ТОП 10:

Розрахунок суми зносу інвентарю, що відноситься до малоцінних та швидкозношуваних предметів закладу РГ на рікПредмети столової білизни, посуду, наборів Кількість місць у закладі Норма оснащення у розрахунку на одне місце. Об’ємний показник, од. Вартість одиниці, грн.. Сума зносу, грн..
1. Порцеляновий та фарфоровий посуд          
2. Столові набори          
3. Скляний(кришталевий) посуд          
4. Металеві набори.          
Разом * * * *  

 

Норми оснащення розраховуються як сума мінімальних норм оснащення по усіх групах посуду та столових наборів. Вартість умовного набору визначається як середньо ринкова вартість відповідної групи посуду чи наборів без урахування ПДВ.

Крім розрахованих витрат малоцінних швидкозношуваних предметів необхідно визначити витрати на господарський інвентар та канцелярські приналежності, обсяг яких самостійно визначається закладом РГ та на протязі року списуються на поточні витрати діяльності.

Стаття 7. Витрати на оренду плануються студентами дипломниками за складом цих витрат лише за умови наявності останніх. Діючі тарифи для розрахунку орендної плати визначаються (умовно) у гривнях за кв. метр площі, що планується до оренди.

Сума орендної плати на місяць визначається за наступною формулою розрахунків :

Ор.пл. = Ор.ст х S ,

де

Ор.пл. - орендна плата;

Ор.ст. - орендна ставка;

S - площа, надана в оренду.

Орієнтовні орендні ставки, що приймаються для розрахунку орендної плати у дипломних проектах, наступні ( на прикладі м.Києва):

 

Ø ресторани – 20 грн. за кв метр

Ø бари, кафе-бари - 16 грн. за кв метр

Ø кафе - 10 грн. за кв метр

Ø їдальні - 3 грн. за кв метр

 

Стаття 8. Податки, збори, інші передбачені законодавством обов’язкові платежі включають :

Ø Витрати на придбання ліцензії на право здійснення торговельної діяльності

Ø Плата за торговельний патент

Ø Збір на розвиток виноградарства, садівництва

Ø Комунальний податок

Ø Збір за право користуватися місцевою символікою

Ø Податок на рекламу.

Податки та збори розраховуються згідно діючих ставок ( Таблиця 7.2.11)

Необхідно мати на увазі, що плата за отримання патенту стягується з закладів РГ за здійснення торговельної діяльності за готівку, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток. ( Закон України „ Про патентування деяких видів підприємницької діяльності „ від 23.03.1996 р № 98/96-ВР).

У випадках, коли суб’єкт підприємницької діяльності має відокремлений структурний підрозділ, торговельний патент необхідно купувати для кожної торговельної точки.

Виключення складають заклади РГ , які здійснюють свою діяльність на підприємствах, в установах, навчальних закладах, воєнторгах, на підприємствах Укоопспілки, по обслуговуванню своїх робітників. Ці заклади РГ звільняються від придбання патенту.

Тому, при проектуванні закладу РГ у перелічених підприємствах витрати на придбання патенту не передбачаються.

Стаття 9. Витрати на зберігання, сортування, пакування та передпродажну підготовку продукції.

Витрати на сортування, пакування та передпродажну підготовку встановимо у обсязі 0,05% від роздрібного товарообігу.

Стаття 10.. Витрати на транспортування продукції розраховуються виходячи з кількості кілометрів пробігу автотранспорту за рік та діючих тарифів на списання бензину для цього транспорту. Діючі в Україні норми списання бензину на малолітражний грузо - пасажирський автотранспорт становлять – 12 л на 100 км пробігу. Кількість робочих днів у розрахунку на рік – 280днів, у розрахунку на квартал – 70днів.

Приклад розрахунку: В середньому за день одна машина проходить 150 км. Вартість бензину – 2,9 грн. Кількість робочих днів у розрахунку на рік – 280днів, у розрахунку на квартал – 70днів.

Витрати на паливо становлять:

- у розрахунку на рік - 150*280*0,12* 2,9 = 14 616 грн. ,

на квартал – 150*70*0,12*2,9 = 3 654 грн.

Стаття 11. Витрати на охорону закладу ресторанного господарства визначаємо у обсязі 0,03% від собівартості реалізованої продукції.

Стаття 12. Інші поточні витрати : витрати на рекламу та маркетингові дослідження; витрати на тару; витрати на страхування майна; витрати від знецінення запасів ( у межах норм природного убутку); поштово-телефонні витрати, витрати на тару умовно визначаємо у обсязі 0,15 % від собівартості реалізованої продукції.

Крім того до складу цієї статті включаються витрати на інкасацію виручки, яка становить 1% від роздрібного товарообігу.

Стаття 13. Витрати, пов’язані з фінансовою діяльністю можуть з’явитися лише у закладів, які прогнозують залучення кредитних ресурсів як плата за кредит. Приклад розрахунку: Обсяг річного кредиту закладу РГ становить – 200 тис. грн. з погашенням в кінці року. Ставка річного проценту – 22% . Розмір річних витрат на обслуговування кредиту становить – 200*0,22 = 44 тис.грн.

 

Задача 5. Планування формування операційного

прибутку у першому році створення закладу ресторанного господарства.

 

Прибуток – це основні мета створення та діяльності закладу ресторанного господарства. Розглядаючи сутність прибутку , необхідно зазначити наступні її характеристики.

1. Прибуток являє собою форму чистого доходу підприємства, яке здійснює певний вид діяльності та вкладає певний капітал з метою досягнення комерційного успіху.

2. Прибуток характеризує не весь доход, а тільки частину доходу, що очищена від витрат на здійснення підприємницької діяльності та усіх видів податків.

3. Як економічний показних прибуток характеризує різницю між сукупними доходами і сукупними витратами на виробництво.

4. Прибуток характеризує кінцевий результат діяльності підприємства і його одержання є обов’язковою умовою розширеного відтворення, одною з головних умов його самофінансування та підтримки конкурентоспроможності на ринку.

Прибуток - представляє собою виражений у грошовій формі чистий доход підприємства на капітал, що вкладений, та є основною умовою розширеного відтворення. Прибуток підприємства є різницею між сукупними (валовими) доходами та сукупними (валовими) витратами підприємства за певний період.

Для закладу ресторанного господарства, що створюється, єдиним джерелом отримання прибутку є операційна діяльність, тому у подальшому планування буде здійснене лише для цього виду прибутку.

Механізм формування та розподілу прибутку встановлюється на основі чинного законодавства України - Закону України “ Про оподаткування прибутку”, Положень про організацію бухгалтерського обліку та Типових інструкцій про склад собівартості продукції.

У процесі проектування закладу ресторанного господарства необхідно визначити валовий прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток у цілому на плановий рік.

Планування прибутку закладу РГ здійснюється у наступній послідовності ( згідно зі структурно - логічною моделюю розробки бізнес-плану):

Ø Визначення необхідного (цільового) прибутку закладу РГ.

Ø Обґрунтування можливого прибутку закладу РГ.

Ø Діагностика отриманих результатів. Перевірка відповідності необхідного та можливого прибутку.

Ø При їх невідповідності – пошук альтернативних рішень, резервів збільшення можливого прибутку.

Ø Остаточне прийняття рішення щодо планових параметрів по економічних показниках діяльності.

 

Необхідний прибуток – характеризує розмір прибутку, що відповідає цільовим параметрам діяльності закладу ресторанного господарства.

При розробці дипломного проекту студентом-дипломником закладаються певні цільові параметри прибутку ( Рисунок 5.2.2.).

 

Цільовий – необхідний прибуток
Досягнення середньринкової рентабельності діяльності. Рентабельність товарообігу = 15% - 18% ____________

Можливий прибуток – прибуток, який студент розраховує виходячи з виробничої програми, планових доходів, витрат закладу ресторанного господарства.

Планові показники доходу (товарообігу) від реалізації продукції та закупних товарів, собівартості реалізованої продукції, операційних витрат діяльності, фінансових витрат визначаються у попередніх розрахунках.

Податок на додану вартість розраховується як 1/6 від доходів від реалізації, товарообігу. Діюча ставка податку на додану вартість – 20%. Ставка податку на прибуток підприємства з 1.01.2004 року встановлена у розмірі 25%.

Алгоритм розрахунку інших результативних показників діяльності визначений у таблиці 7.2.16

 

 

Таблиця 7.2.16

Планування основних результатів діяльності...... закладу ресторанного господарства на ..... рік.

№ п\п Статті Алгоритм розрахунку Разом за рік.
Доходи від реалізації продукції (роздрібний товарообіг) Табл.7.2.6  
2. Податок на додану вартість П.1* 20% /120  
3. Чистий доход від реалізації П.1- П.2  
4. Собівартість реалізованої продукції Табл.7.2.10  
5. Поточні операційні витрати ( без урахування собівартості реалізованої продукції. Табл.7.2.12  
6. Прибуток від операційної діяльності П.3 - П.4–П.5  
7. Фінансові витрати Табл.7.2.12  
8. Фінансові результати (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування П.6-П.7  
9. Податок на прибуток П.8 * 25%  
Чистий прибуток – можливий П.8-П.9.  
11. Рентабельність реалізації ,%. (П10./ П1.)* 100  
12. Чистий прибуток – необхідний (П1*(15...18%))/100  
13. Чистий прибуток – плановий. Обираємо між необхідним та можливим за системою діагностики  

 

Крім того для визначення ефективності діяльності необхідно розрахувати відносні показники рентабельності реалізації закладу в цілому на рік .

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.57.84 (0.007 с.)