Тема. Система органів виконавчої влади УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Система органів виконавчої влади України(2 години)

Мета заняття: проаналізувати систему органів виконавчої влади в Україні; з’ясувати повноваження Кабінету Міністрів України, його склад, порядок утворення та підстави припинення повноважень; поняття та охарактеризувати правовий статус центральних органів виконавчої влади (міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом); визначити компетенцію місцевих органів виконавчої влади.

План

1. Поняття і загальна характеристика виконавчої влади в Україні.

2. Кабінет Міністрів України – Уряд України, його роль у системі

органів виконавчої влади держави.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України.

4. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг в

Організації державної влади в Україні.

5. Поняття, види та правовий статус центральних органів виконавчої

влади в Україні.

6. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

7. Правові основи взаємодії місцевих органів виконавчої влади з

органами місцевого самоврядування.

Самостійна робота (цінність 3 бали)

1. Дайте визначення поняття “виконавча влада”.

2. Який порядок формування Кабінету Міністрів України?

3. Який склад Кабінету Міністрів України?

4. Охарактеризуйте нормативно-правові акти Уряду України.

5. Які види центральних органів виконавчої влади є в Україні?

6. Назвіть повноваження голови місцевої державної адміністрації.

 

Індивідуальна робота (цінність 6 балів)

1. Адміністративна реформа в Україні: досвід і перспективи здійснення.

2. Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування в умовах проведення в Україні муніципальної

реформи.

Список рекомендованої літератури

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про деякі заходи щодо оптимізації керівництва в системі центральних

органів виконавчої влади. Указ Президента України від 26 травня 2003 р. //

Офіційний вісник України. – 2003. – № 22. – Ст. 989.

3. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган

державної виконавчої влади. Указ Президента України від 12 березня 1996 р.// Урядовий кур’єр. – 1996. – 28 березня. – № 58-59.

4. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади. Указ

Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17

грудня. – № 237.

5. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 9 квітня 1999 р.

// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

6. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч

людям». Постанова Верховної Ради України від 4 лютого 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 6. – Ст. 348.

7. Про систему центральних органів виконавчої влади. Указ Президента

України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий кур’єр. – 1999. – 17 грудня. – № 237.

8. Про функціональні повноваження Першого віце-прем’єр-міністра і

віце-прем’єр-міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 3

березня 2005 р. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 9. – Ст. 476.

9. Про чергові заходи щодо дальшого здійснення адміністративної

реформи в Україні. Указ Президента України від 29 травня 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 985.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі про повноваження

Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади від 28 січня 2003 року № 2-рп/2003 // Комп’ютерна БД “Законодавство України”.

Література

1. Авер’янов В. Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Юрінком

Інтер, 1997. – 188 с.

2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми

реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24–28.

3. Кикоть П. Міністерство – центральний орган виконавчої влади

України. // Право України. – 2000.– № 1.– С. 35–37.

4. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сфері виконавчої

влади посад державних політичних діячів. // Право України. – 2000. – № 2.– С. 10–13.

5. Конституційне право України: Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 496–548.

6. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 410–426.

7. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 546–583.

8.Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 307–326.

9. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 126–133.

10. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. –

2002. – № 9. – С. 38–40.

11.Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп.

ред. В. Ф. Погорілко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН

України, 2003. – С. 350–385.

12. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 378–443.

13. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній

Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади // Право

України. – 1997. – № 1. – С. 30–34.

Методичні рекомендації

При розгляді першого питання, необхідно визначити поняття виконавчої влади, її основні ознаки, дати загальну характеристику системі органів виконавчої влади в Україні.

Відповідаючи на друге питання, студенти повинні на основі аналізу Закону України «Про Кабінет Міністрів України» дати визначення Кабміну, охарактеризувати його принципи діяльності, використовуючи теоретичну літературу з теми, визначити роль Кабміну у системі органів виконавчої влади України.

Третє питання передбачає розгляд повноважень Кабміну у різних сферах (внутрішня, зовнішня політика, національна оборона і т.п.). Потрібно використовувати Закон України «Про Кабінет Міністрів» і Конституцію України.

Четверте питання потребує опрацювання Закону України «Про Кабінет Міністрів України» й розгляду взаємовідносин Кабміну з Верховною Радою України, Президентом, іншими органами державної влади.

При відповіді на п’яте питання необхідно визначити правовий статус центральних органів виконавчої влади – міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Шосте питання передбачає визначення правого статусу місцевих державних адміністрацій на основі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Сьоме питання потребує порівняльного аналізу правового статусу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

Теми для рефератів

1. Адміністративна реформа в Україні: досвід і перспективи здійснення.

2. Взаємовідносини місцевих органів виконавчої влади з органами

місцевого самоврядування в умовах проведення в Україні муніципальної

Семінарське заняття №4

Автономна Республіка Крим

План

1. Поняття та основні ознаки Автономної Республіки Крим.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, її зміст і юридичні особливості.

3. Предмети відання та межі нормативного регулювання Автономної Республіки Крим.

4. Система органів влади в Автономній Республіці Крим та їх повноваження.

Завдання для самостійної роботи (цінність 3 бали)

1. Який правовий статус Автономної Республіки Крим?

2. Який державний орган України має право скасовувати постанови і рішення Ради Міністрів Автономної Республіки Крим у разі їх невідповідності Конституції України та законам України?

3. Які принципи і гарантії автономії, передбачені Конституцією Автономної Республіки Крим?

Завдання для індивідуальної роботи (цінність 6 балів)

1. Конституційно-правовий статус Верховної Ради АРК.

2. Крнституційно-правовий статус Ради Міністрів АРК.

3. Форма державного устрою України.

Законодавство

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради

України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17 березня 1995

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

3. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Закон України від

10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст.

191.

4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня

20 04 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965.

5.Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної

Республіки. Закон Української РСР від 12 лютого 1991 р. // Відомості

Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 9 – Ст. 84.

6. Про державний кордон України. Закон України від 4 листопада 1991

р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.

7. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон

України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.

8. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці

Крим. Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158.

Література

1. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу

регіонів // Право України. – 2004.– № 10.– С. 19–21.

2. Заєць І. Обласний поділ в Україні: етапи та тенденції // Право

України. – 1999.– № 9. – С. 110–115.

3. Конституційне право України. Підручник / За ред. В. Ф. Погорілка. –

К.: Наукова думка, 2002. – С. 603–621.

4. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю. М. Тодики, В.

С. Журавського. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 467–484.

5. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б.

Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.: Ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П.

Битяк, Ю. М. Грошевой та ін. – Харків: Право; К.: Ін Юре, 2003. – С. 669–695.

6. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.

– К.: Атіка, 2002. – С. 349–362.

7. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та

схемах: Навчальний посібник. – К: Атіка, 2002. – С. 147–150.

8. Копиленко О. Від Конституції України до Конституції Автономної

Республіки Крим // Право України. – 1999. – № 3. – С. 9–14.

9. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.:

Юрінком Інтер, 2002. – С. 485–512.

10. Шаповал В. Державний устрій України: політико-правовий аспект проблеми // Українське право. – 1996. – №1. – С. 7–

Семінарське заняття №5Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.02 с.)