ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОДУЛЬ І. Сутність, функції, види та основні завдання контролінгу. Характеристика об’єктів контролінгу.Тема 1. «Історія виникнення та розвитку контролінгу як концепції ефективного управління підприємством»

Питання для самостійного вивчення:

1. Історія виникнення контролінгу в зарубіжних країнах.

2. Становлення контролінгу в Україні.

Довідковий матеріал.

Виникнення контролінгу (як нової концепції управління) пов'язують з бурхливим промисловим ростом, особливо в США, в кінці ХІХ – початку ХХ століття, розвитком ринкової економіки (ускладнюється продукція і виробництво, ростуть розміри підприємств, виникають транснаціональні компанії, підвищується динамізм ринку, збільшуються обсяги управлінської інформації і т.п.).

Ускладнення орієнтації підприємства в ринковому середовищі привело не просто до зростання ролі управління, а до якісних змін у всій структурі й методах управління, що вимагає розробки методів виробничого обліку і точнішого фінансового контролю. Ці можливості були надані обчислювальною технікою, що бурхливо розвивалася.

У другій половині ХХ століття досить швидко відбувається процес інтеграції традиційних методів обліку, аналізу, нормування, планування і контролю в єдину систему отримання, обробки і узагальнення інформації і ухвалення на її основі управлінських рішень, систему, яка управляє підприємством, будучи зорієнтована на досягнення не тільки оперативної (поточної) мети у вигляді отримання прибутку того або іншого розміру, але і на глобальні стратегічні цілі: виживання, екологічний нейтралітет, збереження робочих місць і т.п., систему, в якій переважаючим стає не вузьке, конкретне мислення управлінців, а комплексне, системне рішення проблем, що виникають перед підприємством.

Контролінг – поняття досить складне. У останньому німецькому виданні «Лексикону економіки підприємства» він визначений як концепція інформації і управління. Якнайповніше система контролінгу як система управління вперше була описана і застосована в США. Звідси семантичне значення терміну «контролінг» ( від англ. to control – управляти) і похідних або пов'язаних з ним понять, наприклад, контролер – керівник служби контролінгу або особа, що виконує ці функції.

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1:Виконати тестові вправи.

1. Контролінг як система управління уперше був описаний та застосований у:

а) Сполучених Штатах Амеріки;

б) Великобританії;

в) Франції;

г) Германії.

 

2. Поняття “контролінг” походить від:

а) англійського – to сontrol;

б) французького – la controlien;

в) німецького – das controle;

г) українського – контролювати;

д) російського – контроль.

 

3. Яка з перелічених країн першою почала застосовувати термін “контролінг”:

а) США;

б) Росія;

в) Франція;

г) Великобританія.

 

4. В Україні використовують поняття:

а) як контролінг, так і управлінський облік;

б) тільки контролінг;

в) тільки управлінський облік;

г) не використовують жодного.

 

Завдання 2. Скласти історичну довідку про розвиток контролінгу в Україні.

 

Тема 2. «Система управління підприємством»

Питання для самостійного вивчення:

1. Організаційна функція менеджменту.

2. Поняття «організації».

 

Довідковий матеріал.

Організаційна функція управління – це процес створення раціональної та продуктивної структури підприємства.

Сучасні крупні фірми - це національні та багатофункціональні компанії, які вкладають капітали в різні галузі і мають підприємства в багатьох країнах світу. У складі крупних фірм є десятки наукових лабораторій, складна система матеріально-технічного постачання та збуту, яка охоплює багаточисельних агентів, підприємства технічного обслуговування тощо. Для ефективного функціонування таких фірм необхідно, перш за все, досконалі внутрішні зв’язки. Об’єднання різних частин фірми в єдине ціле забезпечується організаційною функцією менеджменту.

Системний підхід розглядає організацію як множину взаємопов’язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її взаємозв’язок з зовнішнім середовищем.

Поняття «організація» включає такі пов’язані між собою елементи:

- мета, завдання;

- групування завдань для визначення видів робіт;

- групування видів робіт у відповідних підрозділах згідно з метою організації;

- делегування повноважень, розподіл відповідальності та визначення числа рівнів ієрархії управління;

- створення організаційного клімату, який спонукає працівників активно працювати для досягнення мети організації;

- проектування системи комунікацій, здатної забезпечити прийняття ефективних рішень, їх контролю та координації;

- побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх елементів організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища.

 

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1:Виконати тестові вправи.

1. Управлінська функція контролінгу полягає у:

а) контролі рівноваги показників прибуток – витрати;

б) своєчасному наданні інформації керівництву для прийняття рішень по коригуванню стратегії;

в) переоцінці стратегії, коригуванню реалізації цілей та зміні цілей;

г) поточному аналізі та регулюванні плановими та фактичними показниками.

 

2. Контролінг є підсистемою системи:

а) управління матеріальними ресурсами;

б) управління людськими ресурсами;

в) управління процесом прийняття управлінських рішень;

г) управління соціальною діяльністю підприємства;

д) управління інноваційною діяльністю підприємства.

 

3. Контролінг замінює управління підприємством?

а) ні, він тільки переводить його на якісно новий рівень;

б) здебільшого так;

в) безперечно ні;

г) частково.

 

4. Концепція, орієнтована на управлінську інформаційну систему, зумовлює створення загальної ...:

а) інформаційної системи підприємства;

б) системи автоматизації звітності;

в) системи автоматизації управління підприємством;

г) системи обліку та коректування відхилень.

Завдання 2. На основі опрацьованої літератури визначити, що є практичним результатом впровадження та виконання організаційної функції менеджменту на сільськогосподарському підприємстві.

 

Тема 3. «Класифікація витрат відповідно до П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати та П(С)БО 16 «Витрати»

Питання для самостійного вивчення:

1. Класифікація витрат за видами діяльності.

2. Класифікація витрат за елементами.

3. Класифікація витрат за функціональним призначенням.

 

Довідковий матеріал.

Розглядаючи контролінг в цілому як систему управління прибутком, не можна забувати про витрати, понесені або плановані в результаті здійснення господарської діяльності підприємства. Одним з основних шляхів забезпечення зростання прибутку є раціональне використання і зниження витрат на виробництво продукції (собівартість). За розміри витрат на підприємстві несуть відповідальність менеджери різних рівнів (центрів відповідальності).

Інформація про витрати необхідна для контролю, управління, планування, ціноутворення, ухвалення управлінських рішень. У кожному конкретному випадку потрібний певний обсяг інформації про витрати.

Витрати достатньо різноманітні, тому для управління ними дуже важлива їх класифікація.

Вітчизняні стандарти бухгалтерського обліку витратами звітного періоду визнають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, при умові, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

За видами діяльності витрати поділяють на витрати від звичайної та надзвичайної діяльності. Звичайна діяльність, в свою чергу, поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначає які витрати несе підприємство здійснюючи вказані види діяльності.

Відповідно витрати , пов’язані з операційною діяльністю, групуються за економічними елементами – матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати, а також за функціональним призначенням: витрати виробництва, витрати на управління, збут та інші операційні витрати. Групування витрат за елементами представлено на рис.1.1.

 

 
 

 


Витрати палива та електроенергії

     
 
 
 

 


Рис. 1.1. Групування витрат за елементами

 

 

Завдання для самостійної роботи:

Завдання 1:Виконати тестові вправи.

1. Із наведеного переліку елементами витрат є:

а) матеріальні затрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) витрати на оплату праці;

г) втрати від браку;

д) амортизаційні відрахування.

 

2. До прямих належать витрати, які:

а) здійснюються регулярно;

б) обчислюються за встановленими нормами;

в) безпосередньо відносяться на окремі види продукції;

г) покладені в основу технології виготовлення продукції;

д) є постійними.

 

3. До постійних належать витрати, величина яких:

а) є незмінною для різних видів продукції;

б) залишається постійною на одиницю продукції;

в) зростає зі збільшенням обсягу виробництва;

г) не залежить від зміни обсягу виробництва в межах певної виробничої потужності підприємства;

д) залежить від зміни норм.

 

4. Із наведеного переліку витратами за функціональним призначенням є :

а) матеріальні затрати;

б) витрати на збут;

в) витрати на оплату праці;

г) адміністративні витрати ;

д) амортизаційні відрахування.

 

5. Згідно з Положенням (стандартом.) бухгалтерського обліку під витратами розуміють:

а) зменшення економічних вигід внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

б) збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу;

в) зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу.

 

6. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходами певного періоду, вони відображаються у складі:

а) витрат майбутніх періодів;

б) адміністративних витрат;

в) витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

7. За способом включення до собівартості витрати можуть бути:

а) змінними та постійними;

б) прямими та непрямими;

в) поточними та одноразовими.

 

8. Групування витрат за економічними елементами здійснюється на підприємствах:

а) промисловості;

б) сільського господарства;

в) всіх галузей економічної діяльності.

 

Завдання 2. ТОВ "Колос" щомісяця сплачує за користування телефонним зв'язком 500 грн плюс 0,2 грн за кожний дзвінок. Упродовж січня було 6000 дзвінків, а в лютому 5000 дзвінків.

Необхідно:

1. Розрахувати витрати готелю на користування телефоном у січні та лютому.

2. Розрахувати витрати на один дзвінок у січні та лютому.

3. Розподілити витрати за січень на постійні та змінні.

4. Визначити середні витрати на дзвінок у січні.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.012 с.)