ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ

 

Індивідуально-консультативні заняття – це вид навчальної роботи викладача зі студентами, яка здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, в тому числі практичних, а також тих, що винесені на поточний або підсумковий контроль.

Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх знань з дисципліни та розвитку індивідуальних творчих здібностей і логічного мислення. За необхідності індивідуальні заняття можуть проводитися одночасно з декількома студентами.

До індивідуальних завдань відноситься написання рефератів, аналіз та вирішення практичних завдань, підготовка до участі в наукових конференціях, олімпіадах, тощо. Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача.

Консультація– це форма навчального заняття, при якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

На консультаціях організовується робота по підвищенню рівня підготовки студентів. Студенти мають можливість отримати детальне пояснення незрозрозумілого для них навчального матеріалу, способів розв’язування задач.

З приводу виконання індивідуальних завдань консультації студентів проводяться:

· при виборі теми реферату та в процесі роботи над даними роботами;

· у процесі підготовці доповідей для участі в наукових конференціях;

· з метою правильного бібліографічного оформлення списку використаної літератури;

· та для інших цілей.

На консультаціях викладач може проводити ліквідацію заборгованостей за темами дисципліни у студентів.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР [Текст] / Г.А. Аксененок. – М. : Госюриздат, 1958. – 424 с.

2. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України : Актуальні проблеми практичної теорії [Текст] / В.І. Андрейцев. – К. : Знання, 2005. – 445 с.

3. Бороданов Н.М. Основы земельного права [Текст] / Н.М. Бороданов. – М. : Юрид. лит., 1970. – 72 с.

4. Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общ. часть. [Текст] / Ю.А. Вовк. – Х. : Вища школа, 1986. – 169 с.

5. Григорьев В.К. Советское земельное право [Текст] / В.К. Григорьев. – М., Юрид. лит. – 1957. – 251 с.

6. Евтихиев И.И. Земельное право [Текст] / И.И. Евтихиев. – М.–Петроград : Государственное издательство, 1923. – 185 с.

7. Екологічне право : Особлива частина [Текст] : Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.

8. Ерофеев Б.В. Земельное право [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.В. Чубукова. – М. : Новый юрист, 1998. – 544 с.

9. Ерофеев Б.В. Основы земельного права (теоретические вопросы) [Текст] / Б.В. Ерофеев. – М. : Юрид. лит., 1971. – 328 с.

10. Земельное право [Текст] : Учебник для студ. юрид. вузов и фак. / Институт государства и права АН СССР / [Г.А. Аксененок, Г.С. Башмаков, В.А. Кикоть, М.И. Козырь, О.С. Колбасов] ; Г.А. Аксененок (ред.). – М. : Юридическая литература, 1969. – 471 с.

11. Земельне право [Текст] : Підручник / [М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.] ; За ред М.В. Шульги. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

12. Земельне право [Текст] : Підручник / За ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 424 с.

13. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики : За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року [Текст] / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К. : Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720 с.

14. Земельний кодекс України : Науково-практичний коментар [Текст] / За заг. ред. В.І. Семчика. – [3–є вид., перероб. і доп.] – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 896 с.

15. Земельное законодательство зарубежных стран [Текст] / Ред. Г.А. Аксененок, Н.И. Краснов, Л.П. Фомина. – М. : Наука, 1982. – 408 с.

16. Земельное право России [Текст] : Учебник по специальности «Правоведеие» / Под. редакцией В.В. Петрова. – М. : Стоглавь, 1995. – 300 с.

17. Земельное право Украины [Текст] : Учеб. Пособие / [А.М. Беженарь, Е.С. Бердников, Л.А. Бондар и др.] ; Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша. – К. : Истина, 2002. – 496 с.

18. Земельное право [Текст] / Ред. Г.А. Аксененок. – М. : Юрид. лит., 1972. – 232 с.

19. Земельное право [Текст] : Учебник для вузов / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор С.А. Боголюбов. – М. : Издательская группа «Норма-Инфра», 1998. – 400 с.

20. Иконицкая И.А. Основы земельного права Российской Федерации [Текст] : Учебное пособие / И.А. Иконицкая. – М. : Юристь, 1997. – 120 с.

21. Індиченко П.Д. Радянське земельне право [Текст] / П.Д. Індиченко. – К. : Вища школа, 1971. – 174 с.

22. Крассов О.И. Земельное право [Текст] / О.И. Крассов. – М., 2000. – 624 с.

23. Мальцев В.И. Советское земельное право [Текст] / В.И. Мальцев. – М., 1970. – 48 с.

24. Мірошниченко А.М. Земельне право [Текст] / Навчальний посібник / А.М. Мірошниченко. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

25. Мірошниченко А.М. Земельне право [Текст] : Підручник / А.М. Мірошниченко. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.

26. Науково–практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] / За ред.В. М. Кравчука. – К., 2007. – 632 с.

27. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України [Текст] / [Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.] ; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 656 с.

28. Общая теория советского земельного права [Текст] / [Г.А. Аксененок, Н.И. Краснов, И.А. Иконицкая] ; Институт государства и права АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 360 с.

29. Осипов Н.Т. Теоретические проблемы советского земельного права [Текст] / Н.Т. Осипов. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1972. – 158 с.

30. Полянская Г.Н. Земельное право [Текст] / Г.Н. Полянская. – М., 1947. – 152 с.

31. Природноресурсове право України [Текст] : Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К. : Істина, 2005. – 376 с.

32. Советское земельное право [Текст] : учебник для средних юридических школ / Отв. ред. А.А. Руссол. – М. : Юрид. лит., 1965. – 240 с.

33. Советское земельное право [Текст] / Под ред. В.П. Балезина, Н.И. Краснова. – М. : Юрид. лит, 1986. – 304 с.

34. Советское земельное право [Текст] / Под ред. проф. В.С. Шелестова. – Харьков : Вища школа, 1981. – 232 с.

35. Советское земельное право [Текст] : Учебник / Под ред. Н.И. Краснова. – М. : Юр. лит., 1981. – 464 с.

36. Станкевич Н.Г. Земельное право Республики Беларусь [Текст] : Учеб. пособие / Н.Г. Станкевич. – Мн. : Амалфея, 2000. – 480 с.

37. Станкевич Н.Г. Земельное право [Текст] : Учебное пособие / Н.Г. Станкевич. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 544 с.

38. Федорченко М., Янов О. Земельне право [Текст] : посібник для практиків у двох томах / За заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – Т. 1 : Земельні відносини в населених пунктах. – 380 с.

39. Экологическое право Украины [Текст] : Учебное пособие. – Х. : ООО «Одиссей», 2007 – 464 с.

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Абдраимов Б.Ж. Еще раз о земельном процессе … [Текст] / Б.Ж. Абдраимов // Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 57–64.

2. Абрамович К. О крестьянских сервитутах [Текст] / К. Абрамович. – С.–Пб. : Типография М. Меркушева, 1895. – 233 с.

3. Адиханов Ф.Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли [Текст] / Ф.Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 32–39.

4. Адиханов Ф.Х. Теоретические проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения [Текст] / Ф.Х. Адиханов. – Томск : Издательство Томского университета, 1989. – 272 с.

5. Аксененок Г.А. Право государственной собственности на землю в СССР [Текст] / Г.А. Аксененок. – М. : Государственное издательство юридической литературы, 1950. – 307 с.

6. Аксененок Г.А. Рациональное использование сельскохозяйственных земель и охрана почв [Текст] / Г.А. Аксененок // Советское государство и право. – 1980. – № 6. – С. 43–50.

7. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні [Текст] / [А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.] ; За ред. Ю.Д. Білика – К. : Урожай, 2004. – 96 с.

8. Алексеева С. Виды земельных сервитутов и их классификация [Текст] / С. Алексеева // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 30–33.

9. Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні [Текст] : Навч.–практ. посіб. / В.І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999. – 320 с.

10. Андрейцев В.І. Суверенній Україні – нову «Земельну Конституцію» (концептуальні підходи до підготовки проекту Кодексу законів України про землю) [Текст] / В.І. Андрейцев // Право України. – 1999. – № 9. – С. 58–65.

11. Анисимов А.П. Зонирование территорий городских и сельских поселений : виды и правовое значение [Текст] / А.П. Анисимов // Право и экономика. – 2004. – № 6. – С. 58–64.

12. Бакай О.А. Щодо питання про поняття земель, які використовуються під забудову [Текст] / О.А. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 105–106.

13. Бакай О. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах [Текст] / О. Бакай // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 37–40.

14. Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки [Текст] / В.П. Балезин. – М. : Госюриздат, 1968. – 194 с.

15. Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пунктов [Текст] / Отв. ред. Н.И. Краснов. – М. : Юрид. лит., 1980. – 96 с.

16. Балезин В.П. Правовой режим земель сельских населённых пунктов [Текст] / В.П. Балезин. – М. : Изд–во Московского госуд. ун–та, 1972. – 224 с.

17. Балюк Г.І., Єлісєєва О.В. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора [Текст] / Г.І. Балюк, О.В. Єлісєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 61. – С. 75–79.

18. Балюк Г.І. До створення правового механізму охорони і використання радіоактивно забруднених територій і земель [Текст] / Г.І. Балюк // Сучасні проблеми охорони земель : матеріали міжнародної конференції. – Вінниця, 1995. – С. 641–642.

19. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України [Текст] / Г.І. Балюк // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 157–160.

20. Балюк Г.І. Дотримання вимог земельного законодавства як вимога забезпечення національної безпеки України [Текст] / Г.І. Балюк // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 3–5.

21. Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) [Текст] / Г.І. Балюк // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 12–18.

22. Балюк Г.І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства [Текст] / Г.І. Балюк // Земельне право. – 2006. – № 6. – С. 49–56.

23. Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру [Текст] / Т.В. Баронова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 62. – С. 132–135.

24. Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні [Текст] / М. Бахуринська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2006. – Випуск 71. – С. 102–105.

25. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України [Текст] / М.М. Бахуринська // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 187–190.

26. Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України [Текст] / М.М. Бахуринська // Земельне право. – 2006. – № 9. – С. 15–18.

27. Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування [Текст] / М.М. Бахуринська // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 31. – К. : Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380–388.

28. Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки [Текст] / О.В. Бевз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 58. – С. 107–109.

29. Бевз О.В. Проблеми поєднання приватних та публічних методів регулювання права власності на земельні ділянки [Текст] / О.В. Бевз // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : Матер. всеукр. наук.–практ. конфер. (м. Івано–Франківськ, 19–20 жовтня 2007 року). – Івано–Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 210–214.

30. Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) [Текст] / В.В. Безбах ; Гос. ком. СССР по нар. образованию. – М. : Изд–во ун–та дружбы народов, 1989. – 144 с.

31. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно–правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин [Текст] / А. Бейкун // Право України. – 2000. – № 3. – С. 45–48.

32. Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв’язку з прийняттям нового Земельного кодексу України [Текст] / Є. Бердников, П. Пастушенко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 60–66.

33. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні : історія і сучасність [Текст] / А. Берлач // Право України. – 1999. – № 2. – С. 15–18.

34. Берлач А.І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України [Текст] / А.І. Берлач // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 4. – С. 21–23.

35. Билимович А. Землеустроительные задачи и землеустроительное законодательство [Текст] / А. Билимович. – К. : Типография Императорского Университета св. Владимира Акц. о–ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак–Новицкого, 1907. – 198 с.

36. Білан Н.М. Актуальність теоретичної розробки поняття «правовий режим земель» [Текст] / М.М. Білан // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції / Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 109–114.

37. Бондар Л.О. Правове регулювання справляння земельного податку за намиті або насипані (штучно утворені) земельні ділянки [Текст] / Л.О. Бондар // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 47–51.

38. Бондар О. Правове регулювання земельних відносин майнового характеру : актуальні проблеми [Текст] / О. Бондар // Право України. – 2000. – № 6. – С. 53–55.

39. Бородіна О.М. Законодавчо-інституціональне регулювання земельних відносин : досвід країн ЄС та уроки для України [Текст] / О.М. Бородіна // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 39–42.

40. Бочков И.В. Право пользования землями промышленного, транспортного и другого несельскохозяйственного специального назначения [Текст] / И.В. Бочков. – М. : Россельхозиздат, 1964. – 17 с.

41. Будзілович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) [Текст] / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1994. – № 10. – С. 63–67.

42. Будзілович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) [Текст] / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 2. – С. 93–97.

43. Будзілович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні [Текст] / І. Будзілович, А. Юрченко // Право України. – 1998. – № 7. – С. 24–29.

44. Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять «емфітевзис» та «суперфіцій» у Земельне право : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] / Д. Бусуйок // Право України. – 2006. – № 8. – С. 102–104.

45. Бусуйок Д. Правові підстави обмеження прав на землю [Текст] / Д. Бусуйок // Право України. – 2004. – № 9. – С. 97–100.

46. Бусуйок Д.В. До питання про співвідношення обмежень прав на землю в інтересах сусідів із земельними сервітутами [Текст] / Д.В. Бусуйок // Стан та перспективи розвитку аграрного права : Матеріали Міжнар. наук.–теорет. конф., присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З. Янчука, (Київ, 26-27 травня 2005 р.) / Під ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – С. 133–136.

47. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України [Текст] : Монографія / Д.В. Бусуйок. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 144 с.

48. Быстров Г.Е. Земельная реформа в России : правовая теория и практика [Текст] / Г.Е. Быстров // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 46–58.

49. Быстров Г.Е. Собственность юридических лиц на земли сельскохозяйственного назначения и правовое обезземеливание крестьянства [Текст] / Г.Е. Быстров // Экологическое право. – 2003. – № 1. – С. 14–19.

50. Быстров С.В. Отвод и изъятие земельных участков (в городах и поселках городского типа) [Текст] / Г.Е. Быстров. – М. : Издательство литературы по строительству, 1966. – 148 с.

51. Бычкова Ц.В. Эффективность сельскохозяйственного производства и вопросы земельной собственности [Текст] / Ц.В. Бычкова // Проблемы землепользования в условиях реформирования экономики : материалы Межгосударственной научно-практической конференции (Кацивели, 27–31 октября 1993 г.). – К. : СОПС Украины, АН Украины, 1993. – Выпуск 1. Земельная реформа и экономико-правовое регулирование земельных отношений. – С. 82–84.

52. Бычкова Ц.В., Кулинич П.Ф. Правовая охрана земель [Текст] / Ц.В. Бычкова, П.Ф. Кулинич. – К. : «Знание», 1984. – 17 с.

53. Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. [Текст] / Д. Велігодський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 141–148.

54. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні [Текст] / О. Вівчаренко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 88–93.

55. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні [Текст] / О. Вівчаренко // Юридичний вісник України. – 2002. – 31 серпня – 6 вересня. – С. 88–93.

56. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми) [Текст] / О.А. Вівчаренко. – Івано–Франківськ : ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 1998. – 179 с.

57. Владимирский–Буданов М. Сельское землевладение в Западной Руси до половины ХVI в. [Текст] / М. Владимирский–Буданов. – К., 1891. – 416 с.

58. Владимирский-Буданов М.Ф. Формы крестьянского землевладения в Западной России XVI в. [Текст] / М. Владимирский–Буданов. – К., 1911. – 24 с.

59. Вовк О. К вопросу о субъектах, осуществляющих право граждан на землю [Текст] / О. Вовк // Хозяйственное право. – 1997. – № 2. – С. 22–25.

60. Вовк О. О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей [Текст] / О. Вовк // Бизнес–Информ. – 1997. – № 15. – С. 33–35.

61. Вовк О. Право громадян на землю в сільській місцевості (проблемні питання) [Текст] / О. Вовк // Право України. – 1997. – № 6. – С. 46–48.

62. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории в свете реформы местного самоуправления [Текст] / Г.А. Волков // Экологическое право. – 2006. – № 3. – С. 16–18.

63. Волков Г.А. Правовые проблемы разграничения земель на категории по целевому назначению [Текст] / Г.А. Волков // Экологическое право. – 2005. – № 2. – С. 29–32.

64. Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения [Текст] / Г.А. Волков // Экологическое право. – 2005. – № 1. – С. 64–68.

65. Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю [Текст] / Г.А. Волков // Экологическое право России на рубеже ХХI века : Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М. : Зерцало, 2000. – С. 182–200.

66. Волков Г.А., Голиченков А.К., Хаустов Д.В. Проблемы совершенствования правового регулирования публичных сервитутов для обеспечения строительства и функционирования линейных сооружений [Текст] / Г.А. Волков, А.К. Голиченков, Д.В. Хаустов // Экологическое право. – 2006. – № 2. – С. 16–25.

67. Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УСРР у 1920 р. [Текст] / О. Волошко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 127–131.

68. Волынцева А.В. Признание ранее возникших прав как принцип государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : проблемы применения [Текст] / А.В. Волынцева // Сибирский юридический вестник. – 2001. – № 3. – С. 43–46.

69. Гавриш Н. Ґрунти як об’єкт правової охорони [Текст] / Н. Гавриш // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 346–349.

70. Гавриш Н.С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів [Текст] / Н.С. Гавриш // Актуальні проблеми держави та права : Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 249–252.

71. Галятин М.Ю. США : правовое регулирование использования земель [Текст] / М.Ю. Галятин. – М., 1991. – 251 с.

72. Гальчинська Н.Ю. Правове регулювання земельних відносин у господарській діяльності промислових підприємств в Україні [Текст] / Н.Ю. Гальчинська // Поєднання публічно–правових та приватно–правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. всеукр. наук.–практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано–Франківськ). – Івано–Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 254–257.

73. Гамбург Л. Магістратські і ратушні суди у самоврядуванні міст України-Гетьманщини XVII-XVIII століть [Текст] / Л. Гамбург // Право України. – 2000. – № 4. – С. 110–114, 132.

74. Гамбург Л. Формування кадрового складу та визначення спеціалізації статутних судів на Лівобережній Україні в судовій реформі 1760–1763 рр. [Текст] / Л. Гамбург // Право України. – 2004. – № 6. – С. 106–109.

75. Гапотченко Т. Правові форми забезпечення раціонального використання й охорони земель транспорту [Текст] / Т. Гапотченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 5. – С. 60–63.

76. Гафурова О. Право власності членів сільськогосподарських виробничих кооперативів на землю [Текст] / О. Гафурова // Право України. – 2003. – № 1. – С. 68–72.

77. Герман И.Е. Кадастр, межевание и ипотека во Франции (к отчету о заграничной поездке № 2) [Текст] / И.Е. Герман. – М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1897. – 87 с.

78. Герман И.Е. Крестьянское землеустройство [Текст] : курс / И.Е. Герман. – Москва : Типо-литография В. Рихтера, 1909. – 208 с.

79. Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України [Текст] : навч. посібник / А.П. Гетьман. – Х. : Основа, 1998. – 208 с.

80. Глотова Е.В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине [Текст] / Е.В. Глотова // Актуальні проблеми держави та права : Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299–303.

81. Головач І. Право власності на землю: європейський та американський досвід [Текст] / І. Головач // Економіка Фінанси Право. – 1999. – № 5. – С. 28–29.

82. Горбатович С.М. Про досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні [Текст] / С.М. Горбатович // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 3. – С. 87–89.

83. Греков Л., Юрченко А., Мірошниченко А. Економічне стимулювання раціонального використання земель [Текст] / Л. Греков, А. Юрченко, А. Мірошниченко // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 1. – С. 34–38.

84. Греков Л.Д., Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері [Текст] / Л.Д. Греков, А.М. Мірошниченко, А.Д. Юрченко // Земельне право. – 2008. – № 2. – С. 28–41.

85. Греков Л.Д., Юрченко А.Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності [Текст] / Л.Д. Греков, А.Д. Юрченко // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 101–103.

86. Гринько С.В. Загальна характеристика правовідносин у сфері державної реєстрації право на землю [Текст] / С.В. Гринько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 54. – С. 123–125.

87. Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю [Текст] : Монографія / С.В. Гринько. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. – 172 с.

88. Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять [Текст] / С.В. Гринько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 43. – С. 33–36.

89. Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні [Текст] / Н. Грищук // Право України. – 2006. – № 1. – С. 145–149.

90. Грищук Н.В. Іспанський реєстр власності : чим може скористатися український законодавець? [Текст] / Н.В. Грищук // Землевпорядний вісник. – 2002. – № 4. – С. 41–45.

91. Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской Федерации [Текст] / Э.А. Гряда // Экологическое право. – 2006. – № 5. – С. 14–15.

92. Гудзенко М.С., Шульга М.В. Подсобное хозяйство граждан [Текст] / М.С. Гудзенко, М.В. Шульга. – М. : Юрид. лит., 1983. – 128 с.

93. Гуз І. Проблеми оподаткування земельним податком [Текст] / І. Гуз // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 52–62.

94. Гуменюк В.І. Практика вирішення справ, пов’язаних із застосуванням Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» [Текст] / В.І. Гуменюк // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 6. – С. 19–29.

95. Гуревський В.К. Особливості придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод [Текст] / В.К. Гуревський // Земельне право. – 2006. – № 1. – С. 5–14.

96. Гуревський В.К. Особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок [Текст] / В.К. Гуревський // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ; відп. ред. член–кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 56–58.

97. Гуревський В.К. Право власника на забудову земельної ділянки [Текст] / В.К. Гуревський // Земельне право. – 2007. – № 1. – С. 19–24.

98. Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок [Текст] / В.К. Гуревський // Актуальні проблеми держави та права : Зб. наук. праць. – Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 98–102.

99. Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів (зонінг) [Текст] / В. Гусаков, У. Валетта, В. Нудельман, О. Вашкулат. – К., 1996. – 86 с.

100. Даниленко А.С. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі [Текст] / А.С. Даниленко, М.Ю. Гарбуз, В.В. Жмуцький, М.М. Голишев, М.О. Євдокимов, В.М. Кулик, А.М. Мірошниченко, С.П. Погурельський, Р.Р. Хабін, А.Д. Юрченко // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 2. – С. 42–58.

101. Дегтярев И.Б., Осипов Л.И. Земельное право и учет земель [Текст] / И.Б. Дегтярев, Л.И. Осипов. – М. : Колос, 1970. – 271 с.

102. Демиденко О.В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи [Текст] / О.В. Демиденко // Землевпорядний вісник. – 2000. – № 3. – С. 17–18.

103. Довідник з охорони природи в сільському і лісовому господарстві (правові питання) [Текст] / [Ю.С. Шемшученко, В.Л. Мунтян, М.І. Малишко та ін.] ; За ред. д.ю.н. Ю.С. Шемшученка. – К. : «Урожай», 1981. – 168 с.

104. Евтихиев И.И. Управление в области планировки и застройки городов [Текст] / И.И. Евтихиев. – М. : Госюриздат, 1958. – 28 с.

105. Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов [Текст] / Б.В. Ерофеев. – М. : Юрид. лит., 1976. – 199 с.

106. Єлісєєва О.В. Правове регулювання припинення права власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб [Текст] / О.В. Єлісєєва // Реформування правової системи України : проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28–29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць : В 2–х ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К. : Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 423–429.

107. Єлісєєва О.В. Правове регулювання добровільної відмови від права власності на земельну ділянку як засобу забезпечення ефективного використання землі [Текст] / О.В. Єлісєєва // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 184 –187.

108. Єлькін С.В. Застосування ландшафтного підходу до регулювання земельних відносин в умовах адаптації правової системи України до ACQUIS COMMUNAUTAIRE [Текст] / С.В. Єлькін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – Том 21 (60). – № 2. – С. 262–273.

109. Єлькін С.В. Юридична природа ландшафту в контексті співвідношення дефініцій «земля», «землі», «земельна ділянка» [Текст] / С. В. Єлькін // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2010. – Том 23 (62). – № 1. – С. 231–238.

110. Жариков Ю.Г. Закон на страже землепользования. Предупреждение земельных правонарушений [Текст] / Ю.Г. Жариков. – М. : Юрид. лит., 1985. – 198 с.

111. Завгородняя В.Н., Самойленко Е.А Право собственности на землю иностранных лиц и вопросы национальной безопасности [Текст] / В.Н. Завгородняя, Е.А. Самойленко // Права людини в умовах сучасного державотворення : теоретичні і практичні аспекти : збірник тез доповідей за матеріалами ІV Міжнародної науково–практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (11–12 грудня 2009 року) / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України. – С. 235–238.

112. Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб`єктів правовідносин у сфері земельної реформи [Текст] / О. Заєць // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 9. – С. 32 –35.

113. Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання [Текст] / О.І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 35–40.

114. Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні [Текст] : Монографія / О.І. Заєць. – К. : Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 185 с.

115. Заєць О.І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин [Текст] / О.І. Заєць // Актуальні проблеми муніципального управління : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К. : Видавничо–поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101–103.

116. Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі [Текст] / О.І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2004. – Випуск 59. – С. 148–151.

117. Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення [Текст] / О.І. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. – Випуск 54. – С. 111–114.

118. Зак А. Крестьянский поземельный банк (1883-1910) [Текст] / А. Зак. – М., 1911. – 580 с.

119. Заставська Л.П. Право власності на землю в сучасний період [Текст] / Л.П. Заставська // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково–практичної конференції ; Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94–96.

120. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України [Текст] : Науково-навчальний посібник / За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І. Титової. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

121. Ибрагимов К.Х., Ибрагимов А.К. Земли сельскохозяйственного назначения : понятие, сущность и особенности правовой охраны [Текст] / К.Х. Ибрагимов, А.К. Ибрагимов // Право и политика. – 2004. – № 4. – С. 82–85.

122. Иванова Т.Г. Правовое регулирование межевания [Текст] / Т.Г. Иванова // Экологическое право. – 2003. – № 2. – С. 16–24.

123. Иконицкая И.А. Новое законодательство о земле [Текст] / И.А. Иконицкая. – М. : Знание, 1992. – 64 с.

124. Иконицкая И.А. Разрешение земельных споров [Текст] / И.А. Иконицкая. – М. : Юрид. лит., 1973. – 104 с.

125. Ильин А.В. К вопросу о залоге земель сельскохозяйственного назначения [Текст] / А.В. Ильин // Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 38–45.

126. Іванова Є.О. Правові засади використання земель житлової і громадської забудови органами місцевого самоврядування [Текст] / Є.О. Іванова // Реформування правової системи України : проблеми і перспективи розвитку в контексті європейських інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 28–29 квітня 2004 р.). Збірник наукових праць. В 2–х ч. / Редкол.: С.А. Єрохін, В.Ф. Погорілко, Я.М. Шевченко та ін. – К. : Національна академія управління, 2004. – Ч. 2. – С. 417–423.

127. Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової і громадської забудови у містах [Текст] / Є.О. Іванова // Земельне право. – 2006. – № 4. – С. 18 –27.

128. Ільїна Н.Л. Правові аспекти екологічних ризиків при плануванні та забудові міст України [Текст] / Н.Л. Ільїна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 31. – К. : Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 362–367.

129. Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки [Текст] / Н.Л. Ільїна // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 13–14 квітня 2006 р.) : У 2–х ч. / [Данилишин Б.М., І.К. Бистряков, О.С. Новоторов, Т.С. Ніколаєнко, О.О. Кучер, В.М. Осипенко] / Відпов. ред. Б.М. Данилишин ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. – С. 163–165.

130. Ільків Н.В. Право на забудову земельної ділянки як баланс приватних та публічних інтересів [Текст] / Н.В. Ільків // Поєднання публічно–правових та приватно–правових механізмів регулювання господарських відносин : матер. всеукр. наук.–практ. конфер. (19–20 жовтня 2007 року, м. Івано–Франківськ). – Івано–Франківськ : ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 224–230.

131. Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судовПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.01 с.)