Шкала конвертації балів у традиційну оцінку з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала конвертації балів у традиційну оцінку з дисципліни«Соціальна медицина, організація охорони здоров’я»

 

Средня кількість балів (за модулі 1 і 2) + заохочувальні бали Традиційна оцінка в залікову книжку
0 – 115 балів Незадовільно
116 – 139 балів Задовільно
140 – 169 балів Добре
170 – 200 балів Відмінно

 

Одночасно з розрахунками балів за підсумковий контроль модуля 2 викладач підгрупи розраховує і виставляє бали і оцінку з дисципліни у журнал викладача, заповнює відповідні графи „Журналу обліку успішності студентів з дисципліни” і „Відомості успішності студентів з дисципліни” та інформує студентів про оцінку з дисципліни.

У відведеному місті для оцінки з дисципліни в журналі викладача і відомості деканту проти прізвища студента, який не з’явився на останній модульний контроль або не виконав вимоги навчального плану і програми дисципліни, викладач пише - „не допущений”.

Викладач, який приймав модуль 2, ставить традиційну оцінку з дисципліни і особистий підпис у залікову книжку студента.

Заповнена відомість підписується завідувачем кафедри і подається в деканат не пізніше наступного дня після складання підсумкового контролю модуля 2.

Шкала конвертації кількості балів з дисципліни в оцінки

За шкалою ECTS

 

Оцінка ECTS Статистичний показник
A Найкращі 10% студентів
B Наступні 25% студентів
C Наступні 30% студентів
D Наступні 25% студентів
E Останні 10% студентів

За підсумками навчального року на вибірці студентів даного курсу однієї спеціальності деканат визначає рейтинг кожного студента і оцінку ECTS, що дає можливість визнання досягнень студентів незалежно від місця навчання.

ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

 

Пам’ятка студента

Дніпропетровської державної медичної академії

(витяг)

На кафедрі ДДМА студент має право на:

- навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня;

- користування навчальною базою кафедри;

- доступ до учбової студентської інформації з дисциплін;

- участь у науково-дослідницькій діяльності, конференціях, виставках, конкурсах,

олімпіадах;

- безпечні та нешкідливі умови навчання.

 

Положення про впровадження кредитно-модульної системи

організації навчального процесу в Дніпропетровській державній медичній академії(затверджено наказом ректора ДДМА № 465 від 23.10.2008р.)

(витяг)

7.5. Студент:

1) відвідує всі види аудиторних навчальних занять;

2) забезпечує необхідний рівень якості засвоєння програми підготовки;

3) проходить контрольні заходи у визначені терміни;

4) своєчасно ліквідує академічну заборгованість.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Дніпропетровської державної медичної академії

(затверджено наказом ректора ДДМА № 433 від 26.06.2001р.)

(витяг)

Навчальний розпорядок, обов’язки студентів

38. Навчальні заняття в академії здійснюються за розкладом.

39. При поточних заняттях тривалість 2-х годинної стрічки складає 80 хвилин.

40. При блочному розкладі кафедра має право встановлювати індивідуальний початок та закінчення занять з урахуванням обідньої перерви та обов’язкового повного відпрацювання навчальних годин.

42. Староста курсу зобов’язаний:

- доповідати лектору про готовність курса до прослуховання лекцій;

- підтримувати належний стан навчальної дисципліни на курсі під час лекцій та практичних занять, допомагати викладачам, навчально-допоміжному складу кафедр забезпечувати максимальну ефективність навчального процесу;

- стежити за збереженням майна, навчального обладнання, що надається курсу на період проведення занять.

43. Староста групи зобов’язаний:

- проводити персональний облік відвідувань студентами всіх видів навчальних занять у документації встановленого зразку;

- вимагати від студентів груп дотримання навчальної дисципліни, стежити за збереженням навчального обладнання, інвентаря та санітарного стану приміщень, де відбуваються заняття груп;

- призначати чергового по групі.

44. Студент ДДМА зобов’язаний:

- відвідувати у встановлені терміни всі види занять, передбачені навчальним планом та програмами, підвищувати свій науковий рівень, культуру, готувати себе морально та фізично до майбутньої професії, виконувати правила та традиції здорового способу життя;

- бути дисциплинованим, відзначатися зовнішньою акуратністю, скромніcтю, ввічливістю до викладачів, студентів, співробітників;

- відключати перед початком навчальних занять засоби мобільного зв’язку (телефони тощо);

- не входити до аудиторії після дзвінка (після початку заняття) до перерви і не виходити передчасно з аудиторії без поважних причин;

- не пропускати заняття без поважних причин, виконувати у встановлений термін всі види навчальних завдань, пропущені заняття відпрацьовувати в позанавчальний час у встановленому порядку;

- використовувати відпустку донора, як правило, у поточному семестрі, оформляти її завчасно в деканаті факультету;

- у разі пропуску занять не пізніше наступного дня повідомити декана факультету про причину неявки, а у перший день відвідування занять особисто подаnmи пояснення чи виправдовувальний документ на ім’я декана для отримання допуску на відвідування занять;

- при отриманні незадовільної оцінки підготуватися та пересклacти матеріал викладачу протягом двох тижнів;

- неухильно додержуватися встановленої для занять форми одягу;

- виконувати загальновживані правила ставлення молодших до старших, вставати при

появі викладача в аудиторії, виявляти повагу до ветеранів академії.

- брати активну участь у роботах з самообслуговування, благоустрою територій та приміщень академії;

- зберігати майно академії (інвентар, обладнання, підручники, навчальні посібники), нести матеріальну відповідальність за збитки, які спричиняються майну, у встановленому порядку.

55. У приміщеннях академії забороняється:

- порушення тиші під час навчальних занять;

- паління співробітників та студентів;

- розпивання спиртних напоїв;

- відвідування занять без встановленого правилами форми одягу.

47. Враховуючи специфіку майбутньої професії лікаря вважати несумісним з перебуванням в академії студентів, які допускають тютюнопаління, пияцство, вживання наркотиків, хуліганство, вандалізм у ставленні до майна, хамство, неповагу до старших. За порушення навчальної та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку академії та гуртожитку, пропуски занять без поважних причин до студентів можуть вживатися такі дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, виключення з академії.

Порядок застосування стягнень до студентів діє відповідно до п.33 даних Правил.

33. До застосування стягнень порушник трудової дисципліни повинен дати пояснення у письмовій формі. Відмова надати письмове пояснення не може бути перешкодою до застосування стягнень (відмова дати письмове пояснення підтверджується актом розслідування).

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 229

для студентів, курсантів, слухачів при виконанні навчальної, наукової та

Іншої роботи на кафедрі соціальної медицини, організації та управління

охороною здоров’я(затверджено наказом ректора ДДМА № 37 від 06.02.2004р.)

 

Загальні положення

Інструкція складена для проведення інструктажів всіх студентів, курсантів, слухачів, що навчаються на кафедрі.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці на початку занять студентів, курсантів, слухачів на кафедрі. Повторний інструктаж проводиться кожен семестр, коли студент навчається на кафедрі (один раз в 6 місяців). Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні порушень вимог безпеки студентами під час навчально-виховного процесу чи при суттєвій зміні умов виконання навчальних завдань. Цільовий інструктаж з питань охорони праці може проводитися з групою студентів, курсантів слухачів залежно від виду масових заходів за відповідними інструкціями чи програмами.

Первинний і повторний інструктажі проводять всі викладачі кафедри на початку занять з відповідною групою студентів, курсантів, слухачів. Запис про проведення інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які зберігаються у старших лаборантів кафедри по студентському курсу і по курсу післядипломної освіти, які відповідають за проведення інструктажів з охорони праці.

Кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я знаходиться в учбовому корпусі № 2 на 4-му поверсі (пр.К.Маркса, 24), де розташовані навчальні кімнати, лаборантські кімнати, кабінети викладачів, доцентів і зав.кафедрою. Навчальна, науково-дослідницька та інша робота студентів, курсантів, слухачів проводяться також в лекційних аудиторіях академії, в інших навчальних корпусах академії, на навчальних базах кафедри в медичних закладах міста.

Відповідальність за впровадження і дотримання норм та правил з охорони праці на кафедрі несе завідувач кафедри. Викладацький склад кафедри слідкує і відповідає за безпеку студентів, курсантів, слухачів під час навчального процесу. Кожен студент, курсант, слухач несе індивідуальну відповідальність за дотримання норм та правил охорони праці під час виконання усіх видів робіт на кафедрі. Порушення цих вимог розглядається як порушення навчальної і трудової дисципліни, за яке може бути застосоване дисциплінарне стягнення.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.008 с.)