Аналіз за рік Оперативний аналізМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз за рік Оперативний аналіз 

Рис 14.1 Діаграма класів документів підприємства

Різні лінії зв'язку на діаграмі класів позначають різні відношення між класами, змістом класів і об'єктів, заданих на попередньому кроці. Складання протоколу для деякого об'єкта може вимагати прийняття рішень, які визначають зміст іншого об'єкта.

Процедура 3. Цей крок розглядається як продовження поперед­нього.

Результат. Логічні моделі проекту. Модульні діаграми. Прототипи елементів системи, що проектується.

Процедура 4. Приймається рішення про включення у систему кон­кретних класів і об'єктів. Розподіляються класи та об'єкти по окремих модулях, а програми - по процесорах.

Результат. Кінцева доробка структури класів. Кінцеві варіанти шаблонів. Модульні діаграми та діаграми процесів.

Прн традиційному циклі розробки ІС (Аналіз, Проектування, Програмування, Тестування, Складання) має місце лавиноподібне на­ростання складності. Недоліки традиційної схеми можна сформулювати у вигляді таких положень:

- непридатність для розроблення складних програмних систем, що складаються з великої кількості автономних модулів;

- несумісність з перспективними методами розроблення - можли­востями автоматичного програмування, трансформації програм і за­стосування засобів, основаних на базах знань.

Цикл розробки ІС з використанням об'єктно-орієнтованого підхо-ду характеризується ітеративним рухом з можливістю багаторазових поверненя на попередні стадії.

Порівняно з традиційними методами об'єктна технологія має такі переваги:

- дає змогу розробникам збирати нові прикладні програми з готових модулів;

- дозволяє користувачам і розробникам оперувати у програмі тими самими процесами, з якими їм доводиться мати справу на рівні зви­чайних практичних понять і термінів;

- підтримує багатий набір форм подання інформації для засобів multimedia;

- підтримує повторне використання окремих складових програмно­го забезпечення;

- дозволяє створити більш відкриті системи;

- знижує ризик під час розробки;

- активізує пізнавальні здібності людини.

Системи управління документацією в ІС

 

Сьогодні швидкими темпами розвиваються засоби електронного формування і обробки зображень як різновид засобів управління документацією. У цих засобах здійснюється управління сканованими образами паперових документів. Ці засоби відносяться до класу перспективних засобів програмного зображення мереж з архітектурою «клієнт-сервер» і мають загальну назву Elektronic Imaging - EI. Засоби ЕІ zк важливі компоненти локальних обчислювальних мереж починають грати стратегічну роль у великій кількості корпорацій на Заході.

Електронна обробка образів паперових документів подібно до традиційних СУД передбачає організацію й управління зовнішньою пам'яттю та призначення імен файлам. Але системи ЕІ мають змогу працювати не тільки з файлами, створеними на ПЕОМ, а й з образами або зображеннями, створеними на папері.

Наскільки важливою буде область електронної обробки зображень? У чому привабливість цих засобів автоматизації? Виключається необхідність працювати з папером. Сканування та оптичне розпізнавання символів (машинне читання) виключають клавіатурне введення даних.

Головна перевага систем ЕІ — наявність засобів автоматизації документообороту. Вони дозволяють відмовитися від ручного розсилання документів і тим самим істотно підвищити ефективність роботи офісу. Застосування простих програм, написаних у стилі «якщо — то інакше», дозволяє користувачеві, який дістав документ, враховувати, що було зроблено попередніми користувачами. Програмні засоби ви­користовують ці дані для автоматичного встановлення порядку про­ходження документа робочими станціями. У результаті забезпечують­ся необхідні візи, узгодження і затвердження документів.

Як приклади практичної реалізації таких систем можна назвати пакети: Decument Administrtor, РС Docs, Кeyfile, Sjft Solutions.

Розглянемо принципи роботи з системою ЕІ на прикладі пакета Кeyfile, розробленого компанією Кeyfile.

Система працює у середовищі Windows. Документ, з яким має пра­цювати користувач, з'являється в його «кошику вхідних Іn» екранного середовища системи. Користувач працює з документами, вносить у відповідну клітинку форми ознаку своєї дії, «переносить» документ з допомогою «миші» у свій «кошик вихідних Оut».

Після цього документ передається каналам ЛОС до наступної станції, зазначеної у схемі документооборота.

Контрольні запитання

1. Технологія проектування ІС на основі баз даних

2. Технологія проектування ІС на основі використання електронних таблиць

3. Технологія проектування SSАОМ

4. САSЕ — технології проектування ІС

5. Технологія проектування ІС з використанням засобів мультимедіа

6. Технологія проектування ІС на мережах ЕОМ

7. Об'єктно-орієнтоване проектування ІС

8. Системи управління документацією в ІС

 


Список літератури

 

1. Хотяшов Э. Н. Проектирование МОЭИ. – М.: Финансы и статистика, 1987.

2. Симанаускас Л. Ю., Бразайтис З. И. Основы проектирования МОД. – М.: Финансы и статистика, 1982.

3. Мамиконов А. Г. Проектирование АСУ. – М.: Высш. шк., 1987.–303 с.

4. АСУ на промышленном предприятии: методы создания. Справочник: С. Б. Михалев, Р. С. Седегов, А. С. Гринберг и др. – М.: Энергоиздат, 1989.

5. Мартин Дж. Планирование развития автоматизированных систем. – М.: Финанси и статистика, 1984.

6. ГОСТ 6.01.1–87. Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации. Основные положения. – М.: Изд-во стандартов, 1987.

7. Коутс Р., Влейминк И. Интерфейс «человек – компьютер» / Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 501 с.

8. Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM. – Вильнюс: DBS Ltd, 1992. – 186 c.

9. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Коваленко Ю.І. Проектування автоматизованих економічних інформаційних систем: К.: ІЗМН, 1996. – 312с.


ЗМІСТ

 

Передмова.................................................................................................... 3

Розділ 1. Основні поняття......................................................................... 4

1.1. Значення та напрямки розвитку інформаційних систем.......... 4

1.2. Основні поняття дисципліни............................................................ 5

1.3. Класифікація інформаційних систем

Розділ 2. Системотехнічні аспекти теорії створення

інформаційних систем............................................................................................ 6

2.1. Організаційно-економічна модель економічного об’єкта....... 6

2.2. Мета, задачі та принципи створення інформаційних

систем......................................................................................................................... 10

2.3. Системний підхід до створення інформаційної системи.......... 12

2.4. Декомпозиція інформаційних систем............................................. 13

2.5. Надійність та ефективність інформаційних систем................... 15

Розділ 3. Процес створення інформаційної системи......................... 17

3.1. Життєвий цикл інформаційної системи........................................ 17

3.2. Трудомісткість стадій створення інформаційної системи....... 19

3.3. Структура проектної документації............................................... 19

3.4. Учасники процесу створення інформаційної системи.............. 20

3.5. Методи та засоби створення інформаційної системи............... 22

3.6. Технологія створення інформаційної системи............................ 26

Розділ 4. Технологія підготовки загальних рішень щодо

створення інформаційної системи...................................................................... 27

4.1. Склад і зміст робіт на стадії «Формування вимог до

інформаційної системи»........................................................................................ 27

4.2. Склад і зміст робіт на стадії «Розробка концепції

інформаційної системи»........................................................................................ 30

4.3. Склад і зміст робіт на стадії «Технічне завдання»..................... 30

4.4. Передпроектна документація.......................................................... 32

4.5. Методи і засоби організації збирання та обробки

матеріалів обстеження об’єкта............................................................................ 37

4.6. Методи і засоби аналізу матеріалів обстеження....................... 40

4.7. Розробка пропозицій щодо вдосконалення

інформаційної системи........................................................................................... 47

4.8. Методика проведення обстеження інформаційної

системи....................................................................................................................... 48

Розділ 5. Технологія техноробочого проектування

інформаційних систем............................................................................................ 50

5.1. Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект»...................... 50

5.2. Склад і зміст робіт на стадії «Робоча документація»............... 52

 

5.3. Склад проектної документації на стадіях «Технічний

проект» і «Робоча документація»........................................................................ 53

5.4. Визначення структури інформаційної системи.......................... 55

5.5. Розподіл функцій обробки інформації між людиною і

ЕОМ ........................................................................................................................... 58

5.6. Розробка постановки задач............................................................. 59

5.7. Основні поняття автоматизованого робочого місця ................ 62

Розділ 6. Основні принципи проектування інформаційного

забезпечення............................................................................................................ 65

6.1. Поняття інформаційного забезпечення інформаційних

систем......................................................................................................................... 65

6.2. Організація інформаційної бази...................................................... 68

6.3. Види інформаційних масивів........................................................... 71

6.4. Методика проектування інформаційного забезпечення.......... 73

Розділ 7. Розробка класифікаторів техніко-економічної

інформації................................................................................................................. 74

7.1. Основні поняття класифікації інформації..................................... 74

7.2. Кодування інформації........................................................................ 77

7.3. Класифікатори техніко-економічної інформації........................ 80

7.4. Методика створення класифікаторів............................................. 83

Розділ 8. Проектування вихідних і вхідних інформаційних

повідомлень.............................................................................................................. 84

8.1. Поняття системи документації........................................................ 84

8.2. Класифікація форм і методів виведення інформації................... 85

8.3. Методика проектування форм вихідної інформації.................. 87

8.4. Загальні вимоги до проектування форм первинних

документів................................................................................................................. 89

8.5. Форми побудови зон первинних документів............................... 91

8.6. Сполучення первинних і машинних документів........................ 92

8.7. Методика проектування вхідних інформаційних

повідомлень............................................................................................................... 92

Розділ 9. Проектування зв’язку користувач – ПЕОМ....................... 94

9.1. Складові зв’язку користувач – ПЕОМ........................................... 94

9.2. Процеси введення – виведення........................................................ 98

9.3. Діалог..................................................................................................... 100

9.4. Розміщення даних на екрані дисплея............................................ 105

9.5. Підтримка користувача..................................................................... 109

Розділ 10. Впровадження, супроводження та модернiзацiя IС..... 111

10.1. Організація і планування робіт з уведення в дiю

системи....................................................................................................................... 111

 

10.2. Дослідна експлуатація і введення в дію інформаційних

систем........................................................................................................................ 114

10.3. Супроводження і модернізація інформаційних систем.......... 116

Розділ 11. Управління процесами проектування

інформаційної системи.......................................................................................... 117

11.1. Рівні управління проектування інформаційної системи......... 117

11.2. Контур управління........................................................................... 118

11.3. Структура АРМ – організатора проектування ІС.................. 121

11.4. Розробка текстових і табличних документів

Розділ 12. Типове проектування інформаційних систем................. 123

12.1. Загальна характеристика елементного підходу до

створення інформаційної системи...................................................................... 123

12.2. Методи елементного проектування інформаційних

систем........................................................................................................................ 125

12.3. Суть компонентної технології створення

інформаційних систем............................................................................................ 126

12.4. Способи прив’язки пакета прикладних програм..................... 127

12.5. Особливості методу об’єктного проектування........................ 128

12.6. Характеристика АСУ «Сігма»....................................................... 129

Розділ 13. Автоматизація проектування інформаційних систем... 130

13.1. Задачі й принципи автоматизації проектування

інформаційних систем............................................................................................ 130

13.2. Характеристика САПР «МАРС»................................................... 131

13.3. Характеристика САПР «ПЛЮС».................................................. 132

Розділ 14.Особливості інших інформаційних

технологій проектування інформаційних систем

14.1. Технологія проектування ІС на основі баз даних

14.2. Технологія проектування ІС на основі

використання електронних таблиць

14.3. Технологія проектування SSАОМ

14.4. САSЕ — технології проектування ІС

14.5. Технологія проектування ІС з використанням

засобів мультимедіа

14.6. Технологія проектування ІС на мережах ЕОМ

14.7. Об'єктно-орієнтоване проектування ІС

14.8. Системи управління документацією в ІС

Список літератури.................................................................................... 134

 

 


 

 

Навчальне видання

 

 

БерезаАндрій Мартинович

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.007 с.)