вказівки, встановлюються відповідальні особи, органи, строки виконання та здійснення контролю за виконанням рішення Рівнеради.

8) Постановляюча частина тексту рішення починається з повної назви міської ради і слова “ВИРІШИЛА”, яке друкується в окремому рядку, в центрі аркуша. Постановляюча частина складається з пунктів та підпунктів. Пункти нумеруються тільки арабськими цифрами. Підпункти нумеруються двома цифрами, розділеними крапкою, де перша означає номер пункту, а друга – номер підпункту.

9) Вказівки про контроль за виконанням рішення вміщуються в його останньому пункті. У цьому пункті потрібно вказувати прізвище та ініціали голови відповідної постійної комісії, а при необхідності – прізвище міського голови або секретаря Рівнеради. Вказується, на кого покладається організація виконання рішення.

10) Про наявність додатків вказується в тексті проекту рішення. Назва додатка в тексті рішення повинна відповідати назві самого додатка. Додатки до рішення Рівнеради повинні мати відмітку з посиланням на відповідне рішення Рівнеради, його дату і номер. Ця відмітка проставляється у верхньому правому кутку першого аркуша додатка, наприклад:

Додаток

до рішення Рівненської

міської ради “__” ________ 20__ року № ___

 

У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 тощо. Знак «№» перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки на зворотній стороні підписують особи, що відповідають за підготовку проекту рішення.

20.10. Проекти рішень візуються виконавцями та погоджуються з установами, організаціями і службовими особами, які відповідно до своєї компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті, в такому порядку:

1) Віза включає в себе найменування посади особи, підпис особи, яка візує документ, розшифровку підпису (ініціали і прізвище) та дату візування.

Візування проектів рішень обов’язково здійснюють особа, яка готувала проект рішення, юрист та керівник відповідного органу.

Проекти рішень, підготовлені міським головою, секретарем Рівнеради, візують виконавці, секретар Рівнеради та головний спеціаліст – юрист організаційного відділу.

Проект рішення, що не містить дати його візування посадовими особами, може не прийматися для розгляду в постійних комісіях Рівнеради.

Проекти рішень, підготовлені постійними комісіями та депутатами, оформляються відповідно до вимог Регламенту Рівнеради.

2) Погодження здійснюється керівниками відповідних зацікавлених виконавчих органів, головою відповідної постійної комісії, головним спеціалістом – юристом організаційного відділу, секретарем Рівнеради в термін, що не перевищує 3-х днів.

3) Погодження проектів рішень оформляється грифом погодження. Гриф погодження включає в себе такі елементи: слово “ПОГОДЖЕНО”, найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, з якою погоджується проект рішення, дата. Наприклад:

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови (підпис) ініціали, прізвище

Дата

4) Відмітки про візування та погодження проставляються, по можливості, на останньому аркуші проекту рішення.

5) Зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення осіб, що здійснюють погодження, викладаються на окремому аркуші, підписуються особою, яка їх готує, доводяться до відома виконавців проекту і підлягають обов’язковому попередньому розгляду на засіданнях постійних комісій з подальшим розглядом на пленарному засіданні Рівнеради.

20.11. Проекти рішень, підготовлені виконавчими органами Рівнеради, повинні в обов’язковому порядку пройти експертизу юридичної служби відповідного виконавчого органу.

20.12. Проекти рішень, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту, в одноденний термін проходять експертизу в організаційному відділі на відповідність вимогам положень Регламенту, реєструються та направляються на обов’язкову юридичну експертизу до головного спеціаліста – юриста організаційного відділу.

Проекти рішень подаються на реєстрацію до організаційного відділу в паперовому та електронному вигляді (на дискеті).

20.13. Якщо поданий до організаційного відділу проект рішення не відповідає вимогам статті 20 Регламенту про структуру, виклад, оформлення документа, то організаційний відділ не пізніш як у одноденний термін повертає документ ініціатору проекту з поясненням причин повернення, що не позбавляє ініціатора права повторно подати проект рішення до організаційного відділу після усунення виявлених недоліків.

20.14. Копії проектів рішень для розгляду в постійних комісіях виготовляють ініціатори їх внесення в кількості, що відповідає кількості членів профільних постійних комісій (з відповідними візами).

20.15. Підставами для повернення проекту рішення без його розгляду на пленарному засіданні Рівнеради є:

1) невідповідність оформлення проекту рішення вимогам цього Регламенту;

2) відсутність фінансово-економічного обґрунтування проекту рішення, якщо відповідна постійна комісія не вважає за можливе розглядати його без такого обґрунтування;

3) наявність прийнятого в першому читанні проекту рішення, щодо якого внесений проект є альтернативним;

4) відхилення на поточній сесії Рівнеради проекту рішення, положення якого дослівно або по суті повторюють поданий проект рішення.

20.16. Після проведення юридичної експертизи та надання висновку щодо відповідності конкретного проекту рішення вимогам чинного законодавства проект рішення не пізніше ніж у триденний термін подається для ознайомлення головам профільних постійних комісій Рівнеради.

20.17. Головний спеціаліст – юрист організаційного відділу у своєму висновку щодо проекту рішення зазначає:

1) чи належить прийняття цього рішення до компетенції Рівнеради;

2) чи не суперечить проект рішення чинному законодавству;

3) які юридичні наслідки може потягнути за собою прийняття цього рішення в запропонованому вигляді.

20.18. У разі виявлення невідповідності проекту рішення чинному законодавству головний спеціаліст – юрист організаційного відділу не пізніше трьох календарних днів з дня отримання цього проекту рішення для проведення юридичної експертизи повідомляє ініціатора про виявлені недоліки та подає пропозиції щодо їх усунення.

У разі непогодження ініціатора подання проекту рішення з висновками головного спеціаліста – юриста організаційного відділу він має право звернутися для вирішення цього питання до секретаря Рівнеради.

20.19. Повернені проекти рішень можуть бути повторно внесені на розгляд Рівнеради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення.

20.20. Усі проекти рішень Рівнеради з відповідними матеріалами подаються в організаційний відділ для опрацювання та розгляду в постійних комісіях Рівнеради не пізніше як за 20 днів до відкриття чергової сесії Рівнеради.

20.21. Прискорений розгляд проекту рішення допускається за дорученням Рівненського міського голови чи секретаря Рівнеради або за письмовим обґрунтуванням автора (авторів) проекту, підтриманим Рівненським міським головою або секретарем Рівнеради, якщо проект рішення поданий не пізніше як за чотири дні до сесії. Міський голова або секретар Рівнеради, у разі їхньої згоди із вищезазначеним клопотанням, дають відповідні доручення організаційному відділу та профільній постійній комісії Рівнеради із зазначенням строку їх виконання.

20.22. Виконавець (автор) проекту рішення передає його для оприлюднення в мережі Інтернет через відділ інформаційно-аналітичного забезпечення Рівнеради та контролює виконання.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.008 с.)