ТОП 10:

Діагностика отриманих результатів на першій рік створення закладу ресторанного господарства.Якщо можливийприбуток більше за необхідний, це засвідчує, що розроблені студентом економічні, інженерно-технологічні параметри проекту дозволяють отримати та перевищити цільові установки. У такому разі можливий прибуток приймається як остаточний плановий показник.

Якщо можливийприбуток менший за необхідний, це засвідчує, що розроблені студентом економічні, інженерно-технологічні параметри проекту не дозволяють досягти цільових характеристик, до яких прагне розробник проекту. У такому разі необхідно оцінити фактори, що вплинули на визначений показник, окреслити шляхи нарощення рентабельності діяльності закладу ресторанного господарства.

Основними факторами, які впливають на прибуток та рентабельність закладу ресторанного господарства є наступні:

Ø обсяг та структура доходів від реалізації;

Ø рівень націнки закладу РГ;

Ø обсяг та структура ресурсного потенціалу закладу РГ;

Ø обсяг, термін вводу, вартість основних фондів;

Ø чисельність та склад персоналу закладу РГ;

Ø прийнята система матеріального стимулювання праці;

Ø рівень орендних платежів, інших витрат.

Остаточне прийняття рішення щодо планових параметрів по економічних показниках діяльності приймається за умови досягнення цільових показників прибутку на першій рик створення закладу РГ.

 

Задача 6.Планування основних показників діяльності

на п’ять років.

У попередніх пунктах розробки бізнес плану здійснюється обґрунтування основних показників діяльності на перший рік створення закладу РГ.

Наступний етап планування – розрахунок основних показників діяльності закладу на подальші чотири роки поспіль. Планування основних показників діяльності на перші п’ять років необхідно для розрахунків ефективності інвестиційного проекту та оцінки терміну окупності інвестицій.

Планування на цей період рекомендується здійснювати за спрощеною методикою оцінки тільки трьох показників, які необхідні для подальших обґрунтувань. А саме - обсягів роздрібного товарообігу, прибутку, амортизаційних відрахувань.

Розрахунок роздрібного товарообігу здійснюється виходячи з запланованих темпів його зростання за формулою:

 

 

де ТО пл. – товарообіг у плановому році, тис. грн.

ТО баз.- товарообіг у базисному році, тис. грн.

I – темп росту товарообігу у плановому періоді, %.

 

Для закладу ресторанного господарства, що проектується, темп росту товарообігу на усі чотири роки пропонується у обсязі 8% річних(умовно).

Кожен студент має можливість самостійно визначати темпи росту основних планових показників на п’ять років функціонування закладу ресторанного господарства..

 

Приклад для розрахунків. Визначити плановий обсяг товарообігу відповідно на другий та третій планові роки, за умови що товарообіг першого року діяльності ЗРГ складає 340 тис.грн. щорічний приріст товарообігу передбачений у обсязі 8%.

Розрахунок.Другий рік діяльності – товарообіг складає 340 * 1,08 = 367,2 тис.грн.

Третій рік - товарообіг складає 367,2 * 1,08 = 396,6 тис.грн.

 

Планування чистого прибутку підприємства здійснюється виходячи з рівня рентабельності діяльності закладу РГ, який досягає середньо галузевого рівня. Для закладу ресторанного господарства, що проектується, рівень рентабельності товарообігу на усі чотири роки закладається у обсязі 12% річних.

Приклад для розрахунків. Визначити плановий обсяг прибутку відповідно на другий та третій планові роки на основі планового обсягу товарообігу та середньо галузевого рівня рентабельності.

Розрахунок.Другий рік діяльності – плановий товарообіг складає 367,2 тис.грн. Прибуток – 367,2 * 0,12 = 44 тис.грн.

Третій рік – плановий товарообіг складає 396,6 тис. грн . прибуток – 396,6* 0,12 = 48 тис.грн.

 

Розмір амортизаційних відрахувань на плановий період приймається (умовно) як постійна величини та дорівнює розміру амортизації у перший рік експлуатації об’єкту.

Планові показники діяльності закладу РГ на перші п’ять років узагальнюються у таблиці 7.2.17.


Таблиця 7.2.17

Планування основних результатів діяльності ...... закладу ресторанного господарства на перші п’ять. рік.

Роки Плановий товарообіг Чистий прибуток  
Тис.грн. Середньорічні темпи росту. Тис.грн Рівень рентабельності,%. Амортизаційні відрахування, тис.грн.
1-й рік     Плановий, табл.7.2.16, колонка 13.   Таблиця 7.2.8.
2-й рік          
3-й рік          
4-й рік          
5-й рік          
Разом за п’ять років          
             

Задача 7. .Бюджетування проекту розвитку закладу ресторанного господарства.

 

Розробка капітального бюджету розвитку проекту.

 

Капітальний бюджет представляє собою форму узагальнення поточного плану капітальних вкладень , що розробляється на етапі здійснення нового будівництва, перепрофілювання, придбання нових основних фондів. Він складається з двох основних розділів – капітальні витрати та джерела фінансування капітальних витрат. Приблизна форма капітального бюджету наведена у таблиці (таблиця № 7.2.18.).

До капітальних витрат відносять витрати на :

Ø Будівництво та придбання приміщення, якщо вони передбачені проектом створення закладу ресторанного господарства. Розрахунок кошторису будівництва здійснюється студентом у інженерній частині проекту.

Ø Придбання основних фондів ( машин та механізмів, обладнання та інвентарю, інші основні фонди). До капітального бюджету вноситься первісна вартість основних фондів, визначена у таблиці 7.2.5 економічного розділу.

Ø Витрати на дизайн проекту, що розраховані у інженерній частині дипломного проекту.

Капітальні витрати по проекту закладу ресторанного господарства можуть бути здійснені на протязі декількох років.

Обсяги капітальних витрат, що проектуються студентом, повинні бути узгоджені з обсягами та структурою джерел отримання коштів.

Під джерелами фінансування створення та розвитку закладу ресторанного господарства розуміють власні та залучені кошти фінансових ресурсів.

Власні кошти на момент створення закладу ресторанного господарства – у перший рік створення - формуються за рахунок внесків у статутний фонд його власниками чи співзасновниками. Порядок формування статутного фонду та власного капіталу залежить від форми утворення закладу, яка була обґрунтована на стадії розробки концепції закладу у першому розділі дипломного проекту.

Якщо заклад створюється без формування юридичної особи як без балансова філія, визначається обсяг коштів, який головне підприємство повинно передати для створення визначеного закладу. Для обґрунтування можливостей фінансування створення філії необхідно навести основні показники діяльності головного закладу ресторанного господарства, його фінансовий стан. Основними показниками, які необхідно проаналізувати за основним закладом є обсяг власних коштів та фінансові можливості ( обсяг нерозподіленого прибутку), що можуть бути спрямовані на створення філії чи структурного підрозділу.

У наступні роки функціонування закладу джерелами фінансування власних фінансових ресурсів повинні бути , крім статутного фонду, прибуток та амортизаційні відрахування.

Джерелом фінансування капітальних(інвестиційних) витрат є частина чистого прибутку, що капіталізується, тобто направляється на виробничий розвиток. При плануванні капітального бюджету необхідно мати на увазі, що не весь обсяг прибутку направляється на виробничий розвиток. Студент повинен обґрунтувати розмір чистого прибутку, що направляється на інвестиційні потреби та що споживається (направляється на виплату премій, дивідендів, процентів власникам, соціальний розвиток колективу, таке інше.)

Джерелом нарахування амортизаційних відрахувань є необоротні активи – основні фонди , які заклад придбаває у власність.

Обсяги планового чистого прибутку та амортизаційних відрахувань на перші п’ять років функціонування закладу ресторанного господарства розраховані у таблиці 7.2.17.

При недостатності власних коштів для створення закладу ресторанного господарства студенту пропонується розрахувати обсяги необхідних довгострокових кредитів банків чи визначити інші шляхи фінансування капітальних витрат. ( Таблиця 7.2.18. )

Залучені кошти закладу ресторанного господарства формуються за рахунок кредитів банку.

Для забезпечення фінансової незалежності та платоспроможності підприємства обсяг залучених коштів не може перевищувати 30% загальної структури капіталу закладу ресторанного господарства. Одночасно, залучення кредитних ресурсів дозволяє підвищити ефективність використання капіталу, оптимізувати її структур, зменшити обсяги власних коштів, що заморожені у статутному капіталі закладу.

 

Таблиця 7.2.18.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.005 с.)