Фахового вступного випробуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фахового вступного випробуванняПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

Фахового вступного випробування

З іноземної мови для абітурієнтів, які вступають

До Прикарпатського національного університету

Імені Василя Стефаника для

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Володіння іноземною мовою стало нагальною вимогою часу. Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Іноземна мова повинна стати важливим елементом професійної підготовки магістрів.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. Екзамен з іноземної мови внесений до переліку вступних іспитів.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, і загальним для студентів різних спеціальностей.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» базується на:

· дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

· вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України


Вимоги до здібностей та рівня підготовки.

 

Абітурієнти повинні:

· уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

· вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

· сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

· володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 

Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

· розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

· розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;

· розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

· розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

· визначити позицію і точку зору мовця.

 

2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

· реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;

· чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

· поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі ;

· дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;

· пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;

· виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

 

б) Монологічне мовлення

· чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

· продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

· користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

 

3. Читання

· розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел;

· розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

· здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

· накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

· здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

· розуміти інформацію рекламних матеріалів;

· розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

 

4. Письмо

· писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;

· писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;

· укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;

· складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;

· писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

· користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

· виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами.

 

Програма з іноземної мови для вступу у магістратуру університету (немовні факультети) базується на програмі підсумкового курсу.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

1. Лексико-граматичний тест (20 завдань)

2. Читання і переклад тексту за фахом (1200 знаків).

3. a) Монологічне мовлення за визначеною темою (20 тем: 10 загальних та 10 – за фахом; 15-20 речень).

b) Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗАВДАННЯ 1. Виберіть одну з поданих відповідей А, B, C чи D, яка є граматично правильною.

ЗРАЗОК

1. Timothy _____________ a very good pupil he did not like to do his homework.

a) isn’t c) being

b) were d) wasn’t

2. Our excursion ______________________ after dinner tomorrow.

a) will start c) starts

b) start d) started

3. What is he doing tonight? He ______________________________ TV.

a) is watching c) watching

b) watches d) was watching

4. When she _______________________ at home she was very unhappy.

a) were living c) had

b) lived d) was living

5. Due to weather forecasting the weather ________________________ cloudy and dull in two days.

a) is c) will be

b) was d) shall be

6. We _______________________________ to build a new garage.

a) are planning c) plan

b) shall plan d) planning

7. We arrived _______ the airport at 5 p.m. yesterday.

a) in c) to

b) at d) into

8. ________ lot of people think that Scotland is a part of England but this is untrue.

a) a c) an

b) the d) –

9. Whose bag is that? That bag is __________.

a) mine c) me

b) my d) your

10. My sister’s son dreams of ___________________ a doctor.

a) become c) is becoming

b) becoming d) to become

11. I ___________________________ to watch this film, it’s so interesting!

a) likes c) would like

b) like d) am liking

 

12. Last Sunday our family ______________________ to go on a picnic.

a) decidede c) have decided

b) decided d) will decide

13. They saw ____________ Smiths in the shop.

a) – c) an

b) a d) the

14. Look! Somebody _____________________________ the window.

a) broke c) has broken

b) breaked d) have broken

15. When I came into the room she _____________________________ a book.

a) had read c) has read

b) read d) was reading

16. Ben ____________________________ about now.

a) is talked c) was talked

b) is being talked d) be talked

17. Elizabeth ________ play the violin well.

a) must c) can

b) is d) may

18. __________ you, please, give me a piece of cake? Yes, sure

a) would c) may

b) will d) do

19. It’s _____________ to do this work today than tomorrow.

a) good c) better

b) the best d) gooder

20. He said he ___________________ painted a picture the day before yesterday.

a) didn’t c) hadn’t

b) don’t d) wasn’t

Відповіді:

1. d ; 2. c; 3. a; 4. b; 5. c; 6.a; 7.b;

8. a; 9. a; 10. b; 11. c; 12.b; 13.d; 14.c; 15.d; 16. b; 17. c; 18. a; 19. c; 20. c

ЗАВДАННЯ 2. Зробіть переклад поданого тексту українською мовою за допомогою словника.

English as a means of international communication

English is the national language in such countries as Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. It is the mother tongue of nearly three hundred million people. Many people speak English in Japan, China, India and African countries. But many more use it as an international means of communication, because English has become a truly international language.

Science, trade, sport and international relations of various kinds have given the English language the status of one of the world’s most important languages. Many scientific and technical journals are written in English although they are not necessarily published in England or other English- speaking countries. At numerous international meetings and conferences, English is the main language. The Olympic Games and other multinational sports events cannot do without it.

The role, English plays today, is the result of historical processes. The English language, in the course of its historical development, has met with so many influences from abroad that its lexical and grammatical structure has come to reflect in many ways its international use.

English is the language which is indeed able to cope with the most diverse tasks of international communication.

Відповідь:

Англійська мова як засіб міжнародної комунікації

Англійська мова є національною мовою в таких країнах як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Вона є рідною мовою близько трьохсот мільйонів людей. Безліч людей розмовляють нею в Японії, Китаї, Індії, країнах Африки. Але набагато більше використовують її як мову міжнародного спілкування, адже англійська мова стала дійсно міжнародною мовою.

Наука, торгівля, спорт та міжнародні відносини різних видів надали англійській мові статусу однієї з найбільш важливих світових мов. Багато наукових та технічних журналів публікуються англійською, хоча не обов’язково видаються в Англії чи інших англомовних країнах. Англійська мова є основною мовою численних міжнародних зібрань та конференцій. Не можуть обійтися без неї й Олімпійські ігри та інші мультинаціональні спортивні події.

Роль, яку англійська мова відіграє сьогодні, це результат історичних процесів. Англійська мова в процесі свого історичного розвитку зазнала значного впливу з-за кордону, таким чином, її лексико-граматична структура почала відображати в багатьох аспектах її міжнародне використання.

Англійська є мовою, яка дійсно спроможна упоратися з найрізноманітнішими завданнями міжнародної комунікації.

ЗАВДАННЯ 3.

a) Монологічне мовлення на тему “The political system of Britain”

THE POLITICAL SYSTEM OF BRITAINThe United Kingdom is a parliamentary (or constitutional) monarchy. It means that it has a monarch (either a queen or a king) as its Head of the State but the monarch has very little power.

There is no written constitution in Britain. The term "English Constitution" means the leading principles, conventions and laws, many of which have been existing for centuries. These principles are expressed in such documents of major importance as Magna Carta (1215), The BilI of Rights (1689), the laws deciding the succession of the royal family, and a number of constitutional acts, separate laws and agreements.

The present monarch is Queen Elisabeth II who acceded to the throne in 1952. Her son, Charles, the Prince of Wales, is heir to the throne. The Queen and the Royal family continue to take part in many traditional ceremonies. The Queen has a central role in state affairs: she opens Parliament, approves the appointment of the Prime Minister, she meets the Prime Minister every week and receives copies of all Cabinet powers. However she is expected to be "above politics". The queen reigns but she doesn't rule.

Power in Great Britain is divided among three branches: the legislative branch, the executive branch and the judicial branch.

The legislative branch is represented by Parliament. The British Parliament is the oldest in the world. It has existed since 1265. The British Parliament consists of 2 chambers, or houses: the House of Lords and the House of Commons, and the Queen as its Head.

The House of Lords is the upper house of the British Parliament but the less powerful part of it. It has about 700 members, although only 92 out of several hundred retain the right to sit in the House of Lords. Members of this upper house are not elected; they sit there because of their rank. Among them there are hereditary peers, clergy, supreme judges.

The members of the House of Commons (the lower house) are elected by a general election. The House of Commons consists of 659 Members of Parliament (MPs). General elections to choose MPs must be held at least every five years. Today every man and woman aged 18 has the right to vote. They have the right to elect a Member of Parliament for their electoral area. Great Britain is divided into 659 areas called constituencies. Each constituency elects one person to represent them in the House of Commons.

Parliament's main function is to make laws. The procedure of making new laws is following. A bill is presented to the House of Commons, where it is explained and debated. If the bill is approved, it is sent to the House of Lords and after that to the monarch for the formal approval.

Although a bill must be supported by all three bodies, the House of Commons plays the major role in law making. The House of Lords has only limited powers, and the monarch has not refused to sign any bill for about 250 years. The monarch always acts on the advice of the Prime Minister. So the House of Commons is the main law-making body while the Cabinet of Ministers and the government are the main executive bodies.

Most MPs belong to different political parties (about 100 political parties). But in fact Britain has a two-party system of government, since most people vote either the Labour or Conservative parties.

The party, which wins the majority of seats, forms the government and its leader becomes Prime Minister, the head of the governmont. He or she (the only woman Prime Minister in the history of Britain was Margaret Thatcher) chooses about 20 MPs from his or her party to form the Cabinet of Ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second largest party becomes the official opposition with its own leader and "shadow cabinet".

Scotland and Wales have their own governments: the Scottish Parliament in Edinburgh and the Welsh Assembly in Cardiff. Both opened in 1999.

Along with the national government, there is also a local government system for each of the 55 administrative regions known as counties. This local government is responsible for the roads, schools, hospitals and so on for the own country.

The highest judicial body is the Supreme Court, which consists of two divisions: the High Court of Justice and the Court of Appeal.

Great Britain is a member of the Commonwealth which is a voluntary association of independent states that originated as a result of dismantling of the British Empire after 1945. The British monarch is the Head of the Commonwealth and also the Head of State of 16 member countries such as Australia, New Zealand, Canada, the Bahamas and some others.

b) Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

Answer the following questions:

1. What kind of state is Great Britain? Who is the present monarch?

2. What are the monarch's duties?

3. What is the procedure of forming the government?

4. Which are the three branches of state power in the United Kingdom?

5. What is the procedure of making new laws?

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ

1. CV (Curriculum Vitae) (про себе)

2. The role of foreign languages in modern life (Роль іноземних мов у сучасному житті)

3. My view on foreign languages as a subject: way to perfection (Моє бачення іноземних мов як навчального предмету: шлях до вдосконалення)

4. Problems of youth (Проблеми молоді).

5. My future profession (Моя майбутня професія).

6. My country in the context of the world cultural, economic and political life (Моя країна у контексті світового культурного, економічного та політичного життя).

7. What does my country need to become the world leader? (Що потрібно моїй країні, щоб стати світовим лідером?)

8. Most urgent global problems of today (Найбільш актуальні глобальні проблеми сьогодення)

9. Globalization: pros and cons (Глобалізація: за і проти)

10. Ecology of soul: moral values and the spirit of time (Екологія душі: моральні цінності і дух часу)

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Philosophy/ Psychology as a science.

2. Prominent philosophers.

3. Branches of psychology: general outline.

4. Personality and social development.

5. Motivation. Behaviour and motives.

6. Emotions and stress.

7. Character formation

8. Problems of Ukrainian youth.

9. Who is a good teacher? The main characteristics of a good teacher.

10. Role of psychology/ philosophy in modern life.

 

Література:

1. Карпенко Г.М. Англійська мова. Посібник для студентів 1-го курсу спеціальність «Психологія». – Івано-Франківськ, 2008. -180 с.

2. Одарчук С.І. Англійська мова для психологів. Навч.пос.для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Психологія».- К., 2006.

3. English. Тексти для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів ВНЗ / Мансі Є. О. – Київ, 2004.

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ.

1. What is economics?

2. Consumer in our economy.

3. Economic systems.

4. Forms of business organization.

5. Banks and business.

6. Accounting.

7. Money and its functions.

8. Inflation.

9. Some basic principles of marketing.

10. Management .

 

Література:

1. В. К. Шпак English for economists and business men.- К. Вища школа 2000.

2. З. В. Данилова, І Б Князівська . Fundamentals of marketing. Навчальний посібник.

3. С. І. Когут. English for bankers. Навчальний посібник .-Тернопіль "Астон" 2001

4. Н. В. Мукан . Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів.- Київ " Знання" 2009.

5. В. Т. Ушакова, Н. М. Сініцина" Ділова англійська мова для економістів. Питання бухгалтерського обліку. - Київ " КНЕУ " 2005.

6. Кецик У.В. Англійська мова для економістів. Навч.посіб. для студентів економічних спеціальностей. – Івано-Франківськ, 2008.

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

 

1. The development of sports in our country.

2. Olympic Games.

3. Numerous kinds of sports. Summer and winter sports.

4. Sports and games in our life.

5. Sports career: advantages and disadvantages.

6. The world tourism and sports activity.

7. Physical training as an essential part of healthy life.

8. Sports in Great Britain/ the USA.

9. Prominent sportsmen.

10. My favourite sport. My personal contribution into sports.

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Science in Ukraine.

2. Albert Einstein.

3. Alexander Bell, the inventor of the first telephone.

4. Invention of the Fahrenheit temperature scale.

5. Ukrainian inventors and scientists (Mykola Kybalchych, Petro Kapitsa, Anatoly Oleksandrov, Serhiy Koroliov).

6. Inventions and science in Great Britain (Isaac Newton, Michael Faraday, George Stephenson).

7. What is light? Definition and explanation.

8. The discovery of radioactivity.

9. Selected papers of great American physicists.

10. Mineral and fuel energy resources of Ukraine.

Література:

1. Гужва T. Англійська мова: Розмовні теми: Навч. посіб. для студентів інозем. філології університетів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Худож.-оформлювач І.В.Осипов. - Харків: Фоліо - 2005. - 381 с.

2. Коганов А.Б. Англійська мова: Зразки відповідей на питання екзаменаційних білетів: 11 кл. - К.: Навч. центр "Школа": Каннон, 2000. - 96с.

3. Максимчук В.М., Дудок Р.І. Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів. "English for PhD Students": Підручник. - Львів: Видавництво "Астролябія", 2006. - 232 с.

4. Топики по английскому. http://alleng.ru/english/top.htm

5. American Institute of Physics. http://www.aip.org

6. English Topics: Найкращі 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5-11 класів та абітурієнтів. Ч 1 / Укл. О.П. Фіщенко, Г.В. Ярцева та ін. - Х.: Веста: Вид.-во "Ранок", 2007. - 640 с.

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

1. Computer science / Mathematics as a science.

2. History of computers.

3. The Internet.

4. Computers and business.

5. Prominent personalities in computer science / Mathematics.

6. Ukrainian computer science: history, prominent personalities, major problems, outline of today condition

7. Branches of computer science / Mathematics: general outline.

8. Signs of operation used in Arithmetic. The fundamental operations.

9. Role of computers in modern life .

10. My own experience in computer science

НІМЕЦЬКА МОВА

 

ЗАВДАННЯ 1. Виберіть одну з відповідей A, B, C чи D, яку Ви вважаєте

вірною з граматичної точки зору.

ЗРАЗОК

1. … ihr nicht auf Dienstreise?

a) Sind c) Bist

b) Seid d) Seien

2. Dieses Buch ist sehr interessant. … gehört meinem Freund.

a) es c) du

b) wir d) ihr

3. Da steht … Haus. Das Haus ist hoch.

a) eins c) ein

b) eine d) das

4. Das ist … Mann. Der Mann liegt und liest.

a) ein c) einer

b) eine d) der

5. Mein Bruder … einen interessanten Text.

a) lesen c) liest

b) lest d) lese

6. Hast du Zeit, mit mir ins Kino …?

a) gegangen c) zu gehen

b) gehen d) gegehen

7. Er hofft, eine Einladung von seinen Freunden …

a) bekommen c) bekommt

b) zu bekommen d) bekomme

8. Er muss noch die Fahrkarte …

a) kaufen c) zu kaufen

b) gekauft d) kauft

9. Ihr arbeitet aufmerksam, um keine Fehler ….

a) machen c) zu machen

b) gemacht d) macht

10. Wo … du so lange geblieben?

a) ist c) bist

b) sind d) seid

11. Ich … den Brief noch nicht geschrieben.

a) haben c) habe

b) bin d) werde

12. Jeden Morgen … er um 6.30 Uhr und … Morgengymnastik.

a) erwachen und machen c) erwache und machte

b) erwacht und macht d) erwachte und mache

13. Ihr Mann … nach Deutschland mit dem Zug.

a) fahrt c) fährt

b) fahret d) fährst

14. Im Winter … viele Feste … .

a) werde gefeiert c) werden feiern

b) werden gefeiert d) werdet gefeiert

15. Sandra wohnt seit ein paar Monaten in Leipzig, sie hat dort eine Arbeit ….

a) gefunden c) gefinden

b) finden d) findet

16. Ich habe nicht …, dass du in den Kurs auch kommst!

a) gewissen c) geweisst

b) gewusst d) gewussen

17. Bleib bei uns, Andrea! – Nein, danke … nach Hause.

a) ich werden c) es ist spät

b) ich muss d) Frank möchte

18. Moritz schreibt den Brief nicht selbst, er … von seiner Schwester geschrieben.

a) werde c) wirst

b) wird d) werden

19. Haben Sie noch Fragen? – Nein, ich habe … Fragen.

a) keine c) kein

b) kein d) keiner

20. Frau Schmidt, geben Sie mir bitte den … Bleistift!

a) roter c) roten

b) rotem d) rot

 

Відповіді: 1) b: 2) a; 3) c; 4) a: 5) c; 6) c;

7) b; 8) a: 9) c; 10) c; 11) c; 12) b; 13) c;

14) b; 15) a; 16) b: 17) b; 18) b; 19) a; 20) c.

 

ЗАВДАННЯ 2. Зробіть переклад поданого тексту українською мовою за допомогою словника.

Die Verfassung der Ukraine

Die Verfassung der Ukraine wurde am 28. Juni 1996 in der 5. Tagung der Werchowna Rada der Ukraine verabschiedet. Die Verfassung ist das Grundgesetz der Ukraine und drückt den souveränen Willen des Volkes aus.

Der Entwurf über das Grundgesetz der Ukraine wurde durch das Parlament mit 315 Stimmen (bei 36 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen) angenommen. Diese Verfassung ist ein großer Schritt für die Ukraine auf ihrem Weg von einer ehemaligen Sowjetrepublik (Ukrainische SSR) hin zu einem demokratischen Staat in Europa.

Die Verfassung der Ukraine beruht auf den individuellen und unveräußerlichen Menschenrechten und beinhaltet die Prinzipien eines sozialen Rechtsstaates, einer Demokratie.

Das Grundgesetz der Ukraine besteht aus 15 Kapiteln, die 161 Artikel enthalten. Es bestimmt Rechte und Pflichten der Bürger. Alle Bürger der Ukraine haben gleiche Verfassungsrechte und Freiheiten und sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Jeder Bürger der Ukraine hat das Recht auf das Leben und die Freiheit. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung des Staates. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.

Die Erfahrung über die Abstimmung zur Verfassung und die der Neuwahl des Parlamentes machten Änderungen notwendig. Bei der zweiten Parlamentswahl im Frühjahr 1998 verringerte sich die Zahl der notwendigen Wahlgänge und die Zahl der Parteien. Zuvor wurde eine 4-Prozent-Hürde eingeführt, so dass sich die Zahl der Parteien auf acht reduzierte.

Конституція України

Конституція України була прийнята 28 червня 1996 р. на п’ятій сесії Верховної Ради України. Конституція є Основним Законом України і виражає суверенну волю народу.

Проект Основного Закону України був прийнятий парламентом 315 голосами (36 проти і 12 утримались). Ця Конституція є великим кроком для України на її шляху від колишньої радянської республіки (Української РСР) до демократичної держави у Європі.

Конституція України ґрунтується на індивідуальних і невід’ємних правах людини і містить принципи соціальної, правової і демократичної держави.

Основний Закон України складається з 15 розділів, які містять 161 статтю. Він визначає права і обов’язки громадян. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Чоловіки і жінки рівноправні. Кожен громадянин має право на життя і свободу. Гідність людини є недоторканною. Обов’язком держави є повага до неї і її захист. Кожен має право на вільний розвиток особистості.

Досвід голосування за Конституцію і досвід нових парламентських виборів показав необхідність змін. На других парламентських виборах навесні 1998 р. зменшилась кількість необхідних турів виборів і число партій. До того був запроваджений 4% прохідний бар’єр, так що кількість партій зменшилась до восьми.

ЗАВДАННЯ 3.

a) Монологічне мовлення на тему „Die Verfassung als Mechanismus eines Dialogs zwischen den Bürgern und einem Staat“.

Als Verfassung wird das zentrale Rechtsdokument oder der zentrale Rechtsbestand eines Staates, Gliedstaates oder Staatenverbundes bezeichnet. Sie regelt den grundlegenden organisatorischen Staatsaufbau, die territoriale Gliederung des Staates, die Beziehung zu seinen Gliedstaaten und zu anderen Staaten sowie das Verhältnis zu seinen Normunterworfenen und deren wichtigste Rechte und Pflichten. Die auf diese Weise konstituierten Staatsgewalten sind an die Verfassung als oberste Norm gebunden und ihre Macht über die Normunterworfenen wird durch sie begrenzt. Die Verfassungsgebende Gewalt geht in demokratischen Staaten vom Volke aus. Verfassungen enthalten meist auch Staatsaufgaben- und Staatszielbestimmungen.

Die Verfassungeines Staates legt die rechtlichen Grundlagen des Staates fest. Sie schreibt z. B. vor, welche Regierungs- und Verwaltungsform der Staat hat.

In zahlreichen Staaten gibt es ein Verfassungsgericht, das feststellt, ob einzelne Gesetze oder Regierungsakte in Einklang mit der Verfassung sind.

In manchen Staaten ist die Verfassung ein schriftliches Dokument, in anderen z.B. in Großbritannien besteht sie aus einer Reihe historisch gewachsener Gesetzestexte, die zusammen die derzeitige Verfassung darstellen, aber gleichzeitig den nicht-statischen Charakter der Verfassung betonen.

 

b)Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором)

Приблизні запитання :

1. Was beinhaltet das Grundgesetz jedes Staates?

2. Ist es möglich, eine Verfassung abzuschaffen?

3. Erscheint eine Reform der Verfassung dringend notwendig?

4. Was bedeutet der Begriff „Grundrechte“?

5. Welche Bürgerrechte und Freiheiten haben Sie?

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ

 

1. CV (Curriculum Vitae) – Mein Lebenslauf (Про себе)

2. Die Rolle der Fremdsprachen im modernen Leben (Роль іноземних мов у сучасному житті)

3. Mein Weg zum Erfolg: was schon gemacht worden ist und was noch zu machen ist (Мій шлях до успіху: що зроблено і що треба зробити)

4. Perspektiven meines künftigen Berufs (Моє бачення перспектив обраної професії).

5. Mein Land in Wechselseitigkeit kultureller, wirtschaftlicher und politischer Weltprozesse (Моя країна у контексті світових економічних, культурних та політичних процесів)

6. Globale Probleme der Menschheit (Глобальні проблеми людства).

7. Globalisierung: Pro und Contra (Глобалізація: за і проти).

8. Der Umweltschutz (Охорона навколишнього середовища).

9. Probleme der heutigen Jugend (Проблеми сучасної молоді).

10. Konflikt der Generationen: Mythos oder Realität(конфлікт поколінь: міф чи реальність).

 

Література

1. Бориско Н. Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Ukraine: Wir lesen, sprechen und diskutieren. Навчальний посібник з німецької мови. – К.: «ВП Логос», 2004. – 256 с.

2. Besters-Dilger J. Die Ukraine in Europa. Aktuelle Lage, Hintergründe und Perspektiven. – Böhlau Verlag, 2003. – 432 S.

3. Bos E. Das politische System der Ukraine // Ismayr W. (Hrsg). Die politischen Systeme Osteuropas. – Opladen, 2004. – S. 469-515.

4. Ekkart-Ihmels E. Handbuch Russland, Ukraine, Belarus, GUS – Kontakte, Institutionen, Projekte, Initiativen. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. – Fibre Verlag, 2002. – 131 S.

5. Göls C. Die politischen Parteien in der Ukraine. Eine Analyse ihrer Funktionsfähigkeit in Wahlen, Parlament, Regierung. – Peter Lang Verlagsgruppe: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2008. – 124 S.

6. Helmerich Martina. Die Ukraine zwischen Autokratie und Demokratie. Institutionen und Akteure. – Berlin, 2003. – 251 S.

7. Langenscheidt, Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache: das einsprachige Wörterbuch für alle, die Deutsch lernen // Hrsg. Dieter Götz ... in Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion. – Berlin; München; Wien; Zürich; New York: Langenscheidt, 2003. – 1253 S.

8. Lohmann M., Durkot J. Parlamentswahl in der Ukraine. Die Parteien im Koordinatensystem des Präsidenten // KAS-Auslandsinformationen, Heft 2, 2002. – S. 46-60.

9. Ott Alexander. Die politischen Parteien in der Ukraine. – Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien. Köln, 1995. – 28 S.

10. Schneider Eberhard. Das politische System der Ukraine.Eine Einführung. –VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. – 210 S.

11. Simon Gerhard. Die neue Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik (1991–2001). – Böhlau, 2002. – 363 S.

12. http://www.geldanlagehilfen.de/fileadmin/.../Verfassung_der_Ukraine.pdf

13. http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html

14. http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Parteien_in_Deutschland

15. http://www.dju.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=69&lang=uk

16. http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/5285.htm

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Die Entwicklung der Physik in der Ukraine (Розвиток фізики в Україні).

2. Albert Einstein (Альберт Айнштайн).

3. Alexander Bell, Erfinder des ersten Telefons (Александер Белл, винахідник першого телефону).

4. Grad Fahrenheit (Температурна шкала Фаренгейта)

5. Ukrainische Wissenschaftler und Erfinder (Українські науковці та винахідники).

6. Deutsche Nobelpreisträger für Physik – Wilhelm Conrad Röntgen und Max Planck (Німецькі лауреати Нобелівської премії в галузі фізики – Вільгельм Конрад Рентген і Макс Планк)

7. Geschichte der Untersuchung des Lichts (Історія дослідження світла)

8. Bedeutung und Perspektive der erneuerbaren Energien (Значення і перспективи відновлюваної енергетики)

9. Internationale Politik der Klimaschutz (Міжнародна політика щодо змін клімату)

10. Radioaktivität (Радіоактивність).

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. Perkowitz S. Eine kurze Geschichte des Lichts. Die Erforschung eines Mysteriums. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1998.

9. Kaufmann S., Rohrmann L. Orientierungskurs Deutschland. – Langenscheidt Berlin und München, 2007.

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

11. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_deutschen_Nobelpreistr%C3%A4ger#Nobelpreis_f.C3.BCr_Physik

13. http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerbare_Energie#Bedeutung_und_Perspektive_der_Erneuerbaren_Energien

14. http://de.wikipedia.org/wiki/Klimaschutz

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

1. Sport als Bewegungskultur (Спорт як культура руху).

2. Die Entwicklung des Sportes in unserem Land (Розвиток спорту в нашій країні).

3. Die Sportkarriere: Vor- und Nachteile (Спортивна кар’єра: переваги і недоліки).

4. Olympische Spiele (Олімпійські ігри).

5. Die Sportarten (Види спорту)

6. Der Behindertensport (Спорт в житті людей з особливими потребами).

7. Hervorragende ukrainische Sportler (Видатні українські спортсмени).

8. Hervorragende deutsche Sportler (Видатні німецькі спортсмени).

9. Sport und gesunde Lebensweise (Спорт і здоровий спосіб життя).

10. Internationale Sportverbände und Sportorganisationen (Міжнародні спортивні організації).

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://www.olympia-lexikon.de/Hauptseite

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Behindertensport

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Sportart

11. http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sportler_(Ukraine)

12. http://rezko.ru/other/oth15/046.shtml

13. http://www.sportprogesundheit.de/

14. http://pressetext.de/news/080526013/sport-treiben-macht-gluecklich/

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

1. Philosophie / Psychologie als Wissenschaft (Філософія / психологія як наука)

2. Zweige der Psychologie (Галузі психології)

3. Berühmte ukrainische Philosophen / Psychologen (Видатні українські філософи / психологи)

4. Berühmte deutsche Philosophen / Psychologen (Видатні німецькі філософи / психологи)

5. Persönlichkeit und soziale Entwicklung (Особистість і соціальний розвиток)

6. Motivation. Benehmen und Motive (Мотивація. Поведінка і мотиви)

7. Emotionen und Stress (Емоції і стрес)

8. Bildung des Charakters (Формування характеру)

9. Die Rolle der Philosophie / Psychologie im Menschenleben (Роль філософії/психології в житті людини)

10. Probleme der ukrainischen Jugend (Проблеми української молоді)

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. Die Länder, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Stress

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Emotion

11. http://www.der-ehrbare-kaufmann.de/zum-leitbild-des-ehrbaren-kaufmanns/links/eigenverantwortung/bildung-charakter-und-persoenlichkeit/

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologie

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

1. Informatik als Wissenschaft (Інформатика як наука)

2. Neue Technologien im Bereich von Informatik und Kommunikation (Нові технології в галузі інформатики і комунікації)

3. Entwicklung des Computers (Історія комп’ютера)

4. Bedeutende Informatiker (Видатні постаті в інформатиці)

5. Disziplinen der Informatik (Галузі інформатики)

6. Informatik und Gesellschaft (Роль комп’ютерів у сучасному житті)

7. Geschichte des Internets (Історія мережі Інтернет)

8. Internet: pro und contra (Інтернет: за і проти)

9. Formale Sprachen und Programmiersprachen (Формальні мови і мови програмування)

10. Informationssicherheit (Інформаційна безпека)

Література:

1. Бориско H. Самоучитель немецкого языка. Киев, 2000.

2. Жовківський А. М. Німецька мова з новим правописом. Чернівці, 2003.

3. Постнікова О. Німецька мова. Розмовні теми. Лексика, тексти, діалоги, вправи. — К.: А. С. К., 2000.

4. Романовська Н.І., Романовська Ю.Т. 220 тем німецької мови. Донецьк, 2003.

5. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. Харків, 2004

6. Deutsches Lesebuch für Ausländer. Herder-Institut. — Leipzig, 1996.

7. Kudina O. DieLander, wo, man deutsch spricht. — Країни, де говорять німецькою: Навч. посіб. з лінгвокраїнознавства. — Вінниця: Нова книга, 2002.

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Informatik

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Grammatik

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Höhere_Programmiersprache

11. http://de.wikipedia.org/wiki/Formale_Sprache

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Internet

13. http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Internets

14. http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Weizenbaum

15. http://www.friedewald-family.de/Publikationen/TG012000.pdf

16. http://de.wikipedia.org/wiki/Informationssicherheit

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Завдання 1. Виберіть одну з відповідей (А, В, С чи D), яку ви вважаєте вірною з граматичної точки зору.

ЗРАЗОК

1. Choisissez la réponse correcte1. Le matin il va ... magasin.


a) à la

b) à l’

c) aux

d) au


2. C’est ... voiture de ma femme.


a) la

b) un

c) une

d) le


3. Il aime parler de ... enfants.


a) mes

b) tes

c) ses

d) vos


4. Elle regarde Julien et elle ... raconte une histoire intéressante.


a) lui

b) leur

c) la

d) le


5. Je voudrais ... eau minérale.


a) l’

b) de l’

c) de la

d) du


6. Où sont Jean et Julien ? Je ... cherche.


a) leur

b) les

c) ils

d) elles


7. Je lis le journal ... je viens d’acheter.


a) qui

b) quoi

c) que

d) où


8. Dans mon quartier ... un restaurant très connu.


a) c’est

b) ce sont

c) est

d) il y a


9. Vous ... de la chance.


a) allez

b) avons

c) avez

d) êtes


10. A Paris, les gens sont très ... .


a) pressés

b) pressé

c) pressée

d) pressées


11. Elle ... à passer son examen.


a) est réussi

b) a réussi

c) avez réussi

d) ai réussi


12. Cette année il ... un voyage en Espagne.


a) vais faire

b) va de faire

c) va faire

d) vient faire


13. Il ne ... pas conjuguer le verbe « être ».


a) sache

b) save

c) sais

d) sait


14. As-tu compris ... était le but de sa visite ?


a) quelle

b) quels

c) quel

d) lequel


15. Cette délégation vient du Canada.


a) Où vient cette délégation?

b) D’où vient cette délégation?

c) Quand vient cette delegation?

d) Qui vient du Canada ?


16. Paul va à Lyon. Il ... en voiture.


a) y va

b) en vient

c) y aller

d) y vont


17. Le TGV est un train ... traverse toute la France.


a) que

b) dont

c) où

d) qui


18. Quand Michel ... en France, il passait toujours par Paris.


a) viendrait

b) viens

c) venait

d) est venu


19. Je ... une grande somme d’argent dans une banque en Suisse.


a) placeront

b) placerra

c) placerai

d) placera


20. Si le train n’est pas en retard, vous ... dans deux heures.


a) arriverons

b) arriverez

c) arrivent

d) arriveron

 


Відповіді: 1) D, 2) A, 3) C, 4) A, 5) B, 6) B, 7) C, 8) D, 9) C, 10) A, 11) B, 12) C, 13) D, 14) C, 15) B, 16) A, 17) D, 18) C, 19) C, 20) B.

 

Завдання 2. Зробіть переклад поданого тексту українською мовою за допомогою словника.

Internet

Internet est composé d’un grand nombre de réseaux internationaux, nationaux, régionaux et locaux et peut satisfaire pratiquement tous les besoins d’information.

A l’origine Internet était un réseau militaire américain dont le but était de concevoir un réseau résistant aux attaques : si un point du réseau est anéanti, les informations doivent pouvoir continuer à circuler. Ce système est encore actif aujourd’hui. Quand vous envoyez ou recevez des informations par Internet, vos paquets de données transitent par des dizaines d’ordinateurs différents.

En interconnectant tous les réseaux de la planète entre eux on obtient un réseau géant qui couvre une partie de la planète. Internet est donc l’interconnection de tous les réseaux. Jamais les inventeurs d’Internet n’auraient pu imaginer toutes les applications qui existent aujourd’hui sur Internet.

Le service le plus utilisé est le e-mail, qui permet d’envoyer des messages électroniques à des millions de personnes dans le monde entier.

Mais l’outil le plus récent et le plus attrayant d’Internet est le WWW ou encore le World Wide Web. C’est un multimédiat qui repose sur l’idée que l’hypertexte est la meilleure façon de structurer l’énorme masse de données d’Internet. Les liens hypertextes des pages web permettent de passer (« surfer ») à d’autres éléments textuels, graphiques, vidéo, sonores, etc., qu’ils que soient dans le même document ou dans un autre serveur du réseau, proche ou très éloigné.

Відповідь :

Інтернет

Інтернет складається з великої кількості міжнародних, національних , регіональних та місцевих мереж і може задовольняти практично всі потреби у інформації.

За своїм походженням Інтернет був американською військовою мережею, метою якої було чинити супротив нападам: якщо один з пунктів мережі зруйнований, то інформація може вільно проходити. Ця система залишається ще діючою сьогодні. Коли ви відправляєте чи отримуєте інформацію через Інтернет, ваші пакети даних проходять через десятки різних комп’ютерів.

Зв’язуючи між собою всі мережі планети, одержують велетенську мережу, яка покриває частину планети. Отже, Інтернет є з’єднанням між собою всіх мереж.

Винахідники Інтернету ніколи не могли би уявити всіх застосувань, що існують сьогодні в Інтернеті.

Електронна пошта є послугою, яку найбільше використовують і яка дозволяє відправляти електронні повідомлення мільйонам людей у всьому світі.

Але найсвіжіша та найпривабливіша техніка зв’язку Інтернету – це велика світова мережа (або сітка), World Wide Web. Цей мультимедійний засіПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.229.51 (0.015 с.)