ТОП 10:

Капітальний бюджет закладу ресторанного господарства, що проектується на перші п’ять років функціонування.Тис.грн.

Показники 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
І. Капітальні витрати – інвестиційні витрати          
1. Будівництво чи придбання приміщень        
2. Робочі машини та устаткування, у тому числі:          
2.1. Холодильне обладнання        
2.2. Механічне обладнання        
2.3. Теплове обладнання      
2.4. Торговельне обладнання        
2.5. Вимірювальні прилади        
3. Меблі, інше офісне обладнання        
4.Комп’ютери, електронно-обчислювальні машини        
5. Вартість інших основних фондів        
6.Інші види капітальних витрат          
7.Податкові та інші платежі по інвестиційному проекту        
8.Резерв капітальних витрат
Разом капітальні витрати
II. Джерела отримання коштів          
4. Власні кошти , разом 27,8 28,7 29,6
У тому числі : внески до статутного фонду        
прибуток (капіталізований) 20,8 21,7 22,6
амортизаційні відрахування
5. Кредити банку
6. Інші джерела залучення        
Разом фінансові кошти 27,8 28,7 29,6
Сальдо (різниця) витрат та фінансових коштів. +27,8 +28,7 +29,6

 

Задача 8.. Оцінка ефективності капітальних вкладень, окупності проекту.

 

У системі управління реальними інвестиціями оцінка ефективності інвестиційних проектів представляє собою один з найбільш відповідальних етапів. Об’єктивність та обґрунтованість оцінки ефективності інвестиційного проекту у значній мірі визначається використанням відповідного методу її проведення.

Базовими принципами, що використовуються у сучасній практиці оцінки ефективності проекту реальних інвестицій є наступні:

1. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі співставлення обсягів інвестиційних витрат, з одного боку, та обсягів та термінів повернення інвестованого капіталу, з іншого. У інвестиційній діяльності він реалізується шляхом співставлення прямих та зворотних потоків інвестованого капіталу.

2. Оцінка обсягів інвестиційних затрат повинна охоплювати усю сукупність ресурсів, що використовуються. Повинні враховуватися усі прямі та непрямі витрати грошових коштів( власних та залучених), матеріальні та нематеріальні активи, трудові та інші ресурси.

3. Оцінка окупності інвестованого капіталу повинна здійснюватися на основі показника „чистого грошового потоку”.

Показник чистий грошовий потік – формується за рахунок чистого прибутку та амортизаційних відрахувань у процесі експлуатації інвестиційного проекту. При проведенні розрахунків він може розглядатися як середньорічний показник, так і диференційований по роках експлуатації інвестиційного проекту.

4. У процесі оцінки показники інвестиційних затрат та чистого грошового потоку повинні бути приведеними до теперішньої вартості, т.т. дисконтова ними.

Основними показниками оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів є наступні:

¨ чистий приведений дохід;

¨ індекс доходності;

¨ індекс рентабельності;

¨ період окупності;

¨ внутрішня ставка доходності.

 

1. Чистий приведений дохід – дозволяє отримати найбільш узагальнену характеристику результату інвестування , його кількісний ефекти у абсолютній сумі.

Чистий приведений дохід – це різниця між приведеним до теперішньої вартості суми чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту та сумою інвестованих витрат на його реалізацію. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

 

 

 

ИД – чистий приведений дохід( інвестиційний дохід);

ЧГП – чистий грошовий потік за окремі інтервали загального періоду експлуатації інвестиційного проекту;

ІВ – інвестиційні витрати за реальним інвестиційним проектом;

i – дисконтна ставка, що використовується, визначена як десятинна дріб;

t – тривалість розрахункового періоду.

n – кількість років загального розрахункового періоду t.

 

Розрахунок чистого приведеного доходу по реальному інвестиційному проекту рекомендується здійснювати за наступною формою (таблиця № 7.2.19.)

Таблиця 7.2.19.

Оцінка чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом.

Тис.грн.

Роки Капітальні витрати по проекту по роках, без урахування амортизаційних відрахувань, ІВ Чистий прибуток по проекту по роках, та амортизаційні відрахування, ЧГП Кумулятивний грошовий потік за проектом Дисконтова ний грошовий потік за проектом, Чистий приведений дохід. ИД
4=4.1+4.2,т.і t 5=гр.3 /( 1+i) 6= 5-2
         
         
         
         
         
Разом          

 

У нашому прикладі розрахунок чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом наступний ( таблиця № 7.2.20) Припустимо, що дисконтна ставка, яка характеризує рівень інфляції, становить в середньому на рік 1,7% .

 

 

Таблиця 7.2.20.

 

Оцінка чистого приведеного доходу за інвестиційним проектом.

Тис.грн.

Роки Капітальні витрати по проекту по роках, без урахування амортизаційних відрахувань, ІВ Чистий прибуток по проекту по роках, та амортизаційні відрахування, ЧГП Кумулятивний грошовий потік за проектом Дисконтова ний грошовий потік за проектом, Чистий приведений дохід. ИД
4=4.1+4.2,т.і t 5=гр.3 /( 1+i) 6= 5-2
   
   
  27,8 78,8    
  28,7 107,5    
  29,6 137,1    
Разом 137,1 137,1 137,1/ 1,19= 115,2 115,2-112= 3,2

 

Таким чином, робимо висновки про те, що чистий приведений дохід за п’ять років експлуатації проекту становив 3,2 тис.грн.

2. Індекс ( коефіцієнт) доходності також дозволяє співставити обсяги інвестиційних витрат з майбутнім грошовим потоком за проектом. Розрахунок такого показника при одночасних інвестиційних затратах по реальному проекту здійснюється за наступною формулою:

 

Де ІД – індекс доходності за інвестиційним проектом;

 

Показник „індекс доходності” також може бути використаним у якості критерію при прийнятті інвестиційного рішення про можливість реалізації інвестиційного проекту. Якщо значення індексу доходності менше чи дорівнює одиниці, незалежний інвестиційний проект не повинен реалізовуватися, у зв’язку з тим, не що може принести додаткових інвестиційних доходів. Тобто, для реалізації може бути прийнятим лише той інвестиційний проект, який має індекс доходності як можливо більший за одиницю.

У нашому прикладі індекс доходності дорівнює 1,03 :

ІД = 115,2/ 112 = 1,03 .

Таким чином, можна зробити висновки, що інвестиційний проект може бути реалізованим, у зв’язку з тим, що відповідає встановленим економічним критеріям ефективності.

 

3. Індекс рентабельності( коефіцієнт рентабельності) у процесі оцінки ефективності інвестиційного проекту виграє допоміжну роль у зв’язку з тим, що не дозволяю у повній мірі оцінити увесь зворотній грошовий потік, який складається не лише з прибутку , а й амортизаційних відрахувань з основних фондів, що нарощуються у процесі реалізації інвестиційного проекту.

Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

 

ІР = ЧП \ ІВ * 100

 

ІР – індекс ( коефіцієнт) рентабельності інвестиційного проекту;

ЧП – середньорічний чистий прибуток за період експлуатації інвестиційного проекту;

ІВ – інвестиційні витрати за реальним інвестиційним проектом.

 

У нашому прикладі, середньорічний прибуток за період експлуатації проекту розраховується наступним чином:

ЧП = ( 18+19+20,8+21,7+22,6) / 5 = 20,42

Індекс рентабельності інвестиційного проекту :

ІР = 20,42 / 112 * 100 = 18,24%.

Можна зробити висновок, що рівень рентабельності інвестиційного проекту дорівнює 18,24%.

 

4. Період окупності являє собою один з найбільш розповсюджених показників оцінки ефективності інвестиційного проекту.

Розрахунок цього показника може бути здійснений двома методами – статистичним та дисконтова ним.

Показник періоду окупності, що визначається статистичним методом, розраховується за формулою:

 

ПО = ІВ \ ЧГП р.,

 

Де ПО – період окупності інвестиційних витрат за проектом, роки;

ЧГП р. – середньорічна сума чистого грошового потоку за період експлуатації проекту.

Відповідно дисконтований показник періоду окупності проекту визначається за формулою:

 

 

У нашому прикладі період окупності інвестиційного проекту розраховується наступним чином:

ПО = 112 / ( 115,2/ 5) = 112 / 23 = 4,87 чи 5 років.

Висновок: період окупності інвестиційного проекту, тобто час, що необхідний для отримання такої суми дисконтованого чистого грошового потоку, який дозволить окупити всі капітальні витрати, становить 5 років.

 

Останнім кроком економічного обґрунтування ефективності запропонованого проекту створення закладу ресторанного господарства є діагностика отриманих результатів . Основні критерії оцінки ефективності капітальних вкладень та окупності проекту наведені у таблиці 7.2.21.

 

Таблиця 7.2.21.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.150 (0.009 с.)