Розрахунок показників економічної ефективності спеціалізації головних галузей тваринництва у господарстві. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок показників економічної ефективності спеціалізації головних галузей тваринництва у господарстві.№ п/п Показники Одиниця виміру Головні галузі
Молоко М'ясо ВРХ
1. Поголів’я гол.    
2. Валовий вихід продукції ц    
3. Продуктивність 1 голови ц/гол    
4. Собівартість одиниці продукції грн.    
3. Реалізаційна ціна за 1ц продукції грн    
4. Прибуток всього тис.грн    
5. Прибуток на 1 ц продукції грн.    
6. Рівень рентабельності %    

 

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

1. Що розуміють під поняттям «спеціалізація»?

2. Назвіть види спеціалізації?

3. Що розуміють під головною і додатковою галуззю?

4. Як визначають виробничий напрям господарства?

5. Як визначають рівень спеціалізації?

6. Назвіть показники рівня і економічної ефективності спеціалізації.

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Значення і роль спеціалізації для сучасних форм господарювання, методику її визначення та шляхи поглиблення рівня спеціалізації Визначати головні галузі на основі структури товарної продукції, рівень спеціалізації конкретного підприємства та показники економічної ефективності спеціалізації

 

Навчально-методична картка до теми :

«Витрати підприємства »

Тема заняття:Визначення і оцінка динаміки і структури собівартості окремих видів продукції конкретного підприємства. Обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва, тваринництва, обслуговуючих підприємств, промислових виробництв.Мета заняття: набути навички визначення структури собівартості продукції, визначити можливі шляхи скорочення витрат і зниження собівартості продукції. Закріпити на практичних розрахунках методику визначення собівартості одиниці продукції рослинництва та тваринництва.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:На основі даних річних звітів необхідно:

5. Визначити структуру витрат на виробництво продукції рослинництва і тваринництва.

6. Визначення собівартості одиниці продукції рослинництва.

7. Визначити собівартість одиниці продукції тваринництва.

Заняття 1

Завдання 1.

Визначити та обґрунтувати структуру собівартості продукції рослинництва і тваринництва в господарстві. Зробити висновки, дати економічну оцінку отриманим результатам.

Таблиця 1

Визначення структури собівартості продукції

Статті витрат Рослинництво Тваринництво
грн. % грн. %
         
1. Витрати на оплату праці        
2. Відрахування на соціальні заходи        
3. Матеріальні витрати, які увійшли до собівартості продукції:        
- Насіння та посадковий матеріал        
- Корми        
- Інша продукція сільського господарства (гній, підстилка та ін.)        
- Нафтопродукти        
- Мінеральні добрива        
- Електроенергія        
- Паливо        
- Запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту        
- Оплата послуг і робіт        
4. Амортизація основних засобів        
5. Інші витрати        
Усього витрат    

 

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Визначити собівартість 1ц продукції рослинництва за видами.

 

2.1. Плановий валовий збір зерна озимої пшениці складає - 30000 ц, зерно відходів 1540 ц (зерна в зерновідходах 35% ) та 31200 ц соломи. Затрати на вирощування складають 1250500 грн. Затрати на побічну продукцію - 10% від всіх затрат. Визначити планову собівартість 1 ц зерна, 1 ц зерно відходів і 1 ц соломи.

 

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2. Валовий збір коренеплодів цукрового буряка (фабричного) становив 60400ц. Загальні фактичні витрати на вирощування і збирання цукрового буряку становили 465200грн.

Валовий збір гички становив 1250ц, а витрати на її збирання і транспортування – 200грн.

Розрахувати фактичну собівартість 1ц коренів і 1ц гички.

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.3. Фактичні витрати на вирощування і збирання кукурудзи на силос і зелений корм склали 104975грн. вихід зеленої маси 61750ц., у т.ч. використано на виробництво силосу 52800 ц. Інші витрати на силосування зеленої маси встановили 18100грн.

Через 20 днів (після ферментації зеленої маси) по закінченні силосування зеленої маси кукурудзи комісія визначила вагу силосу 42750 ц.

Розрахувати фактичну собівартість 1ц зеленої маси та фактичну собівартість 1ц силосу.

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання.

 

Фактична собівартість 1ц зеленої маси = фактичні витрати : вихід зеленої маси.

Фактична собівартість 1ц силосу =

 

2.4. Затрати по теплиці заплановані в сумі 68200 грн. від урожаю буде отримано 150ц цибулі та 110ц огірків. Визначити собівартість кожного виду продукції, якщо реалізаційна ціна за 1ц відповідно становитиме 250грн. та 450грн.

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Заняття 2.

Завдання 1.

Визначити собівартість 1ц продукції тваринництва за видами.

 

1.1. Оприбутковано продукції за звітний період:

- Молока 5000ц за справедливою вартістю за справедливою вартістю 1ц молока 30грн на суму 150000грн;

- Приплоду телят 200 голів за справедливою вартістю на суму 40000грн.;

- Побічної продукції 7000грн.

Витрати на утримання основного стада становили 220000грн. кількість кормо – днів утримання корів 73000.

Розрахувати собівартість 1 кормо – дня, 1 голови приплоду, собівартість 1ц молока.

 

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.2. На початок звітного періоду в господарстві залишилось 745 голів ВРХ, живою масою 745ц і вартістю 189713грн. За звітний період надійшло: 510 голів приплоду масою 112ц, вартістю 71799грн.; куплено в інших господарствах – 50 голів, масою 50ц, вартістю 10000грн.

За звітний період вибуло: реалізовано 244 голови, масою 535ц; забито на м'ясо – 50 голів, живою масою 50 ц; загинуло з вини господарства – 16 голів живою масою 8 ц.

Залишилось на кінець року 995 голів, живою масою 750 ц.

Витрати на вирощування і відгодівлю великої рогатої худоби за звітний період склали 338518 грн., з них віднесено на гній 1200 грн.

Визначити приріст живої маси, живу масу худоби, фактичну собівартість 1ц приросту живої маси, фактичну собівартість 1ц живої маси.

Розрахунок: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання.

Приріст живої маси = маса тварин на кінець звітного періоду + маса тварин, що вибули – маса тварин на початок звітного періоду – маса тварин, що надійшли у цю вікову групу.

Жива маса тварин = жива маса тварин на кінець звітного періоду + маса тварин, що вибули з господарства.

Фактична собівартість 1ц приросту =

 

Фактична собівартість 1ц живої маси =

 

1.3. Затрати на утримання основного стада свиней за звітний рік становили 1956000грн.; вартість побічної продукції – 2000 грн. оприбутковано 20625 голів приплоду живою масою 165 ц і 1299 ц приросту поросят до 2-місячного віку. Відлучено від свиноматок і переведено в старші вікові групи 19609 голів масою 1299 ц. залишок поросят під свиноматками на початок року становив 5000 голів живою масою 60 ц вартістю 78000 грн. залишок поросят під свиноматками на кінець року становив 6016 голів. Живою масою – 225 ц.

Розрахувати фактичну собівартість 1ц приросту живої маси і фактичну собівартість 1ц живої маси поросят на момент відлучення.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методика виконання.

Фактична собівартість 1ц приросту живої маси поросят =

=

 

Фактична собівартість 1ц живої маси поросят =

=

 

1.4.Визначити собівартість 1 ц вовни, 1 ц приросту живої ваги та 1 голови приплоду при умові:

Середньорічне поголів’я овець 300 голів. Заплановано одержати 360 ягнят, 40 ц приросту та по 2,8 кг вовни на вівцю. Затрати, без вартості гною, складають 99500 грн., при цьому 10% затрат приходиться на утримання ягнят, а 1ц вовни прирівнюється до 5 ц м’яса.

Розрахунок: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

1.5. Одержали меду 8 ц , воску – 0,4 ц , бджолосімей – 10 . Загальна сума витрат 8050 грн. Визначити собівартість продукції бджільництва , якщо 30 % затрат віднесено на запилення с.-г. культур , а реалізаційні ціни на мед – 2750 грн., віск – 2500 грн. за 1 ц , бджолина сім’я – 550 грн. Визначити собівартість продукції бджільництва.

Розрахунок: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Визначити собівартість послуг вантажного автопарку.

Витрати по автотранспорту становлять 431167,50грн. Автотранспортом виконано 1437225 т/км, відпрацьовано 11145 машино – днів, у тому числі спеціальними автомобілями – 1609, на перевезенні працівників – 901, на обслуговуванні автотранспорту – 450 машино – днів.

Розрахувати собівартість 1 машино – дня і собівартість 1 т/км.

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання.

Собівартість 1 машино – дня = витрати по автотранспорту :( відпрацьовані маш.– дні - маш.– дні на обслуговування автотранспорту);

Собівартість 1 т/км = витрати на утримання та експлуатацію вантажного автотранспорту : на обсяг перевезень у тонно – кілометрах;

Витрати на утримання і експлуатацію вантажного автотранспорту = витрати по автотранспорту - (собівартість 1 машино – дня х на відпрацьовано машино – днів спец.автомобілями і на перевезення працівників).

 

 

Контрольні запитання:

8. Що розуміють під поняттям собівартість та її структура?

9. У чому різниця між вартістю і собівартістю?

10. Які статті витрат мають найбільшу питому вагу в структурі собівартості продукції тваринництва?

11. Назвіть фактори,що впливають на собівартість продукції рослинництва і тваринництва.

12. Вкажіть резерви і шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Суть витрат і собівартості продукції. Рівень і структуру собівартості основних видів продукції. Причини зростання собівартості. Відмінності у співвідношенні статей витрат у різних галузях господарства. За даними статистичної та бухгалтерської звітності розраховувати собівартість різних видів продукції, робіт і послуг, давати їй економічну оцінку. Вказувати шляхи зниження собівартості сільськогосподарської продукції.

 

Навчально-методична картка до теми :

«Ціноутворення на продукцію »

Тема заняття:Визначення цін виробника, ціни пропозиції (середньої реалізаційної ціни). Договірно – розрахункові ціни на продукцію ( послуги).

Мета заняття: засвоїти методику визначення середніх цін реалізації, втрат підприємства внаслідок зниження якості, методику розрахунків за продукцію, що продається заготорганізаціям за контрактом.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:На основі нижче наведених даних «Відомості аналітичного обліку реалізації продукції робіт і послуг»

1. Визначити середню ціну 1ц реалізованого молока.

2. Визначити втрати підприємства в результаті зниження жирності молока, його сортності.

3. Визначити ціну 1га землі.

Завдання1. Визначити середню ціну реалізації продукції. Для виконання поставленого завдання використати документ статистичної звітності форма № 50 с.-г.

Таблиця 1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 101; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.018 с.)