Стаття 6. Права депутата РівнерадиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 6. Права депутата Рівнеради6.1. Депутат Рівнеради є повноважним і рівноправним членом Рівнеради – представницького органу місцевого самоврядування.

Депутат Рівнеради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності Рівнеради та її органів.

6.2. Депутат Рівнеради має право:

1) обирати і бути обраним до органів та на виборні посади Рівнеради;

2) пропонувати в установленому цим Регламентом порядку питання до розгляду Рівнерадою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання Рівнеради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити в установленому цим Регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються Рівнерадою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних Рівнерадою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Рівнерадою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним Рівнерадою, особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено Рівнерадою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Рівнеради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Рівнераді, а також з питань, що входять до компетенції Рівнеради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях Рівнеради та її органів у встановленому Рівнерадою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, пропозицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) передавати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозиції і зауваження для включення до протоколу засідання Рівнеради чи її органу, в роботі якого він бере участь;

12) ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях Рівнеради, а також на засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано;

13) бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету Рівнеради з правом дорадчого голосу;

14) доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу Рівнеради в порядку, встановленому відповідною міською радою;

15) інші права, визначені законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

6.3. Участь депутата в засіданнях Рівнеради та її органів, виконання доручень Рівнеради та її органів є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

6.4. Депутат Рівнеради, який не входить до складу відповідного органу Рівнеради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

6.5. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання доручень Рівнеради приймають Рівнерада або міський голова, а в разі відсутності міського голови – секретар Рівнеради. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

6.6. Депутат Рівнеради може мати до п’яти помічників-консультантів, правовий статус яких визначається відповідним Положенням, що затверджується Рівнерадою.

6.7. Депутат Рівнеради, обраний по мажоритарному виборчому округу, є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у виборчому окрузі він взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

6.8. Депутат Рівнеради, обраний по мажоритарному виборчому округу, має право вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень, допущених керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виникнення порушень законодавства України депутат Рівнеради звертається з цього приводу до відповідних органів влади.

 

Стаття 7. Депутатські запити, запитання, звернення

7.1. Депутат Рівнеради відповідно до статті 21 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” має право депутатського запиту та запитання.

7.2. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні Рівнеради вимога депутата до міського голови, заступників міського голови, виконавчого комітету, керівників відділів, управлінь та інших органів виконавчого комітету, до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території Рівнеради, незалежно від форм власності або державних органів і посадових осіб, визначених у законі, вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання Рівнеради.

7.3. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Рівнеради, щодо нього може проводитись обговорення і прийматися рішення.

7.4. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані в установлений Рівнерадою за пропозицією автора запиту термін або в термін, встановлений законодавством, надати письмову відповідь щодо зазначених у запиті питань.

7.5. Відповідь на депутатський запит направляється до Рівнеради на ім’я депутата – автора запиту, реєструється в контрольному відділі та передається під розписку автору запиту. Відповідь на депутатський запит розглядається і може бути оголошена на пленарному засіданні Рівнеради на вимогу депутата – автора запиту в час, передбачений для розгляду депутатських запитів та оголошень.

7.6. Відповідь на депутатський запит, якщо на цьому наполягає депутат, може бути обговорена із прийняттям за результатами обговорення, якщо депутат наполягає, відповідного рішення. В обговорені беруть участь запрошені на прохання депутата – автора запиту відповідні особи, які надали незадовільну відповідь на запит або не надали її.

7.7. Депутатські запити, виконання яких потребує фінансування з міського бюджету, депутати Рівнеради та її постійні комісії готують та подають відповідно до Конституції України, Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та цього Регламенту, дотримуючись такого порядку:

7.7.1. Депутатський запит може бути поданий за умови, якщо попередньо депутат направляв депутатське звернення з цього ж питання, на яке в установлений законом строк не надано відповіді або ж зміст такої відповіді не задовольняє ініціатора звернення.

7.7.2. Текст депутатського запиту на бланку депутата, підписаний автором із зазначенням номера посвідчення, подається секретарю Рівнеради через контрольний відділ з обов’язковим залученням до депутатського запиту копії попереднього направленого депутатського звернення та копії відповіді на нього (в разі її одержання).

7.7.3. Не допускається подання, оголошення і направлення запиту, адресованого посадовій особі, до кола службових обов’язків якої не належить розгляд питань, порушених у депутатському запиті, або викладеного в неетичній, образливій для адресата формі. Такий запит повертається секретарем Рівнеради його ініціаторові.

7.7.4. Короткий зміст належним чином підготовленого і поданого депутатського запиту оголошується секретарем Рівнеради на найближчому після дня його подання пленарному засіданні Рівнеради, на якому відведений час для оголошення запитів.

7.8. Розгляд питання про направлення депутатського запиту, виконання якого потребує фінансування з міського бюджету, відбувається таким чином:

7.8.1. Після оголошення короткого змісту депутатського запиту секретарем Рівнеради головуючий на пленарному засіданні Рівнеради проводить голосування щодо попередньої підтримки запиту до органу або посадової особи, до компетенції яких належить виконання депутатського запиту.

7.8.2. Рішення про направлення запиту до органу або посадової особи, до компетенції яких належить виконання депутатського запиту, на вимогу депутата, групи депутатів або постійної комісії має бути попередньо підтримане підписами не менш як однієї третини депутатів від складу Рівнеради, а в разі відсутності такої кількості підписів – шляхом відкритого голосування за підтримку запиту не менш як однієї третини депутатів від складу Рівнеради.

7.8.3. Рішення Рівнеради про направлення попередньо підтриманого запиту до виконавця вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від складу Рівнеради.

7.8.4. Контрольний відділ надсилає текст запиту до виконавця разом з відповідним рішенням Рівнеради.

7.9. Розгляд Рівнерадою відповіді на депутатський запит, виконання якого потребує фінансування з міського бюджету, відбувається в такому порядку:

7.9.1. Відповіді на депутатський запит оголошуються головуючим на пленарному засіданні Рівнеради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат, який є ініціатором депутатського запиту.

7.9.2. Депутат після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою та дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати трьох хвилин.

7.9.3. Згідно з рішенням Рівнеради, прийнятим на пропозицію депутата, який є ініціатором депутатського запиту, а так само в разі, якщо така пропозиція підтримана підписами не менше як однієї третини від складу депутатів Рівнеради, на пленарному засіданні Рівнеради проводиться обговорення відповіді на депутатський запит.

7.9.4. У випадках, передбачених пунктом 7.9.3 цієї статті, питання про обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Рівнеради включається до порядку денного сесії Рівнеради.

Депутат, який звертався з депутатським запитом, подає до Рівнеради скріплені своїм підписом текст одержаної відповіді на нього та проект відповідного рішення, що надаються депутатам не пізніш як за чотири дні до розгляду питання на пленарному засіданні Рівнеради.

7.9.5. Для обговорення відповіді на депутатський запит контрольний відділ запрошує на пленарне засідання Рівнеради посадових осіб, до яких було направлено депутатський запит.

7.9.6. Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

1) виступ депутата, який подав депутатський запит, з обґрунтуванням своєї пропозиції – до трьох хвилин;

2) виступ представника органу або посадової особи, до якої було направлено запит, – до трьох хвилин;

3) виступ голови або представника постійної комісії, якщо їм доручалася підготовка висновку щодо відповіді на депутатський запит, – до трьох хвилин;

4) виступи двох депутатів на підтримку кожної внесеної пропозиції і двох депутатів, які її не підтримують, – не більш як по три хвилини кожному.

7.9.7. За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Рівнерада приймає рішення.

7.10. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії Рівнеради або надано депутату особисто.

7.11. У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає в секретаріат сесії. Секретаріат сесії оформляє та узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які в десятиденний строк повинні направити авторам запитання письмові відповіді.

7.12. Депутатське запитання до порядку денного не включається, не обговорюється, рішення щодо нього не приймається.

7.13. Пропозиції і зауваження, депутатські запити і запитання, висловлені депутатами на сесії або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються міським головою або секретарем Рівнеради чи за їх дорученням постійними комісіями Рівнеради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Рівнерадою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та Рівнераді.

7.14. При необхідності одержати інформацію або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання депутат може звертатися із запитанням до головуючого на засіданні, посадової особи або виступаючого на пленарному засіданні.

Запитання і відповіді мають бути стислими та точними. Головуючий на пленарному засіданні має право зняти питання, які явно не стосуються обставин справи або поставлені в образливій формі. У разі виникнення заперечень щодо запитання Рівнерада може прийняти процедурне рішення про заслуховування відповіді й на таке запитання. Для уточнення відповіді особа, яка поставила запитання, має право поставити ще одне уточнююче запитання.

7.15. Депутат Рівнеради може особисто звертатися із зверненням до посадових осіб, усіх органів, установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, і брати участь у розгляді порушених питань. Зазначені органи і посадові особи зобов’язані розглянути його звернення і дати відповідь у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення і перевірки – не пізніше як у місячний строк, про що негайно в письмовій формі повідомляють депутата з обґрунтуванням необхідності такого вивчення.

7.16. Листи громадян і юридичних осіб, які надійшли на адресу сесії, реєструються в установленому порядку і передаються в секретаріат сесії, оголошуються і, при необхідності, розглядаються на сесії або передаються на розгляд в постійні комісії або виконавчі органи Рівнеради.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)