Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в УкраїніМета заняття: проаналізувати міжнародні договори, що закріплюють статус органів місцевого самоврядування; розглянути поняття та юридичну природу органів місцевого самоврядування; визначити гарантії місцевого самоврядування в Україні та принципи їх організації; охарактеризувати систему органів місцевого самоврядування, вказавши на особливий статус органів місцевого самоврядування міст Києва та Севастополя.

 

План

1. Поняття і зміст місцевого самоврядування.

2. Аналіз світового досвіду з діяльності органів місцевого самоврядування та його значення для України.

3. Основні засади організації та діяльності органів місцевого

самоврядування в Україні.

4. Правові, організаційні та фінансові гарантії діяльності місцевого

самоврядування в Україні.

5. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування в Україні.

Самостійна робота (цінність 3 бали)

1. Які є основні теорії місцевого самоврядування?

2. Які є основні форми безпосереднього волевиявлення територіальних

громад?

3. Правові акти органів місцевого самоврядування.

4. Що слід розуміти під поняттям “органи самоорганізації населення”?

5. Розкрити суть правової та організаційної автономії місцевого

самоврядування.

6. Охарактеризуйте основні положення Європейської хартії місцевого

самоврядування.

Індивідуальна робота (цінність 6 балів)

1. Європейська хартія місцевого самоврядування: основні положення та

політичне значення.

2. Муніципальна реформа в Україні: проблеми і перспективи.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

3. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21 травня

1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11 липня

2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

5. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування.

Закон України від 15 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –

1997. – № 38. – Ст. 249.

6. Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 7

червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

7. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11 липня 2002 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

8. Рішення Конституційного Суду України у справі про об’єднання

територіальних громад від 18 червня 2002 року № 12-рп/2002 // Комп’ютерна

БД “Законодавство України”.

Література

1. Батанов О. Концептуальні засади співвідношення функцій територіальних громад з функціями місцевих органів державної виконавчої влади // Право України. – 1999. – № 5. – С. 25–30.

2. Борденюк В. Концептуальні основи співвідношення функцій

місцевого самоврядування та його органів з функціями держави // Право

України. – 2003. – № 11. – С. 17–20.

3. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави:

конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. – № 4. – С. 12–16.

4. Кампо В. Місцеве самоврядування в Україні. – К.: Атіка, 1997. – 120 с.

5. Коментар до Конституції України. Друге видання. – К.: Інститут

законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 324–354.

6. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 622–668.

7. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 485–518.

8. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 696–734.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 363–428.

10. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 151–157.

11. Куйбіда В., Чушенко В. Поняття місцевого самоврядування в Україні

// Право України. – 1998. – № 5. – С. 17–21.

12. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.

ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, 2003. – С. 482–524.

13. Прокопа І. Сільські поселення в системі місцевого самоврядування //

Право України. – 1998. – № 7. – С. 12–14.

14. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 513–532.

15. Хоменець Р. Щодо визначення поняття місцевого самоврядування //

Право України. – 2002. – № 4. – С. 29–31.

16. Чапала Г. Місцеве самоврядування і громадянське суспільство:

проблема співвідношення // Право України. – 2004. – № 2. – С. 127–132.

17. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування //

Право України. – 2002. – № 3. – С. 48–54.

Семінарське заняття №6

Тема. Судова система України

План

1. Поняття судової системи й правосуддя в Україні.

3. Система судів загальної юрисдикції

3.1. Місцеві суди

3.2. Апеляційні суди

3.3. Військові суди

3.4.Вищі спеціалізовані суди

3.5. Верховний Суд України

4. Конституційний Суд України

Завдання для самостійної роботи. (цінність 3 бали)

1. Накресліть схему «система судів загальної юрисдикції України».

2. Проаналізуйте основні положення Закону України «Про судоустрій».

3. Дайте визначення поняттям : суд першої інстанції, апеляційне провадження, касаційна інстанція, правосуддя.

Завдання для індивідуальної роботи. (цінність 6 балів)

1. Органи суддівського самоврядування.

2. Значення судової гілки влади в забезпеченні демократії.

3. Напишіть статтю до журналу «Право України» на тему: «Перспективи реформування судової системи України»

Список рекомендованої літератури

Нормативна:

7. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

8. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – ст. 272.

9. Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХП.

10. Закон України «Про органи суддівського самоврядування» від 2 лютого 1994 р. № 3909-ХП.

11. Закон України «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 8. – ст. 56.

12. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.

Основна:

14. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України. Л.: «Вік». – Підручник. –632с.

15. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. – № 8. – С.37 – 39

16. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні – К.: «Ін Юре», 1997. – 20с.

17. Жуковский А.Г. Закон Украини «О судоустройстве Украины»: Комментарий / Под редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора юридических наук, профессора Е.Л. Стрельцова. – X.: ООО «Одиссей», 2003. – 232с.

18. Коментар до Закону України «Про судоустрій України». За заг. ред. В.Т.Маляренка.– К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464с.

19. Коментар до Конституції України. – К., 1998.

20. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: Збірник нормативних актів. У 2-х кн./ Упор. Лінецький С.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004.

21. Марочкін І. та ін. Організація судових і правоохоронних органів. – Х.:, 2000.

22. Організація судових та правоохоронних органів / за ред. Г.Є.Марочкіна, Н.В.Сибільова, О.М. Толочко. – Х.: «Право», 2000. – 269с.

23. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / відп. Ред. Я. Кондратьєв. – К.: «Юрінком Інтер», 2002. – 320с.

24. Судові та правоохоронні органи України: збірник нормативно-правових актів/ Упоряд. Терещук О.В., Штанько О.Ф. та ін. – К.: КІВС, 2003. – 429с.

25. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: «Юрінком Інтер», 2002. – 320с.

26. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. К.: «Центр навчальної літератури». – Навчальний посібник, 2004. – 302с.

 

Семінарське заняття №7

Тема. Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні

План

1. Конституційне право людини на свободу світогляду і віросповідання

та створення релігійних організацій.

2. Поняття, види і конституційно-правового статусу релігійних організацій.

3. Порядок створення та діяльності релігійних організацій.

4. Нормативне регулювання взаємовідносин держави та релігійних

організацій.

 

Завдання для самостійної роботи (цінність 3 бали)

1. Як розуміти поняття “свобода совісті”?

2. Які є види релігійних організацій?

3. Який порядок створення релігійних організацій?

4. Як легалізуються релігійні організації?

5. Які є конституційні обмеження щодо створення та діяльності окремих

релігійних організацій?

6. Як слід розуміти конституційний принцип відокремлення церкви від

держави і школи від церкви?

 

Завдання для індивідуальної роботи

1. Система релігійних організацій України. Поліконфесійність.

2. Взаємовідносини держави та релігійних організацій в умовах

розбудови громадянського суспільства в Україні.

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28

червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23 квітня

1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.

Література

1. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 222–241.

2. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 186–192.

3. Полешко А. Презентація проекту Основ (Концепції) державно-

церковних відносин в Україні // Право України. – 2003. – № 12. – С. 133–135.

4. Сергієнко Г. Конституційно-правове регулювання відносин

Української держави і релігійних організацій та гарантування свободи

віросповідання: до питання їх взаємозв’язку // Право України. – 2004. – № 12. – С. 12–14.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.009 с.)