ТОП 10:

Обґрунтування обсягів амортизаційних відрахувань за діючими основними фондамиОбсяг амортизаційних відрахувань є одним з основних елементів планових поточних витрат закладу ресторанного господарства.

З метою нарахування амортизаційних відрахувань основні фонди розподіляються на такі групи:

Група 1 – будівлі, споруди, та передавальні пристрої;

Група 2 – обладнання, устаткування та прилади до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади, конторське обладнання.

Група 3 – будь-які інші основні фонди, що не включені до 1-4 груп.

Група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, телефони.

 

У відповідності до закону „Про оподаткування прибутку підприємства”, сума амортизаційних відрахувань звітного періоду визначається як сума амортизаційних відрахувань , нарахованих для кожного календарного кварталу, що входить до такого звітного періоду методом зменшеної залишкової вартості. Сума амортизації визначається виходячи з норми амортизації та залишкової балансової вартості основних фондів на початок кожного кварталу.

Норми амортизації встановлені в такому розмірі ( у розрахунку на квартал) :

Група 1 – 2 % ;

Група 2 – 10% ;

Група 3 – 6 % ;

Група 4 – 15 %.

Залишкова балансова вартість основних фондів на початок кожного кварталу розраховується наступним чином:

БВ1 = БВ0 + П – А – В, де

§ БВ1- балансова вартість основних фондів на початок розрахункового періоду;

§ БВ0 – балансова вартість основних фондів на початок переднього кварталу, що передує розрахунковому періоду;

§ П – витрати на придбання додаткових основних фондів, їх модернізацію протягом кварталу, що передує розрахунковому;

§ А – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передує розрахунковому;

§ В - сума виведених з експлуатації основних фондів у кварталі, що передує розрахунковому.

Обґрунтування суми амортизаційних відрахувань по кожному виду основних фондів та в цілому по закладу ресторанного господарства пропонується здійснити у наступній формі. (табл.8)

 

Таблиця 8

Обґрунтування суми амортизаційних відрахувань за основними видами основних фондів та інших нематеріальних активів по ................................... закладу ресторанного господарства

Види основних фондів Первісна вартість тис. грн. Норма амортизації Залишкова вартість, сума амортизації, тис.грн.
1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Разом за рік
1. Перша група амортизації - Будівлі, споруди     2%          
Залишкова вартість на початок кварталу   *          
Сума амортизації.   *          
               
Продовження табл.8
2. Друга група амортизації.              
2.1. Холодильне обладнання   10%          
2.2. Механічне обладнання   10%          
2.3. Теплове обладнання   10%          
2.4. Торговельне обладнання   10%          
2.5. Вимірювальні прилади   10%          
2.6. Меблі, інше офісне обладнання   10%          
2.7. Автотранспорт   10%          
Разом по 2-й групі амортизації. Залишкова вартість на початок кварталу   *          
Сума амортизації * *          
4.Четверта група амортизації.              
Комп’ютери, електронно-обчислювальні машини              
Телефони              
Інші офісні основні фонди.              
Разом по 4-й групі амортизації: Залишкова вартість на початок кварталу   *          
Сума амортизації * *          
Разом амортизація основних фондів. * *          

 

Таблиця 9

Приклад розрахунку суми амортизаційних відрахувань по холодильному обладнанню, первісна вартість якого – 4 000 грн.

Види основних фондів Первісна вартість, тис. грн. Норма амортизації 1-й квартал 2-й квартал 3-й квартал 4-й квартал Разом за рік
1. Холодильне обладнання, 2 група амортизації 10%          
Залишкова балансова вартість       4000-400= 36000 3600 – 360 = 3240 3240 – 324 = 2916 *
               
Продовження табл.9
Сума амортизації    

 

Задача 3. Розробка плану з праці

Створення закладу ресторанного господарства передбачає обґрунтування потреби не лише у матеріальних ресурсах, а й планування потреби у працівниках відповідної кваліфікації, професійного рівня, що відповідає обсягам діяльності та специфіці закладу.

Основною метою управління трудовими ресурсами підприємства є забезпечення оптимальних витрат на формування та утримання персоналу при максимально можливих результатах від його використання.

У даному розділі визначається організаційна структура управління закладу ресторанного господарства та штатний розклад працівників, які мають забезпечити досягнення запланованих обсягів випуску продукції та цілей виробничо-торгівельної діяльності підприємства.

У штатному розкладі закладів ресторанного господарства виділяється три основних груп працівників:

1.Адміністративно-управлінський персонал.

2.Виробничий персонал.

3.Допоміжний персонал.

Чисельність і склад адмістративно-управлінського персоналу залежить від обсягу господарської діяльності і специфіки закладів ресторанного господарства та наведений у таблиці 3.1

Таблиця 10

Приклад штатного розкладу закладу ресторанного господарства на плановий рік

 

№ пор. Посада, тарифний розряд Кількість посадових одиниць
Адміністративно-управлінський персонал
Генеральний директор
Заступник генерального директора
Головний бухгалтер
Бухгалтер 1-ї категорії
Провідний економіст
Касир
Адміністратор
Інспектор з персоналу та техніки безпеки
Експедитор
Комірник
Разом по адміністративно-управлінському персоналу
Виробничий персонал
Завідувач виробництва
Заступник завідувача виробництва
Кухар VІ розряду
Кухар У розряду
Кухар IV розряду
Кухар III розряду
Майстер-кондитер
Кондитер У розряду
Бармен
Старший офіціант
Офіціант
Буфетник Ш розряду
Разом по виробничому персоналу
Допоміжний персонал
Електромонтер IV розряду
Охоронець
Інженер з ремонту устаткування 1-ї категорії
Мийник посуду
Прибиральник виробничих приміщень
Прибириральник (застосування дезинфікуючих засобів
Разом по допоміжному персоналу 9
РАЗОМ по закладу ресторанного господарства 52

 

Штатний розклад є основою для розробки планового фонду основної заробітної плати, яка складається з виплат за посадовими окладами, доплат та надбавок. Розробку плану з праці у ЗРГ пропонується здійснювати з урахуванням кваліфікації робітників та характеру робіт, що виконуються.

Встановлення системи матеріального стимулювання праці персоналу ЗРГ передбачається вирішувати за таким алгоритмом:

· вибір форм та систем оплати праці для кожної категорії працюючих;

· обґрунтування посадових окладів та тарифних ставок і коефіцієнтів;

· формування системи додаткового стимулювання праці.

( розробляється з метою посилення мотивації до праці персоналу підприємства. Включає такі інструменти стимулювання: систему преміювання за поточні результати господарської діяльності; доплати і надбавки).

 

Таблиця 11

Приклад планування фонду заробітної плати по закладу ресторанного господарства на плановий рік

    Кількість посадових одиниць Посадовий оклад Сума тариф- ної час-тини ФОП Доплата за майс-терність Надбав-ка за інтен-сивність праці Разом ФОП
Адміністративно-управлінський персонал
Генеральний директор 2100,00 2100,00   1050,00 3150,00
Заступник генерального директора 1785,00 1785,00   535,00 2320,00
Головний бухгалтер 1680,00 1680,00   500,00 2180,00
Бухгалтер 1-ї категорії 1100,00 3300,00     3300,00
Провідний економіст 1500,00 1500,00     1500,00
Касир 850,00 850,00     850,00
Адміністратор 1100,00 1100,00     1100,00
Інспектор з персоналу та техніки безпеки 800,00 800,00     800,00
Експедитор 850,00 850,00     850,00
Комірник     1350,00
Разом по адміністративно-управлінському персоналу 13115,00 15315,00   2085,00 17400,00
Виробничий персонал
Завідувач виробництва 1600,00 1600,00 560,00 320,00 2480,00
Заступник завідувача виробництва 1500,00 1500,00 375,00   1875,00
Кухар VІ розряду 1400,00 1400,00     1400,00
Кухар У розряду 1300,00 3900,00     3900,00
Кухар IV розряду 1150,00 3450,00     3450,00
Кухар III розряду 850,00 850,00     850,00
Майстер-кондитер 1400,00 1400,00 490,00 560,00 2450,00
Кондитер У розряду 1300,00 2600,00 455,00   3055,00
Бармен 900,00 1800,00     1800,00
Старший офіціант 950,00 950,00     950,00
Офіціант 850,00 10200,00     10200,00
Буфетник Ш розряду 700,00 2100,00     2100,00
Разом виробничий персонал 13900,00 31750,00 1880,00 880,00 34510,00
Допоміжний персонал
Електромонтер IV розряду 950,00 950,00     950,00
Охоронець 950,00 950,00   250,00 1900,00
Інженер з ремонту устаткування 1-ї категорії 1000,00 1000,00     1250,00
Мийник посуду 500,00 500,00     1000,00
Прибиральник виробничих приміщень 500,00 500,00     1000,00
Прибириральник (застосування дезинфікуючих засобів 550,00 550,00     550,00
Разом допоміжний персонал 4450,00 6400,00   250,00 6650,00
Разом річний фонд основної заробітної плоти 31465,00 53465,00 1880,00 3215,00 58560,00
               

 

У проекті плану з праці необхідно передбачити преміальну частину фонду оплати праці. Вихідною вимогою до нарахування премій є отримання підприємством прибутків. Для розрахунку планового обсягу преміального фонду визначається рівень премій та база їх нарахування. Наприклад може бути запропонований такий порядок преміювання: ( табл..3.3)

 

Таблиця 3.3

Приклад планування преміального фонду по закладу ресторанного господарства

Група працівників Плановий розмір ФОП, тис. грн. Плановий розмір премій за рік у розрахунку до тарифної частини ФОП
    % грн
Адміністративно-управлінський персонал 183780,00 15-20 36756,00
Виробничий персонал 10-20 57150,00
Допоміжний персонал 76800,00 10-15 11520,00
Разом 641580,00   105426,00

Кінцевим етапом виконаня цього розділу є планування загального фонду оплати праці персоналу підприємства на плановий рік та складання проекту штатного розкладу (табл..3.4)ж

Таблиця 3.4

Приклад плану з праці по закладу ресторанного господарства на плановий рік

Показники Умовні позначки У розрахунку на місяць У розрахунку на рік
Планова чисельність працівників, усього осіб
У т.ч. адміністративно-управлінський персонал осіб
Виробничий персонал осіб
Допоміжний персонал осіб
Фонд основної заробітної плати грн.
У т.ч. адміністративно-управлінський персонал грн
Виробничий персонал грн
Допоміжний персонал грн
Фонд додаткової заробітної плати грн 13880,5
У т.ч. адміністративно-управлінський персонал грн
Виробничий персонал грн 7522,5
Допоміжний персонал грн
Фонд оплати праці ,всього грн 67345,5
У т.ч. адміністративно-управлінський персонал грн
Виробничий персонал грн 39272,5
Допоміжний персонал грн
Фонд оплати у розрахунку на одного працюючого грн 1295,1 15541,26
У т.ч. адміністративно-управлінський персонал грн 1705,25
Виробничий персонал грн 1266,85 15202,25
Допоміжний персонал грн 854,55 10146,66

 

 

Задача 4.Планування поточних затрат закладу ресторанного господарства

Поточні витрати - найважливіший якісний показник, що відображає результати господарської діяльності підприємства, а також інструмент оцінки техніко-економічного рівня виробництва та праці , якості управління виробництвом. Витрати діяльності виступають як вихідна база при формуванні ціни продукції, безпосередньо впливають на розмір прибутку підприємства, рівень рентабельності, формування фондів фінансових ресурсів.

Поточні витрати визначаються як зменшення економічної вигоди у вигляді вибуття активів чи зменшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власником).

Довгострокові, чи капітальні витрати пов’язані з реалізацією довгострокових інвестиційних проектів – будівництво, реконструкція, розширення підприємства, придбання нематеріальних активів у вигляді новітніх технологій, інноваційних , інформаційних продуктів, що використовуються підприємством тривалий час.

У процесі обґрунтування бізнес-плану створення закладу РГ студенту пропонується розробити наступні планові показники:

Ø планову собівартість реалізованих товарів та продукції власного виробництва;

Ø планові операційні витрати за калькуляційними статтями;

Ø річну суму поточних витрат закладу РГ.

 

Обґрунтування планової собівартості реалізованих товарів та продукції власного виробництва.

 

У загальній системі показників, що характеризують ефективність діяльності закладу ресторанного господарства, що проектується, основне місце належить собівартості товарів та продукції, склад якої визначається витратами на виробництво чи придбання продукції та товарів.

Собівартості реалізованих товарів характеризує первісну вартість(вартість придбання) закупних товарів, що були реалізовані. Собівартості реалізованої продукції власного виробництва - первісна (закупівельна) вартість сировини, напівфабрикатів, витрачених на її виробництво.

Для закладів РГ найбільш придатним методом розрахунку собівартості реалізованих товарів та продукції є метод ціни продаж.( Згідно з ПС(БО) №9”Запаси”)

За метод ціни продажу собівартість реалізованої продукції (товарів) визначається як різниця між продажною(роздрібною) ціною та сумою націнки закладу РГ ( торговельної націнки).

Порядок розрахунку собівартості реалізованої продукції представлений у таблиці 7.2.10. При розрахунках припускаємо, що заклад ресторанного господарства знаходиться на стадії утворення та не має залишків товарної продукції на початок планового періоду.

Таблиця 7.2.10

Планування собівартості реалізованої продукції .........закладу ресторанного господарства на ...... рік

№ п\п Найменування продукції Обсяг реалізації, роздрібний товарообіг тис.грн. Середній процент торговельної націнки, % Сума націнки ЗРГ, тис.грн. Собівартість реалізованих товарів, тис.грн.
5=3*4/(4+ 100) 6=3 - 5
1. Продукція власного виробництва        
2. Закупні товари        
  Разом за рік.        

 

Планування операційних витрат за калькуляційними статтями

 

Поточні витрати закладу ресторанного господарства за функціональнимпризначенням класифікуються за такими групами:

- собівартість реалізованих товарів(продукції, робіт);

- витрати, пов'язані з операційною діяльністю;

- фінансові витрати; витрати від участі в капіталі;

- інші витрати звичайної діяльності;

- надзвичайні витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, у свою чергу, поділяються на: витрати на збут; адміністративні витрати; інші операційні витрати.

Склад поточних витрат діяльності регулюється Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку (ПС(БО)) . Кожне підприємство чи заклад з метою організації управлінського обліку має право самостійно визначати перелік та склад калькуляційних статей витрат діяльності.

Тому поточні витрати закладу ресторанного господарства, що проектується, рекомендується угрупувати за наступними калькуляційними статтями. (Таблиця 7.2.11).

Таблиця 7.2.11

Групування та склад витрат діяльності закладу ресторанного господарства, що проектується за калькуляційними статтями

Найменування статей Склад витрат за статтями.
Стаття 1. Собівартість продукції власного виробництва та закупних товарів. Первісна вартість(вартість придбання) закупних товарів, що вибули (були реалізовані);закупівельна вартість сировини, напівфабрикатів, витрачених на виробництво продукції.
Стаття 2. Витрати на оплату праці. Основна та додаткова заробітна плата нарахована у відповідності до діючого законодавства та діючої у закладі системи оплати праці.
Стаття 3. Відрахування на соціальні заходи та медичне страхування Пенсійний фонд Фонд соціального страхування Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних хвороб. Фонд соцстрахування на випадок безробіття 33,2% від ФОП 1,4% від ФОП   1,02% від ФОП     1,6 % від ФОП
Стаття 4. Амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування будівель, споруд, устаткування, інших основних засобів та нематеріальних активів.
Стаття 5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів. Експлуатаційно-технічні витрати на електроенергію, водопостачання, опалення, каналізацію, інші комунальні послуги. Витрати на поточний ремонт необоротних активів.
Стаття 6. Вартість витрачених малоцінних, швидкозношуваних предметів. Сума зносу інвентарю, спецодягу, форменого одягу, канцелярські приналежності, господарський інвентар.
Стаття 7. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних активів.( за наявності таких витрат) Операційна оренда будівель, споруд, приміщень, устаткування, інших основних засобів.
Стаття 8. Податки, збори, інші передбачені законодавством обов’язкові платежі. Витрати на придбання ліцензії на право здійснення торговельної діяльності Не більше 20 неоподаткованих мінімальних доходів.
Плата за торговельний патент 600 грн. на рік.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва 1% від ТО алкогольних напоїв та пива
Комунальний податок 10% від мінімальної заробітної плати та середньоспискової чисельності
Збір за право користуватися місцевою символікою 0,1 від вартості товару з символікою.
Податок на рекламу 0,1% від вартості послуг по розміщенню реклами.
Стаття 9. Витрати на зберігання, підсортування пакування та передпродажну підготовку продукції. Витрати на передпродажну підготовку товарів, фасування та пакування товарів. Витрати на зберігання товарів та продукції.
Стаття 10. Витрати на транспортування. Витрати на транспортування та оплату послуг сторонніх організацій, пов’язаних з перевезенням, наданням вантажно-розвантажувальних, транспортно-експедиційних та інших послуг, пов’язаних з транспортуванням товарів(продукції)
Стаття 11. Витрати на охорону закладу РГ. Витрати на сигналізацію, утримання постів охорони.
Стаття 12. Інші поточні витрати діяльності. Витрати на рекламу та маркетингові дослідження; витрати на тару; витрати на страхування майна; витрати від знецінення запасів ( у межах норм природного убутку); поштово-телефонні витрати, витрати на тару, інші витрати.
Стаття 13. Фінансові витрати Плата за користування кредитними ресурсами.
       

 

 

У процесі проектування закладу ресторанного господарства припустимо, що підприємство несе виключно операційні витрати а також фінансові витрати при наявності кредитів , що залучаються.

У процесі розробки проекту закладу РГ студенту пропонується узагальнити планові показники поточних витрат закладу РГ у формі таблиці. Приблизний склад та порядок планування поточних витрат об’єкту проектування представлений у таблиці.(Таблиця 7.2.12)

Таблиця 7.2.12

Планування поточних витрат.........закладу ресторанного господарства на ...... рік.

Калькуляційні статті витрат Поточні витрати, тис.грн.
1. Собівартість продукції власного виробництва та закупних товарів.  
2. Витрати на оплату праці.  
3. Відрахування на соціальні заходи та медичне страхування  
4. Амортизаційні відрахування.  
5. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів.  
6. Вартість витрачених малоцінних, швидкозношуваних предметів.  
7. Витрати на оренду основних засобів, інших необоротних активів.  
8. Податки, збори, інші передбачені законодавством обов’язкові платежі.  
9. Витрати на зберігання, підсортування пакування та передпродажну підготовку продукції.  
10. Витрати на транспортування.  
11. Витрати на охорону ЗРГ.  
12. Інші поточні витрати діяльності.  
13. Фінансові витрати  
14. Разом поточні витрати.  

 

Стаття 1.. Собівартість продукції власного виробництва та закупних товарів. визначається у попередньому розділі( п.4.1.).

Стаття 2. Витрати на оплату праці представляють собою (умовно) запланований обсяг фонду оплати праці, що був розроблений у попередньому пункті. Він складається з основної заробітної плати та додаткових преміальних виплат.

Стаття 3 Відрахування на соціальні заходи включають відрахування у

¨ Пенсійний фонд

¨ Фонд соціального страхування

 

¨ Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних хвороб.

¨ Фонд соцстрахування на випадок безробіття .

Вони визначаються виходячи з запланованих витрат на оплату праці та діючих норм відрахувань у спеціальні фонди. (таблиця 7.2.11).

Стаття 4. Витрати на амортизацію основних фондів визначаються за розрахунками, що проведені у таблицях 7.2.8,7.2.9.

Стаття 5.. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних активів передбачає розрахунок експлуатаційно-технічні витрати на електроенергію, водопостачання, опалення, газ, каналізацію, інші комунальні послуги. Обсяг цих витрат розраховується у інженерно-будівельному розділі. У економічному розділі необхідно визначити їх лише у вартісному відображенні. (Таблиця № 7.2.13)

 

 

Таблиця 7.2.13

Планування поточних витрат на експлуатацію ........закладу ресторанного господарства на ...... рік за періодами розвитку.

Витрат    
Обсяг витрат у натуральних показниках Тарифи за умовну одиницю ,грн. Поточні витрати за рік, тис.грн.  
4=2*3  
1. Витрати електроенергії        
2. Витрати на опалення        
3. Витрати води        

 

 

Крім того у цій статті плануються відрахування до ремонтного фонду, які плануються у обсязі 0,8- 1.2 % від роздрібного товарообігу.

Стаття 6. Вартість витрачених малоцінних, швидкозношуваних предметів.

За цією статтею розраховується знос спецодягу, форменого одягу, столової білизни, посуду, приборів, виробничо-торговельного інвентарю.

За діючим законодавством, на заклади РГ покладені обов’язки по забезпеченню робітників санітарним та спеціальним одягом. Спеціальний одяг забезпечує захист робітників від негативного впливу зовнішнього середовища ( волога, низька температура, тощо). Санітарний одяг застосовується для попередження потрапляння на страви та товари бруду та пилу. Для підприємств громадського харчування встановлені Типові галузеві норми безоплатної видачі санітарного та спеціального одягу.( Порядок здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення. Постанова КМУ від 08.02.95р. №108).

Для спрощення розрахунків у дипломному проекті приймемо, що норми безоплатної видачі санітарного та спеціального одягу для адміністративно-управлінський персоналу складають 1 стандартний комплект, для оперативно виробничий персоналу – 2 комплекти у розрахунку на рік.

Розрахунок суми зносу спеціального одягу закладу РГ на рік здійснюється у наступній формі (Таблиця 7.2.14).

 


Таблиця 7.2.14

Розрахунок суми зносу спеціального одягу................. закладу РГ на рік

 

Група робітників Кількість робітників за штатним розкладом, чол.. Норма видачі одиниці санітарного та спеціального одягу на 1 людину на рік. Вартість одиниці комплекту одягу, грн.. Сума зносу, грн..
Адміністративно-управлінський персонал   100-400  
Оперативно виробничий персонал   100-500  
Разом.   *    

 

До швидкозношувальних малоцінних предметів у закладах РГ відносять матеріальні цінності, які використовуються у господарській діяльності терміном до одного року та(або) мають вартість менше за 1000 грн. Вартість придбання таких матеріальних активів ( без урахування ПДВ) списують на поточні витрати закладу РГ. Таким чином, до МШП відносять столовий та кухонний посуд, столові набори, білизну, канцелярські приналежності.

Заклади РГ самостійно визначають, який посуд необхідно мати. Однак, у діючих Санітарних правилах для підприємств громадського харчування вказується, що усі підприємства повинні бути укомплектованими обладнанням та предметами матеріально-технічного оснащення у відповідності до діючих норм. Такі норми затверджені Наказом Міністерства торгівлі СРСР від 9.02.73 р.№38 „ При затвердження норм оснащення підприємств громадського харчування посудом, столовими приборами, кухонним інвентарем” та визначають мінімальні норма оснащення. (Додаток )

Розрахунок суми зносу малоцінних швидкозношувальних предметів, вартість яких у повному обсязі включається до поточних витрат визначається у наступній формі, (таблиця №7.2.15.):

 


Таблиця 7.2.15Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.018 с.)