Тема: «Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму»Цілі:

1) розглянути географічну характеристику туристичного потку та закономірності його функціонування;

2) проаналізувати рейтинги країн та регіонів за даними ВТО 2010 року за показниками, що визначають географічну оцінку туристичного потоку;

3) вивчити теорію та методологія географічної оцінки туристичного потоку та туристичних доходів і витрат.

Ключові слова: туристичний потік, країни-генератори, країни-донори, обсяг туристичного потоку, прибуття, вибуття, середня тривалість перебування туристів, інтенсивність туристичного потоку, нерівномірність туристичного потоку, коефіцієнт нерівномірності туристичного потоку, туристичні доходи, туристичні витрати, туристичне сальдо.

План

1. Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму. Геопросторові моделі:

1) геопросторові моделі туризму (модель С.С.Плога, модель Р.В.Батлера, модель Е.Гормсена, модель Ж.М.Міосека, концепція М.Оппермана);

2) просторові моделі переміщення (модель П.Мариота, модель С.К.Кемпбелла);

3) моделі розкладу відстані (модель І.Г. фон Тюнена, модель А.Вебера, модель М.Клаусона)

2. Структурні моделі туризму:

1) структурні моделі туризму (модель С.Ж.Брітона)

2) модель туристичних прибуттів-вибуттів (Ж.М.Турот, Ж.О.Ж. Лунгренд, Д.Ж, Пірс);

3) модель територіально-рекреаційної системи.

3. Концепція сталого розвитку туризму.

Питання для самоконтролю:

1. В чому суть геопросторових моделей туризму?

2. Дайте характеристику моделі С.С.Плога.

3. Охарактеризуйте модель Р.В.Батлера.

4. Що поєднує моделі розвитку Е.Гормсена, Ж.М.Міосека та М.Оппермана?

5. Що таке просторова модель переміщення? Порівняйте моделі П.Мариота і С.К.Кемпбелла.

6. Які моделі розкладу відстані Вам відомі?

7. Проаналізуйте структурну модель туризму С.Ж.Брітона.

8. Модель «прибуття-вибуття». В чому її суть за Туротом, Лунгрендом та Піросом?

9. Охарактеризуйте модель територіально-рекреаційної системи.

10. Основні принципи концепції сталого розвитку туризму?

Основна література:

 1. Пространственные модели туристических путешествий. Электронный ресурс. Режим доступа: http://worldwidetour.ru/content/4/1/
 2. Структурные модели туризма. Электронный ресурс. Режим доступа: http://worldwidetour.ru/content/4/3/
 3. В. Смаль, І.Смаль Туризм і сталий розвиток // Вісник Львів, 2005. – Вип.32, - С. 163-173. Режим доступу: www.franko.lviv.ua/faculty/geography/Publik/Period/visn/.../15_small.pdf

Додаткова література:

 1. Сайт ВТО www.unwto.org/index_r.php
 2. Програма дій “Порядок денний на ХХI століття” / Перекл. з англ.: ВТО “Україна. Порядок денний на ХХI століття”. К., 2000.
 3. Туризм и устойчивое развитие: Доклад Генер. секр. // Сессия (7; 1999). Нью-Йорк, 1999.
 4. Gossiling S. Tourism – Sustainable Development Option? // Environmental Conservation, 2000. Vol. 27.N 3.
 5. Местні Л. Зміна орієнтирів міжнародного туризму // Стан світу 2002. К., 2002.
 6. Mieczkowski Z. Environmental Issues of Tourism and Recreation. Lanham, MD: University Press of America, 1995.
 7. Time, 10 September 1984.
 8. Time, 7 October 1991.
 9. http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html.
 10. Kluster J. Ecotourism and recourse conservation: a collect of papers from 2nd International Symposium: Ecotourism and resource Conservation, November 1990 / compiled by Jon A. Kluster, 1991.

Butler R. W. Tourism, Environment, and Sustainable Development. Environmental Conservation, 1991.
Практичне заняття № 5 (2 год)

Тема: «Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів»

Цілі:

1) Розглянути та проаналізувати основні підходи у визначенні туристичних ресурсів;

2) проаналізувати сутнісний, діяльнісний, атрактивний та ціннісний підходи до класифікації туристичних ресурсів як основних в навчальній літературі;

3) довести необхідність географічної оцінки туристичних ресурсів.

Ключові слова: туристичні ресурси (ТР), туристичний інтерес, туристичне враження, природні ТР, антропогенні ТР, оцінка туристичних ресурсів, природна та культурна спадщина, конкурс-проект ТР, паспорт ТР.

План

1. Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів. Умови використання ТР: туристичний інтерес та туристичне враження.

2. Властивості туристичних ресурсів.

3. Сутнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів (за предметною сучтністю ресурсу). Природні та антропогенні ресурси.

4. Класифікація ТР О.О.Бейдика: природно-географічні, природно-анторопогенні, суспільно-історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу «координата».

5. Діяльнісний підхід (за характером використання в туризмі). Туристичні балага, туристичні антропогенні ресурси, туристична інфраструктура.

6. Атрактивний підхід (за мірою та формою залучення до туристичної діяльності). Об’єкти показу, об’єкти дозвілля.

7. Ціннісний підхід. Світова, національна природна та культурна спадщина, туристичні ресурси місцевого значення.

8. Туристичні ресурси в сучасних світових та національних конкурсах-проектах.

9. Класифікація туристичних ресурсів за П.Дефером.

10. Проблеми освоєння та користування туристичними ресурсами. Реєстр ТР. Кадастр ТР. Паспортизація ТР.

11. Економічна, соціальна та екологічна оцінка ТР. Гранично допустимі щільність та гранично допустиме навантаження.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттям «туристичні ресурси». Чи однаково трактують це поняття вчені?

2. Які обов’язкові умови використання ТР?

3. Які види ТР виділяють за сутнісним підходом до класифікації ТР?

4. Як поділяє О.О.Бейдик ТР?

5. Як класифікуються ТР за характером використання в туризмі?

6. В чому суть атрактивного підходу до класифікації ТР?

7. На які види діляться ТР за ціннісним підходом до їх класифікації?

8. Приведіть приклади та розкажіть про конкурси-проекти, до яких залучають туристичні ресурси? Чи проводяться вони в Україні?

9. Що таке гідром, фітом, літтром та антропом?

10. Що таке реєстр та кадастр ТР?

11. З якою метою проводиться паспортизація ТР?

12. В чому суть економічної, соціальної та екологічної оцінки ТР?

 

Основна література:

 1. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії, туризму, рекреалогії та рекреаційної географії / О. О. Бейдик. – К. : Палітра, 1997.
 2. Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: справочник. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 368с.
 3. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М. : Академия, 2008. – 208 с.

Додаткова література:

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навчальний посібник. - лектронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/15840720/turizm/rekreatsiyna_geografiya_-_maslyak_po

2. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво Ніженського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.


Практичне заняття № 6 (2 год)

Тема: «Природні туристичні ресурси»

Цілі:

1) ознайомитися з методикою географічної оцінки природних туристичних ресурсів;

2) розглянути основні види природних туристичних ресурсів як туристичних атракцій;

3) довести базове значення природних туристичних ресурсів для розвитку сфери туризму.

Ключові слова: природні туристичні ресурси (ПТР), кліматичні ресурси, мікроклімат, бальнеологічні ресурси, водні туристичні ресурси, біотичні туристичні ресурси, ресурси природно-заповідного фонду, ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.

План

1. Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди кліматичних ресурсів. Характеристика комфортних кліматичних умов. Кліматичні курорти та курортні місцевості.

2. Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. Купальних сезон. Характеристика та види пляжів.

3. Гідрологічні та гідротехнічні водні об’єкти та їх туристична привабливість.

4. Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. Характеристика мінеральних вод, грязей та озокериту. Бальнеологічні курорти та курортні місцевості.

5. Географічна оцінка біотичних туристичних ресурсів. Туристична привабливість лісів, лісостепу, степу, болот, представників флори та фауни.

6. Ресурси природно-заповідного фонду. Географія природних біосферних заповідником, національних природних парків.

7. Туристична привабливість природно-антропогенні біотичних ресурсів: парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки., акваріуми та океанарії. Мисливські угіддя, мисливська фауна.

8. Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси: географічна оцінка ландшафтів та форм рельєфу.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «природні туристичні ресурси».

2. Що таке клімат? Які різновиди кліматичних ресурсів Вам відомі?

3. Охарактеризуйте такі кліматичні умови як середньодобова температура повітря, сніговий покрив, режими ультрафіолетової радіації, іонізація повітря, атмосферний тиск, вологість повітря, опади.

4. В чому особливість мікроклімату сольових шахт та печер?

5. Яку туристичну привабливість мають мінеральні води, грязі та озокерит?

6. Що таке бальнеологічний курорт?

7. Охарактеризуйте природні та антропогенні водні об’єкти як туристичні ресурси? В чому їх привабливість?

8. Як можуть представники флори та фауни приваблювати туристів?

9. Дайте визначення поняттю «природно заповідний фонд». Охарактеризуйте його як туристичний ресурс.

10. Доведіть, що рельєф та пейзажність ландшафту території має прямий вплив на вибір туристами туру.

 

Основна література:

 1. Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books
 2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М. : Академия, 2008. – 208 с.
 3. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К. : Альтерпрес, 2007. – 36 с.

 

Додаткова література:

1. Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

2. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.


Практичне заняття № 7 (2 год)Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 761; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.007 с.)