Тема. Конституційно-правові основи територіального устрою УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Конституційно-правові основи територіального устрою УкраїниМета: дати визначення поняттю «територія», простежити конституційно-правовий статус державного кордону, простежити поняття державно-територіального устрою, визначити правовий статус АРК.

План

1. Територія як об’єкт конституційно-правових відносин. Конституційно-правовий статус кордону України.

2. Державно-територіальний устрій: поняття та види.

3. Форми адміністративно-територіального устрою України.

4. Правовий статус Автономної Республіки Крим.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

2. України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

3. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 191.

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

6. Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Закон Української РСР від 12 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 9 – Ст. 84.

7. Про державний кордон України. Закон України від 4 листопада 1991 . // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

8. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.

9. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Основна

10. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів // Право України. – 2004.– № 10.– С. 19–21.

11. Заєць І. Обласний поділ в Україні: етапи та тенденції // Право України. – 1999.– № 9. – С. 110–115.

12. Конституційне право України. Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 2002. – С. 603–621.

13. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 467–484.

14. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. 57

15. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 669–695.

16. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2002. – С. 349–362.

17. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект проблеми // Українське право. – 1996. – №1. – С. 7–16.

Лекція №8 Конституційний Суд України та його повноваження

Мета: визначити правовий статус Конституційного Суду України та його місце в судовій системі України; проаналізувати мету діяльності та компетенцію, визначити правовий статус суддів Конституційного Суду України; з’ясувати повноваження Голови Конституційного Суду України та його заступників; охарактеризувати процедуру розгляду справ Конституційним Судом України.

План.

1. Порядок формування та склад Конституційного Суду України. Місце Конституційного Суду України в системі судових органів України.

2. Організація діяльності та повноваження Конституційного Суду України.

3. Правовий статус суддів Конституційного Суду України.

4. Провадження в Конституційному Суді України.

Список рекомендованої літератури

Нормативна:

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із змінами станом на 1 січня 2006 року. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.

2. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – ст. 272.

3. Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» від 2 лютого 1994 р. № 3911-ХП.

4. Закон України «Про органи суддівського самоврядування» від 2 лютого 1994 р. № 3909-ХП.

5. Закон України «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 1993.– № 8. – ст. 56.

6. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – ст. 50.

Основна:

1. Басай В.Д. Судові та правоохоронні органи України. Л.: «Вік». – Підручник. –632с.

2. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. – № 8. – С.37 – 39

3. Грошевий Ю.М., Марочкін І.Є. Органи судової влади в Україні – К.: «Ін Юре», 1997. – 20с.

4. Жуковский А.Г. Закон Украини «О судоустройстве Украины»: Комментарий / Под редакцией заслуженного деятеля науки и техники Украины, доктора юридических наук, профессора Е.Л. Стрельцова. – X.: ООО «Одиссей», 2003. – 232с.

5. Коментар до Закону України «Про судоустрій України». За заг. ред. В.Т.Маляренка.– К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464с.

6. Коментар до Конституції України. – К., 1998.

7. Конституційне законодавство України: Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: Збірник нормативних актів. У 2-х кн./ Упор. Лінецький С.В. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Атіка, 2004.

8. Марочкін І. та ін. Організація судових і правоохоронних органів. – Х.:, 2000.

9. Організація судових та правоохоронних органів / за ред. Г.Є.Марочкіна, Н.В.Сибільова, О.М. Толочко. – Х.: «Право», 2000. – 269с.

10. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / відп. Ред. Я. Кондратьєв. – К.: «Юрінком Інтер», 2002. – 320с.

11. Судові та правоохоронні органи України: збірник нормативно-правових актів/ Упоряд. Терещук О.В., Штанько О.Ф. та ін. – К.: КІВС, 2003. – 429с.

12. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посібник / Відп. ред. Я.Ю. Кондратьєв. – К.: «Юрінком Інтер», 2002. – 320с.

13. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. К.: «Центр навчальної літератури». – Навчальний посібник, 2004. – 302с.

Лекція №9

Тема. Конституційно-правовий статус політичних партій і громадських

Організацій

Мета:простежити поняття, сутність політичних партій, охарактеризувати порядок утворення , діяльності та розпуску обєднань громадян, дати характритстику політичному процесу, визначити особливості правового статусу профспілок в Україні.

План

1. Поняття, сутність і місце політичних партій і громадських організацій

у політичній системі України.

2. Порядок утворення, діяльності, розпуску (ліквідації) об’єднань

громадян.

3. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських

організацій.

4. Політичні партії та виборчий процес в Україні.

5. Особливості конституційно-правового статусу професійних спілок в

Україні.

Контрольні запитання

1. Які є конституційні обмеження щодо створення та діяльності

об’єднань громадян в Україні?

2. Хто може бути членом політичної партії?

3. Як легалізуються об’єднання громадян?

4. З яким статусом можуть діяти об’єднання громадян?

5. З якою метою створюються політичні партії?

6. Які заходи впливу можуть бути застосовані щодо об’єднань громадян

у разі порушення ними в своїй діяльності чинного законодавства України?

7. Які є види об’єднань громадян, яка між ними відмінність?

8. Де забороняється створення первинних осередків політичних партій?

9. Які є обмеження щодо членства у політичних партіях?

10. Як вирішується питання щодо заборони діяльності об’єднань

громадян?

Рекомендована література

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про молодіжні та дитячі громадські організації. Закон України від 1

грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 1. – Ст. 2.

3. Про об’єднання громадян. Закон України від 16 червня 1992 р. //

Відомості Верховної Ради України 1992. – № 34. – Ст. 504.

4. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11 липня

2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

5. Про політичні партії в Україні. Закон України від 5 квітня 2001 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

6. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України

від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45.– Ст. 397.

Література

1. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 203–221.

2. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 193–203.

3. Кравчук В. М. Принципи створення та діяльності громадських

організацій // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮІ ТАНГ.– Тернопіль, 2004. – С. 5–9.

4. Примуш М. Право і утворення політичних партій // Право України. –

2004. – № 1. – С. 22–25.

5. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.

ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, 2003. – С. 68–110.

6.Совгиря О. Фінансування політичних партій: правовий аспект // Право

України. – 2003. – № 5. – С. 130

Лекція №10

Тема. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони

України

Мета: визначити сутність національної безпеки, простежити основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, визначити правовий статус РНБО, дослідити значення Збройних сил у процесі забезпеченні безпеки державних інтересів

План

1. Поняття і сутність національної безпеки України.

2. Основні напрями державної політики у сфері національної безпеки

України.

3. Система забезпечення національної безпеки України: поняття та

структура.

4.Рада національної безпеки і оборони України (РНБО): конституційно-

правовий статус.

5. Оборона України в системі гарантування її національної безпеки.

6. Збройні Сили України як гарант її національної безпеки і оборони.

7. Загальний військовий обов’язок, форми його реалізації та законодавче

забезпечення.

Контрольні запитання

1.Які є принципи національної безпеки України?

2. Що це за орган Рада національної безпеки і оборони України?

3.Які є елементи системи забезпечення національної безпеки України?

4.Що таке “альтернативна (невійськова) служба”?

5. Хто проходить альтернативну (невійськову) службу?

6. Яка структура Збройних Сил України?

7. Охарактеризуйте поняття “строкова військова служба”.

8. Яка роль Служби безпеки України у забезпеченні національної

безпеки України?

9. Які повноваження Верховної Ради України щодо забезпечення

національної безпеки України?

Рекомендована література

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про альтернативну (невійськову) службу. Закон України від 12 грудня

1991 р. у редакції Закону від 18 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 1999. – № 15. – Ст. 86.

3. Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і

оборони України. Указ Президента України від 8 лютого 2005 р. // Офіційний

вісник України. – 2005. – № 8. – Ст. 434.

4. Про загальний військовий обов’язок і військову службу. Закон

України від 25 березня 1992 р. у редакції Закону від 18 червня 1999 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 33. – Ст. 270.

5. Про Збройні Сили України. Закон України від 6 грудня 1991 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

6.Про основи національної безпеки України. Закон України від 19

червня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – Ст. 1433.

7.Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від

5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35.– Ст. 237.

8. Про Службу безпеки України. Закон України від 25 березня 1992 р. //

Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.

Література

1. Бойко О. Компетенція глави держави у сфері забезпечення

національної безпеки // Право України. – 2003. – № 6. – С. 136–139.

2. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф.Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 669–724.

3. Олуйко В. Забезпечення національної безпеки України: регіональний

та місцевий аспект // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. – С. 279–282.

Плани семінарських занять

Семінарське заняття №1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 67; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.01 с.)