Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності. 

№ з/п Тема Лекції Практичні заняття Самостійна робота студента Максимальна кількість балів
Змістовий модуль 7. Основи менеджмента. Менеджмент у охороні здоров’я.
1. Основи менеджмента системи охорони здоров’я.    
2. Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.   13 балів
  Змістовий модуль 8. Охорона здоров’я матері та дитини.        
3. Медико-соціальні проблеми охорони матері та дитини. Репродуктивне здоров’я.    
4. Організація та зміст роботи пологових будинків, облік і аналіз їх діяльності.   13 балів
5. Організація та зміст роботи дитячих лікарень, облік і аналіз їх діяльності.   13 балів
Змістовий модуль 9. Медико-соціальні аспекти експертизи непрацездатності
6. Організація експертизи непрацездатності,її правові засади. Медико-соціальні аспекти інвалідності.    
7. Методика проведення медичної експертизи.   0,5 13 балів
8. Методика експертизи тимчасової непрацездатності, порядок її здійснення.   0,5 13 балів
9. Організація експертизи стійкої непрацездатності.   0,5 13 балів
Змістовий модуль 10. Проблеми оцінки якості медичної допомоги населенню.
10. Сутність і особливості оцінки якості медичної допомоги населенню. Формування стандартів якості різних видів медичної допомоги.    
11. Методика проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення.   13 балів
Змістовий модуль 11. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення населення.
12. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення. Правові засади діяльності санепідслужби.   0,5  
13. Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).   0,5 13 балів
Змістовий модуль 12. Формування здорового способу життя.
14. Методи та засоби гігієнічного навчання та виховання населення.   0,5 13 балів
Поточний контроль (разом за змістові модулі) 117 балів
15. Виконання індивідуального завдання на тему: «Розробка заходів покращення здоров’я населення та організації охорони здоров’я».     3 бали
Разом за змістові модулі з індивідуальним завданням 120 балів
16. Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.   80 балів
Усього: годин – 45; кредитів ECTS – 1,5; балів – 200. 200 балів

 


ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ МОДУЛЯ 2 ТА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Шкала конвертації поточних 4-бальних оцінок у бали

за тему практичного заняття модуля 2

 

Оцінка Бали
Незадовільно
Задовільно
Добре
Відмінно

Критерії оцінки індивідуального завдання

 

Виконане індивідуальне завдання перевіряється і оцінюється у балах наступним чином: ”виконано” – 3 бали, „не виконано” – 0 балів. У залежності від обсягу та значимості самостійна робота студента максимально може оцінюватися до 12 балів.

 

КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2

 

Максимальна загальна кількість балів за поточну навчальну роботу студента на практичних заняттях і за виконане індивідуальне завдання на другому модулі – 120 балів.

Студент допускається до підсумкового контролю засвоєння модуля 2 за умови виконання навчальної програми, відпрацювання пропущених лекцій і практичних занять та якщо набрав не менше 66 балів: за поточну навчальну роботу на практичних заняттях 63 бали (7 балів х 9 практичних занять) і за виконане індивідуальне завдання 3 бали.

Викладач, що проводив практичні заняття у підгрупі до початку підсумкового модульного контролю розраховує бали успішності та інформує студентів про результати їх поточної навчальної роботи і віконане індивідуальне завдання.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ МОДУЛЯ 2

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля 2 у межах аудиторного часу за розкладом за наявності залікової книжки студента і включає перевірку теоретичної підготовки (засвоєння програмних питань) та практичної підготовки (практичних навичок і вмінь).

Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю складає 80 балів.

Підсумковий модульний контроль зараховується, якщо студент демонструє теоретичну підготовку і володіння практичними навичками та набрав не менше 50 балів.

Шкала оцінок на підсумковому контролі модуля 2

 

Кількість балів на підсумковому модульному контролі Традиційна оцінка
0 – 49 балів Незадовільно
50 – 60 балів Задовільно
61 – 70 балів Добре
71 – 80 балів Відмінно

 

Оцінювання виконання завдань підсумкового модульного контролю здійснюється зав.кафедрою та іншими викладачами протягом контрольного заняття.

Кількість балів, що набирає студент за модуль 2, конвертується у традиційні оцінки за шкалою.

 

Шкала конвертації балів у традиційну оцінку за модуль 2

«Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності.»

 

Кількість балів за модуль 2 (поточна успішність + індивідуальне завдання + підсумковий модульний контроль) Оцінка
0 – 115 балів Не допущено
116 – 139 балів Залік

 

Викладач підгрупи розраховує і виставляє бали за модуль 2 у журнал викладача, заповнює відповідні графи „Журналу обліку успішності студентів з дисципліни” і „Відомості успішності студентів з дисципліни” та інформує студентів про результати підсумкового модульного контролю.

В журналі викладача і відомості деканату проти прізвища студента, який не з’явився на модульний контроль, але повністю виконав вимоги модуля дисципліни, викладач ставить позначку „не з’явився”. Проти прізвища студента, який не повністю виконав вимоги модуля 2, викладач пише - „не допущений”.

Інформація про тих студентів, яким не зарахований підсумковий модульний контроль направляється в деканат із зазначенням причини незарахування:

а) студент не набрав мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущений до підсумкового модульного контролю;

б) студент складав підсумковий модульний контроль, але набрав на ньому менше 50 балів;

в) студент має невідпрацьовані пропуски занять і (або) лекцій;

г) студент не з’явився на підсумковий модульний контроль.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів перевіряється статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

 

Перескладання підсумкового контролю модуля 2

 

Студенти, що не з’явилися на підсумковий модульний контроль, допускаються до підсумкового контролю за наявності дозволу деканата.

Дні перескладань підсумкового модульного контролю визначаються розкладом навчального відділу ДДМА.

Перескладання підсумкового модульного контролю проводиться не більше 2 разів на підставі відомості деканату, яка повинна бути повернена наступного дня після перескладу.

Друге перескладання підсумкового модульного контролю приймається комісією.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ І ВМІННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2

1. Заповнення облікових документів для вивчення показників здоров’я населення (демографічних, захворюваності, інвалідності), діяльності основних закладів охорони здоров’я:

- «Лікарське свідоцтво про смерть» (ф. № 106/о);

- «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть» (ф.№ 106-2/у);

- «Статистична карта хворого, який вибув із стационару» (ф.№ 066/о).

2. Шифрування діагнозів згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям.

3. Визначення та оцінка показників здоров’я, діяльності закладів охорони здоров’я із застосуванням відповідних статистичних методик, засвоєних при вивченні біостатистики.

4. Визначення тактики в процесі експертизи непрацездатності (тимчасової та стійкої), заповнення листка непрацездатності.

5. Оцінка якості медичної допомоги.

6. Вибір напрямку, методів і засобів медико-гигієнічного навчання і виховання населення в конкретних ситуаціях практичної роботи лікаря.

7. Розробка управлінських рішень, спрямованих на покращення здоров’я населення та оптимізацію медичної допомоги.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2:Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.011 с.)