Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект» 

Технічний проект розробляється на основі матеріалів обстеження і положень, прийнятих і затверджених у технічному завданні на інформа­ційну систему, загальногалузевих методичних матеріалів і методичних матеріалів галузі.

Розробка проектних рішень базується на використанні матеріалів обстеження, структури економічного об’єкта, діючих методів планування, обліку і регулювання виробничих і управлінських процесів, матеріальних потоків і складу інформації.

Розробку технічного проекту можна поділити на 4 етапи (ГОСТ 34.601–90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»).

1. Розробка проектних рішень по системі та її частинах.

2. Розробка документації на інформаційну систему та її частинах.

3. Розробка і оформлення документації на поставку виробів для комплектування інформаційної системи і (чи) технічних вимог (технічних завдань) на їх розробку.

4. Розробка завдань на проектування в суміжних частинах проекту автоматизації об’єкта.

На першому етапі забезпечують розробку загальних рішень по системі та її частинах, функціональній і організаційних структурах, функціях персоналу, по структурі та складу технічних засобів, постановках і алгоритмах розв’язання задач, мовах, які застосувуються, по організації та веденню бази даних, системі класифікації та кодування інформації, програмному забезпеченню, розробці плану організаційних заходів щодо підготовки об’єкта до введення системи в дію, по правовому забезпеченню.

На другому етапі здійснюють розробку, оформлення, погодження та затвердження документації в обсязі, необхідному для опису повної сукупності прийнятих проектних рішень і достатньому для наступного виконання робіт, завдань на проектування будівель, помешкань, у тому числі суміжних частин проекту будівництва об’єкта.

На третьому етапі здійснюють підготовку та оформлення замовної документації на поставку виробів, для комплектування інформаційної системи, визначення технічних вимог і складання технічного завдання на розробку виробів, які не виготовляються серійно.

На четвертому етапі здійснюють розробку, оформлення, погодження і затвердження завдань на проектування в суміжних частинах проекту для виконання будівельних, електротехнічних, санітарно-технічних та інших підготовчих робіт, які пов’язані зі створенням інформаційної системи.

На першому етапі також уточнюють склад задач (комплексів задач), які забезпечують реалізацію функцій управління, що автоматизуються, визначають склад операцій, задач, функцій, які виконуються в автоматичному режимі, розробляють загальний алгоритм функціонування інформаційної системи, розробляють (вибирають) алгоритми розв’язання задач чи аналізують можливості використання готових алгоритмів з урахуванням вимог оптимізації, вибором методів, синтезом моделей. Крім того, на цьому етапі можна вибирати і обгрунтовувати принципові рішення щодо структури інформаційної системи, розробляти проектні рішення по сумісності інформаційної системи з іншими системами, здійснювати (в разі потреби) патентне дослідження, визначати вимоги до технічних і програмних засобів системи передавання даних, які мають використовуватись в інформаційній системі, а також склад засобів і елементів системи передавання даних (наприклад, центри комунікацій повідомлень, апаратуру передавання даних, центри комунікацій каналів, концентратори навантаження і т.п.), остаточно ув’язувати проектні рішення, обчислювати витрати на створення інформаційної системи і уточнювати її техніко-економічну ефективність, розробляти загальносистемну документацію. Також багато уваги приділяється розробці забезпечуючих систем як на стадії технічного проектування так і робочої документації.

Під час розробки положень про забезпечуючі системи враховуються дані, зібрані у процесі обсте­ження об'єкта управління та його інформаційної системи. Розглянемо положення кожної забезпечуючої підсистеми.

Організаційне забезпечення це сукупність документів, які встанавлюютьорганізаційну структуру, права і обов`язки користувачів і експлутаційного персоналу в умовах функцонування, перевірки та забезпечення працездатності ІС.

Методичне забезпечення це сукупність документів, що описують технологію функціонування ІС, методи вибору і використання користувачами технологічних прийомів для отримання конкретних результатів при функціонуванні ІС.

Інформаційне забезпечення це сукупність форм документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її функціонуванні і поділяється на позамашинне і внутрішньомашинне інформаційне забезпечення.

Усю інформацію, що обробляється в ІС, можна поділити на вхідну, проміжну та вигідну.

Після розробки позамашинного та внутрішньомашинного інформаційного забезпечення проектується технологічний процес обробки даних в ІС.

Технічне забезпечення це сукупність всіх технічних засобів, що використовуються при функціонувані ІС.

КТЗ — сукупність взаємопов'язаних єдиним управлінням автономних технічних засобів збирання, накопичення, обробки, передачі, ведення та подання інформації, пристроїв управління ними. сюди ж належать засоби оргтехніки, призначені для організації тривалого збереження (накопичення) інформації і здійснення інформаційного обміну між різними технічними засобами.

Під час вибору КТЗ особливу увагу слід приділити надійності та вірогідності перетворення (обробки) інформації на всіх операціях технологічного процесу:

Під час техноробочого проектування встановлюються розміри площ для розміщення КТЗ як на ІОЦ, так і у підрозділах підприємства. У разі необхідності виконуються роботи з проектування і створен­ня нових технічних засобів.

Математичне забезпечення це сукупність математичних ме­тодів, моделей і алгоритмів, що використовуються в ІС.

До використання економіко-математична модель задачі управлін­ня проходе такі етапи:

побудова економіко-математичної моделі;

визначення оптимального розв'язку з допомогою математичних методів;

аналіз результатів розв'язку.

Відповідність побудованої економіко-математичиої моделі реаль­ним умовам встановлюється після розв'язання задачі на конкретному прикладі, що містить реальні дані, які характеризують діяльність підприємства за пройдені періоди, і порівняння одержаних результатів з іншими управляючими рішеннями на підприємстві.

Програмне забезпечення це сукупність програм на носіях даних і програмних документів, призначених для відладки, функціонування та перевірки працездатності ІС.

Програмне забезпечення складається із системи програм, до яких входять ППП для організації обробки даних та інструктивно-методичних матеріали із застосування засобів програмного забезпечен­ня.

Лінгвістичне забезпечення це сукупність засобів і правил для формалізації природньої мови, що ви­користовуються при спілкуванні користувачів і експлутаційного персоналу ІС з комплексом засобів автоматизації при функціонуванні ІС.

До складу лінгвістичного забезпечення входять:

інформаційні мови для описання документів, показників, рекві­зитів та інших структурних одиниць інформаційної бази ІС;

мови управління і маніпулювання даними інформаційної бази ІС;

мовні засоби інформаційно-пошукових систем;

мовні засоби автоматизації проектування ІС;

діалогові мови спеціального призначення тощо;

система термінів і визначень, що використовується у процесі роз­робки і фунціонування ІС.

Правове забезпечення це сукупність правових норм, які регламентують правові відношення при функціонуванні ІС та юридичний статус результатів її функціонування.

Правове забезпечення включає:

статус ІС у конкретній сфері управління;

правове положення про компетенцію ланок ІС, організацію її діяльності;

порядок створення і використання інформації в ІС;

порядок одержання і використання обчислювальних і технічних засобів в ІС;

порядок створення і використання математичного та програмного забезпечення;

організацію процесу управління в ІС;

права, обов'язки і відповідальність персоналу ІС;

правове регулювання процесів створення ІС.

Ергономічне забезпечення це сукупність реалізованих рішень в ІС по погодженню психологічних, психофізіологічних, антропометричних, фізіологічних характеристик і можливостей користувачів ІС з технічними характеристиками комплексу засобів автоматизації ІС і параметрами робочого середовища на робочих місцях персоналу ІС.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.248 (0.004 с.)