З іноземної мови для абітурієнтів, які вступаютьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З іноземної мови для абітурієнтів, які вступаютьДо Прикарпатського національного університету

Імені Василя Стефаника для

Здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра

 

Володіння іноземною мовою стало нагальною вимогою часу. Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Іноземна мова повинна стати важливим елементом професійної підготовки магістрів.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. Екзамен з іноземної мови внесений до переліку вступних іспитів.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на рівні володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра, і загальним для студентів різних спеціальностей.

Мета проведення вступного іспиту до магістратури з іноземної мови – перевірка знань, практичних навичок та вмінь, пов’язаних зі всіма видами мовленнєвої діяльності, говоріння, аудіювання, читання та письма, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні “Бакалавр”.

 

Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» базується на:

· дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

· вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України


Вимоги до здібностей та рівня підготовки.

 

Абітурієнти повинні:

· уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

· вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

· сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

· володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 

Мовленнєві вміння

1. Аудіювання

· розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов’язані з навчанням та спеціальністю;

· розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;

· розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

· розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання;

· визначити позицію і точку зору мовця.

 

2. Говоріння

а) Діалогічне мовлення

· реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом ділових контактів, нарад;

· чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та професійному житті ( на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищ). Володіння мовленнєвим етикетом спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо;

· поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі ;

· дотримуватись мовленнєвого етикету світського спілкування;

· пристосовуватися до змін, які зазвичай трапляються під час бесіди і стосуються її напряму, стилю та основних наголосів;

· виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

 

б) Монологічне мовлення

· чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування;

· продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;

· користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

 

3. Читання

· розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів та Інтернет-джерел;

· розуміти головну ідею та знаходити необхідну інформацію в неадаптованій технічній літературі за фахом;

· здійснювати ознайомче читання неадаптованих технічних текстів для отримання інформації;

· накопичувати інформацію з різних джерел для подальшого її використання (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі);

· здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу;

· розуміти інформацію рекламних матеріалів;

· розрізняти різні стилістичні регістри усного та писемного мовлення з друзями, незнайомцями, колегами, працедавцями та з людьми різного віку і соціального статусу, коли здійснюються різні наміри спілкування.

 

4. Письмо

· писати анотації до неадаптованих технічних текстів за фахом;

· писати реферати на основі автентичної технічної літератури за фахом;

· укладати термінологічні словники за фахом на базі автентичної технічної літератури;

· складати тексти презентацій, використовуючи автентичні науково-технічні матеріали за фахом;

· писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов’язані з особистою та професійною сферами;

· користуватись базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно об'єднаний дискурс;

· виконувати цілу низку мовленнєвих функцій та реагувати на них, гнучко користуючись загально вживаними фразами.

 

Програма з іноземної мови для вступу у магістратуру університету (немовні факультети) базується на програмі підсумкового курсу.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

1. Лексико-граматичний тест (20 завдань)

2. Читання і переклад тексту за фахом (1200 знаків).

3. a) Монологічне мовлення за визначеною темою (20 тем: 10 загальних та 10 – за фахом; 15-20 речень).

b) Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗАВДАННЯ 1. Виберіть одну з поданих відповідей А, B, C чи D, яка є граматично правильною.

ЗРАЗОК

1. Timothy _____________ a very good pupil he did not like to do his homework.

a) isn’t c) being

b) were d) wasn’t

2. Our excursion ______________________ after dinner tomorrow.

a) will start c) starts

b) start d) started

3. What is he doing tonight? He ______________________________ TV.

a) is watching c) watching

b) watches d) was watching

4. When she _______________________ at home she was very unhappy.

a) were living c) had

b) lived d) was living

5. Due to weather forecasting the weather ________________________ cloudy and dull in two days.

a) is c) will be

b) was d) shall be

6. We _______________________________ to build a new garage.

a) are planning c) plan

b) shall plan d) planning

7. We arrived _______ the airport at 5 p.m. yesterday.

a) in c) to

b) at d) into

8. ________ lot of people think that Scotland is a part of England but this is untrue.

a) a c) an

b) the d) –

9. Whose bag is that? That bag is __________.

a) mine c) me

b) my d) your

10. My sister’s son dreams of ___________________ a doctor.

a) become c) is becoming

b) becoming d) to become

11. I ___________________________ to watch this film, it’s so interesting!

a) likes c) would like

b) like d) am liking

 

12. Last Sunday our family ______________________ to go on a picnic.

a) decidede c) have decided

b) decided d) will decide

13. They saw ____________ Smiths in the shop.

a) – c) an

b) a d) the

14. Look! Somebody _____________________________ the window.

a) broke c) has broken

b) breaked d) have broken

15. When I came into the room she _____________________________ a book.

a) had read c) has read

b) read d) was reading

16. Ben ____________________________ about now.

a) is talked c) was talked

b) is being talked d) be talked

17. Elizabeth ________ play the violin well.

a) must c) can

b) is d) may

18. __________ you, please, give me a piece of cake? Yes, sure

a) would c) may

b) will d) do

19. It’s _____________ to do this work today than tomorrow.

a) good c) better

b) the best d) gooder

20. He said he ___________________ painted a picture the day before yesterday.

a) didn’t c) hadn’t

b) don’t d) wasn’t

Відповіді:

1. d ; 2. c; 3. a; 4. b; 5. c; 6.a; 7.b;

8. a; 9. a; 10. b; 11. c; 12.b; 13.d; 14.c; 15.d; 16. b; 17. c; 18. a; 19. c; 20. c

ЗАВДАННЯ 2. Зробіть переклад поданого тексту українською мовою за допомогою словника.

English as a means of international communication

English is the national language in such countries as Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. It is the mother tongue of nearly three hundred million people. Many people speak English in Japan, China, India and African countries. But many more use it as an international means of communication, because English has become a truly international language.

Science, trade, sport and international relations of various kinds have given the English language the status of one of the world’s most important languages. Many scientific and technical journals are written in English although they are not necessarily published in England or other English- speaking countries. At numerous international meetings and conferences, English is the main language. The Olympic Games and other multinational sports events cannot do without it.

The role, English plays today, is the result of historical processes. The English language, in the course of its historical development, has met with so many influences from abroad that its lexical and grammatical structure has come to reflect in many ways its international use.

English is the language which is indeed able to cope with the most diverse tasks of international communication.

Відповідь:

Англійська мова як засіб міжнародної комунікації

Англійська мова є національною мовою в таких країнах як Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Вона є рідною мовою близько трьохсот мільйонів людей. Безліч людей розмовляють нею в Японії, Китаї, Індії, країнах Африки. Але набагато більше використовують її як мову міжнародного спілкування, адже англійська мова стала дійсно міжнародною мовою.

Наука, торгівля, спорт та міжнародні відносини різних видів надали англійській мові статусу однієї з найбільш важливих світових мов. Багато наукових та технічних журналів публікуються англійською, хоча не обов’язково видаються в Англії чи інших англомовних країнах. Англійська мова є основною мовою численних міжнародних зібрань та конференцій. Не можуть обійтися без неї й Олімпійські ігри та інші мультинаціональні спортивні події.

Роль, яку англійська мова відіграє сьогодні, це результат історичних процесів. Англійська мова в процесі свого історичного розвитку зазнала значного впливу з-за кордону, таким чином, її лексико-граматична структура почала відображати в багатьох аспектах її міжнародне використання.

Англійська є мовою, яка дійсно спроможна упоратися з найрізноманітнішими завданнями міжнародної комунікації.

ЗАВДАННЯ 3.

a) Монологічне мовлення на тему “The political system of Britain”

THE POLITICAL SYSTEM OF BRITAINThe United Kingdom is a parliamentary (or constitutional) monarchy. It means that it has a monarch (either a queen or a king) as its Head of the State but the monarch has very little power.

There is no written constitution in Britain. The term "English Constitution" means the leading principles, conventions and laws, many of which have been existing for centuries. These principles are expressed in such documents of major importance as Magna Carta (1215), The BilI of Rights (1689), the laws deciding the succession of the royal family, and a number of constitutional acts, separate laws and agreements.

The present monarch is Queen Elisabeth II who acceded to the throne in 1952. Her son, Charles, the Prince of Wales, is heir to the throne. The Queen and the Royal family continue to take part in many traditional ceremonies. The Queen has a central role in state affairs: she opens Parliament, approves the appointment of the Prime Minister, she meets the Prime Minister every week and receives copies of all Cabinet powers. However she is expected to be "above politics". The queen reigns but she doesn't rule.

Power in Great Britain is divided among three branches: the legislative branch, the executive branch and the judicial branch.

The legislative branch is represented by Parliament. The British Parliament is the oldest in the world. It has existed since 1265. The British Parliament consists of 2 chambers, or houses: the House of Lords and the House of Commons, and the Queen as its Head.

The House of Lords is the upper house of the British Parliament but the less powerful part of it. It has about 700 members, although only 92 out of several hundred retain the right to sit in the House of Lords. Members of this upper house are not elected; they sit there because of their rank. Among them there are hereditary peers, clergy, supreme judges.

The members of the House of Commons (the lower house) are elected by a general election. The House of Commons consists of 659 Members of Parliament (MPs). General elections to choose MPs must be held at least every five years. Today every man and woman aged 18 has the right to vote. They have the right to elect a Member of Parliament for their electoral area. Great Britain is divided into 659 areas called constituencies. Each constituency elects one person to represent them in the House of Commons.

Parliament's main function is to make laws. The procedure of making new laws is following. A bill is presented to the House of Commons, where it is explained and debated. If the bill is approved, it is sent to the House of Lords and after that to the monarch for the formal approval.

Although a bill must be supported by all three bodies, the House of Commons plays the major role in law making. The House of Lords has only limited powers, and the monarch has not refused to sign any bill for about 250 years. The monarch always acts on the advice of the Prime Minister. So the House of Commons is the main law-making body while the Cabinet of Ministers and the government are the main executive bodies.

Most MPs belong to different political parties (about 100 political parties). But in fact Britain has a two-party system of government, since most people vote either the Labour or Conservative parties.

The party, which wins the majority of seats, forms the government and its leader becomes Prime Minister, the head of the governmont. He or she (the only woman Prime Minister in the history of Britain was Margaret Thatcher) chooses about 20 MPs from his or her party to form the Cabinet of Ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second largest party becomes the official opposition with its own leader and "shadow cabinet".

Scotland and Wales have their own governments: the Scottish Parliament in Edinburgh and the Welsh Assembly in Cardiff. Both opened in 1999.

Along with the national government, there is also a local government system for each of the 55 administrative regions known as counties. This local government is responsible for the roads, schools, hospitals and so on for the own country.

The highest judicial body is the Supreme Court, which consists of two divisions: the High Court of Justice and the Court of Appeal.

Great Britain is a member of the Commonwealth which is a voluntary association of independent states that originated as a result of dismantling of the British Empire after 1945. The British monarch is the Head of the Commonwealth and also the Head of State of 16 member countries such as Australia, New Zealand, Canada, the Bahamas and some others.

b) Діалогічне мовлення за цією темою (бесіда з екзаменатором).

Answer the following questions:

1. What kind of state is Great Britain? Who is the present monarch?

2. What are the monarch's duties?

3. What is the procedure of forming the government?

4. Which are the three branches of state power in the United Kingdom?

5. What is the procedure of making new laws?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)