Модуль 1 вивчається на IV курсі, а модуль 2 – на V курсі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 1 вивчається на IV курсі, а модуль 2 – на V курсі.Модуль 1. Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного

Забезпечення населення на сучасних його рівнях.

Змістові модулі

1. Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я.

2. Медико-соціальні аспекти демографії. Методика вивчення демографічних показників.

3. Медико-соціальні аспекти захворюваності. Методика вивчення захворюваності.

4. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню.

5. Особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку.

6. Медичне страхування.

 

Модуль 2. Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих

Видів медичного забезпечення населення. Експертиза

Непрацездатності.

Змістові модулі

7. Основименеджмента. Менеджмент у охороні здоров’я.

8. Охорона здоров’я матері та дитини.

9. Медико-соціальні аспекти експертизи непрацездатності.

10. Проблеми оцінки якості медичної допомоги населенню.

11. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення населення.

12. Формування здорового способу життя.

 

Видами навчальної роботи згідно з навчальним планом є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.

Засвоєння тем (поточний контроль) перевіряється на практичних заняттях згідно з конкретними цілями змістових модулів. Застосовуються такі види визначення рівня підготовки студентів як опитування згідно з переліками стандартизованих контрольних питань , тести, ситуаційні задачі.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення.

Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння двох залікових кредитів (модулів).


IV курс

МОДУЛЬ 1:

СТАТИСТИКА ЗДОРОВ’Я. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНИХ ЙОГО РІВНЯХ.

СТРУКТУРА МОДУЛЯ 1:

Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.

№ з/п Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота студента
Змістовий модуль 1. Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я.
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука, значення для практики. Стратегії охорони здоров'я.   1,5
2. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема, методологія вивчення.   1,5
3. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров’я населення.   2,5 1,5
Змістовий модуль 2. Медико-соціальні аспекти демографії. Методика вивчення демографічних показників.
4. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні.   1,5
5. Методика вивчення та оцінка показників природного руху.   2,5 1,5
6. Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят.   2,5 1,5
7. Середня очікувана тривалість життя.     2,5
Змістовий модуль 3. Медико-соціальні аспекти захворюваності. Методика вивчення захворюваності.
8. Захворюваність населення як медико-соціальна проблема.   1,5
9. Фактори ризику захворюваності. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах.   1,5
10. Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності.   2,5 1,5
11. Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, госпіталізованої.   2,5 1,5
12. Особливості вивчення захворюваності в різних країнах.    
Змістовий модуль 4. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню.
13. Системи охорони здоров’я, що діють у різних країнах та в Україні.   1,5
14. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога.   1,5
15. Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.   2,5 1,5
16. Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності.   2,5 1,5
17. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів.   2,5 1,5
18. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги населенню.   1,5
19. Зміст і організація роботи лікаря загальної практики/сімейного лікаря.   2,5 1,5
20. Організація роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення   2,5 1,5
21. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності.   2,5 1,5
Змістовий модуль 5. Особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку.
22. Профілактичний напрямок в охороні здоров’я. Організація медико-соціального забезпечення населення літнього віку.   1,5
23. Організація медичного забезпечення населення літнього віку.    
Змістовий модуль 6. Медичне страхування.
24. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування.   1,5
25. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.   2,5
Усього: годин – 90; кредитів ECTS – 3; балів – 200.

Аудиторна робота – 56%, СРС –44%

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

№ з/п Тема лекції Год.
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука, значення для практики. Стратегії охорони здоров'я.
2. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема, методологія вивчення.
3. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні.
4. Захворюваність населення як медико-соціальна проблема.
5. Фактори ризику захворюваності. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах.
6. Системи охорони здоров’я, що діють у різних країнах та в Україні.
7. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога.
8. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги населенню.
9. Профілактичний напрямок в охороні здоров’я. Організація медико-соціального забезпечення населення літнього віку.
10. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування.
Разом

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Тема практичного заняття Год.
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
1. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров’я населення. 2,5
2. Методика вивчення та оцінка показників природного руху. 2,5
3. Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят. 2,5
4. Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності. 2,5
5. Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, госпіталізованої. 2,5
6. Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
7. Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
8. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів. 2,5
9. Зміст і організація роботи лікаря загальної практики/сімейного лікаря. 2,5
10. Організація роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення. 2,5
11. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
12. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1. 2,5
Разом

Примітка: на всі практичні заняття кожен студент приносить підручник і посібник, конспект лекцій, робочий зошит для самостійної підготовки до практичного заняття, протокол практичного заняття, мікрокалькулятор.


ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Вона може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, лабораторіях, комп‘ютерних класах, а також у домашніх умовах.

 

№ з/п Тема самостійної роботи Год. Вид контролю
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.   Поточний контроль на практичних заняттях
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука, значення для практики. Стратегії охорони здоров'я. 1,5
2. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема, методологія вивчення. 1,5
3. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров’я населення. 1,5
4. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні. 1,5
5. Методика вивчення та оцінка показників природного руху. 1,5
6. Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят. 1,5
7. Самостійне опрацювання теми: Середня очікувана тривалість життя. 2,5
8. Захворюваність населення як медико-соціальна проблема. 1,5
9. Фактори ризику захворюваності. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах. 1,5
10. Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності. 1,5
11. Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, госпіталізованої. 1,5
12. Самостійне опрацювання теми: Особливості вивчення захворюваності в різних країнах.
13. Системи охорони здоров’я, що діють у різних країнах та в Україні. 1,5
14. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога. 1,5
15. Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
16. Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
17. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів. 1,5
18. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги населенню. 1,5
19. Зміст і організація роботи лікаря загальної практики/сімейного лікаря. 1,5
20. Організація роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення 1,5
21. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
22. Профілактичний напрямок в охороні здоров’я. Організація медико-соціального забезпечення населення літнього віку. 1,5
23. Самостійне опрацювання теми: Організація медичного забезпечення населення літнього віку.
24. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування. 1,5
25. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1. Підсумковий контроль
Разом  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1 дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» не передбачає виконання індивідуального завдання.

На підставі віконаного індивідуального завдання з «Біостатистики», а також з метою підготовки і збору матеріалу для виконання індивідуального завдання на модуль 2 студенту надається можливість консультуватися у викладача.

Творчо розпочате індивідуальне завдання є підставою для продовження і оцінюваня цією роботи на кафедрі на V і VI курсах та у студентських наукових товариствах кафедр ДДМА.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.006 с.)