Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях. 

Змістовий модуль 1. Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров¢я як наука. Основні методи. Історія розвитку.

2. Медико-соціальні дослідження ХІХ- початку ХХ століття.

3. Розвиток соціальної медицини в працях українських вчених ХХ століття: О.Корчака-Чепурківського, С.Кагана, З.Гуревича, С.Томіліна, Л.Лєкарева, І.Хороша, Г.Лук’янової, О.Грандо.

4. Цільові підходи до визначення поняття «здоров’я».

5. Медичні показники здоров¢я населення.

6. Провідні групи чинників, що впливають на здоров¢я населення. Особливості вивчення впливу чинників різного походження на здоров’я населення. Дотримання вимог доказової медицини.

7. Класифікація факторів ризику, які впливають на здоров’я, методика їх вивчення.

8. Системи охорони здоров’я в сучасному світі, їх особливості.

9. Принципи розвитку національних систем охорони здоров’я згідно з рекомендаціями ВООЗ.

10. Основні принципи охорони здоров¢я в Україні.

11. Права громадян на охорону здоров’я, їх обов’язки.

12. Права та соціальний захист медичних працівників.

 

Змістовий модуль 2. Медико-соціальні аспекти демографії. Методика вивчення демографічних показників.

1. Предмет і зміст демографії, значення демографічних даних для практики охорони здоров¢я. Зміни чисельності та складу населення різних регіонів світу та країн, України за останні роки.

2. Методика вивчення природного руху населення, джерела інформації, показники.

3. Народжуваність, її рівні в Україні. Чинники, що впливають на рівень народжуваності.

4. Смертність. Методика обчислення загального та спеціальних показників. Особливості та причини смертності в різних групах населення. Динаміка цього показника в різних регіонах, окремих країнах і Україні.

5. Смертність немовлят, вікові особливості. Провідні причини, чинники, які впливають на її формування. Медико-соціальні аспекти зниження смертності немовлят.

6. Середня очікувана тривалість життя (СОТЖ), взаємозв’язок з індексом розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Тенденції динаміки СОТЖ у окремих регіонах світу, країнах і Україні. Врахування впливу «тягаря хвороб» на СОТЖ.

Змістовий модуль 3. Медико-соціальні аспекти захворюваності. Методика вивчення захворюваності. Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я

1. Поняття про захворюваність, її медико-соціальне значення.

2. Методи вивчення захворюваності. Переваги та можливості різних методів. Фактори та умови, які впливають на повноту даних про захворюваність міського та сільського населення.

3. Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм і причин смерті, принципи її побудови та значення.

4. Методика вивчення захворюваності за даними звертань у лікувально-профілактичні заклади. Види захворюваності, їх порівняльна оцінка.

5. Загальна захворюваність, джерела вивчення, облікові документи, правила заповнення.

6. Показники загальної захворюваності, її особливості .серед міського та сільського населення.

7. Інфекційна захворюваність: доцільність спеціального обліку, одиниця спостереження, облікові документи та їх маршрут, основні показники.

8. Захворюваність на найважливіші неепідемічні захворювання: перелік нозологічних форм, доцільність спеціального обліку, одиниця спостереження, облікові документи та їх маршрут, основні показники.

9. Госпіталізована захворюваність: поняття, доцільність спеціального обліку, одиниця спостереження, обліковий документ, методи вивчення, основні показники.

10. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності (ТВП): джерела та методи вивчення, одиниця спостереження, показники захворюваності з ТВП

11. Медико-соціальне значення найважливіших хвороб.

12. Хвороби системи кровообігу (ХСК), їх медико-соціальне значення. Фактори, що впливають на захворюваність ХСК. Система лікувально-профілактичних закладів і заходи щодо зниження цієї патології.

13. Злоякісні новоутворення (ЗН), їх медико-соціальне значення. Провідні фактори ризику ЗН. Система лікувально-профілактичних закладів і заходи щодо зниження цих захворювань.

14. Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД як медико-соціальні проблеми.

15. Порівняльна оцінка методів вивчення захворюваності в країнах з різними системами охорони здоров’я.

16. Тенденції, вікові та статеві особливості окремих видів захворюваності в регіонах світу, в країнах з різним економічним розвитком.

Змістовий модуль 4. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню

1. Організаційні принципи лікувально-профілактичної допомоги.

2. Види лікувально-профілактичної допомоги та заклади, що її надають.

3. Види лікувально-профілактичної допомоги за ступенем складності.

4. Визначення поняття «первинна медико-санітарна допомога» (ПМСД).

5. Основні принципи ПМСД.

6. Чинники розвитку сімейної медицини.

7. Завдання сімейного лікаря за визначенням експертів ВООЗ.

8. Характеристика існуючих організаційних моделей роботи сімейних лікарів.

9. Приклади організації системи сімейної практики в різних країнах (Велика Британія, Скандинавські країни, США, Росія).

7. Фактичний стан ПМСД в Україні, її поетапне реформування на засадах сімейної медицини.

8. Можливі організаційні моделі сімейної медицини в Україні.

9. Підрозділи амбулаторій сімейної медицини.

10. Штатні посади працівників сімейної медицини.

11. Завдання та зміст роботи сімейного лікаря, співпраця з різними закладами охорони здоров’я, із соціальними службами.

12. Роль амбулаторно-поліклінічних закладів у медичному забезпеченні населення.

13. Функції поліклінік і амбулаторій, їх лікувальна та профілактична робота.

14. Завдання та сутність диспансерного методу. Етапи диспансеризації.

15. Зміна змісту та організації роботи поліклінік за умови розвитку сімейної медицини.

16. Формування потреби в госпіталізації.

17. Види стаціонарів. Функції сучасної лікарні, її складових частин.

18. Заходи щодо раціонального використання ліжкового фонду. Значення спадкоємності між позалікарняними закладами та стаціонаром.

19. Значення стаціонарозамінюючої допомоги, її організаційні форми.

20 Функції та структура денного стаціонару.

21. Безпека пацієнтів.

22. Облік роботи амбулаторно-поліклінічних закладів і стаціонарів, методика визначення та аналіз показників їх діяльності.

17. Особливості медичного забезпечення сільського населення; чинники, що на нього впливають. Етапність надання медичної допомоги. Заклади, що належать до кожного етапу.

18. Сільська лікарська дільниця, її функції, структура. Завдання, перспективи подальшого розвитку. Обсяг медичної допомоги на цьому етапі.

19. Сільська лікарська амбулаторія як заклад ПМСД, структура, штати, функції.

20. Центральна районна лікарня (ЦРЛ) як центр спеціалізованої допомоги сільському населенню. Завдання, структура, напрямки удосконалення діяльності. Організаційно-методична робота ЦРЛ.

21. Обласна лікарня. Структура, обсяг і особливості надання поліклінічної та стаціонарної допомоги населенню області.

22. Організація служби швидкої медичної допомоги (ШМД), її заклади.

23. Станція швидкої медичної допомоги, основні завдання та функції ШМД.

24. Виїзна бригада ШМД. Склад, завдання, функції.

25. Лікарня швидкої медичної допомоги. Структура, штати, завдання та основні функції.

26. Організація швидкої медичної допомоги в сільській місцевості.

27. Медицина катастроф, роль служби швидкої медичної допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

Змістовий модуль 5. Особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку.

1. Оцінка стану здоров’я літніх людей, її особливості.

2. Основні тенденції організації геріатричної допомоги в світі та Україні.

3. Лікувально-профілактичні заклади (підрозділи) та інші заклади, що надають медико-соціальну допомогу літнім людям в Україні.

4. Перспективи розвитку медичного обслуговування літніх людей у світі та Україні.

 

Змістовий модуль 6. Медичне страхування.

1. Поняття «медичне страхування» та «страхова медицина».

2. Особливості реалізації обов’язкового та добровільного медичного страхування.

3. Проблеми впровадження страхової медицини в Україні.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.006 с.)