ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ імені В.Г. КОРОЛЕНКА

Кафедра правознавства

Програма курсу

 

 

“ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ”

Для студентів групи ДФ-41

Автор:

Ассистент кафедри правознавства

Нагорний Віталій Віталійович

ПОЛТАВА – 2009

 

Зміст

1. Вступ …………………………………………………..с.3.

2. Навчально-тематичний план …………………………с.6.

3. Бальна система оцінки навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи конституційного права України» ………………………………………………..с.9.

4. Тематика курсу лекцій…………………………………с.12

5. Плани семінарських занять……………………………с.28

6. Питання, винесені на самостійне опрацювання………с.42.

7. Орієнтовний перелік питань

модульної контрольної роботи………………………..с.43.

8. Список літератури до навчального курсу…………….с.45.

 

ВСТУП

Конституційне право України є провідною галуззю в правовій системі нашої держави, що закріплює основні принципи організації публічної влади та її взаємовідносини з людиною й інститутами громадянського суспільства.

Для ґрунтовного засвоєння навчального курсу “Основи конституційного права України ” студентам і слухачам необхідно глибоко опрацювати основні положення Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, що регламентують: організацію та здійснення державної влади в Україні; правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, інших державних органів; конституційні права та свободи громадян; питання громадянства; здійснення судової влади; порядок проведення виборів і референдумів в Україні тощо.

Під час самостійного вивчення матеріалу курсу, підготовки до практичних занять, а також до іспитів слід використати основні підручники та навчальні посібники:

1. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.:

Наукова думка, 2003. – 734 с.

2. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В. С.

Журавського. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002. – 544 с.

3. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер’янов, О.

В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М.

Грошевой. – Харків: Право; К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2003. – 808 с.

4. Конституційне право України: Хрестоматія. Навч. посібник / Упоряд. В. С.

Журавський, Ю. М. Тодика. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2004. – 884 с.

5. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка,

2002. – 480 с.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах.

Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. – 192 с.

7. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар,

офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів / Автори-упорядники: С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. – К.: Атіка, 2000. – 896 с.

8. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.

Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,

2003. – 652 с.

9. Стецюк П. Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Частина

перша: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2003. – 232 с.

10. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком

Інтер, 2003. – 536 с.

Для кращого засвоєння та детальнішого вивчення матеріалу курсу “Основи конституційного права України” студентам необхідно ознайомитися з науковими працями – монографіями, статтями, виступами і доповідями провідних українських і зарубіжних вчених-правників з метою розширення

юридичного світогляду, формування правового мислення, кращого знайомства з проблемами конституційного права та практикою застосування норм конституційного законодавства.

Вивчення цієї дисципліни базується на попередніх знаннях студентів, які вони отримали з курсу теорії та історії держави і права, політології і дає

фундаментальні знання для вивчення інших галузей права – адміністративного, цивільного, трудового та ін.

Курс “Основи конституційного права України” студенти психолого-педагогічного факультету денної та заочної форм (група ДФ-41) вивчають на четвертому курсі. За навчальним планом передбачено 72 год., з них: лекції – 20, семінарські заняття – 16, самостійна робота студентів – 18 годин, індивідуальна робота – 18 годин

За результатами вивчення курсу “Основи Конституційного права України” студенти повинні знати:

• поняття, місце і роль конституційного права у системі права України;

• основні етапи становлення конституційного права України;

• джерела та систему конституційного права України;

• основні засади суспільного та державного ладу України;

• конституційні форми безпосередньої демократії в Україні;

• конституційні права, свободи й обов’язки людини та громадянина в

Україні;

• основні положення і принципи організації державної влади в Україні;

• конституційно-правовий статус Верховної Ради України;

• конституційний статус Президента України;

• конституційно-правовий статус вищого, центральних і місцевих

органів виконавчої влади в Україні;

• основні принципи судоустрою і судочинства в Україні;

• територіальний устрій і систему місцевого самоврядування в Україні;

уміти:

• практично застосовувати норми Конституції України;

• давати усні та письмові пояснення з питань конституційного права;

• складати основні види документів, які випливають із застосування норм конституційного права;

• обґрунтовувати підстави і порядок реалізації громадянами передбачених Конституцією України прав і свобод.

Навчально-методичні матеріали рекомендуються студентам психолого-педагогічного факультету усіх форм навчання і включають: тематичний план, робочу програму, перелік нормативних актів, рекомендовану літературу, плани семінарських і практичних занять, контрольні запитання.

Тематичний план (орієнтовний) вивчення курсу

“Основи конституційного права України”

(група ДФ-41)

№ п/п Назви розділів і тем курсу Кількість годин
Ауди-торних занять Лекцій Семінари
  Розділ І. Вступ до курсу «Основи Конституційного права України  
1.1 Конституційне право України – галузь національного права. -
1.2. Основи Конституційного ладу -
1.3. Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні   -
1.4 Конституційно-правові відносини. cамостійно (3 год.)
  Розділ ІІ. Правовий статус людини і громадянина  
2.1 Громадянство України -
2.2 Права, свободи та обов’язки людини і громадянина -
  Розділ ІІІ. Конституційна система органів державної влади України  
3.1 Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.
3.2 Статус народного депутата України Самостійно (3 год)
3.3. Конституційно-правовий статус Президента України -
3.4. Система органів виконавчої влади в Україні -
  Розділ ІV. Конституційні інститути безпосередньої демократії.  
4.1 Безпосереднє (пряме) народовладдя та його основні форми. самостійно (4 год.)
4.2 Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму як форм безпосередньої демократії. -
4.3 Виборча система в Україні та її особливості самостійно (4 год.)
  Розділ V. Територіальний устрій України. Місцеве самоврядування в Україні  
5.1. Конституційно-правові основи територіального устрою. -
5.2. Правовий статус Автономної Республіки Крим -
5.3. Конституційно-правовий статус міст Києва та Севастополя Самостійно (4 години)
5.4. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні -
5.5. Розділ VІ. Конституційно-правові основи правосуддя      
6.1. Судова система України -
6.2. Конституційний Суд України та його повноваження -
  Розділ VII. Конституційно-правовий статус обєднань громадян в Україні      
7.1. Правовий статус політичних партій та громадських організацій -
7.2. Правовий статус релігійних організацій в Україні -
  Розділ VIIІ. Конституційно-правові основи національної безпеки та оборони -
   
  Всього з курсу “Основи конституційного права України”
           

 

 

Бальна система оцінки навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи конституційного права України»

Вид і тема заняття Форми роботи Максимальна кількість балів
Лекція «Конституційне право України – галузь національного права» Відвідування Ведення конспекту
Лекція «Джерела конституційного права України» Відвідування Ведення конспекту
Семінар «Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання    
Семінар «Основи теорії конституції. Конституція та конституціоналізм в Україні» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання    
Лекція «Громадянство України» Відвідування Ведення конспекту
Семінар «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Лекція «Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.» Відвідування Ведення конспекту    
Лекція «Конституційно-правовий статус Президента України» Відвідування Ведення конспекту  
Семінар «Система органів виконавчої влади в Україні» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Лекція «Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму як форм безпосередньої демократії». Відвідування Ведення конспекту
Лекція «Конституційно-правові основи територіального устрою». Відвідування Ведення конспекту  
Семінар «Правовий статус Автономної Республіки Крим» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Семінар «Конституційно-правові основи місцевого самоврядування » Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Семінар «Судова система України» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Лекція «Конституційний Суд України та його повноваження» Відвідування Ведення конспекту  
Лекція «Правовий статус політичних партій та громадських організацій» Відвідування Ведення конспекту
Семінар «Правовий статус релігійних організацій в Україні» Усна відповідь Доповнення Письмова відповідь на завдання для самостійної роботи Виконання індивідуального завдання      
Лекція «Конституційно-правові основи національної безпеки та оборони» Відвідування Ведення конспекту  
Усього за роботу на лекціях
Усього за роботу на семінарах
Самостійна робота
Індивідуальна робота (не більше 4 видів)
Усього 100 балів

 

Тематика курсу лекцій

Лекція №1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.013 с.)