Основні хрологічні дати для засвоєння з І модуляМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні хрологічні дати для засвоєння з І модуля1 млн. рр. до н.е. Поява першої людини на території сучасної України  
1 млн. – 10 тис. до н.е. Палеоліт  
ІХ-VI тис. до н.е. Мезоліт  
VI-IV тис. до н.е. Неоліт  
IV-ІІІ тис. до н.е. Енеоліт, або міднокам’яний вік. Трипільська культура  
ІІ – поч.. І тис. до н.е. Епоха бронзи  
ІХ – поч. VII ст. до н.е. Кіммерійці в Північному Причорномор’ї  
VII – поч. ІІІ ст. до н.е. Скіфський період  
VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е. Грецькі міста-держави в Північному Причорномор’ї  
ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. Розселення сарматів  
ІІІ-IV ст. Черняхівська археологічна культура  
Вторгнення гунів  
Сер. V-VII ст. Антський період в історії слов’ян  
Кін. V ст. Заснування Києва  
Вторгення аварів у Північне Причорномор’я  
Сер. VI – сер. VII ст. Аварський каганат  
Похід аварів на антів. Остання згадка про антів  
882-912. Князювання Олега в Києві  
Кін. ІХ ст. Утворення Київської Русі  
907, 911 Походи Олега на Константинополь. Укладення договорів Русі з Візантією  
912-945 Князювання Ігоря  
941, 944 Походи Ігоря на Візантію. Договори Русі з Візантією  
Повстання древлян. Загибель Ігоря  
945-964 Регентство княгині Ольги при Святославі  
Розгром князем Святославом Хазарського каганату  
964-972 Князювання Святослава Ігоревича  
968, 969-972 Походи Святослава на Балкани  
978-1015 Князювання Володимира Святославовича  
Офіційне запровадження християнства на Русі  
1019-1054 Князювання Ярослава Мудрого  
Устав Ярослава Мудрого (“Руська Правда”)  
Розгром Ярославом Мудрим печенігів під стінами Києва  
Побудова собору Святої Софії в Києві  
Перший напад половців на Русь. Поразка Ярославичів у битві з половцями на р. Альті. Народне повстання  
Укладення “Правди Ярославичів”  
З’їзд князів у Любечі  
Створення монахом Нестором “Повісті врем’яних літ”  
1113-1125 Князювання Володимира Мономаха в Києві  
1125-1132 Князювання Мстислава Володимировича  
1152-1187 Князювання Осмомисла в Галичині  
1154-1157 Князювання в Києві Юрія Долгорукого  
Зруйнування Києва володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським  
Похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича на половців  
Перша згадка назви “Україна” в Київському літописі  
  Утворення Галицько-Волинського князівства
  Поразка руських князів у битві з монголо-татарами на р. Калка
  1239-1241 Похід монголо-татар на Південну Русь
  1240, грудень Зруйнування монголо-татарами Києва
  1228-1264 Князювання Данила Романовича
  Коронування Данила Галицького як короля Русі в дорогочині
  1264-1301 Князювання Лева І Даниловича
  Приєднання до Галицько-Волинського князівства Закарпаття і Люблінської землі
  1301-1315 Князювання Юрія І Львовича
  1315-1323 Князювання Андрія та Лева ІІ
  1323-1340 Князювання Болеслава – Юрія ІІ
  Завоювання Галичини польським королем Казиміром
  1340-1385 Князювання Любарта Гедиміновича на Волині
  Загарбання польськими феодалами Галичини
  Битва при Синіх Водах
  1362-1363 Приєднання Київщини, Переяславщини і Поділля до Великого князівства Литовського
  1370-1385 Перебування Галичини у складі Угорщини
  Загарбання польськими феодалами частини Волині
  14.08.1385 Кревська унія
  Перехід Галичини під владу Польщі
  15.07.1410 Грюнвальдська битва
  Остаточна ліквідація Київського князівства
  Кримське ханство стає васалом турецького султана
  Перший великий похід кримських татар в Україну
  Перший турецький похід на Україну
  Виступ руської знаті на чолі з князем Михайлом Глинським
  1529, 1566, 1588 І, ІІ і ІІІ Литовські Статути.
  Заснування Січі на о. Хортиця Д. Вишневецьким
  1.07.1569 Люблінська унія
  Утворення козацького реєвтрового війська
  Заснування І. Федоровим у Львові першої друкарні в Україні
  Видання перших книг – “Апостола” і “Букваря”
  Заснування в Острозі школи (колегії) та друкарні
  Вихід з друку Острозької біблії
  Брестська церковна унія
         

Питання для самоконтролю знань студентів з І модуля

1. Як Ви зрозуміли суть поняття “історія” ? Що, на Вашу думку, дозволило Цицерону стверджувати: “Хто не знає історію, завжди залишається дитиною”.

2. Дайте коротку характеристику основних джерел вивчення курсу “Історія України”. Яке місце займає історія в системі наук?

3. Що Вам відомо про давнє населення України?

4. Які перші державні утворення сформувались на території сучасної України?

5. Історія походження та розвитку східних слов’ян.

6. Як Ви гадаєте, анти – автохтонне населення, чи прийшле?

7. Перші державні об’єднання східних слов’ян.

8. Коли і де ми вперше зустрічаємо назву “Україна”?

9. Які Ви знаєте версії, щодо походження терміна “Україна”?

10. За яких обставин утворилася держава Київська Русь?

11. Яка теорія походження Київської Русі здається Вам більш аргументованою? Поясніть чому?

12. Які періоди виділяють у політичній історії Київської Русі?

13. Відомо, що у Х столітті впливовими були кілька світових релігій (християнство, іудаїзм, іслам). Чому в Київській державі було запропоноване християнство саме візантійсько-православного зразка? Поясніть це.

14. Оцініть значення запровадження на русі християнства.

15. Доведіть, що Х-ХІ ст. стали періодом розквіту Київської держави.

16. Як Ви гадаєте, чому норманські військові дружини (варяги) дуже швидко асимілювались з місцевим слов'янським населенням і не виявили помітного впливу на соціально-економічний та культурний розвиток Русі?

17. Проаналізуйте негативні наслідки посилення феодальної роздробленості на прикладі ставлення удільного князя до великокняжої влади.

18. Покажіть, в чому полягає наступництво Галицько-Волинською державою Київської Русі.

19. Визначте історичне значення Київської Русі.

20. У чому виявились негативні наслідки феодальної розробленості Київської Русі?

21. Дайте аналіз політичного та соціально-економічного розвитку Галицько-Волинської держави у ІІ пол. ХІІ – І пол. ХІV ст. Розкажіть про її відносини з Польщею, Угорщиною, папським престолом.

22. Наведіть приклади героїчної боротьби руського народу проти монголо-татарських загарбників.

23. Якими були наслідки монголо-татарського завоювання.

24. Наведіть періодизацію політичної історії Галицько-Волинської держави.

25. Історичне значення Галицько-Волинської держави

26. Яке, на Вашу думку, було значення Великого князівства Литовського в історії українського народу ?

27. Охарактеризуйте передумови проголошення Люблінської унії.

28. Чому населення Малої Русі воліло литовських князів, а не хотіло поляків ?

29. Охарактеризуйте процес закріпачення селян. Що Вам відомо про документ “Устав на волоки” ?

30. Що таке Магдебурзьке право? Яке українське місто першим його отримало і коли ?

31. Охарактеризуйте політику Польщі щодо українських земель.

32. Що собою являли братства ?

33. З приводу чого у 16 ст. точилася релігійна полеміка ?

34. Назвіть причини виникнення козацтва.

35. Дайте коротку характеристику відомих вам концепцій щодо джерел формування козацтва.

36. В яких документах вперше зустрічається згадка про козаків ?

37. Хто вважається засновником Запорозької Січі ?

38. Чому Запорозьку Січ називають козацькою республікою ?

39. Чи можна вважати Запорозьку Січ державним формуванням ? Обґрунтуйте відповідь.

МОДУЛЬ 2. НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Українські землі у складі Речі Посполитої (др. пол. XVI ст. –пер. пол. XVII ст.) Утворення Речі Посполитої. Політичне становище та соціально-економічний розвиток українських земель під владою Польщі. Природно-географічні та історичні умови формування етнічної території української народності в період феодалізму. Етапи формування української народності. Культурний розвиток українських земель наприкінці XVI - на поч. XVII ст. Виникнення братств. Становище української православної церкви. Берестейська церковна унія 1596 р.
Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ Причини, джерела поповнення і час виникнення козацтва. Версії походження козацтва та його організаційна структура перших часів існування. Територія, чисельність, заняття, побут, звичаї козацтва. Роль козацтва в боротьбі проти турецько-татарських загарбників. Боротьба українського народу проти польсько-шляхетської експансії. Державотворчі тенденції в діяльності козацтва. Козацтво як явище світової історії. Заснування Запорозької Січі, її військовий та суспільно-політичний устрій. Запорозька Січ - демократична християнська козацька республіка. Історичне значення Запорозької Січі в боротьбі за державну незалежність.
Українська національна революція середини XVII ст. і становлення української державності Україна напередодні Визвольної війни, основні етапи визвольної боротьби. Українсько-російські зв'язки в рр. війни. Переяславська Рада 1654 р. Березневі статті та їх оцінка в історичній літературі. Програма Б.Хмельницького щодо побудови Козацької держави на основі ідеї української соборності. Зміни в структурі землеволодіння. Розширення прав і привілеїв міщанства та купецтва. Осінньо-зимова кампанія 1654-1657 рр. та її трагічні наслідки для козацької України. Подальші процеси у формуванні української державності після смерті Б.Хмельницького. Демократичні республіканські традиції української козацької держави, її роль у становленні української нації. Період "Руїни". Поразка української національної революції XVII ст., її особливості та історичне значення. Українська національна революція в контексті європейського революційного руxу.
Наступ царизму на українську державність у др.пол. XVII - XVIII ст. Втрата Україною своєї незалежності Особливості територіально-політичного устрою та соціально-економічного розвитку Гетьманщини. Наступ на політичну автономію України. Правління гетьмана І.Мазепи. Участь України у Північній війні 1700-1721 рр. Гетьман в екзилі П.Орлик та його Конституція. Посилення колоніальної політики Російської імперії щодо України. Ліквідація Запорізької Січі та подальша доля козацтва. Остаточна інкорпорація України в державну структуру Російської імперії.
Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі в др.пол. XVII -XVIII ст Спустошення Наддніпрянського Правобережжя. Бахчисарайський мир 1681 р. Умови економічного розвитку. Відновлення козацтва. Політична ситуація на Правобережжі після Карловицького миру 1699 р. Правобережні українські землі в роки Північної війни. Вступ на Правобережжя гетьмана І.Мазепи і фактичне об'єднання його з Лівобережжям. Відновлення польсько-шляхетської влади в 1714 р. Організація слобід. Розвиток фільваркової системи господарювання. Відновлення панщини. Наростання національно-визвольної та антикріпосницької боротьби в Україні. Три поділи Польщі та їх вплив на долю українських земель.
Українські землі у складі Російської та Австрійської імперії (кін. XVIII – ХІХ ст.). Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі іноземних держав. Розвиток товарних відносин і криза феодальної системи господарства. Стан сільського господарства.поч. промислового перевороту в Україні. Загострення соціальних суперечностей. Антикріпосницька боротьба народних мас. У.Кармелюк. "Київська козаччина". Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні. Поширення західноєвропейських революційних ідей. Декабристський рух в Україні.
Україна у др.пол. ХІХ ст. Особливості економічного розвитку українських земель напередодні селянської реформи 1861 р. в Росії. Законодавче скасування кріпосницького права. Особливості селянської реформи в різних регіонах України. Наслідки реформи. Реформи адміністративно-політичного управління: судова, земська, міського самоврядування, військова, шкільна, фінансова, цензурна та їх проведення в Україні. Розвиток українських земель у пореформенну добу. Революційно-демократичний рух в Україні.
Українське національне відродження. Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське товариство. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії. “Руська трійця”. Альманах “Русалка Дністрова”. Український національний рух у Західній Україні під час революції 1848-1849 рр. в Австро-Угорщині. Головна руська рада. Український культурно-національний рух. Хлопомани. Народники. Діяльність громад. Національне життя в Галичині. Москвофіли. Народовці. Становлення української нації. Народницький рух. Становище аграрної освіти та науки в Україні.
Україна на поч. XX ст. Утворення політичних партій та їх роль у демократичній революції. Розвиток капіталізму в промисловості та сільському господарстві, його особливості. Суспільно-політичний та національний рух в Україні на поч. XX ст. Утворення українських національних партій. Революція 1905-1907 pp. в Україні. Стратегія і тактика різних політичних сил. Українське питання в Державній думі. Українська думська громада у І та II Державних думах. Національне та аграрне питання в програмах і практиці політичних рухів і партій. Зростання національно-визвольного руху. "Просвіта" в українському русі. Столипінська реформа та її проведення в Україні. Економічні й політичні наслідки реформи.


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.009 с.)