ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ ФІЛОЛОГІЇ1. La philologie comme science (філологія )

2. Les relations littéraires franco-ukrainiennes de XIX siècle (франко-українські літературні зв’язки 19 ст)

3. Les interprétations ukrainiennes des poésies de Victor Hugo (українські інтерпретації поезій Віктора Гюго)

4. Pour être un bon philologue il faut... (щоб бути добрим філологом, потрібно…)

5. L’influence de la littérature sur le développement intellectuel et moral de l’homme(вплив літератури на інтелектуальний та моральний розвиток людини)

6. Les problèmes sociaux dans les nouvelles de Guy de Maupassant(соціальні проблеми у новелах Мопасана)

7. Mes écrivains français préférés(мої улюблені французькі письменники)

8. Guillaume Le Vasseur de Beauplan et sa célèbre « Description d’Ukraine » (1651) (Гійом де Боплан та його відомий опис України)

9. Le problème de bilinguisme en Ukraine (проблема двомовності в Україні)

10. L’Ukraine dans les poèmes de Chevtchenko(Україна в поемах Шевченка)

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ (ДИЗАЙН, ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО)

1. Les genres d’art (види мистецтва)

2. L’histoire de la peinture (історія живопису)

3. La peinture moderne. L’impréssionisme(сучасний живопис,імпресіонізм)

4. L’architecture de la France (архітектура Франції)

5. Les Musées d’Art moderne à Paris. Le Louvre (музеї сучасного мистецтва у Парижі/ Лувр)

6. Les jeunes et la mode(молодь та мода)

7. Les arts appliqués de Ukraine (прикладне мистецтво на Україні)

8. Les chefs-d’oeuvre de la peinture française (шедеври французького живопису)

9. Les designers modernes(сучасні дизайнери)

10. L’art dans la vie de l’homme (мистецтво у житті людини)

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

1. La vie musicale en France(музичне життя Франції)

2. Les genres musicaux(музичні жанри)

3. La culture musicale des jeunes (музична культура молоді)

4. La chanson populaire ukrainienne(українська народна пісня)

5. Les compositeurs célèbres de l’Ukraine et de la France(відомі композитори України та Франції)

6. L’histoire de la danse (історія танцю)

7. La comédie française sur la scène ukrainienne(французька комедія на українській сцені)

8. Les théâtres de Paris (театри Парижу)

9. Le rôle de la musique dans la vie de l’homme(роль музики у житті людини)

10. Les concours de danse moderne en Ukraine(конкурси сучасного танцю на Україні)

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

1. Le sport, une activité saine(спорт як здоровий вид діяльності)

2. L’histoire des Jeux Olympiques(історія Олімпійських Ігор )

3. Les jeux sportifs les plus aimés par les Ukrainiens(улюблені спортивні ігри українців)

4. Les sports les plus populaires en France(найпопулярніші види спорту Франції)

5. Tour de France(Тур де Франс)

6. Les sports modernes(сучасні види спорту )

7. Le football en Ukraine et les préparatifs pour l’Euro 2012 (футбол в Україні та приготування до Євро 2012 )

8. Les célèbres sportifs français et ukrainiens(відомі спортсмени України та Франції)

9. La leçon d’éducation physique à l’école(урок фізкультури у школі)

10. Les sports dangeureux(небезпечні види спорту)

Літератури :

1. Драненко Г.Ф. Français, niveau avancé. Dalf. Навч. посіб. для вищ. навчальних закладів.-Київ: Ірпінь, 2001.

2. Матвіїшин В.Г. Українсько-французькі літературні зв’язки ХІХ – початку ХХ ст.. Львів: «Вища школа», 1989.

3. Матвіїшин В.Г., Ховхун В.П..Бізнес-курс французької мови.-Київ: Логос, 1999.

4. Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. Лінгвокраїнознавство. Франкомовні країни.-Вінниця: «Нова Книга», 2009.

5. Мокреева Н.Г. Французька мова. Розмовні теми.-Київ: Методика, 1996.

6. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Мистецтво Франції.-Івано-Франківськ: Гостинець, 2007.

7. Яцків Н.Я., Могила Л.М. Навчально-методичний посібник для розвитку навичок комунікативного мовленням з розмовної теми «Людина та здоров’я».-Івано-Франківськ, 2007.

8. Попова І.Н., Казакова Ж.А. Граматика французької мови.-М.:2003.

9. Попович М.М., Жепко О.Д., Ковпак Н.Г..Збірник текстів українознавчого характеру французькою мовою.-Чернівці: 1993.

10. Самойлова О.П., Комірна Є.В. Посібник з практичної граматики французької мови.-Київ: КНЛУ, 2005.

11. www. google.fr

12. www.yahoo.fr

 

ІТАЛІЙСЬКА МОВА

ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ

 

11. CV (Curriculum Vitae) – Il mio curriculum. (Про себе)

12. Importanza delle lingue straniere nella nostra vita (Роль іноземних мов у нашому житті)

13. Dante Alighieri è il padre della lingua italiana. (Данте Алігері – батько італійської мови).

14. La mia professione nel mondo contemporaneo (Моє бачення перспектив обраної професії).

15. Il mio paese nel contesto di sviluppi socio-economico ed culturale del mondo. (Моя країна у контексті світових економічних, культурних та політичних процесів)

16. I problemi globali dell’umanità. (Глобальні проблеми людства).

17. La tutela dell’ambiente. (Охорона навколишнього середовища).

18. Problemi dei giovani di oggi. (Проблеми сучасної молоді).

19. Feste e tradizioni popolari in Italia. (Свята та народні традиції в Італії).

20. Ecologia dell’anima: valori spirituali nel mondo moderno (Екологія душі: моральні цінності у сучасному світі)

 

ТЕМИ ДЛЯ МАГІСТРІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ

(МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)

 

 

1. La musica tradizionale e diversi tipi della musica. (Традиційна музиката різні напрямки музики).

2. La storia della musica. (Історія Музики).

3. La musica classica in Italia. (Класична музика в Італії ).

4. Strumenti musicali e la loro sistema di classificazione . (Музичні інструмен­ти та їхня система класифікації).

5. La musica ucraina moderna . (Сучасна українська музика)

6. Mykola Lyssenko - un compositore famoso ucraino. (Микола Лисенко – видатний український композитор).

7. I piu grandi compositori d'Italia e del mondo. (Найвидатніші композитор Італії та світу)

8. Giuseppe Verdi e l'opera lirica. (Джузеппе Верді та опера )

9. I famosi cantanti d'Italia. (Відомі співаки Італії).

10. Musica nella mia vita. (Музика в моєму житті).

 

 

Література:

 

ІТАЛІЙСЬКА МОВА

Завдання 1. Виберіть одну з відповідей (А, В, С чи D), яку ви вважаєте вірною з граматичної точки зору.

ЗРАЗОК

1. Il tuo dizionario ..... molte pagine …

a) avete c) hai

b) ha d) abbiamo

2. Oggi ho comprato …. libro molto interessante.

a) un c) uno

b) una d) dei

3. La studentessa entra ..... aula.

a) in c) nell’

b) nel d) nella

4. Questa è la macchina ..... amico di Mario.

a) di una c) del

b) dalla d) dell’

5. Lo studente ……… all’università.

a) vado c) va

b) vai d) vanno

6. Mario e Paolo ... la televisione.

a) guarda c) guardare

b) guardiamo d) guardano

7. L’università ....... al centro della città

a) si trovano c) vi trovate

b) si trova d) mi trovo

8. Lui deve …… ancora die francobolli.

a) comprare c) a comprare

b) compra d) compriamo

9. ............ anni ha? – Io ho venti anni.

a) Quante c) Quanti

b) Quando d) Che

10. Dove … stato cosi molto tempo?

a) sono c) sei

b) è d) siamo

11. Noi .... spesso nel parco.

a) passeggiavano c) passeggiavamo

b) passeggiavate d) passeggiavo

12. ...... ora sei tornato a casa?

a) In che c) Per chi

b) A che d) Con che cosa

13. II professore .... una nuova lezione.

a) spiegare c) spiega

b) spiego d) spiegava

14. Che cosa (Lei) ..... sulla tavola?

a) avete messo c) ho mettuto

b) ha messo d) è messo

15. Alessandra ..... partita per Milano per lavoro.

a) siamo c) sono

b) sei d) è

16. Le allieve hanno ....... l'inglese.

a) letti c) leggiuto

b) letto d) lette

17. Noi abbiamo ......... tutte le parole nuove.

a) scrivuto c) scrivere

b) scritto d) scritti

18. Per strada io .... incontrato il dottor Bianchi.

a) hai c) abbiamo

b) ho d) hanno

19. Elena vive in centro della città. Il ....... appartamento non è grande.

a) suo c) loro

b) sua d) tuoi

20. Di che colore è la scatola? - È ... .

a) rosso c) nera

b) verdi d) bianchi

 

Відповіді: 1) b: 2) a; 3) c; 4) d: 5) c; 6) d;

7) b; 8) a: 9) c; 10) c; 11) c; 12) b; 13) c;

14) b; 15) d; 16) b: 17) b; 18) b; 19) a; 20) c.

 

La musica leggera

Con il nome di musica leggera si indica tutta la musica non classica che serve per il divertimento, per il ballo e che di solito passa rapidamente di moda. La musica leggera è molto presente nella cultura del nostro tempo: ci sono canzoni in tutta la nostra giornata.

Parlare delle caratteristiche specifiche della canzone italiana non è facile. Durante la sua storia, infatti, essa non solo si è legata ai cambiamenti della società, ma ha anche subito le varie influenze della musica straniera. Fino a venti anni fa, tuttavia, la canzone italiana si poteva riconoscere per questi aspetti: parlava quasi sempre di amore senza fine; di tristezze, nostalgie e lacrime; aveva una melodia piana e facilmente cantabile; non c'erano mai i ritmi forti, tipici della musica americana.

Negli anni '70 si affermò un altro genere di canzoni: quello scritto e cantato dai cantautori. Gli anni '70 per l'Italia furono anni di crisi economica e sociale. Ci furono le grandi contestazioni degli studenti contro la scuola, contro la famiglia e contro tutta la società. Ci furono anche le lotte degli operai e quelle delle donne che chiedevano alla società di riconoscere i loto diritti nel lavoro e nella famiglia.

Cantautori come Eugenio Bennato, Lucio Dalla, Paolo Conte, Francesco De Gregori, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Antonello Venditti, Fabrizio De Andre e molti altri scrivevano testi che parlavano proprio dei grandi temi sociali e della crisi dell'uomo del nostro tempo. Il linguaggio delle loro canzoni era semplice e familiare, ma talvolta riusciva a raggiungere toni di vera poesia. Il contenuto prevaleva sempre sulla musica.

Oggi non c'è più nemmeno nella canzone l'impegno sociale e politico che c'era negli anni '70. I giovani sono molto interessati alla musica, ma ascoltano soprattutto quella anglo-americana e amano i suoi ritmi forti, che vengono suonati soprattutto nelle discoteche. I cantautori degli anni '70, comunque, scrivono ancora canzoni che hanno grande successo. I loro testi non parlano più di contestazione, ma sono molto belli e sicuramente meritano un posto importante nella storia della canzone italiana.

 

Rispondete alle domande:

1 Che cosa è la musica leggera?

2. Quali vicende storiche ha vissuto la canzone italiana?

3. Come hanno reagito i cantautori ai mutamenti sociali?

4. Che tipo di musica si ascolta oggi, di che parlano le nuove canzoni?

 

Естрадна музика.

Під назвою «Естрадна музика» розуміється уся музика, крім класичної, яка використовується для розваг, у танці і яка зазвичай дуже швидко виходить з моди. Естрадна музика є дуже яскравою в культурі сьогодення: пісні супроводжують нас протягом цілого дня.

Говорити про особливі риси естрадної музики не так вже і легко. У процесі історії свого розвитку вона не тільки залежала від соціальних перемін, але і потерпала від різноманітних впливів закордонної музики. Ще 30 років тому італійські пісні можна було розпізнати за певними аспектами: говорили майже завжди про вічне кохання, про сум, тугу, та сльози, була повільна мелодія, яка легко наспівувалася, ніколи не було явно вираженої ритмічності, що є типовим для американської музики.

У 70 роках закріпився інший жанр пісень – пісні, які писали і виконували самі співаки.

70 роки у Італії були роками економічної та соціальної кризи. Відбувалися масштабні студентські протести проти школи, проти сім ї проти суспільства. Відбувалися також боротьба працівників та жінок, які вимагали визнання їхніх прав у суспільстві на працю та у сім ї.

Автовиконавці такі, як Євгеній Беннато, Лусіо Далла, Паоло Конте, Франческо де Грегорі, Франческо Гуччіні, Роберто Веккіоні, Антонелло Вендітті, Фабріціо де Андре та багато інших писали тексти, що розповідали про великі соціальні зміни та кризу людини у наш час. Мова їхніх пісень була легкою та звичною,проте іноді їм вдавалося досягати висот справжньої поезії. Текст завжди переважав нам музикою.

Сьогодні більше немає в піснях соціального та політичного спрямування, що було притаманне у 70. Молодь дуже цікавиться музикою, проте слухають переважно англо – американські ритми та обожнюють яскраво виражену ритмічність , які переважно звучать на дискотеках. Співаки 70-х років також продовжують писати свої пісні, що користаються великим успіхом. Їхні тексти не розповідають більше про протести, але є дуже хорошими та безумовно заслуговують на гідне місце у історії італійської пісні

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)