Тема. Інститут громадянства в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Інститут громадянства в УкраїніМета:визначити поняття «громадянство», виділити види громадянського стану особи, охарактеризувати підстави набуття громадянства України та його припинення, дослідити систему органів державної влади, уповноважених вирішувати питання, пов’язані з громадянством, дати характеристику особливостям правового статусу біженців та іноземців.

План

1. Поняття громадянства і види громадянського стану особи.

2. Підстави набуття і припинення громадянства України.

3. Органи державної влади і державні організації, що вирішують питання громадянства.

4. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами та доповненнями ) – Х., 2007.– 43с.

2. Закон України «Про громадянство України»: Прийнятий 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– №4.– Ст..65.

3. Закон України «Про правовий статус іноземців» : Прийнятий 4 лютого 1994. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №23. – Ст..161.

4. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 // Голос України. – 1994.– 1 квітня.

5. Закон України «Про біженців» (із змінами та доповненнями станом на 21 червня 2001 р). // Відомості Верховної Ради України. – 2001.– №41.

6. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи інроземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10.06.93р. №198/93 // Офіційний вісник України.– 1993.– №25.

7. Питання організації виконання Закону України «Про іміграцію» : Указ Президента України від 7 серпня 2001 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 46.

Наукова та навчальна

8. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як як вид правового статусу іноземців // Право України.– 2001.–№2.– С.38-42.

9. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини ігромадянина в Україні: Навч.посіб.– К., 2004 . – 226 с.

10. Конституційне право України: Навч.посіб. для студ.вузів/ Ред.Ю.Крегул.– К.,2003.– 417 с.

11. Конституційне право України: Підр.для студ.вузів / Ред. В.Ф.Погорілка.–К., 2003.– 732 c.

12. Німченко В. Правовий статус іноземців і осіб без громадянства Україні // Вісник Конституційного Суду України.– 1999.– №2.– С.66-74.

13. Чехович С. Інститут права притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини // Право України.– 200.– №4.– С.14-17.

 

Лекція №4

Тема. Конституційно-правовий статус Верховної ради України

Мета:визначити кількісний склад та порядок формування найвищого законодавчого органу України, простежити організацію роботи Верховної Ради України, стадії законодавчого процесу, основні повноваження народного депутата, а також порядок дострокового припинення повноважень Верховної Ради.

План

1. Кількісний склад, структура та порядок формування Верховної Ради України.

2. Організація роботи Верховної Ради України.

3. Стадії законодавчого процесу: загальна характеристика.

4. Конституційно-правовий статус народного депутата України. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради АРК, місцевих рад.

5. Повноваження Верховної Ради України.

6. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Список рекомендованої літератури:

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. – К., 1991.

3. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990. – К., 1990.

4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України» від 22 березня 2001 року // www.rada.gov.ua.

5. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року // www.rada.gov.ua.

6. Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 2004 року// www.rada.gov.ua.

Основна:

1. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: Збірник нормативних актів. У 2-х кн./ Упор. Лінецький С.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004.

2. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К. – 1999.

3. Конституційне право України / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. – К., 2002. – 544 с.

4. Конституційне право України: Навч.посіб. для студ.вузів / Ред.Ю.Крегул.– К., 2003.– 417 с.

5. Конституційне право України: Підр.для студ.вузів / Ред. В.Ф.Погорілка. – К., 2003.– 732 c.

 

Лекція №5

Теиа. Президент України у системі органів державної влади

Мета: проаналізувати конституційно-правовий статус Президента України; розглянути межі його повноважень, головні функції; простежити на прикладі його діяльності реалізацію механізму противаг і стримувань в діяльності органів державної влади в Україні; розглянути порядок виборів Президента України та вступу його на посаду; вивчити підстави припинення повноважень Президента Українита усунення його з поста в порядку імпічменту.

План

1. Конституційно-правовий статус Президента України.

2. Вибори Президента України та порядок вступу його на посаду.

3. Функції та повноваження Президента України.

4. Підстави припинення повноважень Президента України.

5. Порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Список рекомендованої літератури:

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

2. 3акон України «Про вибори Президента України» // www.rada.gov.ua.

3. 3акон України «Про Кабінет Міністрів України» від … 2007 року // www.rada.gov.ua.

4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року. – К., 1991.

5. Декларація про державний суверенітет України. Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990. – К., 1990.

Основна:

1. Коментар до Конституції України. – К., 1998.

2. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: Збірник нормативних актів. У 2-х кн./ Упор. Лінецький С.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004.

3. Основи конституційного права України: Підручник / Авт. кол.: М.І.Козюбра, А.М. Колодій, В.В.Копєйчиков (кер.) та інші; За ред. В.В. Копейчикова. – Стер.вид. – К.: Юрінком Інтер, 2 000. – С.14-179.

4. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка. – К. – 1999.

5. Конституційне право України / За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського. – К., 2002. – 544 с.

6. Конституційне право України / За ред.В.Тація, В.Погорілка, Ю.Тодики. – К.1999.– 376 с.

7. Конституційне право України: Навч.посіб. для студ.вузів / Ред.Ю.Крегул.– К., 2003.– 417 с.

8. Конституційне право України: Підр.для студ.вузів / Ред. В.Ф.Погорілка. – К., 2003.– 732 c.

9. Шаповал В. Конституційні акти України першої половини 90-х років ХХ ст. (питання кваліфікації) // Право України.– 2000.– №6.

10. Правознавство: Навч. посіб. / За ред.. Т.В. Варфаломеєвої, В.П. Пастухова. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Знання-Пресс, 2004. – С.19-224.

11. Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Основи правознавства: Навч. посіб. / За заг. ред. І.П.Лаврінчук. – К.: Каравела, 2004.

 

Лекція №6

Тема. Конституційно-правове регулювання проведення виборів та референдуму

Мета:дати загальну характеристику формама прямої та представницької демократії, простежити порядок проведення виборів в Україні, охарактеризувати принципи та стадії виборчого процесу; дати аналіз особливостям інституту референдуму в Україні

План

1. Загальна характеристика форм прямої та представницької демократії в Україні.

2. Вибори в Україні: поняття та види. Види виборчих систем.

3. Принципи виборчого права.

4. Стадії виборчого процесу.

5. Референдум в Україні: поняття та види.

6. Порядок проведення референдуму в Україні.

Список рекомендованої літератури

Нормативна:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

2. Закон України «Про вибори Президента України» // www.rada.gov.ua.

3. Закон України «Про вибори народних депутатів» // www.rada.gov.ua.

4. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних та міських голів» // www.rada.gov.ua.

Основна:

5. Казакевич Г. Двойное гражданство: мировой опыт и правовое регулирование в Украине. // Персонал. — 2001. — № 7. — С. 4-8.

6. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу іноземців. //Право України. — 2001. — № 2. — С. 38-42.

7. Коментар до Конституції України. – К., 1998.

8. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: Збірник нормативних актів. У 2-х кн./ Упор. Лінецький С.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004.

9. Конституційне право України: Навч.посіб. для студ.вузів / Ред.Ю.Крегул.– К., 2003.– 417 с.

10. Конституційне право України: Підр.для студ.вузів / Ред. В.Ф.Погорілка. – К., 2003.– 732 c.

11. Кравченко В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К., 2000. – 320 с.

12. Мелащенко В. Основи конституційного права України: Курс лекцій. – К., 1995. –240 с.

13. Основи конституційного права України / за ред. В.В. Копєйчикова. – К. – 1997.

14. Фрицький О. Конституційне право України: Підручник. – К., 2004.– 510 с.

 

 

Лекція №7Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.017 с.)