Філософсько-історичне вчення Л.Штура. Різновиди історії. Концепції «оновлення слов’янства»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Філософсько-історичне вчення Л.Штура. Різновиди історії. Концепції «оновлення слов’янства»Природа нескінченно нижче духу, що живе в історії; якщо ми захоплюємося богом в природі, в її красі, чарівності, то тим більше ми повинні пізнати закони сфери духу, який і є історія. Абсолютна ідея, щоб бути істинною, має виступити з самої себе, розлучитися сама з собою і війти у світ. Сама з собою в суперечності: природа (немає наявного буття; в ній вона не усвідомлена) і дух (має свідомість і розум, ідея в ньому знаходить своє досконале буття). Все, що дійсне і істинне – в суперечності з собою. Життя є суперечність, тому що життя повинне бути постійним розвитком; якщо суперечність згасає, то згасає і саме життя. Суперечність має бути відкрита і переможена. Природа, позбавлена свідомості, повинна усвідомити абсолютну ідею, або вона має повернутися до самої себе. Усвідомлення самого себе може походити через дух, який у людини суб’єктивний, а у народу об’єктивний, відповідно над цим духом і над природою парить дух абсолютний. Історія – повернення духу до духу абсолютного. Абсолютний дух той, що усвідомлює. Матеріалом, в якому він доводить своє наявне буття є людська самосвідомість. Дух не є ніщо завершене. Дух є суб’єктом. Абсолютний дух: повинен вийти з самого себе, втілитися в дійсності, здійснюється пізнання самого себе, повернення до самого себе. Мета цього шляху – Він сам. Якщо абсолютна ідея на своєму шляху намагається сама до себе, тоді вона є абсолютний суб’єкт. Пантеїзм: бог розтворяється в світі і в ньому утопає і цей світ є його цілковите покорення – субстанція. Філ.розуміння: абсолютна ідея хоч і виявляється у світі, але із нього сама до себе повертається, сама його до себе притягує і в ньому себе усвідомлює – абс. субєкт. Природа і дух відмінні: природа – недосконала форма, наявного буття абсолютної ідеї, дух – формой, їй рівної і відповідної. – природа нижче духу, недосконала. Природа нічого не знає про свої явища. Рух: приховане в природі поняття виявляє себе, що сприймає на себе внутрішній зміст. Вн.поняття стає для себе явним, а це і є свідомість, якої немає в природі, але яке є в духові і в його окремомому наявному бутті, тобто в людині. 3 способи розуміння історії: а) історія першопочаткова; б) історія рефлективна; в) філософська ( розумне розуміння історії). Філософія: розум керує історією. Ідея, розум є існуючий для себе самого нескінченний матеріал. Вона є субстанція, і саме через неї все має своє буття і протяжність. Зрозуміти цей розум, цю ідею в історії, її необхідний і розумний розвиток – обов’язок філ.. способу розгляду історії. Світ заключає в собі природу і дух. Виключивши природу – пізнавши цей світ, ми пізнаємо визначення його. Як природа матерії є тягар, природа духу – свобода. Філософія: всі властивості духу лише завдяки свободі є тим, що вони є, і до неї устремляються. Спекулятивна філ.-я доводить, що свобода є його єдина істина. Світова історія – постійне пізнання духу, пізнанням того, чим являється дух сам по собі. В духові закладена вже вся історія. Історія – розвиток, чи здійснення в світі того, що є дух в нескінченності і в своїй необхідності, тобто того, що він є в самому собі. Історія – постійний прогрес в свідомості цієї свободи, і цей прогрес є необхідний.

32. Філософське вчення А.Сметани («Призначення сучасної епохи»)
Сметана (Smetana) Августин
(14 июня 1814 – 30 янв. 1851) – чеш. философ-левогегельянец. Сын дьячка, был католическим священником, чл. монашеского ордена крестоносцев (1837–48); доктор философии (1841), проф. Пражского ун-та, декан филос. ф-та (1848). В дни революции 1848 С. был вождем революц. молодежи, призывал студентов к участию в баррикадных боях. В 1850 порвал с церковью и был изгнан из ун-та.

С. впервые ввел в Пражском ун-те курс лекций по нем. классич. философии (в частности по логике Гегеля), с к-рой он познакомился в ун-тах Берлина, Лейпцига и Галле (1842–48). В соч. "Возникновение и отмирание духа" (впервые опубл. на нем. яз. – "Der Geist, sein Entstehen und Vergehen", Prag, 1865, затем на чеш. яз. – "Vznik a zánik ducha", Praha, 1923) и "Значение совр. века" (впервые опубл. анонимно на нем. яз. – "Die Bedeutung des gegenwärtigen Zeitalters" в 1848; на чеш. яз. опубл. в 1903 под назв. "Рассуждения о будущем человечества" – "Úvahy о budoucnosti lidstva") С. рассматривает осн. моменты гегелевской философии, особенно подчеркивая принцип борьбы противоположностей. В критике Гегеля С. в основном следует по пути Фейербаха (в отличие от последнего, однако, не отказываясь от диалектики метода); С. выступает против фатализма гегелевской концепции, лишающей человека свободы (ибо его судьба оказывается заранее решенной в лоне абсолюта). С. указывает на противоречие между "застывшей" системой Гегеля и его диалектикой: "Гегель учил об абсолютном тождестве реального и идеального и тем самым, со своей точки зрения, неизбежно закончил развитие духа... и, собственно говоря, мир должен был бы с гегелевской точки зрения, умереть. Это противоречие яснее другого доказывает неправильность системы Гегеля" ("Vznik a zánik ducha", см. Sebranè spisy, sv. 2, Praha, 1962, s. 110). С., в отличие от Гегеля, утверждал бесконечность прогресса, к-рый осуществляется в форме естеств. эволюции. Историю С. рассматривал как борьбу угнетенных против деспотизма, определяя революции как "межевые знаки вечности", суть к-рых, однако, видел в идейных переворотах. Для С. характерна интерпретация философии истории Гегеля в духе "славянского исхода": именно славяне призваны осуществить идеал всеобщего счастья – построить социалистич. общество. С. считал, что религию в будущем сменит наука, а гос-во, как орган насилия, будет заменено "коммунизмом", наступление к-рого утопически связывалось им с тем временем, когда в обществе восторжествует наука, право, нравственность и любовь.

33. Філософія чеської історії Т.Г.Масарика
Томаш Масарик (1850-1937) – етнічний словак, президент Чехословаччини. Учень Франца Брентама. Написал труды по социальным и философским проблемам – «Чешский вопрос» (1895), «Ян Гус» (1896), «Карел Гавличек» (1896), «Философские и социологические основы марксизма» (1898).

Философские и социологические идеи Масарика. В своих философских воззрениях Масарик придерживался (особенно в молодости) позитивистских взглядов, подчеркивая независимость наук от мировоззрения. Он был сторонником «реализма», или «конкретизма». Согласно Масарику, традиционная философия не может считаться осмысленной концепцией, ибо она претендует на «всезнание», тогда как собственным предметом философии является «мир отдельных вещей», вне частных наук философия существовать не может.

Стремясь создать «научное» позитивистское мировоззрение, Масарик противопоставлял его богословию, что, однако, не мешало ему быть сторонником неортодоксальной религии: только религиозная этика, по Масарику, может удовлетворить духовные запросы человека, может дать ответ на вопрос о том, что должен делать человек.

В своей первой работе по социологии «Самоубийство как общественное массовое явление современной цивилизации». Mасарик утверждал, что основной причиной усиливающейся волны самоубийств является потеря религиозной веры и вследствие этого - смысла жизни. В книге «Основы конкретной логики, классификация и система наук» Масарик дает классификацию наук, исходя из О. Конта и Дж. С. Милля. Свою социологическую систему, Масарик излагает в сочинении «Пособие по социологии. Сущность и методы социологии»

В конце 80-х гг. Масарик начинает заниматься философией истории. Поиски Масариком «смысла истории» отражены в его работах «Славянофильство И. В. Киреевского». Эти очерки являются началом ряда значительных трудов: двухтомного сочинения «Россия и Европа» и несколько произведений на тему о смысле чешской истории.

В труде «Россия и Европа» (1913) Масарик критически анализирует истоки духовного, религиозного и социального кризиса в России. Он отвергает значение революционных течений в русской мысли и, продолжая традиции славянофилов и Достоевского, подчеркивает религиозный смысл русской истории. Равным образом религиозную сущность ищет Масарик и в чешской истории («Ян Гус...», 1896; «Чешский вопрос», 1895; «Наш современный кризис», 1895; «Карел Гавличек», 1896).

Масарик систематически выступал против революционной классовой идеологии, проповедуя гуманизм и либеральную демократию («Идеалы гуманизма», 1920; «Затруднения демократии...», 1913, и др

Масарик участвовал в дискуссиях начала 20 в. о марксизме («Философские и социологические основания марксизма», 1899). Трактуя марксизм как экономический материализм, чрезмерный историзм и односторонний коллективизм, Масарик полагал, что им дается «уничтожающая критика марксизма» («Социальный вопрос»). В Праге в 1921 на русском языке вышла его брошюра «О большевизме», где он подверг критике догматизацию марксизма большевиками. Нелицеприятная критика большевизма и марксизма присутствует и в других произведениях Масарика: «Новая Европа», «Славяне после войны», «Мировая революция», «Путь демократии».

34. Т.Г.Масарик. Критика марксизму. «Соціальні питання», «Філософські та соціальні основи марксизму»
Масарик написал книгу о "кризисе в марксизме
", переведенную в свое время на русский язык. Тот же кризис он констатирует в русском марксизме. О кризисе мы привыкли думать, как о чем-то ограниченном во времени, как об эпохе перелома, за которым следуют либо смерть, либо обновление. Но тот "кризис", в который диалектический материализм ввергается его идеалистическими противниками, не знает ни начала, ни конца. Этот "кризис" всегда равен себе и ничем не разрешается. По Масарику, марксизм уже давно преодолен теоретически: "esisteineausgemachteSache" ("это дело решенное"), - говорит он. Но чем же тогда объясняется тот факт, что влияние марксизма не падает, а возрастает? Это было бы совершенно непонятно, - отвечает на это Масарик, - если бы марксизм не был в то же время научной формулой социалистической политики. Другими словами: теоретически несостоятельное здание марксизма держится на практических потребностях рабочего движения. Но тот же Масарик не устает повторять, что марксизм преодолен не только теоретически, но и практически. На чем же он в таком случае держится? Почему растет, а не падает? На этот вопрос мы тщетно стали бы искать у Масарика ответа.

Политически эти разговоры о кризисе марксизма связываются обыкновенно с надеждами на возрождение демократического либерализма. Не чужд этих надежд, разумеется, и Масарик. В чешской и обще-австрийской политике он со своим демократическим "реализмом" стоит совершенно одиноко. В рейхсрате он представляет свои добрые намерения и три дюжины своих друзей. Тем оптимистичнее Масарик переносит свои увядшие политические надежды на Россию, от которой он вправе ждать тем большего для своих идей, чем меньше ориентируется в ее общественном развитии. "Вопрос о социализации и демократизации либерализма, - говорит он, - имеет для России особенную и притом современную важность, потому что русский либерализм с самого начала, хоть и после некоторых колебаний, действительно воспринял социалистические идеалы" (т. II, стр. 400).

Речь идет, очевидно, о Герцене. В каком виде Масарик мыслит себе возрождение герценовских идей в новых условиях, мы не знаем и, признаться, не очень твердо уверены в том, что партия Милюкова и Маклакова займется во время летних вакаций - "хотя бы и после некоторых колебаний" - социализацией и демократизацией своего либерализма. Мы, однако, нисколько не удивимся, если через 15 лет встретим ту же надежду в новом труде г. Масарика.

35. Я.Паточка. Концепція «екзистенційної рухливості людини»
«Велич людини не полягає на тому, наскількі великі завдання вона перед собою ставить, але на тому, як радить вона собі з тими завданнями, котрі перед нею ставить життя та інші люди». Тож, згідно з Паточкою, коли людина відкриє існування якихось ідей, заради яких не лише варто жити, але також страждати і навіть померти, тоді справді людина стає сама собою. І це навіть не релігійне бачення, бо Паточка сам не був релігійною людиною, не мав віри, хоча серед його друзів було теж багато богословів або просто глибоко віруючих людей. Але Паточка був дуже уважний до голосу сумління я послідовно за ним йшов. І, зрештою, віддав своє життя за ідеї свободи та істину.

Філософія історії Я.Паточки

Початок історії пов'язаний у Паточки з філософією. Історія виникає як піднесення із занепаду, як розуміння того, що досі життя було життям пропащим і що існують інші можливості життя, аніж, з одного боку, праця до мозолів заради наповнення шлунка, в злиднях і нестатках, яку людина спритно полегшує завдяки технічним засобам, і – з іншого – оргіастичні моменти особисті й загальні, сексуальність і культ. Грецький поліс, епос, трагедія і філософія є різними сторонами одного й того ж піднесення, який означає вихід із занепаду. Саме через те, що історія передусім це внутрішнє буття, виникнення людини, яка опановує первісну версію антиномічних людських можливостей відкриттям справжнього, виняткового «я», історія в першу чергу є історією душі. Уже в первой монографии - "Естественный мир как философская проблема" (1936) - Паточка подверг критике и развил некоторые взгляды своего учителя - Гуссерля. По мнению чешского философа, объектам первоначально свойственна скрытость. Феномен же - это выход из скрытости, из тени, то есть действие, ведущее к большей открытости. И именно в этом - ядро любой истории, в том числе и человеческого общества (Blecha 1995, 37).

То есть, по мнению Паточки, то, как проявляется объект - это всегда событие, деяние, а не просто статическое состояние, за которым можно было бы просто наблюдать, как полагал Гуссерль (Blecha 1995, 38). Таким образом, взгляды Паточки сближаются с идеями М.Хайдеггера, который полагал, что феноменология - это возможность мышления отвечать на вызовы того, что должно быть мышлено, меняющегося с течением времени (Zouhar 1999, 41).

История - это всегда "выход на свет", из состояния "естественного", доисторического мира, основанного только на законах природы. Природа, по Паточке - вне истории и потому не может быть смыслом существования человека. Смысл же этой деятельности - в распространении открытости (через религию, мифологию, искусство, жертвенность).

Начало истории это начало политики, начало свободной и ответственной деятельности человека, основанной на способности бытия проявляться и тем самым проблематизовать естественный мир (Kapitoly 2000).

Возникновение истории совпадает с возникновением ПОЛИСА, в котором начинается жизнь свободно-человеческая. История открывает пространство для свободы человека: "Человек ожидает от истории доступ к более наполненному смыслом существованию, чем то, которое было характерно для предисторической эпохи" (слова Паточки, цит. по: Zouhar 1999, 41).

При этом Паточка делает очень важное замечание о философии европейской истории. По мнению чешского философа, ось европейской истории - не созерцание при помощи разума, а проблемная ситуация, которая потрясает до сих пор обычную и очевидную жизнь.

Такой "проблемной ситуацией" стал для человечества переход от "предисторического" существования к "историческом". Но к таким же ситуациям относятся и любые общественные перемены. Поэтому совсем неслучайно, по мнению Паточки, возникновение чешской философской традиции именно на рубеже веков.

Потрясение, нередко связанное с большими страданиями для человечества (например, Вторая мировая война) должно, по мысли Паточки, способствовать дальнейшему моральному укреплению человечества, подъему его к высшим сферам духа. Для обозначения такого состояния мыслящего человечества им был употреблен термин "солидарность потрясенных". Эти люди, по его мнению, должны проповедовать идеи правды и добра. То есть "Философия и мораль здесь весьма сближаются между собой, и Паточка таким образом без сомнения принадлежит к великим фигурам нашей национальной традиции"

В статье о Юнгмане и Больцано Паточка отмечает: "Философия чешской истории - термин специфический. Мне неизвестно, чтобы где-нибудь за нашими границами использовались аналогичные выражения - философия французской, немецкой, британской… истории"

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.01 с.)