Лубенський фінансово – економічний коледж 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лубенський фінансово – економічний коледжЛубенський фінансово – економічний коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для практичних занять з дисципліни

«Економіка підприємств»

студента_________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Навчально-методична картка до теми :

«Трудові ресурси. Продуктивність праці та її оплата»

Тема заняття: Визначення забезпеченості трудовими ресурсами і показників їх використання. Визначення показників і темпів рості продуктивності праці. Розрахунок оплати праці окремим категоріям працівників.

Мета заняття: Використовуючи теоретичні знання, засвоїти методику визначення потреби в працівниках та навчити розраховувати показники використання трудових ресурсів. Набути практичні навички по визначенню показників продуктивності праці, вміти давати їм економічну оцінку.

Обладнання: Річні звіти господарств, статистична звітність ф-6ПВ, лічильна техніка.

Завдання:Користуючись наведеними даними річних звітів підприємства необхідно:

 1. Визначити показники руху та використання трудових ресурсів.
 2. Розрахувати потребу підприємства в різних категоріях працівників.
 3. Визначити коефіцієнт плинності трудових ресурсів.
 4. За даними річного звіту конкретного господарства розрахувати показники продуктивності праці в цілому по господарству та по окремих його галузях

Заняття 1.

Завдання 1

Визначення показників забезпеченості трудовими ресурсами і їх використання.

1. Визначити коефіцієнт плинності трудових ресурсів, якщо протягом року:

- прибуло працівників у господарство - 25 осіб;

- вибуло працівників з господарства - 32 особи;

- середньорічна чисельність - 170 осіб.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Визначити коефіцієнт залучення трудових ресурсів у суспільне виробництво, якщо кількість трудових ресурсів, що фактично працювали у сільськогосподарському виробництві - 330 осіб; наявних трудових ресурсів - 385осіб.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Розрахувати потребу підприємства в різних категоріях працівників.

 1. Обчислити потребу в робітниках для роботи на сівалках при сівбі озимих зернових, якщо агрегат з 3 сівалок обслуговують 3 робітники. Обсяг роботи складає 720 га, денна норма виробітку на агрегат – 50 га, строк виконання роботи – 5 днів.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрахувати потребу в працівниках кормоцеху, якщо в господарстві 980 голів свиней, норма навантаження на 1 свинаря – 220 голів. Коефіцієнт змінності – 1,14.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Розрахувати потребу в водіях, якщо необхідно перевезти 180 т цукрового буряка за 4 дні, норма перевезення за день на автомашину - 25 тонн.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначити потребу в працівниках, що обслуговують молочну ферму

Таблиця 1

Розрахунок потреби в працівниках

Категорія працівників Кількість ВРХ, голів Норма обслуговування, голів Планова кількість працівників. чол. Річний фонд часу працівників, днів Потрібно мати працівників, чол.
Доярки      
Скотарі      
Нічні доглядачі      
Механізатори      
Всього х      

Зробити висновки згідно отриманих розрахунків: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні рекомендації

Виконуючи завдання 1.6 необхідно знати, що потреба в працівниках визначається шляхом ділення річного фонду часу всіх працівників, на річний фонд часу 1 працівника (285 днів). Річний фонд часу всіх працівників знаходять шляхом добутку планової кількості працюючих на 365 днів.

Завдання 3.

Згідно до форми 6-ПВ «Звіт про кількісний та якісний склад працівників» визначити показники руху та використання трудових ресурсів:

Визначити середньоспискову та середньоявочну кількість працівників за квітень місяць на підприємстві, якщо є такі дані:

Таблиця 2

Обчислення середньоспискової та середньоявочної кількості працівників за квітень місяць на підприємстві

Дата Спискова кількість, осіб З’явилось на роботу, осіб Дата Спискова кількість, осіб З’явилось на роботу, осіб
01.04 16.04
02.04 17.04
03.04 18.04
04.04 19.04 вихідний х
05.04 вихідний х 20.04
06.04 21.04
07.04 22.04
08.04 23.04
09.04 24.04
10.04 25.04
11.04 26.04 вихідний х
12.04 вихідний х 27.04
13.04 28.04
14.04 29.04
15.04 30.04

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Заняття 2.

Завдання 1.

1. Визначити показники продуктивності праці на виробництві цукрових буряків та ячменю, якщо: Прямі затрати праці складають:

а) на виробництві ц/буряків - 153000 люд./год.;

б) на виробництві зерна ячменю - 43000 люд./год.;

Валовий збір ц/буряків - 52380 ц, ячменю - 30690 ц.

Зробити висновки.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. За даними річного звіту конкретного господарства розрахувати показники продуктивності праці в цілому по господарству та по окремих його галузях.

Таблиця 3.

Завдання 2.

1. Фонд заробітної плати на підприємстві в порівнянні з минулими періодами зріс на 3,5%. Середньоспискова кількість працівників зменшилась на 1,2 %. Визначити, як змінився середньорічний заробіток одного працівника. Зробити висновок .

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Місячний оклад економіста 1500грн. при тривалості робочого дня 8,2. за графіком ним має бути відпрацьовано 22 дні, один з яких святковий, що не збігається з вихідним, а фактично йому був наданий лист непрацездатності на чотири дні, один з яких передсвятковий. З фонду матеріального заохочення економісту нараховано премію в розмірі 20% фактичного заробітку. Обчислити місячну заробітну плату економіста.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Визначити заробітну плату кожного члена ремонтної бригади на основі даних таблиці. Премія становить 50%.

Таблиця 4.

Денні тарифні ставки

  Розряди
Ручні роботи за 7 годин в рослинництві 25.48 27.79 30.59 34.37 39.27 45.85
Ручні роботи за 7 годин в тваринництві 29.54 32.2 35.42 39.9 45.78 53.2
Механізовані роботи за 7 годин 32.9 35.84 39.48 44.45 51.03 59.22
 1. Тарифна заробітна плата = часова тарифна ставка х відпрацьований час за місяць.
 2. Розрахункова величина для розподілу премії = тарифна заробітна плата х КТУ.
 3. Премія всього по бригаді = Розрахункова величина для розподілу премії х 0,5.
 4. Обчислення питомого значення премії, що припадає на 1грн розрахункової величини:

------------------------ =

 1. Розмір премії кожному члену бригади = Розрахункова величина для розподілу премії ( по окремому працівнику) х питоме значення премії.

 

Зробити висновки згідно отриманих розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контроль запитання:

1. Що включає категорія «трудові ресурси»?

2. Які показники характеризують рівень використання трудових ресурсів?

3. Як визначається потреба в працівниках різних категорій?

4. Назвіть показники використання робочого часу.

5. Що розуміють під продуктивністю праці?

6. Як впливає рівень продуктивності праці на фонд оплати праці?

7. Прямі і непрямі показники продуктивності праці?

8. Назвіть шляхи зростання продуктивності праці.

 

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

 

Знати: Вміти:
Показники працезабезпечення та використання трудових ресурсів. Показники використання робочого часу. Форми, види, системи оплати праці. Систему прямих і непрямих показників продуктивності праці та методику їх визначення. Вплив факторів на продуктивність праці. Розраховувати потребу в працівниках різних галузей. За даними матеріалів сільськогосподарських підприємств визначати показники руху та використання трудових ресурсів. Обчислювати та аналізувати показники продуктивності праці. Визначати темпи росту продуктивності та оплати праці.

 

Навчально-методична картка до теми :

«Земельні ресурси та їх використання»

Тема заняття: Визначення показників ефективності використання землі конкретного господарства. Визначення розмірів земельного паю і орендної плати за землю.

Мета заняття: Засвоїти методику визначення розміру земельної частки (паю) та нарахування орендної плати за землю. Набути практичні навики розрахунку економічних показників використання землі, навчитися давати їм економічну оцінку.

Обладнання: Річні звіти, сільськогосподарських підприємств, типові договори оренди земельної частки (паю), умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:

1. Ознайомитися з типовими договорами оренди земельної частки (роз даткові матеріали конкретних підприємств додаються викладачами).

2. Згідно річного звіту сільськогосподарського підприємства визначити показники економічної ефективності використання землі. Зробити висновки щодо отриманих результатів.

3. Розрахувати розмір земельного паю залежно від агровиробничих груп ґрунтів. Нарахувати орендну плату за землю в грошовій та натуральній формі.

4. Визначити загальну площу сільськогосподарських угідь у кадастрових гектарах.

Завдання 1.

Ознайомитися з типовими договорами оренди земельної частки (паю) конкретного агроформування та вирішити виробничу ситуацію:

Згідно сертифіката на право на земельну частку (пай) члену сільськогоспо­дарського підприємства Сидоренку І.П. належить 4,5 га вумовних кадастрових гектарах. Вартість кадастрового гектара становить 4732,29 грн. Земельна частка (пай) здана в оренду фермерському господарству з умовою оплати орендода­вцю кожного року орендну плату в розмірі 2 % вартості земельного паю і натурою - ячмінь 10 цнт. по 71 грн. за 1ц , пшениця 20 цнт. по 78 грн. за 1ц, оранка при­садибної ділянки 0,20 га з розрахунку 1200 грн. за гектар, решта в грошовій формі. Коефіцієнт індексації на 1.01.10 рік – 3,2

Розрахунок: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.

Площа ріллі у СФГ «Удай» становить 2900 га, її середня економічна оцінка - 70 балів, площа сінокосів - 100 га, пасовищ - 250 га з оцінками відповідно 35 і 30 балів.

Визначити загальну площу сільськогосподарських угідь у кадастрових гектарах.

Розрахунок: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні рекомендації

Фга – фізичні гектари, га;

Б – бальна оцінка земель сільськогосподарського призначення, бали.

Виконуючи завдання 2 потрібно знати, що одним із способів економічної оцінки землі є відносна оцінка за 100 бальною системою. В 100 балів оцінюють найбільш продуктивні землі, що забезпечують максимальний вихід валової продукції на 1 грн. виробничих затрат.

Завдання 3.

Згідно річного звіту сільськогосподарського підприємства визначити показники економічної ефективності використання землі. Зробити висновки щодо отриманих результатів.

Таблиця 1

Таблиця 2

Завдання 4.

Розрахувати розмір земельного паю залежно від агровиробничих груп ґрунтів. Нарахувати орендну плату за землю в грошовій та натуральній формі.

Таблиця 3

Таблиця 4

Таблиця 5

Методичні рекомендації

Суму орендної плати необхідно брати із таблиці 1 або 2 (на вибір студента). При розподілі орендної плати у графу «Належить до видачі в грошовій формі»записують різницю суми між нараховано орендної плати та видано продуктами. Орендна плата може сплачуватися як у грошовій та натуральній формах так і у вигляді послуг.

Висновок за результатами розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні запитання:

1. Що таке земельний фонд України та його розмір?

2. Назвати форми власності на землю.

3. Що являє собою земельний кадастр та грошова оцінка землі.

4. Що розуміють під сільськогосподарськими угіддями?

5. Що таке оренда землі та які ви знаєте форми орендної плати за землю?

6. За допомогою яких показників можна визначити економічну ефективність використання землі?

7. Назвати шляхи раціонального використання землі.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Натуральні і вартісні показники використання земельних угідь та фактори, що на них впливають. Шляхи раціонального використання земель. Методику визначення розміру земельного паю та нарахування орендної плати за землю. За даними статистичної та бухгалтерської звітності визначати показники економічної ефективності використання землі та давати їм економічну оцінку. Нараховувати орендну плату за землю у різних формах.

Навчально-методична картка до теми :

«Матеріально технічна база аграрних підприємств »

Тема заняття:Визначення показників використання енергетичних ресурсів та рівня механізації виробничих процесів підприємства.

Мета заняття: набути практичні навики по визначенню показників використання енергетичних ресурсів, розрахунку їх структури; навчитися визначати рівень механізації виробничих процесів та показники використання сільськогосподарської техніки.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:

1. Визначити структуру енергоресурсів.

2. На матеріалах річного звіту двох господарств розрахувати показники забезпеченості енергетичними ресурсами.

3. Розрахувати рівень механізації виробничих процесів.

4. Розрахувати показники використання комбайнів

Завдання 1.

На основі вихідних даних таблиці визначити структуру енергоресурсів.

Таблиця 1

Завдання 2.

На основі отриманих результатів обчислення завдання 1 розрахувати показники забезпеченості енергетичними ресурсами:

Таблиця 2

Завдання 3.

На основі вихідних даних наведених в таблиці 3 розрахувати рівень механізації виробничих процесів. Зробити висновки отриманим результатам.

Таблиця 3

Завдання 4.

Розрахувати показники використання комбайнів:

Вихідні дані:

1) середньо сезонна кількість комбайнів - 11 шт.

2) відпрацьовано машино-днів - 180 днів

3) намолочено зерна - 110600 ц

4) відпрацьовано - 11850 га

 

Таблиця 4

Завдання 5.

На основі наведених даних визначити:

1) коефіцієнт використання вантажопідйомності, якщо автомобіль вантажопідйомністю 5 т перевіз вантаж вагою 4,8 т;

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

2) коефіцієнт використання пробігу, якщо загальний пробіг автомобіля за зміну 195 км в тому числі з вантажем 95 км;

Розрахунок: ______________________________________________________________________________

3) коефіцієнт готовності автомобільного парку, якщо із 38 машин 3 знаходяться в ремонті;

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

4) скільки машин із 25 автомобілів не працювало в наряді при коефіцієнті використання автопарку 0,9.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Що включає матеріально-технічна база?

2. Що таке сумарна енергетична потужність?

3. Які показники характеризують ефективність використання енергетичних ресурсів?

4. Назвіть показники ефективності використання тракторів і комбайнів.

5. Як розрахувати рівень механізації виробничих процесів?

 

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Особливості і стан матеріально-технічної бази, показники процесу енергоспоживання у сільському господарстві, склад системи машин і поняття механізації та автоматизації виробництва, показники та шляхи раціонального використання різних видів транспорту, виробничих будівель і споруд. Розраховувати та аналізувати показники ефективності використання енергоресурсів, обчислювати рівень механізації виробничих процесів, давати економічну оцінку показників використання с.-г. техніки, будівель і споруд.

 

 

Навчально-методична картка до теми :

«Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств».

Тема заняття : Визначення показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів (основного капіталу) підприємства.

Завдання 1.

 

На основі «Приміток до річної фінансової звітності» (форма №5) обчислити склад і структуру та показники стану і руху основних засобів:

Таблиця 1

Таблиця 2.

Виробничих фондів.

Показники Од. вим. Вихідні дані підприємства
1. Валова продукція с.-г. в порівняльних цінах 2005 року тис. грн.  
2. Середньорічна вартість основних фондів тис. грн.  
3. Площа с.-г. угідь га  
4. Середньооблікова чисельність працівників    
Показники забезпеченості і використання основних фондів
1. Фондозабезпеченість тис грн./га  
2. Фондоозброєність тис грн./чол  
3. Фондовіддача грн.  
4. Фондомісткість грн.  

 

Висновки:________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.

На підприємстві обсяг реалізованої продукції за звітний період становив 2715 тис.грн., середньорічна вартість основних засобів – 785 тис.грн. наступного року обсяг реалізації збільшився на 20%, а середньорічна вартість основних засобів – на 9%. Визначити, як зміниться рівень фондовіддачі в наступному році порівняно зі звітним.

Розрахунок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 4.

Визначити показники ефективності використання основних засобів підприємства, якщо відомо, що вартість основних засобів на початок року становить 550 тис.грн. у березні були введені основні засоби на 70 тис.грн., в липні були виведені основні засоби на суму 40 тис.грн. обсяг випуску продукції становить 9800 тис.грн., прибуток підприємства склав 88 тис.грн., чисельність персоналу 804 чол.

 

Розрахунок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання :

 1. Що розуміють під структурою основних засобів?
 2. Як групуються основні засоби за ознакою приналежності?
 3. Назвіть види вартісної оцінки основних засобів і розкрийте їх суть.
 4. Що розуміють під поняттям «основні фонди» ?
 5. Назвати показники забезпеченості основними фондами .
 6. Назвати показники використання основних фондів .

 

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Основні економічні категорії по темі та показники економічної ефективності використання та забезпеченості основними фондами За даними бухгалтерської та статистичної звітностей визначати рівень забезпеченості господарства основними фондами та показники використання основних фондів.  

 

Навчально-методична картка до теми :

«Оборотні засоби (оборотний капітал) підприємства »

Тема заняття:Визначення ефективності використання оборотних засобів конкретного підприємства.

Мета заняття: засвоїти методику визначення структури оборотних фондів та показників ефективності їх використання, дати їм економічну оцінку.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:На основі даних річних звітів необхідно:

1. Визначити структуру оборотних засобів по господарству.

2. Розрахувати показники ефективності використання оборотних фондів.

 

Завдання1.

На матеріалах даних сільськогосподарського підприємства визначити структуру оборотних засобів по господарству на початок і кінець звітного року.

Таблиця 1.

Завдання2.

За вихідними даними господарства визначити показники використання оборотних фондів (активів).

Таблиця 2

Методика розрахунку.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів = сума обороту за рік : середньорічна вартість оборотних активів;

Коефіцієнт завантаження оборотних активів – обернений коефіцієнту оборотності;

Тривалість одного обороту = кількість днів у періоді: коефіцієнт оборотності.

Рентабельність оборотних активів = (прибуток (збиток) : середньорічна вартість оборотних активів ) х 100.

 

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте речовий зміст та структуру оборотних активів підприємства.

2. Назвіть показники економічної ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств.

3. Висвітліть методику розрахунку показників ефективності використання оборотних активів.

4. Назвіть основні напрямки поліпшення використання оборотних активів аграрних підприємств.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Економічну суть оборотних засобів, їх склад і структуру. Джерела формування оборотних активів, засобів обігу. Вплив скорочення строків кругообігу на ефективність використання оборотних активів. Систему показників ефективності використання оборотних засобів. За даними статистичної та бухгалтерської звітності визначати показники економічної ефективності використання оборотних активів. Знаходити основні напрями поліпшення використання оборотних засобів аграрних підприємств.

 

Навчально-методична картка до теми :

«Інвестиції аграрних підприємств »

 

Тема заняття: Визначення показників економічної ефективності капітальних інвестицій та обчислення строку окупності капіталовкладень.

Мета заняття: використовуючи теоретичні знання засвоїти методику визначення показників економічної ефективності капітальних інвестицій, навчитись давати їм економічну оцінку.

Обладнання: Робочі зошити, лічильна техніка.

Завдання:

1. Визначити економічну ефективність капіталовкладень;

2. Визначити строк окупності капіталовкладень;

3. Визначити показники економічної ефективності капітальних інвестицій.

Завдання 1.

Визначити економічну ефективність та строк окупності капіталовкладень за умови, що собівартість 1 ц молока в господарстві до капіталовкладень становила 75 грн. Після проведення капітальних робіт з механізації виробничих процесів у сумі 350000 грн. собівартість становила 69 грн. Річний обсяг виробництва молока - 10000 ц.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки.

Ефективність визначається приростом прибутку пов’язаного з затратами на розширення або оновлення основних фондів.

Сума економії затрат на 1 грн. додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

Ес = , де

Ес - економія від зниження собівартості, грн.;

С0, С1 - собівартість одиниці продукції до і після капітальних вкладень, грн.;

ВП - річний обсяг валової продукції, ц;

Кд - додаткові капітальні вкладення, грн.

Ефективність капіталовкладень визначається терміном окупності їх:

Т0 = , де

Т0 - термін окупності, роки;

- сума капіталовкладень;

- сума приросту прибутку.

Сума приросту прибутку визначається як різниця між витратами на виробництво молока до проведення капіталовкладень та після.

Завдання 2.

Визначити:

- термін окупності типового секційного картоплесховища на 1000 т зберігання картоплі;

- додатковий ефект від зберігання картоплі в картоплесховищі, який виникає завдяки скороченню втрат картоплі порівняно з її втратами при зберіганні на відкритій площі в буртах з одночасним врахуванням зміни в собівартості.

Вихідна інформація

Первісна вартість картоплесховища 250 тис. грн. Втрати картоплі при її зберіганні на відкритій площі - 18 % ; у картоплесховищі - 5 %.

Собівартість 1 т картоплі при зберіганні на відкритій площі становить 160 грн., а при зберіганні в картоплесховищі 170 грн. Ціна реалізації 1 т картоплі 300 грн. за 1 т. Термін експлуатації картоплесховища приблизно 45 років.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання завдання

1. Визначити втрати картоплі за різними способами її зберігання. Для цього: обсяг множиться на відповідний відсоток втрат і ділиться на 100.

 

2. Розрахувати чистий вихід картоплі після завершення терміну її зберігання. (Визначається як різниця між закладеною картоплею на зберігання та її втратами при зберіганні).

 

3. Визначити дохід (виручку) від реалізації картоплі, яка залишилась після завершення терміну її зберігання. (Кількість картоплі множиться на ціну реалізації за 1 т).

 

4. Визначається собівартість всієї картоплі закладеної на зберігання відповідно за варіантом зберігання на відкритій площі і в картоплесховищі.

 

5. Визначається чистий дохід (виручка) від реалізації картоплі як різниця між величиною доходу і ПДВ. Щоб визначити податок на додану вартість необхідно: .

 

6. Розрахувати валовий прибуток від реалізації картоплі і різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції.

 

7. Розрахувати додатковий валовий прибуток ( Вприб.), як різницю між валовим прибутком за варіантом зберігання в картоплесховищі і на відкритій площі.

 

8. Розрахувати термін окупності картоплесховища. (Визначається діленням суми інвестицій на будівництво картоплесховища на додатковий валовий прибуток від зберігання картоплі в картоплесховищі).

 

Оцінку одержаного результату здійснювати врахувавши можливий термін експлуатації картоплесховища.

 

Завдання 3.

Визначити показники економічної ефективності капітальних інвестицій для інвестиційних проектів А і Б використовуючи дані таблиці 1.

Таблиця 1.

Методичні вказівки.

1. Чистий приведений дохід (ЧПД) визначається за формулою:

ЧПД = Вп – і,

де, Вп - вартість проекту, тис. грн.;

і - обсяг інвестованих коштів, тис. грн.

2. Індекс доходності (іД) визначається за формулою іД =

3. Для розрахунку терміну окупності (ТО) спочатку необхідно розрахувати середньорічну суму грошового потоку у теперішній вартості діленням вартості проекту (Вп) на період реалізації інвестиційного проекту.

Термін окупності визначається діленням обсягу інвестованих коштів (капіталовкладення Кв) на середньорічну суму грошового потоку у теперішній вартості.

 

4. Внутрішня норма дохідності (ВНД) визначається як різниця між теперішньою вартістю проекту та обсягом інвестованих коштів поділено на обсяг інвестованих коштів та помноженого на 100.

Завдання 4.

Розрахувати термін окупності проекту будівництва, тис. грн.

  До початку проекту Роки
200_ 200_ 200_ 200_
Період реалізації проекту
Чистий прибуток -
Інвестиції -3500 - - - -
Залишок непогашених інвестицій -3500        

 

Зробити висновки згідно отриманих розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 5.

Визначити майбутню вартість грошей через 4 роки на рахунку підприємства, якщо підприємство поклало в банк 25500 у.о. за банківської ставки 18 %.

Розрахунок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки:

1. Визначити майбутню вартість грошей (МВГ) за формулою:

МВГ = ПВГ х (1 + і)n, де

ПВГ - поточна вартість грошей;

і - процентна банківська ставка за певний період (місяць, рік);

n - кількість періодів (місяців, років).

 

Контрольні питання:

1. Що таке інвестиції?

2. Назвіть закон України, який регулює здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

3. Дати характеристику видів інвестицій.

4. Назвіть джерела капіталовкладень.

5. Які показники характеризують економічну ефективність капітальних вкладень?

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Поняття і призначення довгострокових фінансових та капітальних інвестицій та їх види. Джерела фінансування капітальних затрат. Розраховувати показники ефективності капітальних інвестицій, термін окупності додаткових капітальних вкладень та коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

 

 

Навчально-методична картка до теми :

«Інтенсифікація виробництва та науково – технічний прогрес»

Тема заняття: Визначення показників рівня та економічної ефективності інтенсифікації, ефективності окремих нововведень, інтенсифікація виробництва окремих видів продукції.

Мета заняття: засвоїти методику показників, що характеризують проц

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.015 с.)