Кожна виконана робота має бути індивідуальною. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кожна виконана робота має бути індивідуальною.Завдання 4

Охарактеризуйте структуру маркетингових досліджень ринку ковбасних виробів Гусятинщини (1 варіант), мінеральних вод (2 варіант).

Проаналізувати структуру маркетингових досліджень підприємства «Весна» ЛТД по виготовленні мінеральної води «Новозбручанська» (3 варіант), Хоростківського цукрового заводу (4 варіант).

Завдання 5

Які внутрішні конкурентні переваги ви будете застосовувати на своєму підприємстві при виготовленні продукції? (1 варіант).

Які зовнішні конкурентні переваги ви будете застосовувати на своєму підприємстві при виготовленні продукції ? (2 варіант)

Завдання 6

(1 варіант)

Конкуренти відіграють важливу роль в сучасних ринкових відносинах. Відповідь на які запитання про підприємства-конкурентів зможуть допомогти нам покращити діяльність підприємства ?

(2 варіант)

Охарактеризуйте методи проведення «польових» досліджень ринку продуктів дитячого харчування нашого регіону.

Завдання 7

(для варіанту №1)

1.Предметом, об’єктом, метою маркетингових досліджень є:

На яких концепціях можуть будуватися взаємовідносини між виробниками і споживачами в умовах ринку?

Чим відрізняються «польові» від «кабінетних» досліджень?

Що таке «маркетингове середовище фірми». Якою є основна мета його вивчення?

Охарактеризувати переваги вторинної маркетингової інформації.

Які ви знаєте принципи формування вибірки?

(для варіанту № 2)

1. Ринковим потенціалом вважається:

2. Видами сучасного маркетингу є:

Чим відрізняється ринкове сегментування від агрегування?

Охарактеризувати переваги первинної маркетингової інформації.

Чим відрізняються фактори макро- від мікросередовища фірми?

Охарактеризуйте спосіб зв’язку з аудиторією.

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

Не забувайте! Кожна практична робота має бути індивідуальною.

Практична робота № 5

Тема: Характеристика процесу дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача.

Мета заняття: Проаналізувати процесу дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача та навчитися розв’язувати ситуаційні маркетингові вправи.

План

Розв’язок ситуаційних вправ.

Рішення виробничих ситуацій.

Задача. Визначення місткості ринку.

Прийняття рішень для досягнення позитивних результатів.

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача.

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

1.Cитуаційна вправа (ВАРІАНТ 1)

Ваша фірма займається складанням і продажем комп’ю­терної техніки. Обсяги продажу почали зменшуватись. Зробіть свої пропозиції щодо поліпшення становища за рахунок маркетингу.

 

Ситуаційна вправа (ВАРІАНТ 2)

Ваша фірма спеціалізується на наданні навчальних послуг у комп’ютерній галузі. Потреби в освітніх послугах починають суттєво диференціюватись, на ринку з’являються нові суб’єкти-продавці, ваша фірма починає пробуксовувати. Ваші дії?

2. Виробнича ситуація (1 ВАРІАНТ)

Ваша фірма спеціалізується на впровадженні інфор­маційних систем. Ринок перебуває на стадії зростання. Необхідна інтенсифікація виробничої та маркетингової діяльності. Які зміни необхідно провести в мар­кетинговій інформаційній системі?

Ситуаційна вправа (2 ВАРІАНТ)

Ви — майбутній керівник відділу маркетингу на фірмі. Директор фірми доручив вам підготувати пропозиції щодо перебудови організаційної структури фірми для орієнтації її на маркетинг. Ви повинні обговорити різні пропозиції (із завідуючим відділу кадрів, головним бухгалтером, головним інженером, завідуючим комерційним відділом, представниками колективу, відповідальним за рекламну діяльність тощо) і надати директорові кілька загальних альтернативних пропозицій для вибору однієї з них. Які питання ви повинні обговорити з кожним спеціа­лістом, як вони будуть відображені та обґрунтовані у різних запропонованих організаційних структурах?

Завдання 3

Самостійно скласти задачку по визначенні місткості ринку молочних продуктів (1 варіант), хлібопродуктів (2 варіант) Гусятинщини, промислових товарів (3 варіант).

Ситуаційна вправа

Охарактеризувати фактори, які впливають на поведінку покупця на споживчому ринку Тернопільської області (1 варіант), а також основні фактори, які впливають на поведінку організацій-споживачів (2 варіант).

Відобразити у вигляді схеми первинні і вторинні потреби споживача (3 варіант).

 

Завдання 5

Уявіть, що в даний момент хочете придбати, якусь важливу для вас річ, проаналізуйте процес прийняття рішення про покупку (1 варіант).

Уявіть, що ви є керівником фірми сучасної техніки та прагнете досягти хороших позитивних результатів від своєї діяльності в майбутньому. Що ви можете запропонувати щодо факторів впливу на покупця? (2 варіант).

Проаналізувати процес прийняття рішення про покупку організацією-споживачем (3 варіант).

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

 

Практична робота № 6

Тема: Визначення сильних і слабких сторін підприємств за допомогою SWOT- аналізу. Побудова семантичного диференціалу. Характеристика теорії Маслоу на прикладі деяких компаній.

Мета заняття: Проаналізувати процес побудови семантичного диференціалу, навчитися визначати сильні і слабкі сторони організацій за допомогою SWOT- аналізу та за допомогою теорії Маслоу, вивчити поведінку людей при покупці товарів, а саме їх мотивації, що в майбутньому допоможе досягти позитивних результатів.

План

Комплексне завдання по теорії Маслоу.

Просегментувати ринок.

Розробити семантичний диференціал.

Визначити за допомогою SWOT - аналізу сильні і слабкі сторони підприємства.

Тестове опитування

При підготовці до виконання практичної роботи студентам необхідно повторити такі основні лекційні теми: Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку та моделювання купівельної поведінки організації-споживача. Комплексне дослідження ринку. Сегментування і позиціонування товару.

Література

Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай «Маркетинг»,- Львів «Інтелект-Захід», 2009.- 239 с.

А.Ф.Павленко, А.В.Войчак «Маркетинг»: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001.-106 с.

С.С. Гаркавенко «Маркетинг», К.,2008.

В.П. Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко «Промисловий маркетинг»,- Київ «Центр учбової літератури», 2009.- 362 с.

Конспект лекцій.

Комплексне завдання 1

Теорія Маслоу ґрунтується на вивченні поведінки людей при купуванні товарів, а саме їх мотивації (вторинні: потреба в самоствердженні, самореалізації, повазі тощо (перший варіант) і первинні потреби (другий варіант): втамувати голод, спрагу і т.д.). Охарактеризувати кожну з них на прикладі виробників різних видів товарів. (Наприклад: потреба споживача безпеці та захищеності – різні аптеки).

Завдання 2

Просегментувати ринок продуктів дитячого харчування за певними сегментами (1 варіант), ринок одягу (2 варіант), ринок взуття (3 варіант).

( Семантична диференційна шкала містить серію диференційних визначень, які характеризують різні властивості об’єкта, що вивчається. Перевагою такої шкали є можливість представлення кінцевих результатів у графічному вигляді.

 

 

Маркетингова задача 4

Визначити за допомогою SWOT- аналізу сильні і слабкі сторони підприємства «Весна» по виготовленні мінеральної води (1 варіант), «Ласуня» по виготовленні молокопродуктів (2 варіант), фірма по виготовленні меблів (3 варіант), хлібопекарня (4 варіант).

Завдання 5. Тестове опитування

1.Стратегії охоплення ринку:

А) масовий маркетинг;

Б) диференційований маркетинг;

В) ваша відповідь.

2. Позиціонування товару:

А) поділ ринку на певні частки;

Б) ваш варіант відповіді.

3. Маркетингові дослідження:

А) вміння зробити пропозицію там, де є ймовірність її сприйняття;

Б) удосконалення виробництва;

В) ваша відповідь.

4. Товари промислового призначення:

А) товари пасивного попиту;

Б) товар за задумом;

В) ваш варіант відповіді.

5. Фактори, які слід враховувати при виборі стратегії охоплення ринку:

А) зовнішні фактори;

Б) внутрішні фактори;

В) ваша відповідь.

6. Сегментування ринку:

А) ринок, як єдине ціле;

Б) ваш варіант відповіді.

7. Концепції маркетингу:

А) ремаркетинг;

Б) демаркетинг;

В) глобальний маркетинг;

Г) ваша відповідь.

8. Товар це:

А) гарний дизайн;

Б) можливості підприємства;

В) ваш варіант відповіді.

9. Товарний асортимент:

А) сукупність послуг, що пропонує підприємство;

Б) ваша відповідь.

10.Процес розроблення нового товару:

А) терміни розробки товару;

Б) види товару;

В) ваш варіант відповіді.

 

Зробити висновки по даній роботі і вказати на літературу, яку використовували при написанні практичної роботи.

 

 

 

Практична робота № 6

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.008 с.)