Склад і структура оборотних засобів підприємства на початок і кінець звітного року. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Склад і структура оборотних засобів підприємства на початок і кінець звітного року.Елементи оборотних фондів …………………………….. На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
тис.грн % тис.грн %
Виробничі запаси        
Поточні біологічні активи        
Незавершене виробництво        
Готова продукція        
Товари        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Грошові кошти та їх еквіваленти:        
- в національній валюті        
- в іноземній валюті        
Інші оборотні активи        
Всього оборотних активів    

 

Висновок за результатами розрахунків: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання2.

За вихідними даними господарства визначити показники використання оборотних фондів (активів).

Таблиця 2

Розрахунок показників використання оборотних активів

№ п/п Показники Од. вим. Числове значення показника
1. Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг) тис. грн.  
2. Середньорічна вартість оборотних активів тис. грн.  
3. Чистий прибуток (збиток) тис.грн.  
Показники використання оборотних фондів
1. Коефіцієнт оборотності оборотних активів    
2. Коефіцієнт завантаження (закріплення) оборотних активів    
3. Тривалість одного обороту оборотних активів днів  
4. Рентабельність оборотних активів %  

 

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика розрахунку.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів = сума обороту за рік : середньорічна вартість оборотних активів;

Коефіцієнт завантаження оборотних активів – обернений коефіцієнту оборотності;

Тривалість одного обороту = кількість днів у періоді: коефіцієнт оборотності.

Рентабельність оборотних активів = (прибуток (збиток) : середньорічна вартість оборотних активів ) х 100.

 

Контрольні запитання:

1. Охарактеризуйте речовий зміст та структуру оборотних активів підприємства.

2. Назвіть показники економічної ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств.

3. Висвітліть методику розрахунку показників ефективності використання оборотних активів.

4. Назвіть основні напрямки поліпшення використання оборотних активів аграрних підприємств.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Економічну суть оборотних засобів, їх склад і структуру. Джерела формування оборотних активів, засобів обігу. Вплив скорочення строків кругообігу на ефективність використання оборотних активів. Систему показників ефективності використання оборотних засобів. За даними статистичної та бухгалтерської звітності визначати показники економічної ефективності використання оборотних активів. Знаходити основні напрями поліпшення використання оборотних засобів аграрних підприємств.

 

Навчально-методична картка до теми :

«Інвестиції аграрних підприємств »

 

Тема заняття: Визначення показників економічної ефективності капітальних інвестицій та обчислення строку окупності капіталовкладень.

Мета заняття: використовуючи теоретичні знання засвоїти методику визначення показників економічної ефективності капітальних інвестицій, навчитись давати їм економічну оцінку.

Обладнання: Робочі зошити, лічильна техніка.

Завдання:

1. Визначити економічну ефективність капіталовкладень;

2. Визначити строк окупності капіталовкладень;

3. Визначити показники економічної ефективності капітальних інвестицій.

Завдання 1.

Визначити економічну ефективність та строк окупності капіталовкладень за умови, що собівартість 1 ц молока в господарстві до капіталовкладень становила 75 грн. Після проведення капітальних робіт з механізації виробничих процесів у сумі 350000 грн. собівартість становила 69 грн. Річний обсяг виробництва молока - 10000 ц.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки.

Ефективність визначається приростом прибутку пов’язаного з затратами на розширення або оновлення основних фондів.

Сума економії затрат на 1 грн. додаткових капітальних вкладень визначається за формулою:

Ес = , де

Ес - економія від зниження собівартості, грн.;

С0, С1 - собівартість одиниці продукції до і після капітальних вкладень, грн.;

ВП - річний обсяг валової продукції, ц;

Кд - додаткові капітальні вкладення, грн.

Ефективність капіталовкладень визначається терміном окупності їх:

Т0 = , де

Т0 - термін окупності, роки;

- сума капіталовкладень;

- сума приросту прибутку.

Сума приросту прибутку визначається як різниця між витратами на виробництво молока до проведення капіталовкладень та після.

Завдання 2.

Визначити:

- термін окупності типового секційного картоплесховища на 1000 т зберігання картоплі;

- додатковий ефект від зберігання картоплі в картоплесховищі, який виникає завдяки скороченню втрат картоплі порівняно з її втратами при зберіганні на відкритій площі в буртах з одночасним врахуванням зміни в собівартості.

Вихідна інформація

Первісна вартість картоплесховища 250 тис. грн. Втрати картоплі при її зберіганні на відкритій площі - 18 % ; у картоплесховищі - 5 %.

Собівартість 1 т картоплі при зберіганні на відкритій площі становить 160 грн., а при зберіганні в картоплесховищі 170 грн. Ціна реалізації 1 т картоплі 300 грн. за 1 т. Термін експлуатації картоплесховища приблизно 45 років.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методика виконання завдання

1. Визначити втрати картоплі за різними способами її зберігання. Для цього: обсяг множиться на відповідний відсоток втрат і ділиться на 100.

 

2. Розрахувати чистий вихід картоплі після завершення терміну її зберігання. (Визначається як різниця між закладеною картоплею на зберігання та її втратами при зберіганні).

 

3. Визначити дохід (виручку) від реалізації картоплі, яка залишилась після завершення терміну її зберігання. (Кількість картоплі множиться на ціну реалізації за 1 т).

 

4. Визначається собівартість всієї картоплі закладеної на зберігання відповідно за варіантом зберігання на відкритій площі і в картоплесховищі.

 

5. Визначається чистий дохід (виручка) від реалізації картоплі як різниця між величиною доходу і ПДВ. Щоб визначити податок на додану вартість необхідно: .

 

6. Розрахувати валовий прибуток від реалізації картоплі і різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції.

 

7. Розрахувати додатковий валовий прибуток ( Вприб.), як різницю між валовим прибутком за варіантом зберігання в картоплесховищі і на відкритій площі.

 

8. Розрахувати термін окупності картоплесховища. (Визначається діленням суми інвестицій на будівництво картоплесховища на додатковий валовий прибуток від зберігання картоплі в картоплесховищі).

 

Оцінку одержаного результату здійснювати врахувавши можливий термін експлуатації картоплесховища.

 

Завдання 3.

Визначити показники економічної ефективності капітальних інвестицій для інвестиційних проектів А і Б використовуючи дані таблиці 1.

Таблиця 1.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.007 с.)