Вихідні дані річного звіту господарства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані річного звіту господарства№ п/п Показники Одиниця виміру Числове значення показника
1. Площа сільськогосподарських угідь га  
2. Площа ріллі га  
3. Площа зернових культур га  
4. Вироблено: а) зерна   ц  
б) молока ц  
в) приросту ВРХ ц  
г) приросту свиней ц  
д) яєць тис. шт.  
5. Валова продукція в порівняльних цінах 2005 року тис. грн.  
6. Валовий прибуток (збиток) тис. грн.  
7. Чистий прибуток (збиток) тис. грн.  

Таблиця 2

Розрахунок показників економічної ефективності використання землі.

№ п/п Показники Одиниця виміру Числове значення показника
1. Одержано на 100 га сільськогосподарських угідь: а) валової продукції   тис. грн.  
б) валового прибутку тис. грн.  
в) чистого прибутку тис. грн.  
г) зерна ц  
д) молока ц  
2. Одержано на 100 га ріллі а) свинини   ц  
3. Одержано на 100 га зернових а) яєць   тис. шт.  
4. Урожайність: а) зернові культури   ц/га  
б) соняшник ц/га  
в) соя ц/га  
г) цукровий буряк ц/га  
д) картопля ц/га  
е) овочі відкритого ґрунту ц/га  
є) овочі закритого ґрунту ц/га  
ж) баштанні культури ц/га  

Висновок за результатами розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 4.

Розрахувати розмір земельного паю залежно від агровиробничих груп ґрунтів. Нарахувати орендну плату за землю в грошовій та натуральній формі.

Таблиця 3

Визначення орендної плати залежно від вартості земельної частки (паю)

№ п/п Підприємство Вартість паю, грн. Орендна плата, відсоток Нараховано орендної плати, грн.
1. ТОВ «Лубенська зоря» 2,3  
2. СТОВ «Юнігрейн-Агро» 2,5  
3. СВК «СТОЖАР» 2,0  
4. ТОВ «Колос» 2,1  
5. ДП «Дружба» 2,4  

Таблиця 4

Нарахування орендної плати залежно від урожайності озимої пшениці

Підприємство Культура Урожайність, ц/га Реалізаційна ціна, 1ц . грн. Орендна плата 10 % від урожаю Земельна частка паю, га Нараховано орендної плати в натурі, ц зерна, ц Нараховано орендної плати, грн.
ТОВ «Лубенська зоря» Озима пшениця   5,95    
СТОВ «Юнігрейн-Агро» «-«   6,23    
СВК «СТОЖАР» «-«   5,92    
ТОВ «Колос» «-«   6,05    
ДП «Дружба» «-« 81,5   6,42    

Таблиця 5

Розрахунок орендної плати на рівні натуральної

№ п/п Підприємство Нараховано орендної плати, грн. Видано продуктами Належить до видачі в грошовій формі, грн.
Зерно Олія
Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн. Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн.
ТОВ «Лубенська зоря»   0,90   7,50    
СТОВ «Юнігрейн-Агро»   0,90   7,50    
СВК «СТОЖАР»   0,90   7,50    
ТОВ «Колос»   0,90   7,50    
ДП «Дружба»   0,90   15,5 7,50    

Методичні рекомендації

Суму орендної плати необхідно брати із таблиці 1 або 2 (на вибір студента). При розподілі орендної плати у графу «Належить до видачі в грошовій формі»записують різницю суми між нараховано орендної плати та видано продуктами. Орендна плата може сплачуватися як у грошовій та натуральній формах так і у вигляді послуг.

Висновок за результатами розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні запитання:

1. Що таке земельний фонд України та його розмір?

2. Назвати форми власності на землю.

3. Що являє собою земельний кадастр та грошова оцінка землі.

4. Що розуміють під сільськогосподарськими угіддями?

5. Що таке оренда землі та які ви знаєте форми орендної плати за землю?

6. За допомогою яких показників можна визначити економічну ефективність використання землі?

7. Назвати шляхи раціонального використання землі.

Після виконання практичної роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Натуральні і вартісні показники використання земельних угідь та фактори, що на них впливають. Шляхи раціонального використання земель. Методику визначення розміру земельного паю та нарахування орендної плати за землю. За даними статистичної та бухгалтерської звітності визначати показники економічної ефективності використання землі та давати їм економічну оцінку. Нараховувати орендну плату за землю у різних формах.

Навчально-методична картка до теми :

«Матеріально технічна база аграрних підприємств »

Тема заняття:Визначення показників використання енергетичних ресурсів та рівня механізації виробничих процесів підприємства.

Мета заняття: набути практичні навики по визначенню показників використання енергетичних ресурсів, розрахунку їх структури; навчитися визначати рівень механізації виробничих процесів та показники використання сільськогосподарської техніки.

Обладнання: Річні звіти сільськогосподарських підприємств, умови виробничих ситуацій, лічильна техніка.

Завдання:

1. Визначити структуру енергоресурсів.

2. На матеріалах річного звіту двох господарств розрахувати показники забезпеченості енергетичними ресурсами.

3. Розрахувати рівень механізації виробничих процесів.

4. Розрахувати показники використання комбайнів

Завдання 1.

На основі вихідних даних таблиці визначити структуру енергоресурсів.

Таблиця 1

Визначення структури енергоресурсів

№ п/п Види енергоресурсів Підприємство
к.с. % к.с. %
1. Двигуни автомобілів    
2. Двигуни тракторів    
3. Двигуни комбайнів    
4. Електродвигуни (кВт)    
5. Інші двигуни    
6. Робоча худоба (голів)    
7. Інші потужності   -  
РАЗОМ    

Методичні рекомендації:

Для розрахунку сумарної потужності к.с. використовують коефіцієнт переводу:

1 кВт = 1,36 к.с.

1 голова робочих коней = 0,75 к.с.

Зробити висновки згідно отриманих розрахунків: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 2.

На основі отриманих результатів обчислення завдання 1 розрахувати показники забезпеченості енергетичними ресурсами:

Таблиця 2

Показники використання і забезпеченості енергоресурсами

Показники Одиниці виміру Підприємство
1. Площа с.-г. угідь га    
2. Середньорічне число працюючих чол.    
3. Енергетичні ресурси к.с.    
в т.ч. електропотужність кВт    
Визначити: а) енергозабезпеченість      
б) енергоозброєність праці      
в) електрозабезпеченість      
г) електроозброєність праці      

Висновок за результатами розрахунків: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3.

На основі вихідних даних наведених в таблиці 3 розрахувати рівень механізації виробничих процесів. Зробити висновки отриманим результатам.

Таблиця 3

Визначити рівень механізації виробничих процесів

№ п/п Показники Всього голово - місць У т.ч. механізованих Рівень механізації, %
  ВРХ:      
1. Прибирання гною  
2. Роздача кормів  
3. Подача води  
  СВИНІ:      
1. Прибирання гною  
2. Роздача кормів  
3. Подача води  

Висновок за результатами розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 4.

Розрахувати показники використання комбайнів:

Вихідні дані:

1) середньо сезонна кількість комбайнів - 11 шт.

2) відпрацьовано машино-днів - 180 днів

3) намолочено зерна - 110600 ц

4) відпрацьовано - 11850 га

 

Таблиця 4

Обчислення показників ефективності використання комбайнів.

Показники Одиниця виміру Числове значення
1. Середньо сезонне число комбайнів шт.  
2. Відпрацьовано м/днів 1 комбайном за сезон дн.  
3. Зібрано га 1 комбайном за сезон га  
за день га  
4. Намолочено зерна 1 комбайном за день ц  

Висновок за результатами розрахунків: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 5.

На основі наведених даних визначити:

1) коефіцієнт використання вантажопідйомності, якщо автомобіль вантажопідйомністю 5 т перевіз вантаж вагою 4,8 т;

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

2) коефіцієнт використання пробігу, якщо загальний пробіг автомобіля за зміну 195 км в тому числі з вантажем 95 км;

Розрахунок: ______________________________________________________________________________

3) коефіцієнт готовності автомобільного парку, якщо із 38 машин 3 знаходяться в ремонті;

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

4) скільки машин із 25 автомобілів не працювало в наряді при коефіцієнті використання автопарку 0,9.

Розрахунок: ________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

1. Що включає матеріально-технічна база?

2. Що таке сумарна енергетична потужність?

3. Які показники характеризують ефективність використання енергетичних ресурсів?

4. Назвіть показники ефективності використання тракторів і комбайнів.

5. Як розрахувати рівень механізації виробничих процесів?

 

Після виконання роботи студенти повинні:

Знати: Вміти:
Особливості і стан матеріально-технічної бази, показники процесу енергоспоживання у сільському господарстві, склад системи машин і поняття механізації та автоматизації виробництва, показники та шляхи раціонального використання різних видів транспорту, виробничих будівель і споруд. Розраховувати та аналізувати показники ефективності використання енергоресурсів, обчислювати рівень механізації виробничих процесів, давати економічну оцінку показників використання с.-г. техніки, будівель і споруд.

 

 

Навчально-методична картка до теми :

«Основні засоби (основний капітал) аграрних підприємств».

Тема заняття : Визначення показників забезпеченості та ефективності використання основних засобів (основного капіталу) підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 57; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)