Обсяг реферату: 10-12 сторінок (формат А – 4).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обсяг реферату: 10-12 сторінок (формат А – 4).  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького Кафедра початкової освіти     Звуковий склад українського літературного мовлення     Реферат студентки І курсу 15 групи соціально – гуманітарного факультету Збруцької Юлії Володимирівни   Мелітополь, 2006    

ДОВІДКОВО – ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Протокол – це документ, у якому фіксується хід і результати роботи зборів, засідань, нарад, відображаються всі виступи з питань, що були розглянуті, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

За обсягом протоколи поділяються на:

· стислі (у яких переважно оформляють лише ухвали);

· повні (стисло записані виступи доповідачів, інших осіб, формуються ухвали);

· стенографічні (дослівно фіксується весь хід засідання).

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій – усі члени президії.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. Основний текст протоколу поділяється на розділи.

Кожен розділ містить такі частини:

· слухали;

· виступили;

· ухвалили.

Слово «СЛУХАЛИ:» друкується великими літерами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі вказується, що текст додається.

Так само оформлюється розділ «ВИСТУПИЛИ:».

У розділі «УХВАЛИЛИ:» повністю записується прийняте рішення яке може складатися з одного чи кількох пунктів.

Крім повного протоколу, є ще коротка форма, частина резолюції, ухвали, рішення певного зібрання – витяг з протоколу.

Витяг з протоколу – це копія частини протоколу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Порядковий номер протоколу.

3. Назва заходу, який протоколюється (нарада, засідання, збори).

4. Назва установи, де відбулися збори.

5. Дата проведення зборів (ліворуч).

6. Посада, прізвище та ініціали керівників зборів.

7. Кількісний склад учасників заходу (до 12 осіб вказати усіх присутніх).

8. Порядок денний (питання, які розглядаються. Формулюють у називному відмінку).

9. Текст протоколу (складається з розділів «Слухали», «Виступили» і «Ухвалили»).

10. Резолюція зборів.

11. Підписи керівників зборів.

На витязі з протоколу повинна бути печатка.

 

 

Протокол № 5

виробничої наради у заступника директора заводу

15. 12. 04. м. Харків

Голова: Н.Д. Клименко

Секретар: З.І. Хом’якова

Присутні: А.І. Єфремов, Б.І. Тихонов, В.С. Лось, Л.Є. Лібенсон, Н.В. Солуянова, О.Д. Моторіна, Є.Н. Сергієнко, О.М. Столярова, А.В. Охріменко, В.Ф. Прилюк, М.А. Житомирська.

Порядок денний

1. Про … Доповідач – Н.Д. Клименко

2. Про …

1. СЛУХАЛИ:

Клименко Н.Д. доповів …

ВИСТУПИЛИ:

Лібенсон Л.Є. запропонував …

УХВАЛИЛИ:

1.1. …

1.2. …

2. СЛУХАЛИ:

Моторіна О.Д. розповіла …

ВИСТУПИЛИ:

Єфремов А.І. вказав …

Тихонов Б.І. розповів …

УХВАЛИЛИ:

2.1. …

2.2. …

Голова Н.Д. Клименко

Секретар З.І. Хом’якова

Витяг з протоколу № 3

зборів студентів юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

2 березня 2000 року

СЛУХАЛИ:

1. Про присудження 3 стипендій товариства «Відродження» студентам юридичного факультету.

УХВАЛИЛИ:

1. Призначити річну стипендію в сумі 2000 (дві тисячі) грн. відмінникові навчання Міщенку Михайлу Борисовичу за активну участь у громадському, науковому житті факультету – за підсумками V семестру й поточною атестацією.

Оригінал підписали:

Голова зборів І.П. Ковальчук

Секретар М.Ю. Соловей

Протокол


Хай думок не кожен порух,

та чи єдність, чи розкол, -

все, що відбулось на зборах,

вам розкаже Протокол.

 

Склад президії. Присутні

(кількість їх). Порядок дня.

Основні думки присутні –

план, конкретні завдання.

Що зробив наш осередок

(все важливе, непросте).

Слухали: про те-то й то-то,

Ухвалили: те-то й те…

 

Протоколи ще бувають

дещо схожими на акт,

документ, який складають

про подію, певний факт.


Між державами угоди

про кордон чи про футбол, -

підписали на нараді

і складали – Протокол.

(Д. Білоус)

 


ДОВІДКОВО – ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

ДОВІДКА

Довідка – документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій.

За змістом довідки можуть бути особисті (стосуються окремих осіб) й службові (щодо установи в цілому).

Службові довідки поділяються на зовнішні (для подання до іншої, найчастіше вищої організації) і внутрішні(укладаються для подання керівництву).

Реквізити:

1. Назва організації, що видає довідку.

2. Дата видачі.

3. Номер довідки.

4. Назва виду документа.

5. Місце укладання (м. Мелітополь).

6. Слово Видана (з великої літери як початок речення) із зазначенням прізвища, імені, по батькові особи, якій видається довідка.

7. Текст.

8. Призначення довідки (куди подається).

9. Підписи службових осіб (ліворуч – посада, праворуч – ініціали, прізвище, між ними - підпис).

10. Печатка.

 

Зразки довідок

Вінницький технічний університет

12 січня 2002р.

Довідка

Видана Токаренку Григорію Васильовичу про те, що він навчається на 1-му курсі електромеханічного факультету.

Видана на вимогу Іванівської середньої школи Калиновського району Вінницької області.

Декан

доктор технічних наук (підпис) В.П. Мазай

Секретар (підпис) Г.Н. Шеремет

Старокиївський районний відділ освіти

21 серпня 2003р.

Довідка

Видана пані Шевчук Ніні Олексіївні про те, що вона працює у відділі народної освіти Старокиївського району м. Києва на посаді методиста з окладом __________ гривень.

Довідка видана для подання в дитячий садок.

Завідуючий відділом (підпис) Я.Ю. Ковальов

Головний бухгалтер (підпис) П.Н. Журавльова


ДОВІДКОВО – ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

АКТ

Акт – це офіційний документ, який підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, організацій та осіб.

Акти бувають законодавчі та адміністративні.

Законодавчі акти – містять рішення, втілені у форму законів (указів, постанов).

Адміністративні акти – складаються для підтвердження фактів, пов’язаних з діяльністю установ (організацій, підприємств).

Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу.

У вступній частині:

Підстава: ...

Складено комісією у складі: ...

Голова ...

Члени комісії: ... (посада, ініціали, прізвища).

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують вставлені факти, а також висновки.

Реквізити:

1. Назва організації, де складають акт.

2. Назва виду документа.

3. Дата, номер і місце складання.

4. Гриф затвердження.

5. Заголовок до тексту (використовують слова: прийняття, обстеження, знищення).

6. Підстава.

7. Склад комісії, присутні.

8. Текст.

9. Дані про кількість примірників акта і їх місце знаходження.

10. Перелік додатків до акта (якщо такі є).

11. Підписи голови, членів комісії, присутніх.

Акт підписують усі особи, які брали участь у його складанні.

Зразок акту

Український державний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова

Педагогічно – індустріальний факультет

Акт № 17

м. Київ 10. 07. 05.

Передачі матеріальних цінностей однією матеріально

відповідальною особою іншій

Підстава: наказ по університету № 9 від 6 червня 2005р.

Складений комісією:

Голова комісії: завідуючий кафедрою Козак С.Т.

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Л.С., доцент Мороз С.І., асистент Петров М.І.

Присутні: декан педагогічно – індустріального факультету Кравченко М.В.

11. 07.05р. комісія перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті й вирішила передати Петрову М.І. такі матеріальні цінності:

1. Магнітофон «Яуза - В»

2. Діапроектор «Альфа»

3. Кодоскоп.

Складений у трьох примірниках:

1-ий примірник – бухгалтерії;

2-ий примірник – кафедрі;

3-ий примірник – факультету.

Голова комісії С.Т. Козак

Члени комісії: Л.С. Мартиненко

С.І. Мороз

М.І. Петров

М.В. Кравченко


ОБЛІКОВО – ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

РОЗПИСКА

Розписка— це документ, що письмово підтверджує дії, які вже відбулися – передання і отримання документів, грошей, товарів тощо.

Розписка може бути приватною (дія передачі й одержання відбулась між особами) і службовою (між особою й установою або між установами).

Реквізити:

1. Назва виду документа (Розписка).

2. Текст, у якому вказується:

· прізвище, ім’я, по батькові і посада того, хто дає розписку;

· прізвище, ім’я, по батькові і посада того, кому дається розписка;

· перелік того, що передається (обов’язково слід зазначити точне найменування матеріальних цінностей, предметів, їх кількість і вартість – цифрами і прописом (в дужках));

· відомості про документ, що ідентифікує особу, яка отримує цінності (у службових розписках);

· підстава передачі й отримання цінностей.

3. Дата (ліворуч).

4. Підпис одержувача (праворуч).

5. Завірення підпису (у приватній розписці).

Зразок розписки

Розписка

Я, Матвійчук Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ № 13 м. Києва, отримав від завскладу туристичної бази «Гірська» Крилова Олега Вікторовича 25 (двадцять п’ять) пар лиж для триденного походу.

 

05.01.2000р. (підпис)

Розписка

Я, Іванисенко Ірина Андріївна, одержала від Пастушкової Ірини Адамівни 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Зобов’язуюсь повернути цю суму до 15. 09. 2001 р.

 

08.04.2000р. (підпис)
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.008 с.)