Повноваження органів місцевого самоврядування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повноваження органів місцевого самоврядування.Відповідно до ст. 119 Конституції України, основними завданнями органів місцевого самоврядування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці є: виконання Конституції України, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших актів виконавчої влади вищого рівня; забезпечення прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку; підготовка та виконання відповідних бюджетів; взаємодія з органами місцевого самоврядування; реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідною радою, повноважень.

Важливими ознаками повноцінності місцевого самоврядування взагалі, його органів та посадових осіб, зокрема, є їх правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність (автономія).


199. Функції органів місцевого самоврядування.

Під функцією місцевого самоврядуваннярозуміють основні напрямки діяльності територіальних громад, органів місцевого самоврядування з вирі­шення завдань місцевого самоврядування (муніципальної діяльно­сті). Основними з них є:
залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;
володіння, використання та управління комунальною влас­ністю;
забезпечення комплексного соціально-економічного та культу­рного розвитку відповідної території;
надання соціальних послуг населенню;
забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних інтересів громадян;
соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню громадян;
захист прав місцевого самоврядування.
Функції місцевого самоврядування отримали юридичне за­кріплення в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» у вигляді предметів відання органів місцевого самовря­дування.


200. Форми роботи органів місцевого самоврядування.

Серед правових форм діяльності місцевих рад можна виділити нормотворчу, установчу, правозастосовчу, контрольну та інтерпретаційну.

Нормотворча форма діяльності місцевих рад здійснюється шляхом прийняття ними рішень нормативного характеру, затвердження регламенту ради, статуту територіальної громади, положень про символіку територіальної громади, про постійні комісії ради, про відділи, управління та інші виконавчі органи ради, про Президію ради та інших.

Установча форма діяльності місцевих рад отримує свій прояв у формуванні власної структури та визначення кількісного складу ради, структури виконавчих органів ради, чисельності апарату ради і виконкому; обранні депутатами голови районної і обласної ради; прийнятті рішення про дострокове припинення повноважень депутата, сільського, селищного, міського голови, секретаря ради.

Правозастосовча форма реалізується через прийняття радою рішень індивідуального характеру, висновків і рекомендацій постійними комісіями ради, рішень президій обласної, районної ради дорадчого характеру.

У межах контрольної форми діяльності місцевих рад можна виділити два види проваджень: нормотворче (здійснення контролю за законністю нормативних актів виконавчих органів ради) і виконавче (контроль за реалізацією відповідними органами та посадовими особами своїх повноважень)

Основними організаційними формами діяльності місцевих рад є: сесії, засідання постійних комісій; засідання президій обласних, районних рад; робота депутатів у виборчих округах та інш.

 

1. Конституційне право – провідна галузь права України.
2. Конституційне право як галузь права, юридична наука та навчальна дисципліна.
3. Співвідношення понять «констійне право» та «держ право».
4. Поняття і предмет конституційного права України.
5. Роль конституційного права України в системі права Укр.
6. Метод конституційно-правового регулювання.
7. Основні принципи та система конституційного права Укр.
8. Поняття і система інститутів конституційного права Укр.
9. Критерії класифікації інститутів конституційного права.
10. Загальні, основні та початкові інститути конституційного права
11. Сутність і зміст конституційно-правової норми.
12. Види конституційно-правових норм.
13. Особливості конституційно-правової норми.
14. Порядок реалізації конституційно-правових норм
15. Поняття і види конституційно-правових відносин.
16. Суб'єкти і об'єкти конституційно-правових відносин.
17. Що слід розуміти під конституційною правосуб’єктністю учасників конституційно-правових відносин.
18. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.
19. Поняття джерел конституційного права. Формалізовані та неформалізовані джерела конституційного права.
20. Види джерел конституційного права України.
21. Конституція України – основне джерело конституційного права Укр.
22. Загальна характеристика і основні риси Конституції України.
23. Суть конституціоналізму.
24. Суть фактичної і юридичної конституції:
25. Класифікація Конституції України.
26. Структура та основні положення Конституції України.
27. Конституційний процес в Україні.
28. Поняття і роль закону в системі джерел конституційного права України.
29. Розкрити види законів України.
30. Порядок прийняття законів. Стадії законодавчого процесу
31. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів.
32. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела конституційного права України.
33. Акти Конституційного Суду України як джерела конституційного права.
34. Поняття і сутність конституційного ладу України.
35. Принципи конституційного ладу України.
36. Елементи конституційного ладу.
37. Базові цінності як елемент конституційного луду.
38. Поняття і властивості суверенітету України.
39. Поняття потенційного та реального суверенітету
40. Організація державної влади в Україні.
41. Розподіл державної влади.
42. Принцип стримання і противаги
43. Верховенство права в Українській державі.
44. Загальна характеристика громадянського суспільства та його ознаки.
45. Поняття і ознаки правової держави.
46. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
47. Інститут захисту конституційного ладу України.
48. Основні засади взаємовідносин громадянського суспільства і держави.
49. Поняття, форми і принципи державного устрою.
50. Детермінованість повноважень державних органів.
51. Поняття і принципи формування правової держави в Україні.
52. Декларація про державний суверенітет України та її роль в становленні держави України. Прийнята 16. 07. 1990 р.
53. Співвідношення державного, народного, національного суверенітету
54. Поняття державних символів України.
55. Функції державних символів України
56. Суть і зміст народовладдя в Україні.
57. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні.
58. Петиційне право, його реалізація в Україні
59. Спільність і відмінність основних форм народовладдя
60. Поняття і види референдумів.
61. Поняття «дорадче опитування» та його реалізація в Україні.
62. Принципи участі громадян у референдумах.
63. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів.
64. Ініціювання та призначення референдуму. Порядок формування ініціативних груп.
65. Референдний процес в Україні.

66. Суб’єкти референдного процесу в Україні.
67. Правові гарантії здійснення народовладдя.
68. Поняття і форми представницької демократії.
69. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.
70. Демократизм виборчої системи в Україні.
71. Види виборчих систем.
72. Позитиви й негативи мажоритарної виборчої системи.
73. Позитиви й негативи пропорційної виборчої системи.
74. Основні принципи виборчої системи України.
75. Порядок організації та проведення виборів.
76. Процедура реєстрації виборців України.
77. Суб’єкти виборчого права в Україні.
78. Види виборчих комісій на виборах в Україні.
79. Статус Центральної виборчої комісії.
80. Виборчий процес в Україні.
81. Види виборчих дільниць на виборах в Україні.
82. Проведення передвиборної агітації на виборах в Україні
83. Структура виборчого бюлетеня
84. Гарантії здійснення виборчого права.
85. Види правових статусів осіб.
86. Гуманістична спрямованість основ правового статусу
87. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.
88. Конституційно-правовий статус особи, його структура
89. Співвідношення конституційних прав та конституційних свобод.
90. Покоління прав людини.
91. Поняття громадянства і засоби його набуття.
92. Ознаки громадянства.
93. Натуралізація за національним законодавством.
94. Філіація за національним законодавством.
95. Порядок набуття громадянства України.
96. Підстави набуття громадянства України.
97. Порядок припинення громадянства України.
98. Порядок набуття громадянства України дітьми.
99. Документи, що підтверджують громадянство України.
100. Обмеження щодо набуття громадянства України.
101. Органи, що приймають рішення про громадянство та їх компетенція.
102. Класифікація прав і свобод громадян.
103. Сутність позитивного та негативного права.
104. Громадянські права та свободи людини та громадянина в Україні.
105. Принцип рівності прав і свобод, його сутність.
106. Політичні права і свободи громадян України.
107. Соціально-економічні права громадян України.
108. Культурні права громадян України.
109. Система обов'язків громадян України.
110. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України.
111. Організаційно-правові інститути як гарантії прав і свобод.
112. Судові гарантії здійснення прав і свобод громадян України.
113. Механізми захисту прав людини.
114. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.
115. Порядок звернення до Європейського Суду з прав людини.
116. Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи.
117. Принцип національного режиму та принцип взаємності.
118. В’їзд іноземців в Україну.
119. Виїзд іноземців з Україну.
120. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.
121. Скорочення терміну перебування на території України
122. Видворення за межі України.
123. Транзитний проїзд по території України.
124. Правовий статус осіб без громадянства.
125. Співвідношення соціальних прав громадянина України та іноземця.
126. Статус закордонного українця.
127. Поняття права притулку.
128. Статус біженця в Україні.
129. Поняття та ознаки органу Української держави.
130. Система органів Української держави

131. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади Української держави.
132. Порядок утворення Верховної Ради України.
133. Компетенція Верховної Ради України.
134. Парламентська більшість та опозиція.
135. Парламентські процедури.
136. Законодавча діяльність Верховної Ради України
137. Суб’єкти розробки законів та суб’єкти законодавчої ініціативи.
138. Парламентські читання.
139. Бюджетна процедура Верховної Ради України.
140. Комітети Верховної Ради України та їх повноваження.
141. Тимчасові та спеціальні слідчі комісії Верховної Ради України.
142. Організація роботи Верховної Ради України.
143. Сесії Верховної Ради України.
144. Парламентські слухання.
145. Конституційний-правовий статус народного депутата.
146. Діяльність депутата.
147. Особливості правового статусу депутата місцевої ради.
148. Основні гарантії депутатської діяльності.
149. Депутатський імунітет та депутатський індемнітет.
150. Депутатський запит і депутатське звернення.
151. Рахункова палата України.
152. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
153. Порядок звернення громадян до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
154. Правовий статус Президента України.
155. Президента України як глава держави.
156. Порядок проведення виборів Президента України.
157. Компетенція Президента України.
158. Виключні повноваження Президента України.
159. Повноваження Президента України в сфері оборони країни.
160. Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою України.
161. Взаємовідносини Президента України з Кабінетом Міністрів України.
162. Акти Президента України.
163. Право вето.
164. Поняття та функції виконавчої влади.
165. Система органів виконавчої влади.
166. Кабінет Міністрів України – орган виконавчої влади.
167. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.
168. Компетенція Кабінету Міністрів України.
169. Система центральних органів виконавчої влади.
170. Міністерство як центральний орган виконавчої влади.
171. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.
172. Місцеві державні адміністрації, їх повноваження.
173. Організація роботи місцевих державних адміністрацій.
174. Правові основи організації судової влади.
175. Судова влада в системі розподілу влади.
176. Загальна характеристика судової системи України.
177. Система судів загальної юрисдикції.
178. Склад та структура Конституційного Суду України.
179. Повноваження Конституційного Суду України.
180. Юридична сила рішень та висновків Конституційного Суду України.
181. Вища рада юстиції.
182. Органи прокуратури в системі державного апарату.
183. Повноваження прокуратури України.
184. Форми реагування прокуратури на порушення законності.
185. Поняття і значення територіального устрою держави.
186. Основі принципи територіального устрою держави.
187. Ознаки унітарності України.
188. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
189. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України.
190. Правовий статус Автономної Республіки Крим.
191. Система органів влади в Автономній республіці Крим.
192. Повноваження органів влади в Автономній республіці Крим.
193. Поняття і принципи місцевого самоврядування.
194. Сучасні теорії та системи місцевого самоврядування.
195. Основні моделі місцевого самоврядування.
196. Форми здійснення місцевого самоврядування в Україні.
197. Система органів місцевого самоврядування в Україні.
198. Повноваження органів місцевого самоврядування.
199. Функції органів місцевого самоврядування.
200. Форми роботи органів місцевого самоврядування.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.007 с.)