ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Всю сукупність програм для комп’ютерів називають?a) Операційною системою;

b) Драйверами;

c) Утилітами

d) Програмним забезпеченням

Варіанти відповіді:

1. (а);

2. (b,c);

3. (d);

3. Перерахуйте основні системні функції режиму користувача:

a) системні програми (утиліти),

b) командний інтерпретатор,

c) програми резервного копіювання та відновлення даних,

d) засоби діагностики й адміністрування;

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (a,c,d);

4. ОС, у яких усі базові функції сконцентровані в ядрі, називають:а)монолітними системами.

b) операційними системами;

c) комплексними системами;

Варіанти відповіді:

1. (а);

2. (a,b,c,);

3. (a,c,);

5. Програмне забезпечення ПК поділяють на такі основні групи:

а) системні програми;

b) інструментальні системи;

с) прикладні системи.

Варіанти відповіді:

1. (а,b,c);

2. (c);

3. (a,b);

6. Системні програми-це…:

а) процес взаємодії передачі даних між комп’ютером та системою.

b) сукупність програм, яка забезпечує працездатність ПК;

c) базові засоби ядра визначають механізми функціонування системи, менеджери ресурсів реалізують політику.

Варіанти відповіді:

1. (b,);

2. (c);

3. (a);

7.Операційна система – це…:

а) це процес отримання, збереження інформації;

b) сукупність прикладних програм, які здійснюють діалог з користувачем та керують роботою та ресурсами комп’ютера;

c) сукупність прикладних задач, які розв’язує користувач комп’ютера;

Варіанти відповіді:

1. (a,b);

2. (b);

3. (a,c);

8. Як називається основна за функціональним призначенням частина ОС?:

а) вінчестер;

b) ядро;

c) материнська плата;

Варіанти відповіді:

1. (a);

2. (b);

3. (c);

10. Операційна система створює в пам’яті комп’ютера…

а) автономне середовище;

b) комплекс програм;

c) зовнішні чинники;

Варіанти відповіді:

1. (b);

2. (a);

3. (c);

10.До апаратних переривань належать:

а) переривання введення-виведення, що надходять від контролера периферійного пристрою;

b) переривання генерує контролер клавіатури при натисканні на клавішу;

c) переривання, пов'язані з апаратними або програмними помилками.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b);

3. (a,b,c);

11. Сервісні програми(або утиліти) призначені для …

а) розповсюдження інформації.

b) створення автономного середовища .

c) виконання дій з обслуговування.

Варіанти відповіді:

1. (а);

2. (b);

3. (c);

12. Мережеві ОС мають засоби керування локальними ресурсами комп’ютера та виконують функції:

а) розподілу оперативної пам’яті між процесами;

b) планування та диспетчеризації процесів;

c) управління процесами в мультипроцесорних машинах.

d) управління периферійними пристроями.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a,b,c,d);

3. (a,c,d);

13. Комп’ютер-сервер …:

а) обслуговує певний мережевий сервіс;

b) забезпечує доступ до своїх ресурсів ;

с) створює перешкоди апаратному забезпеченню;

d) мережний пристрій для спотворення інформації.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c,d);

2. (a,b);

3. (a,c,d);

Які перваги надають модулі ядра ОС Linux.

а) код модулів неможе завантажуватися в пам'ять у процесі роботи системи, що спрощує налагодження компонентів ядра, насамперед драйверів.

b) з'являється можливість змінювати набір компонентів ядра під час виконання: ті з них, які в цей момент не використовуються, можна не завантажувати у пам'ять.

c) модулі є винятком із правила, за яким код, що розширює функції ядра, відповідно до ліцензії Linux має бути відкритим.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,b,c);

3. (a,c);

15. Класичним прикладом мережних ОС з виділеним сервером є :

а) Windows XP.

b) Windows NT.

с) Novell Net Ware.

d) Os/2

Варіанти відповіді:

1. (а,c);

2. (b,c);

3. (b);

II рівень

1. Чи не суперечить використання модулів ядра принципам монолітної архітектури Linux? Поясніть свою відповідь.

2. Перелічіть переваги і недоліки архітектури ОС, відповідно до якої віконна і графічна підсистеми в Windows XP виконуються в режимі ядра.

3. Чому деякі діагностичні утиліти Windows XP складаються з прикладної програми і драйвера пристрою?

4. Які основні функції операційної системи? Чи немає між ними протиріч?

5. Наведіть кілька прикладів просторового і часового розподілу ресурсів комп'ютера. Від чого залежить вибір того чи іншого методу розподілу?

 

Тести модульного контролю 2 (МКР2)

ІІ варіант

І рівень

1. До інстументальних прогам належать…:

а) сукупність програм, яка забезпечує працездатність ПК;

b) мови прграмування;

c) програмні засоби, які призначені для розробки програмного забезпечення.

Варіанти відповіді:

1. (а,b);

2. (b,c);

3. (a,c);

2. Машинний код отримую в результаті…:

а) створення програми;

b) планування виконання потоків;

с) трансляції і компіляції вихідного коду.

Варіанти відповіді:

1. (а,b);

2. (c);

3. (a,c,b);

Що робить менеджер процесів і потоків у Windows XP?

а) створює та завершує процеси і потоки;

b) розподіляє для них ресурси;

с) нестворює і незавершує процеси і потоки.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (а,b);

3. (c,b);

4. Під мовою програмування ми розумієм …:

а) керуання периферійними пристроями;

b) множину формальних правил запису алгоритмів.

c) створення і обробку різних даних.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (b);

3. (c);

5. До мов програмування високого рівня належать:

а) POSIX;

b) Visual Basic;

c) Pascal.

Варіанти відповіді:

1. (a);

2. (b,с);

3. (c,а);

6. Інструментальні системи відрізняються від мов програмування…:

а) своєю простотою розробки програм;

b) більшою кількістю компонентів , які формують розвинене середовище розробки програм ;

с) тим, що реалізує керування пам'яттю в системі, насамперед підтримку віртуальної пам'яті.

Варіанти відповіді:

1. (а,b);

2. (b,c);

3. (b);

З яких основних компонентів складається інтерфейс графічних пристроїв (Graphical Device Interface, GDI).

а) складається з набору базових операцій відео виведення, які не залежать від конкретного пристрою

b) складається з набору базових операцій графічного виведення, які не залежать від конкретного пристрою

c) складається з набору базових операцій теоретичного виведення, які не залежать від конкретного пристрою.

Варіанти відповіді:

1. (b);

2. (b,c);

3. (a,c);

8. Що належить до атрибутів заголовка об'єкта:

а) прізвище об'єкта і його місце у просторі імен;

b) дескриптор захисту (визначає права, необхідні для використання об'єкта);

c) витрата квоти (ціна відкриття дескриптора об'єкта, дає змогу регулювати кількість об'єктів, які дозволено створювати);

d) список процесів, що дістали доступ до дескрипторів об'єкта.

Варіанти відповіді:

1. (a);

2. (b,c,d);

3. (a,b);

9. Розробкою нових програмних продуктів займається:

а) Юзер;

b) Програміст;

c) Хакер.

Варіанти відповіді:

1. (a);

2. (b,c);

3. (b);

10. Прикладні системи призначені для:

a) Розв’язання на комп’ютері завдання чи класу завдань в інтересах користувача;

b) створення нових програмного продукту в інтересах користувача;

c) для перетворення змістовного тексту в набір хаотичних знаків;

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a);

3. (c,d);

11. Основними характеристиками доступу до диска є:

а) час пошуку (seek time);

b) ротаційна затримка (rotational delay);

c) пропускна здатність передавання даних (transfer bandwidth);

d) несанкціонована затримка;

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (b,a);

3. (b,c,d);

Прикладні системи можна поділити на такі групи:.

а) методо-орієнтовані.

b) проблемно-орієнтовані.

с) загального призначення.

Варіанти відповіді:

1. (a,b,c);

2. (a,с);

3. (а,b);

Для створення резервних копій виділяють два базових підходи, які саме?

а) фізичне архівування;

b) хімічне архівування;

с) логічне архівування.

Варіанти відповіді:

1. (b,c);

2. (a,с);

3. (а,b);

Контекстне меню - це.

а) це список програм, який можна викликати за допомогою правою кнопки миші;

b) це список команд, що можуть бути застосовані до об’єкта в його поточному стані .

c) це список команд призначений для обробки інформації.

Варіанти відповіді:

1. (c);

2. (b,с);

3. (b);

15. Драйвер– це :

а) спеціальна програма, яка призначена для управління роботою конкретного пристрою комп’ютера;

b) це спеціальна програма, що реалізує зв'язок між прикладними програмами й програмними засобами комп'ютера;

c) це системне забезпечення, що реалізує зв'язок між прикладними програмами й апаратними засобами комп'ютера.

Варіанти відповіді:

1. (a,);

2. (а,b,с);

3. (b,с);

ІІ рівень

1. Чому більшість вбудованих систем розроблено як системи реального часу? Наведіть приклади вбудованих систем, для яких підтримка режиму реального часу не є обов'язковою.

2. Що спільного й у чому відмінності між мережною і розподіленою операційними системами? Яка з них складніша в реалізації і чому?

3. Порівняйте продуктивність файлових систем на основі FAT i з розміщенням зв'язними списками для послідовного і випадкового доступу до файла.

4. Припустімо, що замість використання індексних дескрипторів розробник файлової системи реалізував збереження усієї відповідної інформації в елементі каталогу. Які проблеми при цьому виникають?

5. Припустимо, що у файловій системі підтримується збереження кількох версій файла. Де і як потрібно зберігати інформацію про ці версії? Як повинні виглядати базові системні виклики для роботи з файлами в такій системі?

 

 

ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Види операційних систем. Значимість операційної системи для звичайного користувача.

2. Основні причини, за якими ядро ОС має виконуватися в привілейованому режимі процесора.

3. Чи може процесор переходити у привілейований режим під час виконання програми користувача? Чи може така програма виконуватися виключно в привілейованому режимі?

4. У чому полягає головний недолік традиційної багаторівневої архітектури ОС? Чи має такий недолік архітектура з виділенням рівнів у монолітному ядрі?

5. Чому перехід до використання мікроядрової архітектури може спричинити зниження продуктивності ОС?

6. Автор Linux Лінус Торвальдс стверджує, що мобільність Linux має поширюватися на системи з «прийнятною» (reasonable) архітектурою. Які апаратні засоби повинна підтримувати така архітектура?

7. Наведіть переваги і недоліки реалізації взаємодії прикладної програми з операційною системою в Linux i Windows XP.

8. Індексний дескриптор містить інформацію про атрибути файла (16 байт), 13 прямих блоків і по одному непрямому блоку трьох рівнів. Вільне місце у дескрипторі також може бути зайняте даними файла. Обчисліть максимальний розмір файла, якщо розмір дискового блоку дорівнює 512 байт, а розмір адреси блоку — 4 байти. Скільки операцій звертання до диска необхідно виконати, щоб прочитати дисковий блок у позиції 300 000 з використанням такого індексного дескриптора?

9. Ha скільки збільшиться максимальний розмір файла для індексованого розміщення у разі:

а) збільшення розміру блоку вдвічі;

б) введення четвертого рівня дотичності?

10. Чи є обов'язковою наявність у системі списку вільних блоків? Як створити заново такий список у випадку його втрати?

11. Під час виконання тестового набору процесів у системі з дисковим кешем фіксованого розміру було виявлено, що звертань до диска досить багато. Після збільшення обсягу кеша продуктивність системи під час виконання цього набору процесів ще більше знизилася. Поясніть, чому це відбулося.

12. Утиліта fsck виконує повний обхід дерева каталогів системи з індексованим розміщенням файлів і формує списки вільних і використовуваних дискових блоків. Яка проблема наявна у файловій системі, якщо:

а) ім'я одного й того самого блоку є в обох списках;

б) імені існуючого блоку немає в жодному з них?

13. Які дії може виконати утиліта в тому й іншому випадку?

14. У UNIX - системах багаторазово розглядали і щоразу відкидали пропозицію дозволити встановлення жорстких зв'язків для каталогів. Чому?

15. Опишіть фактори, що впливають на вибір розміру журналу в журнальній файловій системі.

16. За яких умов журнальна файлова система може виявитися продуктивнішою порівняно з такою самою системою, але без журналу?

17. Яке покоління Dos вже підтримувало роботу з 3,5 дискетами?

18. Перерахуйте недоліки Dos.

19. Які дві групи файлів розміщуються на магнітному диску в ос Dos? Назвіть і охарактеризуйте.

20. Де знаходиться блок початкового завантаження? Які виконує функції?

21. Системний диск – це ?

22. Що таке файл - ?

23. Наведіть приклад створення текстового файлу на диску С:

24. Приклад копіювання файлу з поточного каталогу в кореневий каталог диска А:.

25. Формат команди Del.

26. За допомогою якої команди можна переглянути текстовий файл?

27. Формат команди.

28. Створення каталогу. Формат команди.

29. Перегляд диску, каталогу посторінково. Наведіть приклад.

30. Які ви знаєте сервісні внутрішні команди Dos? (4)

31. Що означає такий запис dir Windows /p> a.txt

32. Процес форматування це -

33. Види форматування. Охарактеризуйте.

34. Як можна відновити інформацію після форматування?

35. Формат команди tree.

36. Яким файлом виступає autoexec.bat - ?

37. Що представляє собою команда Path - ? Охарактеризуйте.

38. Як можна встановити перевірку переривань з клавіатури роботи файлу config.sys ? Опишіть.

39. Що означає такий запис buffers=n[,m][/x] опишіть кожну константу.

40. Який рядок потрібно додати у файл config.sys для встановлення українського формати дати, часу, валюти.

41. Яку конфігурацію повинна мати система для роботи програмної оболонки NC - ?

42. Можливості NC:

43. У кожній панелі NC можуть бути відображені : 1….6

44. Призначення функціональних клавіш: F1..F12

45. Ким і коли була розроблена програмна оболонка NC - ?

46. Взаємодія операційної системи та прикладних програм.

47. Архітектура UNIX i Linux.

48. Архітектура Windows XP.

49. Фізична організація і характеристики файлових систем.

50. Базові відомості про дискові пристрої.

51. Ефективність операцій доступу до диска.

52. Фізична організація розділів на жорсткому диску.

53. Продуктивність файлових систем.

54. Надійність файлових систем.

55. Журнальні файлові системи.

56. Інтерфейс віртуальної файлової системи VFS.

57. Загальна організація VF.

58. Файлова система ext2fs.

59. Особливості файлової системи ext3fs.

60. Найстаріша операційна система Unix.

61. Історія створення операційної системи Linux.

62. Linux – особливості файлової системи.

63. Lilo – програма завантаження ОС Linux на ПК.

64. Програми архіватори в ОС Linux.

65. Історія створення корпорації Microsoft.

66. Ms_Dos – дискова операційна система.

67. Cервісні внутрішні команди Ms_Dos.

68. Програмна оболонка Norton Commander.

69. Операційна система Windows NT.

70. Операційна система Windows XP.

71. Віруси. Антивірусні програми.

72. Історія створення мережі Internet.

73. Natskape Navigator – одна із стандартних програм ОС Linux.

74. Мережеві протоколи в Internet.

75. Графічний інтерфейс KDE для ОС Linix.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА КУРСУ

ОСНОВНА

1. Алексеев.Д., Видревич Е., Волков А. й др. Практика работа с QNX. — М.: КомБук, 2004. - 432 с. [Волинська наукова бібліотека імені Олени Пчілки]

2. Альбитц П., Ли К. DNS й BIND. - 4-е изд. - М.: Символ-Плюс, 2004. - 696 с.

3. Бжон Дж., Харрис Т. Операционные системы. — К.: Издат. группа BHV; СПб.:Питер, 2007. - 800 с.[Волинська обласна профспілкова бібліотека]

4. Воєводин В.В., Воєводин Вл. В. Параллельнные вычисления. — СПб.:БХВ-Петербург, 2007. - 608 с.

ДОДАТКОВА

5. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. — СПб.: Питер, 2001. - 736 с.

6. Дейгпел Г. Введение в операционные системы. — М.: Мир, 1987. — Т. 1. — 359 с.; Т. 2. - 398 с.[Волинська обласна бібліотека для юнацтва]

7. Зима В., Молдовян А., Молдовян В. Безопасность глобальных сетевых технологий. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 368 с.

8. Зиль С. Операционная система реального времени QNX. От теории к практике. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 192 с.

9. Иртегов Д. В. Введение в операционные системы. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 624 с.

10. Костер X. Основи Windows NT й NTFS. - М.: Русская Редакция, 1996. - 440 с.

11. Шеховцов В.А. Операційні системи. – Київ.: Видавнича група BHV, 2005. – 575с. [Бібліотека Університету України]

12. Кокорева О. Реєстр MS Windows Server 2003. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 640 с.

13. Корюшко Т., Мельник А., Мельник В. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування. - Львів: БаК, 2008. - 168 с.

14. Кузнецов С. Д. Операционная система UNIX.- 589c.

URL: http://www.citforum.ru/operating_systems/umx/contents.shtml

15. Кузнецов С. Д. Откритые системи, процесси стандартизации й профили стандартов URL: http://www.citforum.ru/database/articles/art_19.shtml

16. Мітчелл М., Оулдем Д., Самьюзл А. Программирование для Linux. Профессиональннй подход. - М.: Вильямс, 2007. - 288 с.

17. Немнюгин С. А., Комолкин А. В., Чаунин М. П. Зффективная работа: UNIX. — СПб.:Питер, 2005. - 688 с.

18. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системи. — СПб.: Питер, 2001. — 544 с.

19. Померанц О. Ядро Linux. Программирование модулей. — М.: Кудиц-Образ, 2008.- 112с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.036 с.)