Я стверджуюсь, я утверждаюсь, 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Я стверджуюсь, я утверждаюсь,Бо я живу.

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Актьі, относящиеся к истории Западной России, собранньїс и и ІЛШІ ньіе Археографическою комиссиею: В 5 т. - СПб., 1846-1853. - Апокрифи і легенди з українських рукописів. Зібрав і упорядкуїшн і пояснив Др. їв. Франко. Т. 1. Апокрифи старозавітні.., Львів, 1890, Могила Амвросій. Галка Ієремія. Поезії. — К., 1972. Акти села Одрехова / Упорядники І.М. Керницький, О.А. Купчин ський. - К., 1970.

Актовьіе книги Полтавського городового уряда XVII в. / Ред. и прим В.Л. Модзалевского. - Чсрнигов, 1912. - Вьіп. 1-2. Багряний Іван. Сад Гетсиманський. — К., 1991.

Беринда П. Вірші // Рєзанов В. Драма українська. - К., 1926.- Вин. І. Лексикон словенороський Беринди / Підготовка тексту і вступна стат­тя В.В. Німчука. - К., 1961.

Самійла Величка Сказаніє о войн^ козацкой з Поляками. — Пам'ятки українського письменства. Видає Археографічна комісія Української Академії наук. — К., 1926. — Т. 1. Вишенский Йван. Сочинения. — М.; Л., 1955.

Возняк М. Матеріали до історії української пісні і вірші. Тексти й замітки // Українсько-руський архів. — Львів, 1913—1914. — Т. 9—10. Весільні пісні: у 2 кн. Ч. 1. Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна; Ч. 2. Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, За­карпаття. - К., 1982.

 

Вільям Шекспір. Твори: В 6 т. — К., 1986. — Т. 5. Могила Амвросій. Галка Ієремія. Поезії. — К., 1972. Галятовській. Небо новое. — Львів, 1665. Грушевський Михайло. Історія української літератури: В 6 т. — К., 1994-1995.

Українські народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського (З Галичини, Волині, Поділля, Придніпрянщини і Полісся). — К., 1974. Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. - К., 1981. Ділова і народно-розмовна мова XVIII ст. Підготував до видання В.А. Передрієнко. - К., 1976.

Донцов Д. Поетка українського рісорджемента. — Львів, 1922. Яворський Ю.А. Пропавшая западнорусская книга «Диалог о смерти» 1621 г. - СПб, 1912.

Рєзанов В. Драма українська // Збірник історично-філологічного від­ділу. - К., 1926-1929.

Єфремов С. Націоналістичне ліквідаторство // Вісник Академії наук Ук­раїни. - К., 1991. - Ч. 2.

Житье и хожденье Данила Русьскьія земли игумена (1106-1108). Текст воспроизведен по древнейшему списку XV века, изданному Право-славньїм палестинским обществом. — СПб, 1896.

 

Заточн.-Моление Даниила Заточника // Повести Древней Руси XI—XIIвека. -Л., 1983.

Зін.Зіновіїв Климентій. Вірші. Приповісті посполиті. Передмова й упоряд­кування І.П. Чепіги. — К., 1971.

ИПМН- Драгоманов М., Антонович В. Исторические песни малорусского наро-да. - К., 1875. - Т. 1.

ІЛ — Полное собрание русских летописей. — Т. 2. Ипатьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку. - М., 1962.

Ілар.- Молдован А.М. Слово о законе и благодати Илариона. - К., 1984.

К. Зв. — Кримский А.Ю. Звинигородщина з погляду етнографічного та діалек­тологічного. Ч. 1. Побутово-фольклорні тексти. — К., 1928.

Котл. - Котляревський І.П. Енеїда. - К., 1968.

КП — Киевская псалтьірь 1397 года из Государственной публичной б-ки им. М.Е. Салтьїкова-Щедрина в Ленинграде (ОЛДП Р6). — М., 1978.

ЛГП — Лікарські та господарські порадники XVIII ст. / Підготував до видан­ня В.А. Передрієнко. — К., 1984.

ЛЛ - Полное собрание русских летописей. - Т. 1. Лаврентьевская летопись и суздальская летопись по академическому списку. - М., 1962.

ЛРК - Лехвицька ратушна книга другої пол. XVII ст. - К., 1985.

ЛСК — Лексикон Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського. — К., 1973.

МБ — Местечко Борисполе в XVII веке. Актьі мейского уряда. 1612—1699. — К., 1892.

МВ - Возняк М. Початки української комедії (1619-1819). - Львів, 1920.

Мог.Могила Амвросій. Галка Ієремія. Поезії. — К., 1972.

Некр.- Кістяківська Н. Сатиричне та побутове письменство XVIII в. Вип. 1. Твори Івана Некрашевича. Розвідка та тексти. - К., 1929.

ОЕ — Остромирово евангелие 1059—1057 гг. 2-е фотолитографическое изд. Иждивением И.К.Савинкова. — СПб, 1889.

ОКО- Отв^ть Кирика Острожского Ипатію Потею // Памятники полемиче-ской литературьі в западной Руси: В 3 кн. - Спб, 1878-1903.

П. — Грамоти XIV ст. Упорядкування, вступна стаття, коментарі і словни-ки-покажчики М.М. Пещак. — К., 1974.

Пал. - «Палинодия» 3. Копистенського // Русская историческая библиотека. Т. 4. Памятники полемической литературьі в западной Руси. — СПб, 1876.

ЇІаньк.Панькевин 1. Матеріали до історії мови південнокарпатських українців // Наук, збірник Музею української культури в Свиднику. № 4. Кн. 2. — Пряшів, 1970.

ПЄ — Пересопницьке євангеліє 1556—1560 рр. // Рукопис ЦНБ НАН Ук­раїни. - № 15512.

ПЛ — Приватні листи XVIII ст. // Підготував до видання В.А. Передрієнко. -К., 1987.

Пушк.Пушкин А. Сочинения. Редакция, биографический очерк и примеча-ния Б. Томашевского. - Л., 1936.

Р. — Українські грамоти XV ст. / Підготовка тексту, вступна стаття і комен­тарі В.М. Русанівського. - К., 1965.

Р. Дн. - «Русалка Дністрова». Фотокопія з видання 1837 р. - К., 1972,

Рєз. - Рєзанов В. Драма українська // Збірник історично-філологічпоіо ііідділу

Ч. 6-7. - К., 1926.

РИБ — Русская историческая библиотека. Т. 2. — СПб, 1875. Роз. - Южнорусские грамотьі. Собр. В. Розовьім. Т. 1. - К., 1917. РП — Русская Правда. Текст, издаппьій по трем спискам с предислонисм н

кратким обьяснительньїм словарем, составленньш кандидатом прим

А.Б. Гинцбургом. - СПб, 1888. Сам. - Дотопись Самовидца по новооткрьітьім спискам с приложением трех

малороссийских хроник. — К., 1878. Свидн. — Свидницький А. Люборацькі. — К.; X., 1931. Сков. — Сковорода Г. Повне зібрання творів: В 2-х т. — К., 1973. СПУ — Слово о полку Ігоревім. Текст давньоруською мовою. — К., 1977. Ср. - Срезневский И.И. Материальї для словаря древнерусского язьїка. Т. 1-3.

СПб, 1893-1912. ССУМ — Словник староукраїнської мови XIV—XV ст.: В 2-х т. Т. 1—2. — К.,

1977-1978.

СУМ - Словник української мови: В 11 томах. - К., 1970-1980. Тим. — Баб'як П. Листи Євгена Тимченка до В. Гнатюка // Записки науковою

товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. Т. ССХХ^. —

Львів, 1992.

Т.Л. С. — Тредиаковскш В., Ломоносов М., Сумароков А. Стихотворения. — М., 1935. УЗ — Успенский сборник XII—XIII вв. / Издание подготовили О.А. Князев-

ская, В.Г. Демянов, М.В. Ляпон под ред. С.М. Каткова. - М., 1971. УІн. — Українські інтермедії XVII—XVIII ст. Пам'ятки давньої української

літератури. К., - 1960.

УП — Українська поезія. Кінець XVI — поч. XVII ст. / Упорядники В.П. Ко­лосова, В.І. Крекотень. — К., 1978.

ФЗМВ — Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. — К., 1983. Фр. - Франко /. Зібрання творів: У 50 т. - К., 1976-1984. ХТУ - Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К., 1991. ЦА Л — Лазаревский А. Цеховьіе актьі Левобережной Малоросии 1622—1645

(окремий відбиток).

Ш — Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів: У 10 т. — К., 1949—1963. Вг. - Вгйскпег. 8ю\упік егугтю1о£Іс2пу і^ука ро1зкіе§о. - Кгакбш, 1927. МасЬ. - МасНек V. Еіутоіо^іску зіоупік ]ахука сезкеїю а зіоуепзкепо. - Ргаїш,

1957. Міс. - Різта Асіата Міскіе^ісга. ХУусіапіе поше гпасгпіе ро^і^кзгопе. - Т. І. -

\Уаг$га\¥а, 1858. \¥аг82. - 8ю\упік ^гука роізкіе^о / Росі. гесі. і. Кагкжісга, А. Кгугїзкіе^о і XV. N100!-

2\уіесІ2кіе§о. — \Уаг82а\уа. 1900—1927.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Булаховський Л.А. Питання походження української мови. — К., 1956.

Ващенко В.С. Епітети поетичної мови Т.Г. Шевченка: Словник-покажчик. -Дніпропетровськ, 1982.

Возняк М.С. Галицькі граматики ук­раїнської мови. - Львів, 1911.

Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис (лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості). - К., 1961.

Горецький П.И. Історія української лек­сикографії. - К., 1963.

Горобець В.Й. Лексика історично-мемуар­ної прози першої пол. XVIII ст. - К., 1979.

Грушевський М. Історія української літе­ратури: В 6 т. - К., 1993-1995.

Гудзій М.К. Українські інтермедії ХУІІ-ХУІІІ ст. // Українські інтер­медії ХУІІ-ХУІІІ ст. - К., 1987.

Гумецька Л.Л. Уваги до українсько-біло­руських мовних зв'язків періоду ХІУ-ХУІІ ст. // Дослідження з україн­ської та російської мов. - К., 1964.

Єрмоленко СЯ. Фольклор і літературна мова. - К., 1987.

Житецький П.И. «Знеида» Котляревского и древнейший список ее. - К., 1900.

Житецкий П.И. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке с приложением словаря книжной малорусской речи по руко­писи XVII века. - К., 1889.

Жовтобрюх М.А. Мова української періодичної преси (кінець XIX - поч. XX ст.). - К., 1970.

Кобшіянський Б.В. Лекції з історії ук­раїнської літературної мови. - Львів, 1965.

Колесов В.В. Древнерусский литератур-ньій язьїк. - Л., 1989.

Костомаров Н. Мьюли южнорусса. О пре-подавании на южнорусском язьіке (Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова). — К., 1928.


Курс історії української літературної мови / За ред. І.К. Білодіда. - Т. 1. - К., 1958; Т. 2. - К., 1961.

Левченко Г.А. Нариси з історії україн­ської літературної мови першої пол.

XIX ст. - К., 1946.

Лікарські та господарські порадники XVIII ст. / Підготував до видання В.А. Передрієнко. - К., 1984.

Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літера­турної мови. - К., 1977.

Молдован А.М. Слово о законе и благо да­ти Илариона. - К., 1984.

Муромцева О.Г. Розвиток лексики ук­раїнської літературної мови в другій пол. XIX - на поч. XX ст. - Харків, 1985.

Німчук В. Мовознавство на Україні в ХІУ-ХУІІ ст. - К., 1985.

Огієнко І. Нариси з історії української мо­ви. Система українського правопису. Популярно-науковий курс з історич­ним освітленням. - Варшава, 1927.

Огієнко І. Історія української літератур­ної мови. — К., 1995.

Плющ П.П. Історія української літератур­ної мови. - К., 1971.

Русанівський В.М. Джерела розвитку східно­слов'янських літературних мов. — К., 1985.

Свенціцький І.С. Нариси про мову пам'яток староруського письменства XI віку // Учен. зап. Львовского гос ун-та. - 1948. - Т. 7.

Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів і історії української літературної мови Ч. 1. - К., 1959; Ч. 2. - К., 1961.

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики

XX ст.: В 3 кн. - К., 1994.

Царук О. Українська мова серед інших слов'янських. Етнологічні та гра матичні параметри. — Дніпропеї ровськ, 1998.


ПОКАЖЧИК ІМЕН


 


 


Аврелій Марк 348 Ада Негрі 256 Айзеншток И. 196 Аксаков С.Д. 208, 209, 310 Александров С. 207 Альвар 96 Амаду 386

Андієвська Емма 403, 404 Андрієвич Д. 104, 105 Андроников 386 Антоненко-Давидович Б. 340, 352,

376-378, 390 Антонович В. 196, 412 Антонич Богдан-Ігор 356, 357, 358 Арістотель 386

Афанасьєв-Чужбинський О. 222, 235 Ахматова 348

Баб'як П. 263, 265, 414 Багряний Г. 362-366, 378, 390, 411 Бажан М. 320, 321-326, 338, 350,

355, 358, 377, 386 Байрон Д. 207, 256, 276 Бальзак 276

Бантиш-Каменський Д. 191 Барабаш 128, 193, 194 Баранович Лазар 113, 122 Барвінок П 281 Барвінський О. 231, 237 Барка В. 306, 307 Бартелемі Ж.-Ж. 190 Бах 386

Бевзенко С.П. 407 Бедзик Д. 337, 374 Бекон 386

Белецкий (Білецький О.І.) 228-229 Белинский В.Г. 156 Беринда Памво 16, 90, 96-104, 116,

Берне Р. 202, 256 Бетховен 346, 386 Бецький І. 206 Білецький-Носенко П. 170, 171,

176, 216, 217, 228, 229, 242 Білодід І.К. З, 102, 104 Білозерський В. 229 Білоус Д. 358 Богданович М. 142, 223 Благослав Я. 102 Богослов Григорій 14


Бодянський О.М. 191, 213, 230

Бойчук Богдан 403

Болеслав Стидливий 62

Бомарше 276

Борецький Іван (Іов) 90

Борис (святий) 23, 26, 31

Боровик В. 258

Боровиковський Л. 155, 167, 239

Брем 386

Бріссон 256

Брюллов К. 190

Буало 312

Булаховський Л.А. 62, 184, 388, 412

Бульє Л. 284

Бурже Поль 276, 284, 285

Бухарін 360

Бюргер П.А. 204

Вагилевич І. 170, 228 Вагнер 360, 387 Вазов І. 284 Валуєв П.О. 225 Ван-Гог 386 Василенко М. 301 Васильківська Женя 403 Васильченко С. (Панасенко

Степан Васильович) 261, 296-

300, 371

Ващенко В.С. 143, 221, 414 Величко С. 126-128, 132, 195, 411 Величковський Іван 112 Велісарій 86 Вервес Г. 283, 284 Вергілій 153, 202, 310, 311, 359 Верлен П. 284 Верхарн Е. 358-359 Верхратський І. (Лосун) 231, 254-

255 Винниченко В. 261, 286-293, 335,

341, 347, 361, 363, 371
Винокур ПО. 218
Вишенський Іван (Вишенский

Йван) 65, 77-86 Вишня Остап 164, 309, 340, 341,

342, 352, 272, 376
Віклеф Дж. 63, 64
Вільде І. 374

Вінграновський Микола 378, 388, 389 Віньї Альфред, де 202, 206 Віталій поет 104 Вітовт (князь литовський) 62


Близько 359

Вовк Віра 240, 402-403

Вовчок Марко 8, 207, 229, 237-239

Возняк М.С. 48, 77, 78, 87, 98, 111,

124, 126, 138, 409-411, 414 Войнаровський348 Волкович Іоаникій 116 Володимир (князь) 11, 17, 20-21, 27,

34-37, 45, 49, 78, 195, 236, 360 Вольтер 276

Вороний М. 261, 283-285 Воскрекасенко С. 338 Воскресенський Г. 14 Всеволод (князь) 31, 32, 35, 109 Вуяновський Степан 98

Гаватович Я. 120, 121 Гаврилюк О. 374 Галан Я. 374 Галятовський Іоаникій 112, 121,

122-125, 411 Гамсун 256, 359 Ганка В. 202, 228 Ганнібал 86 Гаршин 276

Гатцук М. (М. Куций) 207, 232 Гауптман Г. 256, 270 Гегель Г 383 Гейне Г. 256,^276, 282 Гельдерлінк Й.-Х. 204 Генсьорський А.І. 46, 414 Геракліт 202 Герцен О. 174 Гете 256, 360, 386 Гжицький В. 337 Гинцбург А.Б. 41, 411 Пббон Е. 190 Гізель Іннокентій 112, 122 Гладкий М. 351 Глинський Т. 231 Гліб (святий) 23-25, 31 Глібов Леонід 8, 237, 240, 241, 410 Гнатюк В. 263, 413 Гнідич М. 156 Гоголь М.В. 156, 157, 192, 196,

227, 349, 356 Голованівський С. 338 Головацький Я.Ф. 170, 228, 231 Головко А. 318, 332, 337, 350, 354 Голоскевич Гр. 301 Гомер 109, 202, 276, 310, 359 Гончар О. 283, 337, 370-374, 377 Гончаренко І. 338 Горацій 202, 311, 347


Гордієнко Д. 338

Гордієнко К. 329, 355

Горецький П.Й. 414

Горобець В.Й. 140, 141, 164, 414

Горький М. 337

Грабович Дж. 173

Грабовський П. 221, 256, 261, 270,

Грабянка ПІ. 126, 144 Грез 284

Гребінка Є. 155-158, 164, 170, 206 Григорій (архімандрит) 65 Гримайло Я. 338 Гришко Василь 54, 326, 329 Грінченко Б. (Чайченко) 176, 234,

235, 252-254, 269-272, 274, 298,

300, 312, 368, 377, 393, 396 Гром'як Р. 220, 221 Грузинський С. 65, 217 Грунський М.К. 52, 301 Грушевський М. 2, 44-48, 252,

254, 258-272, 300, 304, 410,

412, 412

Гудзій М.К. 117, 414 Гузар 3. 185

Гулак-Артемовський С.С. 214 Гулак-Артемовський П.П. 167, 170 Гумецька Л.Л. (Гумецкая Л.Л.) 59,

62, 414 Гумільов 348 Гус Ян 62, 64 Гуцало Євген 377, 394 Гюго 256, 276, 312

Даль В. 16, 312 Даниїл Заточник 23, 24 Данило (ігумен) 11, 16, 17, 27-29,

71, 411

Данте 256, 259, 276, 386 Дантон 327 Дараган Ю. 350 Демянов В.Г. 27, 413 Державин В. 313, 350, 351 Десняк О. 374 Джером К. Джером 256 Джойс 336

Дзендзелівський Й.О. 407 Дзюба І. 389 Дівович С. 130 Дніпровський І. 127, 314 Добровський 98 Довгалевський М. 137, 147 Довженко О. 329, 330, 373, 374, 394 Доде 256, 310


Доленга-Ходаковський 3. 411

Доманицький В. 178, 257

Домінікія (стариця)

Донцов Л. 264, 267, 268, 531, 411

Донченко О. 338, 374

Доре 360

Дорофієвич 104

Дорошенко В. 251, 399

Дорошкевич О.К. 173

Досвітній О. 314, 355

Драгоманов М. 196, 220, 232-233,

236-237, 255-256, 259, 261-262,

277, 412

Драй-Хмара М 310, 312, 358, 359 Драч Іван 367, 378, 382-387, 405 Дрозд Володимир 379, 401 Дубельт 208 Дубровський В. 301 Думитрашко К. 222 Дзже Ласло 69, 70 Дюпон 256 Дячан П. 231

Іівфіміан (римський сенатор) 117 Еллан-Блакитний В. 329 Елюар 386 Емерсон 386 Енштейн 359 Епік Г. 335, 355 Ередіа Хосе Марія 313

Єрмоленко СЯ. 182, 185, 414 Єсенін 359 Єфремов С. 267, 296, 300, 309, 411

Желехівський Є. 235, 264, 358, 396 Житецький П.Г. (Житецкий П.И.)

101, 235, 254, 274,414 Жовтобрюх М.А. 407, 414 Жоравницький Ян 72 Жуковская Л.П. 18 Жуковський В.А. 204, 208 Жулинський М. 401 Журахович С. 347

Забіла Н. 170, 337 Забужко О. 405 Загребельний П. 374, 375, 400 Загул Д. 307 Закревський М.В. 235 Залеська-Онишкевич Л. 402 Залеський Бр. 204 Залозний П. 267 Заньковецька М. 227


Запаско Я. 14

Земка Т. 104

Зеров Микола 249, 310, 313, 314,

358, 359

Зизаній Лаврентій 65, 90, 102 Зінкович Н. 104 Зінов'єв 360

Зіновіїв Климентій 112, 114, 115 Зудерман 268 Зусвський Олег 367, 368

Ивакин Г.Ю. 44

Ібсеи 256 Івакін Ю.О. 188 Іваиицький 301 Іваиьо І.В. 137 Ігор (князь київський) 21, 32, 38,

126, 234, 313 Ігор (князь чернігівський) 21, 32,

38, 126, 234, 313

Іларіон (Иларион) 20-23, 77, 344 Ільченко О. 374, 375, 400 Ільницький В. 350 Ірчан М. 306

 

_ огансен М. 329

Йосип Прекрасний 876 1176 161

Клганович Н. 353

Казимир (польський король) 63

Калепін А. 101

Калинець 379

Кал і гула 361

Каліисо 348

Калнишевський 361

Каменєв 360

Кампанелла 327

Кантемір А. 133

Капніст В. 156

Караджич 202, 229

Карамзін 157, 190, 191

Карпенко-Карий, 248

Карський Ю.Ф. (Карский Е.Ф.) 65

Катков С.М. 413

Катулл 313, 359

Качура Я. 372

Квітка-Основ'яненко Г. (Квітка) 207, 208, 212-222, 228, 235, 236, 245, 247, 254, 269, 281, 330, 342, 346

Керницький І.М. 411

Кибальчич 386

Килина Патриція 403


Кирило (святий) 6, 13

Кирило Туровський 22, 23

Кирилсико І. 337

Кирилкж Є.П. 192

Кирчів Р.Ф. 228

Кістяківська Н. 144, 146, 148, 412

Клен Ю. (Бурітардт Освальд) 310, 355, 358-363

Климкевич К. 229

Князевская О.А. 27, 413

Кобилянська О. 261, 284, 293-295

Кобилянський Б.В 414

Ковалів Ю. 359

Ковальов П.К. 52

Козаченко В. 374

 

Козачковський А.О. 214

Козланюк П. 374

Козлов І. 203, 284

Кокорудз І. 254

Колеси ик Г.М. 311

Колесниченко-Братунь Н. 368

Колесов В.В. 6, 7, 414

Колесса О. 204

 

Коллар Я. 228

Колосова В.П. 413

 

Колумб 346

Кониський Г. 197, 240

Кониський О. 229, 237, 241

Кононенко В.І. 184, 254

Конопніцька 276

Конрад 286, 336

Копиленко О. 329, 337, 352, 354, 371

Копистенський Захарія 84-88, 412

Копитько-Думитрашко 155

Коренецький 155

Корецький-Сатановський Арсеній 101, 412

Корж В. 379

Корнель 312

Корнійчук О. 338, 355

Короленко 276

 

Корольов Ф.Н.- 192, 196

Корсун О. 167, 206

Корчак 386

Косинка 283, 359

Косів Сильвестр 128

Костенко Ліна 378, 381

Костомаров М.І. (Галка) 150, 151, 156, 157, 167, 168, 191, 196, 206, 225, 226, 229, 252, 270, 414

Котков С.И. 27

Котляревський І. 8, 1476 151-155, 159, 170-175, 208, 222, 226, 259, 272, 359, 360, 362, 410 1

Коцюбинський М. 8, 221, 255-262,


280-286, 291, 292, 296, 370, 371 Кочерга І. 343-345, 347, 355 Крекотень В.І. 413 Крижанівський С. 339 Кримський А. (Хванько) 185, 199,

252, 253, 256, 272, 301, 397 Кропивницький М. 246 Кудрицький Є.М. 102 Кузеля 257

Куліш М. 314, 316-318 Куліш Панько 86, 172, 189, 206,

208-210, 212, 223, 227, 229, 231,

232, 235-238, 245, 252, 277, 281,

303, 352 Кундзіч С. 338 Кунегунда 62 Купчинський О.А. 379 Курило Олена 301, 351 Кухаренко Я.Г. 208, 210, 211, 215 Кучер В. 374

Лаврентій 35, 90 Лаврівський І. 231 Лавріненко Ю. 310, 317 Лавровський П.О. 232 Лазаревский А. 413 Лазаревський М. М. 209, 212-214 Лазаревський Ф.М. 190 Ласкаріс К. 96 Лащевський Варлаам 131 Ле І. (Мойся) 355, 372 Лев В. 71, 301 Левицький Й. 231 Левченко Г.А. 414 Левченко М. 235 Леконт де Лілль 256, 313 Лелевель Й. 190

Ленін В. 304, 312, 327, 328, 334, 360 Леопарді 276 Лессінг 256

Лизогуб А. І. 126, 143, 212-214 Липа І. 260 Лисенко 141, 274, 386 Лисенко М. 274 Лихачов Д.С. 23, 173, 175 Ліст 348

Лозинський Й. 171, 231 Ломоносов М. 133, 134, 413 Лорка Федеріко Гарсія 386 Лубківський Р. 379 Лучкай М. 231 Лучук В. 379 Любченко А. 283 Лютер 64 Ляпон М.В. 27, 413


Мазепа І. 91, 182, 248 Макаренко 386 Макаровський М. 207 Македонянин Василь 86 Максимович М.О. 10, 169, 171,

191, 206, 207, 215, 221, 232 МаланюкЄ. 347-351, 368 Маленький І. 405 Малиновський М. 233 Малишко А. 322, 355-358, 368 Манжура І. 251 Маріні 285 Маркес 336 Маркович М.О. 224 Маркович О. 182, 238, 413 Маркович Я.А. 140 Марковський В. 156 Мартович Л. 279 Марціал 313 Масенко Т. 338 Матевосян 336 Маха К. 202, 205 Маяковський В. 347 Меланхтон Ф. 96 Мелларме 310, 359 Метерлінк 359 Метлинський А. (Могила) 157,

167, 207

Мефодій 6, 10, 13 Мештергазі 336 Микитенко І. 355 Милорадович 229 Минко В. 337 Мирний Панас 8, 221, 226, 236,

240, 244, 245, 248, 410 Митура О. 104 Михайло Василевич 65, 144 (син

протопопа)

Михальчук К.П. 224, 226, 235, 254 Міклошич Ф. 231 Міцкевич А. 202-205, 312 Міцкевич В. 225 Мішо К.-Ф. 190 Мова В. 252 Модзалевський В.Л. 379 Могильницький Іван 98, 228, 230,

Молдован А.М. 22, 410, 414 Молодид Т.К. 87 Мольєр 276 Мольнар М. 289 Мономах Володимир 11, 17, 33, 36,

Мосендз П. 348, 351 Мразович Авраам 98


Мужиловський-Сушипськіш < 66 Муромцева О.Г. 257, 258, 414 Мушкетик Ю. 379, 395-400 Мюссе А. 206

Надсон 276

Наєнко М. 336

Назіанзин Григорій 14, 45

Наконечний М. 353

Наливайко Д. 78

Науменко В. 301

Неборак В. 405

Негалевський В. 66

Недільський С. 235, 264, 358

Некрасов М. 204, 284, 312, 331

Нскрашевич Іван 145-151, 412

Нерон 131, 202

Неруда Пабло 386

Нестор 26, ЗО, 35

Нестор Літописець 66, 201

Нечерда Б. 379

Нечуй-Левицький І. 8, 221, 225, 236, 237, 240, 244, 245, 248, 251, 253, 255-259, 242-244, 266, 272, 410

Ніковський А. 300

Німчинов К. 330

Німчук В.В. 96-103, 411, 414

Ніцше 3596 340

Новиченко Л. 379

Нудьга Г.А. 203, 205, 388

Обнорський С.П. 11 Овідій 202, 311 Овлур 32 Огієнко Іван 7, 10, 12-14, 19, 43,

62, 64, 67-69, 301, 353-354, 414 Олег Рязанський (князь) 29 Олег (київський князь) 40, 234 Олександр (великий князь) 63 Олександрів С. 154, 222 Олексій (чоловік Божий) 117, 1 ЇХ Олесь О. 305, 309, 347 Олійник Борис 378, 379, 387, 388 Ольга (княгиня) 30, 32, 48, 360 Ольжич О. 350, 351, 359 Орлик 346 Осадця М. 231 Осипов М.О. 208 Острозький Клирик 86, 87 Острозький Костянтин 64, 72, 76,

78, 84

Острозький Олександр 7<Н Острозький Януш 76 Остромир 4, 13, 15, 45, 412


Павлик М. 255, 276 Павличко Дмитро 357, 379, 391, 392 Павлишин М. 399, 401 Павловський О. 171, 230 Палацький Ф. 228 ПанчП. 337, 355 Панькевич І 412 Партицький О.О. 235 Пассос Дос 336 Пахльовська О. 405 Пачовський М. 272 Первомайський Л. 338-340, 358 Передрієнко В.А. 2, 139, 141, 143,

411,412,414 Песталоцці 386 Петефі 256 Петлюра 359 Петрарка 276, 359, 387 Петренко М. 167, 207 Петро І 129 Петров А. 66

Петров В. (Домонтович) 309 Пещак М.М. 49, 412 Пилипович М. (Левицький М.) 266 Пилип'кж О. 203 Пильчиков Д. 229 Пипін О. 224-226 Писаревський С. 170, 238 Підмогильний В. 332, 333, 352 Пікассо 386 Пільгук І. 190 Піскунов Ф.М. 235, 252 Піфагор 310 Плетньов 310 Плещеєв О.М. 208 Плющ П.П. З, 62, 407, 414 Погрібний А. 405 Поліщук В. 302, 303 Поліщук К. 302, 303 Полоцький С. 122, 128, 133 Польовий М. 191 Поляков В. 206 Полюй І. 237 Помпей 86

Потебня О.О. 222, 233-235, 254, 406 Постишев 361 Прокопович Ф. 131, 150 Прометей 153, 202, 308 Пушкін О. 165, 166, 203-205, 210,

312, 359, 360, 383, 390 Пчілка Олена 227, 236, 252, 262, 272 Пьілаев П. 14


Радивиловський Антоній 112, 122

Раковський 112, 122, 361

Расін 312

Рафальський 274

Ревуцький Л. 190, 192

Редедя 32

Ремарк 336

Реріх 360

Рєзанов Вол. 116, 410, 413

Рєпніна В.М. 208

Рибак Н. 400

Риков 360

Рилєєв К. 192

Рильський М. 192, 310-312, 320,

324-326, 340, 347, 355-360, 369,

379, 387

Ритор Мануїл 99 Рільке А. 348, 358, 359 Рогатинець Юрій 90 Рогніда (княгиня) 195, 360 Роден 284, 381 Розов В. 413 Романчук Ю. 231 Ронсар 285 Ростан 312

Рубчак Богдан 403-405 Руданський С. 236, 250, 256 Рудиковський Є. 241 Русанівський В.М. 2, 3, 16, 20, 49,

67, 93, 216,412, 414 Русанівський М.О. 203 Руссо 276

Сакович Касіян 104, 109 Самійленко В. 253, 262, 273-275 Самовидець 126, 132, 238, 413 Самойлович їв. 91 Свєнціцький І.С. 11, 12, 20 Свидницький А. 8, 230, 237, 245,

249-413 Свіфт Дж. 276 Святогорець Максим (Максим

Грек) 99 Святослав (князь) 10, 18, 21, ЗО,

40, 236, 313, 360 Секлюціан Ян^бб Сембратович Й. 233 Сенченко І. 329-332, 337, 350 Сервантес 276 Сигизмунд III77 Симеон 18, 398

Симоненко Василь 378-380, 389 Сингаївський В. 379 Синявський О. 352 Сирокомля 276


Сімович В. 170, 201, 232, 233,

238, 249 Сінклер 359 Скарга П. 65, 80, 88 Сковорода Г.С. 132, 134, 348, 359,

386, 413

Скорина Ф. 65, 99, 300 Скотт Вальтер 276 Скульський Андрій 116 Славинецький Єпіфаній 101, 129,

150, 412

Словацький 312 Смеречинський С. 354 Смирдін О.П. 190 Смілянський Л. 338 Смолич Ю. 355 Смотрицький Мететій 87, 88, 96-

99, 102, 104, 130 Соболевский А.И. 14 Сократ 202 Сологуб Н. 370 Сом М. 379 Сосюра В. 308, 320, 322, 324, 326-

329, 340, 352, 355, 357, 358, 368 Сошенко І. 208 Спілка А. 235 Срезневський І.І. 11, 192, 196,

221, 232, 233

Сталін 293, 304, 358, 360, 362 Сталь 276 Старицька Л. 277 Старицький М. 227, 236, 248, 250,

274, 279, 280

Стельмах М. 374, 375, 394 Стефаник В. 279, 296 Стешенко І. 272, 301 Стороженко Олекса 143, 229, 237,

245-247

Стус Василь 390, 391 Суворін 227 Сулима М. 353 Сумароков О. 133, 134, 413 Сумцов Н. 106 Сюллі-Прюдом А. 284, 285 Сюта Г.М. 405

Іагор Рабіндранат 327, 405 Тарасевич 149

Тарнавський Юрко 403, 404 Теліга О. 350, 351 Тесленко Архип 261, 271 Тимошенко П.Д. 226, 227, 232,

236, 253, 254, 414 Тимченко Є. К. 235, 263, 264, 266,

300, 353, 413

 

Тиховский Ю.И. 66

Тичина П. 305, 307-309, 31 /, »10

325, 330, 347, 352, 359, 16 !

367, 372, 383, 386, 410 Ткаченко Ф.Л. 208 Тобілевич 1. 227, 286, 317 Толстой Л. 309 Томашевський Б. 380 Транквіліон-Ставровецький

Кирило 105, 111 Тредиаковский (Тредіаковський Н )

Трипольський И. 65 Троцький 360 Тудор С. 374

Тулуб 3. 340, 352, 376, 400 Туптало Дмитро (Тупталеико) 112,

Тургенєв 276 Тютюнник Б. 349, Тютюнник Г. (старший) 374, 376,

394 Тютюнник Григір 378, 393

Ужевич І. 102, 103 Українка Леся 8, 221, 256, 257, 259, 261, 262, 273, 274-277, 284, 286, 292, 293, 310, 317, 359 Уманець М. 235 Урицький-Мардохай 360 Усенко П. 329, 337, 338 Усков І.О. 209

Федоров Іван 90

Федькович Ю. 222, 240, 249, 255, 410

Фемістокл 87

Фененко М.В. 216

Феодосій Печерський 25, 26, 28, 31

Федотов Г. 262

Феокріт 310

Філін Ф.П. 11

Филипович І. 145

Филипович М. 272

Филипович П. 302, 314, 309, 358, 359

Флавій Йосиф 19, 20

Франко Іван 8, 79, 85, 106, 108, 111, 193, 194, 196, 197, 184, 193, 196, 197, 221, 254-257, 259-262, 272, 273, 277, 281, 283, 284, 286, 295, 347, 411, 413, 421

Ханенко М.Л. 141 Хвильовий М. 276, 283, 314-317, 329, 330, 340, 352

Хемінгуей 336

Хмельницький Богдан 126, 193,

195, 197, 234, 269, 361 Ходкевичева Анна Алоїза 77 Хоткевич Г. 280 Христакі-Дупнічанин 98 Христос Ісус 18, 71, 75, 80, 105,

107, 124, 179, 194, 202, 219, 220 Худаш М.Л. 90

Цезар Юлій 348, 361 Цейтлин Р.М. 17 Цертелєв М. 208 Ціцерон 361

Чайковський М. 257

Чамата Н.П. 196

Чапленко Василь 3, 149, 150, 155, 171, 172, 181, 227, 232, 233, 236, 238-241, 244, 253, 255, 259, 260, 261, 266-269, 273, 275, 276, 278, 280, 300, 301, 302, 304, 399

Чепіга Ї.П. 67, 112, 122, 412

Чередниченко І.Г. 407

Черемшина М. 279

Черкаський В.О. 215

Чернишевський М.Г. 223

Чернілевський С. 405

Черторийський Микола 77

Чечвянський Василь Михайлович 340, 342, 343, 352

Чикаленко Є. 300

Чопей Л. 235

Чубар 361

Шарфенберг Н. 66

Шафарик П. 202, 228

Шахматов О.О. 11

Шашкевич М. 170, 171, 207, 228, 229

Швидригайло Ольгердович 62

Шевельов Ю. 201, 222, 249, 352, 353, 354, 355, 367, 390, 391

Шевченко Варфоломій 206, 208

Шевченко І. 329

Шевченко Микита 206

Шевченко Т. 4-8, 155, 170-222, 229-230, 235-236, 240, 247, 252, 254, 255, 259, 263, 270, 272, 275, 277, 281, 284, 291, 297, 302, 307, 340, 349, 350, 354, 360, 371, 372, 386, 391, 395,406, 410,413, 414

Шевчук Валерій 379, 399, 400, 401,403,404


Шейковський К.В. 235 Шекспір В. 172, 203, 227, 256,

276,310,359,411 Шеллі П. 206, 358 Шеньє А. 206, 277 Шерстюк Г. 267 Шиян А. 338, 355 Шіллер 172, 360

Школиченко (М.С. Кононенко) 254 Шпигоцький О. 167 Шопен 284 Шоу Бернард 359 Штець М. 355 Шубравська М. 184, 185 Шумлянський Ф. 184, 185, 301

Щепкін М.С. 207-209, 215 Щупак 360

Ющенко О. 358

Яворський Стефан 112, 129, 150,

Яворський Ю.А. 116, 379 Яловий М. 314 Яновський Ю. 336, 352, 355, 363,

Ярослав Всеволодович (князь) 23 Ясинський Варлаам 112

Вгііскпег413 СгаЬо\УІсИ О.С. 175 НгаЬес 8. 66

Кагіодуісг 1 413 Кгаіік О. 101 Кгупзкі А. 381

1лепг-8рїашігї8кі Т. 66

Масііек V. 413 Міскіе\уіс2 А. 413

]ЧіесІ2\уіесІ2кі V/. 413 осііасптаіош А1. 14 Тгаупісек 100 \Уо11тап Р. 101 2луо1ігї5кі Р. 66


 

ЗМІСТ

 

До читачів ..................................................................................................... і

Передмова........................................................................................................ 6

Давньокиївська літературна мова....................................................... 10

Літературна мова післямонгольської доби

(друга половина XIII — XVI ст.)............................................................ 44

Розквіт староукраїнської літературної мови

(XVII — перша чверть XVIII ст.) ........................................................... 11

Причини занепаду староукраїнської літературної мови.
Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості........ 129

Українська мова як інструмент реанімації

національної свідомості....................................................................... 149

Т. Шевченко — реформатор української літературної мови..... Пі

Розширення функціональних меж української мови..................... 224

На зламі віків............................................................................................ 261

Часи української державності і бездержавя................................ №0

Висновки.................................................................................................... 409

Список скорочень.................................................................................... 411

Список рекомендованої літератури................................................. 414

Покажчик імен......................................................................................... 415

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.012 с.)