Список питань, винесених на самостійне опрацюванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Список питань, винесених на самостійне опрацювання1. Поняття конституційно-правових відносин.

2. Основні суб’єкти конституційно-правових відносин.

3. Структура Конституції України.

4. Основні риси та юридичні властивості Конституції України.

5. Конституційно-правовий статус народного депутата України.

6. Поняття та основні форми безпосереднього народовладдя.

7. Виборча система в Україні та її особливості.

8. Конституційно-правовий статус міст Києва та Севастополя.

 

Перелік питань до модульної контрольної

Роботи

 

1. Конституційне право – галузь національного права України.

2. Предмет конституційного права.

3. Особливості методу конституційного права.

4. Роль і значення конституційного права у правовій системі України.

5. Поняття і теоретичні основи конституції.

6. Фактична та юридична конституції.

7. Поняття і основні властивості Конституції України.

8. Конституціоналізм як загальна теорія конституції.

9. Форма, структура та зміст Конституції України.

10. Функції Конституції України.

11. Адміністративно-територіальний поділ України.

12. Поняття і види основних прав людини та громадянина в Україні.

13. Поняття і види обов’язків людини та громадянина в Україні.

14. Громадянство України: поняття, суть і основні принципи.

15. Порядок і підстави набуття громадянства України.

16. Припинення громадянства України.

17. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України, та їх компетенція.

18. Поняття і види природних прав і свобод людини.

19. Конституційно-правове закріплення права людини на життя.

20. Особисті права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

21. Політичні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

22. Соціально-культурні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації

23. Основні економічні права та свободи людини і громадянина, закріплені в Конституції України, та гарантії їх реалізації.

24. Загальна характеристика конституційних обов’язків людини та громадянина.

25. Поняття і характерні риси народовладдя в Україні.

26. Характеристика основних форм безпосередньої демократії.

27. Вибори як форма безпосереднього волевиявлення народу.

28. Характеристика основних принципів виборів.

29. Поняття та види виборів і виборчих систем.

30. Характеристика виборчого процесу та його стадій.

31. Поняття і види референдуму.

32. Принципи та порядок проведення референдумів.

33. Система та види органів державної влади.

34. Верховна Рада України – парламент держави, єдиний орган законодавчої

35. влади України.

36. Структура Верховної Ради України, її конституційний склад.

37. Порядок утворення керівних органів Верховної Ради України.

38. Функції та повноваження Верховної Ради України.

39. Основні форми діяльності Верховної Ради України.

40. Характеристика законодавчого процесу у Верховній Раді України.

41. Статус народного депутата України.

42. Загальна характеристика інституту Президента в Україні.

43. Порядок обрання Президента України.

44. Функції та повноваження Президента України.

45. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента

46. України.

47. Поняття виконавчої влади в Україні.

48. Характеристика системи органів виконавчої влади в Україні.

49. Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі виконавчої влади.

50. Склад Кабінету Міністрів України.

51. Порядок формування Кабінету Міністрів України.

52. Основні функції та повноваження Кабінету Міністрів України.

53. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

54. Місцеві державні адміністрації як органи виконавчої влади в областях, районах, містах Києві та Севастополі.

55. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

56. Характеристика системи місцевого самоврядування в Україні.

57. Органи та посадові особи місцевого самоврядування.

58. Поняття і система адміністративно-територіального устрою України.

59. Автономна Республіка Крим – територіальна автономія у складі України.

60. Верховна Рада АРК та її повноваження.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ:

Нормативна:

1. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (23-26 вересня 1985 року, Ріо–де–Жанейро) // Місцеве самоврядування. – 1997. - № 1 – 2. – С. 95-97.

2. Європейська Хартія місцевого самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. - № 1-2. – С. 90-94.

3. Загальна Декларація прав людини // Права людини. – К. – 1992.

4. Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” // Юридичний вісник, 1998. № 5-6.

5. Закон України “Про вибори народних депутатів України” // Голос України. 6 листопада 2001 року. № № 205-206.

6. Закон України “Про вибори Президента України” // Відомості Верховної Ради - 1999 р. - № 14. - Ст. 81. Голос України. – 1999. 25 березня.

7. Закон України “Про Всеукраїнський та місцеві референдуми“ //Відомості Верховної Ради. - 1991. № 33. - Ст.443 (із змінами і доповненнями внесеними Законом України від 19 червня 1992 року // ВВР – 1992. - № 35.- С. 515).

8. Закон України “Про громадянство України” // Офіційний вісник України. – 2001. - №9 (16.03.2001). – Ст. 342.

9. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21 (28.05 1999). – Ст. 190.

10. Закон України “Про рахункову палату Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради – 1996. - №43.

11. Закон України “Про статус народного депутата” // Відомості Верховної Ради – 1993. - №3. (із змінами – Відомості Верховної Ради України – 1994. - №34; Відомості Верховної Ради – 1994. – №40; Відомості Верховної Ради України – 1995. - №3; Відомості Верховної Ради України – 1997. - №35).

12. Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Урядовий кур’єр. – 1998. 15 січня.

13. Закон України від 15.07.1997 р. № 452/97 В “Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування” // Відомості Верховної Ради – 1997. - № 38. – Ст. 249.

14. Закон України від 16 грудня 1990р. “Про міліцію” // Відомості Верховної Ради УРСР. -1991р. - №4. - Ст.20.

15. Закон України від 16 грудня 1993р. “Про державну службу” // Хрестоматія з правознавства. - К. - 2001.

16. Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради – 1997. - № 24. – Ст. 170.

17. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка. - 2001.

18. Конвенція про захист прав людини та основних свобод (офіційний переклад) // Голос України . – 2001. – 10 січня.

19. Конвенція про права дитини (ООН, 1989 р.) // Права людини. – К. – 1992.

20. Конституція України // Відомості Верховної Ради - 1996. - № 30. – Ст. 141

21. Кримінальний кодекс України: офіційний текст . – К.: Юрінком Інтер. - 2001.

22. Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер. - 2000.

23. Цивільний кодекс України: Офіційне видання (станом на 27 січня 2001 р.) – Ужгород: Інформаційно – видавниче агентство “ІВА”. - 2000.

24. Цивільний процесуальний кодекс України. – К.: Атіка. – 2000.

Основна:

1. Авер'янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. — К.,1997.

2. Авер'янов В. Центральні органи виконавчої влади Украї­ни: концептуальний підхід до класифікації в контексті ад­міністративної реформи в Україні // Вісник Академії право­вих наук України. — 1999. — ,№ 1 (16).

3. Авер'янов В. Інститут державних секретарів міністерств як новела у реформуванні виконавчої влади в Україні // Віс­ник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

4. Андрейцев В. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. — 2001. — № 8.

5. Анисимов В. Н. К вопросу о соотношении международно-го права й национального законодательства Украиньї о пра­вах ребенка // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 6. 6. Батанов О. Функції територіальних громад як специ­фічних суб'єктів конституційного права // Право України. — 1998. — № 8.

7. Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні // Вісник Академії пра­вових наук України. — 1998. — № 2 (13).

8. Битяк Ю. П., Петришин О. В. Державні секретарі в сис­темі органів виконавчої влади // Державне будівництво та місцеве самоврядування: 36. наук. праць. — X., 2001. — Вип.1.

9. Биков О. Внутрішньодержавні нормативно-правові га­рантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні // Право України. — 2000. — № 8.

10. Бодрова 1.1. Правова інституціалізація асоціацій місце­вих рад України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відлов, ред. В. Я. Тацій. - Х„ 2001. - Вип. 46.

11. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України // Право Укра­їни. _ 1998. — № 1.

12 Веніславський Ф. В, Функціонування державної влади в аспекті політичного режиму // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

13. Воронов М. М. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Університету внутрішніх справ. — 1997. — № 2.

14. Воронов М. П., Скрипничук В. М. Децентралізація влади як основа взаємовідносин державних виконавчих орга­нів і органів місцевого самоврядування // Державне будівниц­тво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць. — X., 2001. — № 1.

15. Георгіца А. 3. Конституційно-правові інститути зару­біжних країн. — Чернівці, 1994.

16. Георгіца А. 3. Конституційне право зарубіжних країн. — Чернівці, 2001.

17. Грицкевич С. Екологічні права в системі конституцій­них прав людини і громадянина // Право України. — 2001. — № 8.

18. Грошевий Ю. М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. — К., 1997.

19. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в держав­ному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. — № 12.

20. Дашковська О. Р. Принцип поділу влади як гарантія політичної свободи людини і громадянина // Проблеми закон­ності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X.: Нац. юрид. акад. України, 1998. — Вип. 36.

21. Делія Ю. Місцеве самоврядування як суб'єкт конститу­ційних правовідносин // Право України. — 1999. — № 11.

22. Денисов В. Н. Статус міжнародних договорів в Консти­туції України // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1(8).

23. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого са­моврядування та органів державної виконавчої влади // Пра­во України. — 2001. — № 10.

24. Євграфова Є. Акти Конституційного Суду України в сис­темі національного законодавства // Право України. — 2001. — № 10.

25. Журавський В. Політична система України: особливос­ті, фактори, чинники права // Віче. — 2000. — № 2.

26. Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проб­леми формування // Право України. — 2001. — № 3.

27. Журавський В. С. Методологічні проблеми дослідження політичної системи. — К.: Парламентське вид-во, 2000.

28. Журавський В. С. Організація парламентів: питання порівняльного аналізу: Навч. посіб. / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Н. Ярмиш. — X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2001.

29. Журавський В. С. Парламентаризм в Україні та європей­ський досвід // Держава і право: 36. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Ко" рецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. —Вип. 11. — С. 101—107.

30. Журавський В. С. Становлення політичних партій в українському суспільстві та їх роль у політичному структуруванні парламенту. — К.: Парламентське вид-во, 2002.

31. Журавський В. С. Етапи гармонізації законодавства України із європейським законодавством // Держава і право. 36. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ПАН України, 2002. —Вип.16.

32. Журавський В. С. Концепція гармонізації законодавст­ва України із законодавством держав — членів ЄС // Правова держава: Щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2002. — Вип. 13. —С. 131—135.

33. Журавський В. Розвиток доктрини українського парла­ментаризму в XIX — на початку XX ст. // Право України. — 2001. — № 5.

34. Журавський В. Козацький конституціоналізм і його роль в еволюції вітчизняного парламентаризму // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2 (25).

35. Журавський В. Щодо концептуальних засад майбутньо­го Закону «Про регламент Верховної Ради України» // Право України. — 2002. — № 7.

36. Заєць А. П. Правова держава в контексті сучасного українського досвіду. — К., 1999.

37. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в про­цесі створення нової Конституції України (1990—1994 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 4 (15).

38. Заєць А. П. Формування ідеї правової державності в про­цесі створення нової Конституції України (1994—1996 рр.) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (16).

39. Заєць А. Законодавча діяльність: деякі питання методо­логії, теорії і практики // Українське право. — 1995. — № 1(2).

40. Заєць А Український парламентаризм: Формування і удосконалення // Віче. — 1999. — № 2.

41. Заєць А. Принцип розподілу влад в новітній українсь­кій конституційно-правовій практиці // Вісник Академії пра­вових наук України. — 1999. — № 2 (13).

42. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. — 2000. — № 1.

43. Кампо В. М. Місцеве самоврядування в Україні. — К., 1997.

44. Ковальова Г. Л. Свобода совісті як основоположний принцип державно-конфесійних відносин // Проблеми закон­ності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

45. Кичун В. /. Специфіка правового статусу автономії в унітарній державі // Проблеми законності: Респ. міжвід. на­ук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 34.

46. Кичун В. І. Конституційно-правові основи взаємовідно­син органів державної влади України з органами влади АвтономноЇ Республіки Крим в фінансово-економічній сфері// Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3.

47. Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі ви­щих органів влади й управління зарубіжних країн. — X., 1998.

48. Колодій А. М„ Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000.

49. Колісник В. Правова природа Рамкової конвенції про захист національних меншин// Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

50. Колісник В. Про визначення поняття правового статусу національних меншин та його головних елементів // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

51. Конституційне право України: Конспект лекцій /За ред. проф. Ю. М. Тодики. — X., 1997.

52. Конституційне право України / За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К., 1999.

53. Конституційне право України /За ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики.— К., 1999.

54. Конституционное право Украиньї /Сост.: В. Д. Вол-ков, Р. Ф. Гринюк, Й. С. Щебетун. — Донецк, 2000.

55. Конституція незалежної України /За ред. В. Ф. Пого­рілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. — К., 2000.

56. Конституція України — основа модернізації держави і суспільства. — X., 2001.

57. Конституційно-правові форми безпосередньої демо­крати в Україні: проблеми теорії і практики /За ред. проф. В. Ф. Погорілка. — К., 2001.

58. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обо­в'язків людини і громадянина в Україні // Право України. — 1998. — № 11.

59. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

60. Копиленко О. До проблеми правового статусу Автоном­ної Республіки Крим // Вісник Академії правових наук Укра­їни. — 1998. — № 1 (12).

61. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної Республіки Крим // Право України. — 1999. — № 3.

62. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. — 2001. — № 10.

63. Корнієнко М. Проблеми місцевого самоврядування в юрисдикції Конституційного Суду України // Вісник Консти­туційного Суду України. — 2000. — № 4.

64. Костицький В. Конституція України 1996 року — мо­дель української державності // Право України. -— 2001. — № 8.

65. Кравченко В. В. Конституційне право України. — К., 2002.

66. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії і етапи // Право України. — 1999. — № 6.

67. Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність // Віче. — 1999. — № 9.

68. Кривенко Л. Конституційні моделі легітимації держави і баланс повноважень між інститутами влади // Віче. — 2000. — № 9.

69. Кривенко Л. Законодавча влада в системі державної влади // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 1 (24).

70. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави дер­жави // Віче. — 2001. — № 10.

71. Крупчан О. Запровадження адміністративної юстиції // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

72. Крупчан О. Компетенція центральних органів виконав­чої влади // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 2 (29).

73. Кушніренко О., Мельничук А. Комітети Верховної Ради України: проблеми формування і статусу // Право України. — 1998. — № 11.

74. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини і громадянина. — X., 2001.

75. Кушніренко О. Г„ Слінько Т. М. Права людини в умовах формування правової держави і становлення конституційного ладу України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1998. — Вип. 36.

76. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Комітети Верховної Ра­ди України і проблеми підвищення ефективності їх діяльнос-ті // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 42.

77. Кушниренко А. Г. Проблеми административно-территориального устройства в условиях формирования правового го-сударства // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1993. — Вип. 28.

78. Лавринович О. Конституційне забезпечення народо­владдя в Україні // Віче. — 2002. — № 2.

79. Лавринович О. Проблема надійності виборів // Право України. — 2000. — № 6.

80. Лавринович О. Місце суду в правовій інфраструктурі виборчих кампаній в Україні// Право України. — 2000. — № 1.

81. Летнянчин Л. І. Основні обов'язки людини і громадя­нина як самостійний конституційно-правовий інститут // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 44.

82. Лукаш С. Ю. Політичний плюралізм як принцип кон­ституційного ладу // Віче. — 1997. — № 7.

83. Лукаш С. Ю. Природа конституційного права громадян на об'єднання в політичні партії // Проблеми законності:

Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2001. — Вип.48.

84. Лук'янов Д. В. Діяльність політичних партій у парла­менті та їх правове регулювання // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій.— X., 2000. — Вип.44.

85. Лук'янов Д. В. Проблеми правового забезпечення вза­ємодії політичних партій і державної влади // Проблеми за­конності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

86. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. — 1996. — № 1.

87. Малинникова Л. Проблеми забезпечення конституцій­них прав і свобод людини і громадянина в процесі здійснення державно-правової реформи в Україні // Вісник Конституцій­ного Суду України. — 2000. — № 6.

88. Майданник О. Конституційно-правова відповідаль­ність: ознаки, підстави, суб'єкти// Право України. — 2001. — №2.

89. Медведчук В. Про теорію і практику конституційного процесу в Україні // Право України. — 1995. — № 8.

90. Медведчук В. Держава в умовах перехідного періоду // Право України. — 1998. — № 3.

91. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — .№ 4.

92. Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. — 1998. — № 4.

93. Медведчук В. Конституційні основи становлення пар­ламентаризму в незалежній Україні // Право України. — 2001. — № 3.

94. Мельник О. Державна влада в контексті конституцій­ної відповідальності // Віче. — 2001. — № 5.

95. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. — 2000. — № 8.

96. Мудра О. Роль комітетів Верховної Ради України у за­конодавчому процесі // Право України. — 2000. — № 12.

97. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі Правового регулювання // Право України. — 2000. — № 9.

98. Наливайко Л. Конституційно-правова відповідаль­ність: критерії класифікації та види // Віче. — 1999. — № 10.

99. Німченко В., Картавцева Н. Конституційні гарантії свободи релігії і переконань людини і громадянина в Україні // Вісник Конституційного Суду України. — 1999. — .№ 5.

100. Опришко В. Законодавчому процесу — наукове забез­печення // Право України. — 1996. — .№ 5.

101. Опришко В. Актуальні проблеми парламентської ре­форми // Право України. — 2001. — № 8.

102. Органи державної влади України /За ред. В. Ф. Пого-рілка. — К., 2002.

103. Організація судової влади в Україні /За наук. ред. проф. А. О. Селіванова. — К., 2002.

104. Орзіх М. Сучасний конституціоналізм та конституцій­на юстиція // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

105. Основи конституційного права України / За ред. ака­деміка АПрН, проф. В. В. Копейчикова). — К., 1997.

106. Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. — К., 1997.

107. Погорілко В. Ф. Основи конституційного ладу Украї­ни. — К.,1997.

108. Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої де­мократії // Право України. — 2001. — № 8.

109. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Референдуми в Украї­ні: історія та сучасність. — К., 2000.

110. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України. —

2001. — № 9.

111. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 1 (28).

112. Погорілко В., Федоренко В. Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України. —

2002. — № 10.

113. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України. — 2002. — № 3.

114. Рабінович 77. М. Права людини і громадянина у Кон­ституції України. — X., 1997.

115. Рабінович П. Вплив рішень Європейського суду з прав людини на національну юридичну практику: спроба порів­няльної характеристики // Вісник Академії правових наук України. — 2000. ~ № 2 (21).

116. Речицкий В. Конституционализм. Украинский опьіт. — X., 1998.

117. Речицький В. В. Конституційний процес в Україні як феномен демократії // Вісник Академії правових наук Украї­ни. — X., 1995. — № 4.

118. Савенко М. Статус судді Конституційного Суду Украї­ни // Вісник Конституційного Суду України. — 1998. — № 2.

119. Савенко М. Конституційний контроль за виборами і референдумами // Віче. — 1998. — № 1.

120. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і гро­мадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. — 1999. — № 2.

121. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у держав­ному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. — 2000.— № 1.

122. Савенко М. Незалежність судді Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

123. СелівановА. Теоретичні і практичні погляди на тлума­чення Конституційним Судом України норм законодавства // Право України. — 1999. — № 10.

124. Селіванов В. Проблема методології обґрунтованості вітчизняного правознавства та юридичної практики // Право України. — 1998. — № 12.

125. Селіванов В. М. Право і влада суверенної України: ме­тодологічні аспекти. — К., 2002.

126. Святоцький О. Інтелектуальний потенціал — страте­гічний пріоритет у XXI столітті // Право України. — 2001. — № 5.

127. Святоцький О., Чушенко Б. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. — 1998. — № 2.

128. Серьогіна С. Г. Функції Президента України // Про­блеми законності: Респ. міжвід/наук. зб. — X., 1998. — .№ 34.

129. Серьогіна С. Сутність інституту глави держави та його еволюція у світовій державно-правовій практиці // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 4 (23).

130. Серьогіна С. Г. Теоретично-правові та організаційні за­сади функціонування інституту президентства в Україні. — X., 2001.

131. Серьогіна С. Г. Структурні та компетенційні проблеми організації місцевого самоврядування // Державне будівниц­тво та місцеве самоврядування: 36. наук. праць. — X., 2001. — №. 1.

132. Серьогіна С. Г. Питання нормотворчої діяльності Пре­зидента України // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. // Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

133. Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційно­го права України // Право України. — 2002. — № 11.

134. Скомороха В. Окремі питання поділу влад і юрисдик­ція Конституційного Суду України // Право України. — 1998. — № 5.

135. Скомороха В. Деякі питання конституційного прова­дження // Право України. — 1998. — № 9.

136. Скомороха В. Конституційний Суд України: досвід і проблеми // Право України.— 1999. — № 1.

137. Скомороха В. Окремі питання діяльності конституцій­ної юстиції в Україні // Право України. — 1999. — № 12.

138. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розви­ток українського конституціоналізму // Право України. — 2000. — № 12.

139. Скомороха В. Зміцнювати конституційний правопоря­док у державі // Право України. — 2002. — № 8.

140. Слінько Т. М., Кушніренко О. Г. Конституційно-право­вий статус об'єднань громадян в Україні. — X., 1998.

141. Стешенко Т. В. Проблеми формирования избиратель-ньіх комиссий в Украине // Проблеми законності: Респ. між­від. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

142. Ставнійчук М. І. Законодавство про вибори народних депутатів України: актуальні проблеми теорії і практики. — К., 2001.

143. Ставнійчук М. І. Вибори в Україні. — К., 1998.

144. Сташків Б. І. Конституційне право України: Навч. по­сібник. — Чернігів, 1999.

145. Стефанюк В. Судова реформа в Україні // Право України. — 1998. — № 1.

146. Стефанюк В. Проблеми конституційного та адмініст­ративного правосуддя при застосуванні норм Конституції України та інших законів // Право України. — 2002. — № 2.

147. Тацій В., Грошевий Ю. Прокуратура в системі поділу влади // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1 (16).

148. Тацій В., Підопригора О., Святоцький О. Нагальна по­треба інтелектуально-правової освіти в Україні // Право України. — 2002. — № 12.

149. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

150. Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конс­титуційним Судом Конституції та законів України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 4 (27).

151. Тацій В; Тодика Ю. Конституція України і право­свідомість юристів // Вісник Академії правових наук Украї­ни. — 1998. — № 4 (15).

152. Тацій В. Значення юридичної науки у формуванні правової системи України // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 3 (26).

153. Тацій В„ Тодика Ю. Методологічні питання розвитку конституційного процесу // Право України. — 1996. — № 12.

154. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. — 2001. — № 8.

155. Тацій Б. Я., Тодика Ю. М. Проблеми становлення і розвитку українського конституціоналізму // Державне бу­дівництво та місцеве самоврядування: 36. наук. праць. — X., 2001. — № 1.

156. Телешун С. Конституційні засади територіального уст­рою України. Альтернативи І перспективи // Віче. — 2000. — № 5.

157. Телешун С. Державний устрій України. Перспективи розвитку // Віче. — 2000. —• № 7.

158. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади // Право України. — 1999. — № 12.

159. Тимченко -Г. Принцип гласності — один із фундамен­тальних принципів діяльності Конституційного Суду України // Право України. — 1998. — № 6.

160. Тихий В. Офіційне тлумачення Конституції та законів України Конституційним Судом України // Вісник Конститу­ційного Суду України. — 1998. — № 4.

161. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень // Вісник Конститу­ційного Суду України. — 2001. — № 1.

162. Тихий В., Панов М. Право людини на безпеку (консти-туційно-правові аспекти) // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

163. Тодика О. Ю. Особливості виборчих правовідносин на сучасному етапі // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 2000. — Вип. 43.

164. Тодика О. Ю. Втілення міжнародно-правових вибор­чих стандартів у виборче законодавство України // Україна. Вибори — 98: Досвід. Проблеми. Перспективи. — К., 1999.

165. Тодика О. Ю. Конституційно-правове закріплення принципів участі громадян країн СНД у виборах // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 1 (20).

166. Тодика Ю. М. Конституційне право України як галузь права. — X., 1995.

167. Тодика Ю. М. Наука конституційного права України на сучасному етапі. — X., 1996.

168. Тодика Ю. Н. Конституционное право Украины: от-расль права, наука, учебная дисциплина. — X., 1998.

169. Тодика Ю. М., Марцеляк О. В. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян. — X., 1998.

170. Тодика Ю. Н., Яворский В.Д. Вьіборьі народньїх депутатов Украиньї: конституционно-правовой аспект. — X., 1998.

171. Тодыка Ю. Д\, Яеорский В. Д. Выборы органов местного самоу правлення: конституционно-правовой аспект. — X., 1998.

172. Тодика Ю, Н. Конституционно-правовой статус иностранцев й беженцев в Украине. — X., 1999.

173. Тодика Ю. Н., Яеорский В. Д. Президент Украиньї:

конституционно-правовой статус. — X., 1999.

174. Тодика Ю. Н. Конституция Украиныї: проблеми теории и практики. — X., 2000.

175. Тодика Ю. Н, Основы конституционного строя Украи­ны. — X., 2000.

176. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины — Основной За­кон государства й общества.— X., 2001.

177. Тодыка Ю. Н. Конституционные основы формирования правовой культуры. — X., 2001.

178. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции й законов Украины: теория и практика. — X., 2001.

179. Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект. — X., 2002.

180. Тодика Ю. М. Політико-правові проблеми механізму прийняття нової Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 5.

181. Тодика Ю. М. Державно-правова конфліктологія як важливий напрямок наукових досліджень // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 6.

182. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4 (11).

183. Тодика Ю. Сутність Конституції України в аспекті розвитку конституційного процесу // Вісник Академії право­вих наук України. — 1997. — № 2 (9).

184. Тодика Ю. М. Функції Конституції України та їх за­гальна характеристика // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 1 (8).

185. Тодика Ю„ Марцеляк О. Інститут омбудсмена: світові моделі і досвід // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2 (13).

186. Тодика Ю., Марцеляк О. Конституційно-правовий ста­тус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (порівняльно-правовий аналіз) // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 3 (14).

187. Тодика Ю., Серьогін В. Конституційний принцип глас­ності: поняття та сутність // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (12).

188. Тодика Ю., Серьогін Б. Конституційний принцип глас­ності як гарантія основних прав і свобод громадян // Право України. — 1998. — № 6.

189. Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства // Вісник Академії правових на­ук України. — 1999. — № 2 (17).

190. Тодика Ю., Серьогін В. Гласність роботи парламенту України: проблеми нормативного регулювання і практики реалізації // Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 1 (16).

191. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність // Пра­во України. — 2000. — № 12.

192. Тодика Ю. Способи тлумачення Конституції і законів Конституційним Судом // Вісник Академії правових наук України. — 2001. —- № 2 (25).

193. Тодика Ю. Реалізувати потенціал Основного Закону. — Віче. — 2001. — № 6.

194. Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України. — 2002. — № 3 (ЗО).

195. Ткаченко Ю. В. Функції конституційної законності в демократичній правовій державі // Держава і право. — 2000. — № 8.

196. Ткаченко Ю. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів // Право України. — 2000. — № 9.

197. Ткачук П. М. Адміністративно-територіальний устрій України: досвід і уроки // Місцеве самоврядування. — 1998. — № 5—7.

199. Федоренко В. Поняття системи конституційного права України // Право України.— 2000. — .№7.

200. Федоренко В. Юридична сила референдумів, плебісци­тів // Віче. — 2000. — № 8.

201. Фрицький О., Соловйова І. Державна влада в Україні як конституційно-правовий інститут // Вісник Академії пра­вових наук України. — 1998. — № 1 (12).

202. Фрицький О. Ф. Конституційне право України. — К., 2002.

203. Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шля­хом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. — 2000. — № 3.

204. Хальота А. Класифікація особистих прав і свобод лю­дини та громадянина // Право України. — 2000. — № 8.

205. Цвік М. В. Про заключний етап конституційного про­цесу в Україні // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 5.

206. Цвік М., Працюй І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 1 (16).

207. Чубар Л. Права жінок в Україні як об'єкт правового захисту // Право України. — 2000. — № 5.

208. Чубар Л. Гармонізація законодавства України в галузі правосуддя з вимогами Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини // Вісник Конституційного Суду України. — 2000. — № 6.

209. Чубар Л. П. Захист прав і свобод людини і громадяни­на у конституційному судочинстві України // Вісник Консти­туційного Суду України. — 2000. — .№1.

210. Шаповал В. Перспективи розвитку науки конститу­ційного права в Україні // Право України. — 1996. — № 9.

211. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. ~ К., 1997.214. Шаповал В. Офіційне тлумачення як функція Консти­туційного Суду України (проблеми теорії) // Вісник Консти­туційного Суду України. — 1999. — № 3.

215. Шаповал В. Парламент як орган народного представ­ництва // Віче. — 1999. — № 5.

216. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Консти­туції України // Право України. — 1999. — № 1.

217. Шаповал В. Конституція як форма (джерело) консти­туційного права України (питання теорії) // Право України. — 1999. — № 6.

218. Шаповал В. Конституційні акти України першої поло­вини 90-х років XX ст. (питання кваліфікації) // Право Укра­їни. — 2000. — № 6.

219. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого само­врядування // Право України. — 2002. — № 3.

220. Шаповал В. Державний лад країн світу. — К., 1999.

221. Шаповал В. Основний Закон України у світовому кон­ституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 6.

222. Швець М. Системна інформатизація законотворчого процесу // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2 (21).

224. Шемшученко Ю. Теоретичні засади реалізації Консти­туції України // Вісник Академії правових наук України. — 1997. — № 4 (11).

225. Шемшученко Ю. Конституція України і права людини // Право України. — 2001.— № 8.

226. Шумак І. Поняття громадянських прав і свобод люди­ни в Україні // Право України. — 1999. — № 10.

227. Яковюк І.В. Соціальна держава крізь призму Консти­туції 1996 р. // Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. / Відпов. ред. В. Я. Тацій. — X., 1999. — Вип. 37.

228. Яковюк І. В. Соціальна і правова держава: співвідно­шення понять // Державне будівництво та місцеве самовряду­вання: 36. наук. праць. — X., 2001. — Вип. 1.

229. Яворский В. Д., Любченко її. Н. Теоретические аспекы правового регулирования компетенции местнмх органов исполнительной власти й самоуправления // Проблеми законности: Респ. міжвід. наук. зб. — X., 1997. — Вип. 32.

230. ЯвоПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.027 с.)