ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 17. «Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством»Питання для самостійного вивчення:

1. Вимоги до створення служби контролінгу на підприємстві.

2. Зарубіжний досвід у визначенні місця контролінгу у структурі підприємства.

Довідковий матеріал.

При створенні служби контролінгу на підприємстві необхідно враховувати такі основні вимоги:

1. Служба контролінгу повинна одержувати необхідну їй інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, служби збуту і служби матеріально-технічного постачання.

2. Служба контролінгу мусить мати можливість і повноваження організовувати за допомогою інших економічних служб збір додаткової інформації, необхідної їй для аналізу і висновків, яка не міститься в існуючих документах фінансово-економічних служб.

3. Служба контролінгу повинна мати можливість впроваджувати нові процедури збору аналітичної інформації на постійній основі. Питання про виплату компенсації співробітникам інших служб за збільшення навантаження повинні вирішувати керівники, для яких призначена інформація служби контролінгу.

4. Служба контролінгу повинна мати можливість швидко доводити інформацію до відома вищого керівництва підприємства.

5. Служба контролінгу повинна бути незалежною від тієї чи іншої фінансово-економічної служби.

У США в більшості випадків контролер – це комерційний директор фірми. Йому підпорядковується фінансова і виробнича бухгалтерія, служби організації виробництва і страхування, а також інформаційно-обчислювальний центр. У Німеччині посада контролера вводиться на великих і середніх фірмах, що використовують систему контролінгу. Йому передаються у підпорядкування виробнича бухгалтерія, відділ статистики, планування й прогнозування. Використовується також варіант, коли головним контролером є комерційний директор і йому підпорядковуються всі економічні служби управління, керівники яких виконують функції контролерів у своїх підрозділах.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1.Виконати тестові вправи.

1. Головними вимогами організації служби контролінгу на підприємстві є:

а) доступ цієї служби до інформації усіх фінансово-економічних відділів підприємства;

б)незалежність служби контролінгу від інших фінансово-еконоічних підрозділів підприємства;

в) підпорядкованість служби контролінгу головному бухгалтеру;

г) всі відповіді вірні.

 

2. Оптимальним варіантом впровадження контролінгу на великому підприємстві є створення служби контролінгу:

а) у вигляді окремого відділу;

б) у вигляді тичасової групи;

в) у складі планово-економічного відділу;

г) правильної відповіді немає.

 

3. З погляду доцільності й ефективності роботи службу контролінгу на підприємстві варто підпорядкувати:

а) генеральному чи фінансовому директору;

б) головному бухгалтеру;

в) технічному директору;

г) правильної відповіді немає.

 

4. Найвищий рівень відповідальності за прийняті рішення службою контролінгу досягається при її функціонуванні у виді:

а) окремої служби;

б) складової частини планово-економічного відділу;

в) тимчасової служби;

г)немає правильної відповіді.

 

Тема 18. «Автоматизація контролінгу з використанням ПЕОМ»

Питання для самостійного вивчення:

1. Значення автоматизації аналітичної роботи на підприємстві.

2. Сучасні засоби автоматизації аналітичної роботи.

 

Довідковий матеріал.

Аналітична робота— це системна робота, і вона вимагає системного підходу, роботи на постійній основі, відповідальності за терміни і результати. Те ж саме відноситься до процесу безупинних поліпшень. Тому оптимальним (і часто єдино прийнятним) варіантом є організація служби контролінгу як окремого підрозділу, рівноправного з бухгалтерією, плановим і фінансовим відділами.

Якість прийнятих управлінських рішень напряму залежить від якості інформації на основі якої вони приймаються та швидкості її обробки. Тому оптимальним на сьогоднішній день є повна автоматизація роботи всіх інформаційних служб підприємства та доступ спеціалістів по контролінгу до необхідної інформації в єдиній системі. Така автоматизація на сьогодні частіше всього реалізується за допомогою ПЕО та автоматизованих робочих місць.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Представте схематично зв'язок між автоматизованим місцем спеціаліста по контролінгу та спеціалістами інших служб.

 

Тема 19. «Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу»

Питання для самостійного вивчення:

1. Завдання аналітичного і регулятивного блоку.

2. Призначення даних блоків в системі контролінгу

Довідковий матеріал.

Система контролінгу на підприємстві має виконувати функції аналізу інформації та регулювання діяльності підприємства в залежності від отриманих результатів. Тому вона повинна містити у собі не тільки аналітичні показники і висновки, а і мати сильну організаційну складова — людей, що займаються контролінгом і вміють швидко регулювати потоки інформації і її рух від підлеглих — до керівників.

Більше того, служба контролінгу ставиться деяким чином у привілейоване становище, оскільки наказом заступника генерального директора з економіки (фінансового директора) інші служби зобов'язуються надавати службі контролінгу всю необхідну інформацію. Тому не рекомендується підпорядковувати службу контролінгу начальнику планово-економічного відділу чи головному бухгалтеру, незважаючи на подібність функцій їхніх служб функціям служби контролінгу.

Аналітичний блок служби контролінгу займається аналітичною роботою, яка представляє собою системну робота, що вимагає системного підходу, роботу на постійній основі з відповідальністю за терміни і результати. Регулятивний блок забезпечує процес безупинних поліпшень руху інформації, та можливостей її аналізу і швидкої передачі результатів роботи керівництву.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1.Виконати тестові вправи.

1. Однією з найважливіших задач служби контролінгу на підприємстві є:

а) контроль за змінами законодавства;

б) забезпечення оперативного одержання внутрішньої інформації;

в) контроль за діяльністю конкурентів;

г) контроль за діями керівництва підприємства.

 

2. Рутинні зміни в процесі впровадження служби контролінгу на підприємстві проявляються в:

а) незначних змінах стандартної структури підприємства та поведінки співробітників;

б) категоричному неприйнятті нововведення;

в) інерційній зміні поведінки співробітників;

г) тому, що нововведення є лише видозміною стандартного поводження.

 

3. Одним з факторів, від яких залежить активність опору при впровадженні контролінгу на підприємстві, є:

а) загроза збитків підприємства;

б) неефективність системи контролінгу;

в) погрози втрати престижу і влади;

г) трудоємність впровадження.

 

4. Протидія впровадженню контролінгу на підприємстві може бути:

а) індивідуальною і груповою;

б) груповою;

в) індивідуальною;

г) немає правильної відповіді

Тема 20. «Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень».

Питання для самостійного вивчення:

1. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

Довідковий матеріал.

Вибір критеріїв прийняття управлінських рішень залежить від моделі прийняття управлінських рішень в конкретній ситуації. Проте для будь-якої конфігурації визначальних факторів можна сформулювати вимоги, на які має орієнтуватися менеджер при розробці системи прийняття управлінських рішень.

Основні вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень: - повна оцінка усіх економічних наслідків рішення, що приймається в короткому і довгому періодах, виходячи із цілей підприємства:

- відповідність системі цілей підприємства;

- пристосованість до аналізу в умовах невизначеності;

- об'єктивність і доступність вихідних даних;

- універсальність;

- гнучкість.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1. Назвати основні критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою, «виробляти чи купувати», по ціноутворенню, в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)