Тема: «Географія природних туристичних ресурсів України» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Географія природних туристичних ресурсів України»Цілі:

1) ознайомитися з територіальним розміщенням природних туристичних ресурсів України;

2) розглянути основні види природних туристичних ресурсів України;

3) довести базове значення природних туристичних ресурсів для розвитку сфери туризму України.

Ключові слова: природні туристичні ресурси (ПТР), кліматичні ресурси, мікроклімат, бальнеологічні ресурси, водні туристичні ресурси, біотичні туристичні ресурси, ресурси природно-заповідного фонду, ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.

План

1. .

Питання для самоконтролю:

1.

 

Основна література:

  1. Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books
  2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М. : Академия, 2008. – 208 с.
  3. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К. : Альтерпрес, 2007. – 36 с.

 

Додаткова література:

3. Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.


Практичне заняття № 8 (2 год)

Тема: «Культурно-історичні ресурси туризму»

Цілі:

1) ознайомитися з географією культурно-історичних ресурсів туризму Європейського туристичного регіону, світу;

2) розглянути основні види культурно-історичних ресурсів як туристичних атракцій.

Ключові слова: культурино-історичні туристичні ресурси, культурна спадщина, культурно-історична цінність, археологічні ресурси, архітектурні ресурси, пам’ятки історії та культури, музей, музей-заповідник, садиба, фортифікаційна споруда, замок, монастир, монументальне мистецтво, техногенні ресурси, етнічні та етнографічні ресурси, традиції, ремесла, промисли, подієві ресурси.

План

1. Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні та нематеріальні складові.

2. Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів. Туристична привабливість археологічних пам’яток Європейського туристичного регіону, світу.

3. Архітектурні туристичні ресурси. Туристична привабливість архітектурних пам’яток Європейського туристичного регіону, світу.

4. Пам’ятки історії та культури. Туристична привабливість музеїв, музеїв-заповідників, садиб, фортифікаційних споруд, замкових та монастирських комплексів.

5. Історичні міста Європейського туристичного регіону, світу.

6. Монументальне мистецтво.

7. Техногенні туристичні ресурси.

8. Етнічні та етнографічні туристичні ресурси. Етнічна культура, пам’ятки етнографії, традиційні промисли та ремесла.

9. Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна оцінка.

10. Сучасні види культурно-історичних ресурсів. Географія найбільш атрактивних культурно-історичних ресурсів Європейського туристичного регіону, світу.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю «культурна спадщина». Охарактеризуйте її складові як ресурс туризму.

2. Які ресурси називаються археологічними? Розкажіть про найпопулярніші археологічні пам’ятки Європейського туристичного регіону, світу.

3. Що відноситься до архітектурних ресурсів? Розкажіть про найпопулярніші архітектурні пам’ятки Європейського туристичного регіону, світу.

4. Розкажіть про привабливість музеїв, музеїв-заповідників, садиб, фортифікаційних споруд, замкових та монастирських комплексів.

5. Що таке «історичне місто»? Які най відоміші історичні міста Європейського туристичного регіону, світу.

6. Що відносять до техногенних туристичних ресурсів?

7. Що собою представляють етнічні та етнографічні ресурси?

8. Які види подієвих ресурсів Вам відомі?

9. Розкажіть про найсучасніші види культурно-історичних ресурсів.

 

Основна література:

  1. Воскресенський В. Ю. Международный туризм: Учеб. пос. / В. Ю. Воскресенский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463с.
  2. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К. : Знання, 2008. – 661 с.
  3. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К. : Альтерпрес, 2007. – 36 с.

Додаткова література:

1. Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.

2. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво Ніженського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

3. Глушко А. А. География туризма. / А. А. Глушко, А. М. Сазыкин. - Владивосток, 2002. - 268с.

4. География туризма: Учебник / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лкьянова. – Спб. : Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2007. – 264 с.

5. География туризма: учебник /кол. авторов; под ред. А.Ю.Александровой. - М.: КНОРУС, 2008. - 592с.


Практичне заняття № 9 (2 год)

Тема: «Географія культурно-історичних туристичних ресурсів України»

Цілі:

1) ознайомитися з територіальним розміщенням природних туристичних ресурсів України;

2) розглянути основні види природних туристичних ресурсів України;

3) довести базове значення природних туристичних ресурсів для розвитку сфери туризму України.

Ключові слова: природні туристичні ресурси (ПТР), кліматичні ресурси, мікроклімат, бальнеологічні ресурси, водні туристичні ресурси, біотичні туристичні ресурси, ресурси природно-заповідного фонду, ландшафтні та орографічні туристичні ресурси.

План

2. .

Питання для самоконтролю:

2.

 

Основна література:

  1. Фоменко Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://tourlib.net/books
  2. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М. : Академия, 2008. – 208 с.
  3. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К. : Альтерпрес, 2007. – 36 с.

 

Додаткова література:

4. Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.


Список рекомендованої літератури до практичних занять та темам для самостійної роботи

1.Бабкин А.В. Специальные виды туризма. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 252 с.

2.Воскресенський В. Ю. Международный туризм: Учеб. пос. / В. Ю. Воскресенский. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463с.

3.Глушко А. А. География туризма. / А. А. Глушко, А. М. Сазыкин. - Владивосток, 2002. - 268с.

1.Бейдик О.О. Рекреаціно-туристські ресурси України : методологія та методика аналізу, термінологія, районування. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2001. – 395 с.

2.География туризма: Учебник / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лкьянова. – Спб. : Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2007. – 264 с.

3.География туризма: учебник /кол. авторов; под ред. А.Ю.Александровой. - М.: КНОРУС, 2008. - 592с.

4.Кусков А.С. Туристское ресурсоведение. – М. : Академия, 2008. – 208 с.

5.Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К. : Альтерпрес, 2007. – 36 с.

6.Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К. : Знання, 2008. – 661 с.

7.Окладникова Е. А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира: Учеб. пособие. / Е. А. Окладникова - М.,СПб.: ИФК Омега-Л; Учитель и ученик, 2003. - 384с.

8.Романов А. А. География туризма: Учеб.пособие. / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц - М.: Советский спорт, 2002.т - 464с.

9.Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-меодичний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

10.Самойленко А.А. География туризма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 368 с.

11.Санинская А.А., Кусков А.С., Козырева О.Н., Асташкина М.В. География туризма. – М. : Альфа-М, Инфра-М, 2008. – 432 с.

12.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво Ніженського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

13.Христов Т.Т. Религиозный туризм. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 288 с.

14.Блій Г. де. Географія: світи, регіони / Г. де Блій, П. Муллер. - К.: Либідь, 2004. - 740с.

15.Туристська бібліотека - все про туризм. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tourlib.columb.net.ua.

16.Новини туриндустрії [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.toursalon.kiev.ua

17.Всемирная туристская организация [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.world-tourism.org

18.Всемирный совет по путешествиям и туризму [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.wttc.org

19.Европейская комиссия (содержит информацию о развитии туризма в Европе) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.europa.eu.int/ comm/index.htm.

20.Все о туризме, собрание статей о туризме и отдыхе, каталог статей [Электронный ресурс]. Режим доступа:. © turtravel.net

21.Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/eb/ep.html

22.Библиотека научно-популярной литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nplit.ru/

Україна

Державна туристична адміністрація України [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.tourism.gou.ua

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.014 с.)