Тема 2.10. Перестрахування та співстрахування. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2.10. Перестрахування та співстрахування.Питання за темою

1. Перестрахування , його сутність.

2. Методи перестрахування.

3. Форми проведення перестрахувальних операцій.

4. Співстрахування, його механізми.

 

Зміст теми

Перестрахування, його сутність. Оригінальна комісія. Перестрахувальна комісія. Форми проведення перестрахувальних операцій. Співстрахування, його механізм.

Питання до самоконтролю

1. Визначення терміну перестрахування.

2. Суб’єктами перестрахування.

3. Чим відрізняється цесія від ретроцесії ?

4. Види комісій , які сплачує цемент за договором перестрахування.

5. Методи перестрахування. Дайте характеристику цих методів.

6. Форми проведення перестрахувальних операцій .

7. Співстрахування та яка його сутність.

Тема 2.11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Питання за темою

1. Доходи страховика.

2. Витрати страхової компанії.

3. Прибуток страховика.

4. Оподаткування страхової компанії.

 

Зміст теми

Доходи страховика. Доходи від страхової діяльності. Страхова сума. Страховий тариф. Структура страхового тарифу. Витрати страхової компанії. Аквізиційні витрати. Інкасаційні витрати. Ліквідаційні витрати. Прибуток страховика. Прибуток від страхової діяльності. Оподаткування страхових компаній. Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків.

Питання до самоконтролю

1. Основні доходи страховика.

2. Назвіть основні витрати страхової компанії.

3. Які фактори вливають на склад і обсяг витрат здійснення страхової діяльності?

4. Страхова премія і який її зв’язок з страховою сумою.

5. Страховий тариф.

6. Доходи страховика від інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Поняття ”аквізиційні витрати”, “інкасаційі” та “ліквідаційні витрати” страховика.

8. Податки страхової компанії.

Тема 2.12. Фінансова надійність страховика.

Питання за темою

1. Поняття фінансової надійності.

2. Страхові резерви компанії.

3. Інвестиційна політика страховика.

4. Оцінка платоспроможності страховика.

 

Зміст теми

Поняття фінансової надійності. Вільні резерви. достатність страхових резервів. Страхові резерви. Технічні резерви. Система технічних резервів, згідно з директивами ЄС. Інвестиційна політика страховика. Оцінка платоспроможності страховика.

Питання до самоконтролю

1. Термін “фінансова надійність страховика“.

2. Що містять статутний та резервні фонди?

3. Дайте поняття платоспроможності страховика.

4. З чого складаються технічні резерви?

5. Суть інвестиційної політики страхової компанії.

 

САМОСТІЙНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

.

Вимоги до оформлення самостійного домашнього завдання

Приступаючи до написання роботи, особливу увагу необхідно приділити з'ясуванню змісту понять і категорій, звернувшись до довідкової літератури по темі. Робота з довідковою літературою представляється найбільш раціональним способом ознайомлення з проблемами, що підлягають вивченню.

Перш, ніж приступити до виконання контрольної роботи, слід прокон-сультуватися з викладачем, який допоможе з'ясувати зміст контрольної роботи і структуру понятійного апарату, що розкриває проблематику. Засвоївши основні поняття, необхідно приступити до вивчення літератури, що рекомендується. Хочеться застерегти від спроб некритичного викладу або простого перепи-сування того або іншого джерела, оскільки журнальна стаття, розділ моно-графічного дослідження або навчального посібника мають різну логіку викладу матеріалу. Бажано приводити різні точки зору на аналізовані проблеми, що свідчитиме про самостійність роботи з літературою

Виконання і захист самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) передбачає вирішення наступних завдань:

· формування і закріплення знань основних категорій, принципів, законів, механізмів банківських операцій;

· розвиток навиків самостійної роботи з літературою і іншими джерелами наукової інформації;

· формування наукового, творчого, індивідуального поглядів на актуальні проблеми кредитної, депозитної політики банку.

При виконанні контрольної роботи необхідно враховувати наступні особливості:

1. Самостійне домашнє завдання(контрольна робота) оформляється відповідно до вимог стандартів ПДТУ, інституту економіки і менеджменту. Об'єм контрольної роботи складає 20-25 сторінок формату А – 4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегель. На першому (титульному) листі вказується: «Міністерство освіти і науки України», назва університету (інституту), кафедри; предмет, що вивчається; курс і група студента; номер варіанту. У контрольній роботі повинні бути розглянуто 3 теоретичних питань. В кінці роботи додається список використаних джерел.

2. Структура контрольної роботи:

ЗМІСТ (ПЛАН)

ВСТУП

Відповіді на питання (кожне починається з нового аркуша).

Відповіді на тестові запитання

ЗАКЛЮЧЕННЯ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

3. При підготовці самостійного домашнього завдання (контрольної роботи) спочатку наводяться завдання, а потім дається відповідь і його обґрунтування. Використання статистичного матеріалу в контрольній роботі припускає обов'язкове оформлення бібліографічних посилань на першоджерела.

4. Не допускаються однозначні бездоказові відповіді на питання. Всі відповіді на завдання і тести повинні бути аргументовані і доведені (наприклад з використанням графіків, законів, формул і економічних прикладів).

5. Деякі питання тестів можуть мати декілька варіантів відповіді. Будьте уважні при відповідях, не допустите можливі неповні і неточні відповіді.

6. Для ефективної підготовки контрольної роботи в методичних вказівках присутній список літератури, що рекомендується.

7. В роботі не допускається використання сканованих рисунків, таблиць, діаграм. Приклади оформлення рисунків, таблиць, діаграм подаються у додатках 1, 2.

Варіанти СДЗ

 

Варіант Номер питання теоретичної частини
1, 31, 61
2, 32, 62
3, 33, 63
4, 34, 64
5, 35, 65
6, 36, 66
7, 37, 67
8, 38, 68
9, 39, 69
10, 40, 70
11, 41, 71
12, 42, 72
13, 43, 73
14, 44, 74
15, 45, 75
16, 46, 76
17, 47, 77
18, 48, 78
19, 49, 79
20, 50, 80
21, 51, 81
22, 52, 82
23, 53, 83
24, 54, 84
25, 55, 85
26, 56, 86
27, 57, 87
28, 58, 88
29, 59, 89
30, 60, 90

 

Завдання для СДЗ

 

1.Сутність та необхідність страхового захисту в країні з ринковою економікою.

2.Історія виникнення страхового захисту.

3.Функції, принципи і роль страхування у суспільному житті країни з ринковою економікою.

4.Поняття класифікації, класифікація за різними ознаками.

5.Сутність класифікації та її критерії.

6.Форми страхування, їх характеристика.

7.Страховий ринок України.

8.Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні

9. Посередники страхового ринку

10. Організаційна структура страхової компанії

11. Органи управління страховою компанією

12.Сутність і завдання маркетингу в страхуванні

13.Реалізація страхових послуг

14.Системи організацій роботи страхових компаній з філіями

15.Функції представництва страховика. Функції страхових агенцій.

16.Роль реклами у розповсюдженні страхових продуктів

17.Сутність маркетингу, його роль у страхуванні.

18.Страховий ринок України, його інфраструктура та функції.

19.Роль маркетингу у розвитку страхових послуг на страховому ринку України.

20. Дати характеристику страхового ринку України

21.Функції прямих та непрямих страхових посередників

22.Правове забезпечення страхування

23. Взаємовідносини страховики і держави

24. Договори страхування, їх основні положення. Принципи і форми укладення страхових стосунків суб’єктів угод

25.Регуляція міжнародних зв’язків. Принципи і шляхи інтеграції страхового ринку України у світовий простір

26.Роль Департаменту фінансових установ та ринків у регулюванні страхового ринку України

27. Страхування життя, його види

28. Страхування ренти і пенсій

29. Змішане страхування життя

30. Страхування від нещасних випадків, його види та форми

31. Медичне страхування. Обов’язкове медичне страхування

32. Джерела фінансування охорони здоров’я.

33 Обов’язкове та добровільне медичне страхування, їх особливості

34. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки

35.Страхування майна юридичних осіб

36. Порядок укладання і припинення дії договору страхування.

37.В чому полягає мета страхової оцінки у разі страхування майна.

38.Як обчислюють суму страхового відшкодування?

39.Яким чином визначають збиток та страхове відшкодування у разі майнового страхування?

40.В чому полягають особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

41.Визначить страхові ризики у разі страхування майна сільськогосподарських підприємств.

42.Яким чином здійснюється страхування сільськогосподарських тварин.

43. Перестрахування, його сутність

44. Методи перестрахування.

45. Основні форми перестраховувального захисту

46. Співстрахування, його механізм

47 Доходи, витрати і прибуток страховика

48 Структура страхового тарифу

49. Витрати страхової компанії

50. Прибуток страховика

51 Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків

52. Фінансова надійність страховика

53. Страхові резерви

54. Інвестиційна політика страховика

55. Оцінка платоспроможності страховика.

56.Страхування додаткової пенсії.

57.Страхування ренти і пенсій.

58.Індивідуальне колективне добровільне страхування від нещасних випадків.

59.Обмеження страхування.

60.Добровільне медичне страхування

61.Групи ризику страхування.

62.Порядок проведення страхових виплат.

63.Порядок укладання і припинення дії договору страхування.

64.Пільги. Зобов’язання сторін.

65.Визначення збитку і страхового відшкодування.

66.Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

67.Визначення збитку і страхового відшкодування.

68.Страхова сума.

69.Страховий тариф.

70.Структура страхового тарифу.

71.Витрати страхової компанії.

72.Аквізиційні витрати.

73.Інкасаційні витрати.

74.Ліквідаційні витрати.

75.Прибуток страховика.

76.Прибуток від страхової діяльності.

77.Оподаткування страхових компаній.

78.Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків.

79.Поняття фінансової надійності.

80.Вільні резерви. достатність страхових резервів.

81.Страхові резерви.

82.Технічні резерви.

83.Система технічних резервів, згідно з директивами ЄС.

84.Інвестиційна політика страховика.

85.Оцінка платоспроможності страховика.

86.Закон про страхування.

87.Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції.

88.Напрямки страхового нагляду.

89.Гарантії прав та законних інтересів страховиків.

90.Взаємовідносини страховика та держави, страховика та страхувальника.

 

Тестовы завдання

1. Страхування:

а) захищає окрему особу;

б) захищає підприємця;**

в) захищає родину;

г) усе правильно.

2. Підґрунтям сутності страхування є:

а) ризик;

б) страх;

в) захист;

г) усе правильно.

3. Принцип страхування суброгація це:

а) передання страхувальником страховикові права на стягнення заподіяної шкоди з винних (третіх осіб);

б) повернення страховиком страхувателю компенсації у разі здійснення страхового випадку;

в) страхування об’єкта по одному спільному договору;

г) розподіл відповідальності страховика з іншими страховиками.

4. Франшиза це:

а) частина збитків, яка не підлягає відшкодуванню страховиком страхувателю;

б) частина збитків, які страховик повинен виплачувати страхувальнику в будь – яких умовах;

в) частина збитків, які згідно з договором страховик виплачує страхувателю разом з іншими страховиками;

г) усе правильно.

5. Перестрахування це:

а) передання страховиком частини своїх обов’язків іншому страховикові;

б) це страхування одного об’єкта кількома страховиками по спільному договору;

в) це право страховика на звернення до інших страховиків, розділити відповідальність перед одним страхувателем за взятий на страхування ризик;

г) це страхування страховиком ризиків виконання своїх обов’язків перед страхувальником.

6. Практичне значення класифікації страхування полягає в тому, що на її підставі:

а) здійснюється спеціалізація страховиків;

б) складається звітність;

в) контролюються та аналізуються показники розвитку страхування;

г) все вірно.

7. Залежно від способу залучення страхувальника до страхового процесу виділяють:

а) змішане та комбіноване страхування;

б) страхування життя та ризикові види страхування;

в) обов’язкове та добровільне страхування;

г) особове та майнове страхування.

8. Упровадження окремих видів обов’язкового страхування пояснюється необхідністю:

а) поповнення державного бюджету;

б) захисту інтересів третіх осіб у разі, коли їм завдано шкоди;

в) покращення матеріального благополуччя громадян;

г) покращення матеріального благополуччя юридичних осіб;

9. Чи може бути добровільне страхування у конкретного страховика обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин?

а) так;

б) ні;

в) ні, але за окремими видами майнового страхування це має місце;

г) ні, але за окремими видами особового страхування це має місце.

10. Згідно з міжнародними нормами з 01 січня 1978 року країни – члени ЄС використовують класифікацію, яка встановлює:

а) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;

б) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страхування;

в) 7 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 19 класів загального страхування;

г) 8 класів довгострокового страхування (життя і пенсій) і 17 класів загального страхування;

11. Умови договору страхування життя передбачають страхову виплату у разі:

а) дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору або досягнення застрахованим визначеного договором віку;

б) смерті застрахованої особи;

в) нещасного випадку, що стався із застрахованою особою;

г) все вірно.

12. До короткострокових видів медичного страхування належать:

а) страхування здоров’я на випадок хвороби;

б) медичне страхування туристів;

в) страхування стоматологічної допомоги;

г) все вірно.

13. Відправним критерієм у виділенні галузей страхування є:

а) відмінності в страхових ризиках;

б) відмінності в обсягах страхового забезпечення;

в) відмінності в об’єктах страхування;

г) все вірно.

14. Право на здійснення обов’язкових видів страхування може отримати:

а) будь – який страховик, якщо він має відповідну ліцензію;

б) страховик зі страхуванням життя, якщо він має відповідну ліцензію;

в) страховик, який займається ризиковими видами страхування і якщо він має відповідну ліцензію;

г) будь – які страховики, якщо вони внесені до Державного реєстру.

15. Майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди фізичній особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі, складають:

а) особове страхування;

б) майнове страхування;

в) страхування відповідальності;

г) перестрахування.

16. Добровільними видами страхування є:

а) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

б) страхування повітряного транспорту;

в) страхування кредитів;

г) все вірно.

17. Класифікація страхування, яка передбачає виокремлення етапів розвитку страхування – це:

а) класифікація за історичним ознаками;

б) класифікація за економічними ознаками;

в) натуральна;

г) штучна.

18. Страхування життя – це вид:

а) медичного страхування;

б) страхування від нещасних випадків;

в) особового страхування;

г) страхування здоров’я.

19. Об’єкти особового страхування:

а) мають вартісну оцінку;

б) не мають вартісної оцінки;

в) не має вартісної оцінки лише змішане страхування життя;

г) не має вартісної оцінки лише страхування працездатності людини.

20. Медичне страхування об’єднує:

а) короткострокові види особового страхування;

б) середньострокові види особового страхування;

в) короткострокові та довгострокові види особового страхування;

г) все вірно.

21. Обов’язковими видами страхування є:

а) страхування кредитів;

б) страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

в) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

г) медичне страхування.

22. Яка підгалузь особового страхування передбачена відповідальність у разі смерті застрахованого, постійної втрати застрахованим здоров’я та тимчасової непрацездатності?

а) медичне страхування;

б) страхування життя;

в) страхування від нещасних випадків;

г) страхування на випадок хвороби.

23. Для здійснення обов’язкового страхування порядок і правила проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, встановлює:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет міністрів України;

г) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

24. Страхування життя об’єднує:

а) короткострокові види особового страхування;

б) середньострокові види особового страхування;

в) довгострокові види особового страхування;

г) все вірно.

 

25. При обов’язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено:

а) перелік об’єктів, що підлягають страхуванню;

б) перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи;

в) страхові суми та рівень страхового забезпечення;

г) все вірно.

26. Які компоненти становлять зміст економічного ризику? Їх пріоритетність.

а) випадкові події;

б) збитки, завданні через випадкові події;

в) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій;

г) ймовірність настання випадкових подій;

д) об’єкт, який зазнає дії випадкової події;

е) імовірність настання випадкових збитків.

27. При яких значеннях ймовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

0 0,25 0,5 0,75 1,0

28. Яка з обчислених ймовірностей має найбільшу точність:

а) апріорна;

б) естиматична;

в) апостеріорна.

29. Якими властивостями характеризуються великі ризики:

а) ймовірність настання ризику;

б) територія, охоплена ризиком;

в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності;

г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств;

д) стихія, що спричинила явище (подію) – вода, вогонь, вітер та ін.

30. У чому полягає аналіз ризику?

а) оцінка ризику;

б) зменшення ризику;

в) ідентифікація ризику;

г) уникнення ризику;

д) діагностика ризику;

е) пізнання ризику.

31. Які заходи є елементами ризик – менеджменту:

а) фінансування;

б) самофінансування ризику;

в) уникнення ризику;

г) страхування;

д) контроль;

е) обмеження ризику;

є) аналіз ризику;

ж) попередження ризику.

32. Які властивості є критеріями страхувальності ризиків:

а) випадковість;

б) можливість оцінювання у вартісних одиницях;

в) низький ступінь ймовірності;

г) надзвичайно великі втрати.

33. Фінансова надійність страховика забезпечується:

а) розміром статутного фонду;

б) кількістю учасників страховика;

в) видами страхування, які проводить страховик;

г) величиною страхових резервів;

д) збалансованим страховим портфелем.

34. Страхові резерви, які формуються українськими страховиками:

а) технічні резерви;

б) резерв збитків;

в) резерви належних виплат страхових сум;

г) резерв збитків, що заявлені, але ще не врегульовані;

д) резерви із страхування життя;

є) резерв коливань збитковості.

35. Страхові резерви розміщуються згідно з принципами:

а) тільки прибутковості;

б) безпечності, прибутковості, ліквідності, диверсифікованості;

в) безпечності та ліквідності.

36. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності визначається на основі:

а) розміру статутного фонду;

б) надходжень страхових премій та страхових виплат;

в) страхових премій, сплачених перестраховикам;

г) кількості страхових полісів.

37. Стійкість страхових операцій будь – якої страхової компанії залежить від:

а) співвідношення між капіталами;

б) надходження страхових премій;

в) максимум відповідальності, що приймає на себе страховик;

г) все вірно.

38. Вільні резерви страховика створюються за рахунок:

а) статутного капіталу;

б) нерозподіленого прибутку;

в) додаткового капіталу;

г) резервного капіталу.

39. Який орган державного регулювання страхового бізнесу може змінювати структуру гарантійного фонду:

а) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство фінансів;

г) Ліга страхових організацій України.

40. Вільні резерви – це частка:

а) власних коштів страховика;

б) залучених коштів страховика;

в) страхових резервів;

г) технічних резервів.

41. Платоспроможність – це здатність страховика:

а) у максимальному обсязі задовольняти вимоги страхувальників при настанні страхових випадків;

б) своєчасно виконувати грошові зобов’язання, які обумовлені законом або договором, перед страхувальниками;

в) отримувати від перестраховиків обумовлені суми, які передані їм у перестрахування;

г) все вірно.

42. До економічного способу забезпечення фінансової надійності відноситься:

а) правильний розрахунок страхових тарифів;

б) правильне розміщення страхових резервів;

в) збалансованість страхового портфеля;

г) перестрахувальні операції.

 

43. Фонди страхових гарантій створюються:

а) страховиками;

б) страхувальниками;

в) страховими посередниками;

г) страховими брокерами.

44. Платоспроможність залежить від:

а) розміру ресурсів страховика;

б) розміру зобов’язань, які бере на себе страховик;

в) наявності сплаченого статутного фонду;

г) все вірно.

45. Фактичний запас платоспроможності – це:

а) нетто – активи;

б) брутто – активи;

в) навантаження;

г) ліквідність страховика.

46. Платоспроможність страховиків є головною ознакою їх:

а) ліквідності;

б) можливості подальшого функціонування на страховому ринку;

в) фінансової стійкості;

г) стабільності.

47. Який рівень запасу платоспроможності повинен підтримуватися страховиками відповідно до обсягів страхової діяльності:

а) фактичний;

б)нормативний;

в) розрахунковий;

г) все вірно.

48. На будь – яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен:

а) дорівнювати розрахунковому запасу платоспроможності;

б) дорівнювати нормативному запасу платоспроможності;

в) перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності;

г) на 10 % перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.

49. Фактичний запас платоспроможності (нетто – активи) страховика визначається вирахуванням із вартості майна:

а) суми нематеріальних активів;

б) загальної суми зобов’язань;

в) страхових зобов’язань;

г) все вірно.

50. Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, на будь – яку дату підраховується:

а) шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,26;

б) шляхом множення суми перестрахувальних премій за попередні 12 місяців на 0,26;

в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,26;

г) шляхом множення суми перестрахових виплат за попередні 12 місяців на 0,26.

51. Виділяють такі гарантії платоспроможності:

а) дотримання нормативних співвідношень між активами та прийнятими страховими зобов’язаннями;

б) перестрахування ризиків виконання відповідних зобов’язань, що перевищують можливості їх виконання страховиком за рахунок власних коштів і страхових резервів;

в) розміщення страхових резервів страховиками на умовах безпечності, ліквідності, прибутковості та диверсифікованості;

г) все вірно.

52. Нормативний запас платоспроможності страховика, який здійснює види страхування, інші, ніж страхування життя, на будь – яку дату підраховується:

а) шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0,18;

б) шляхом множення суми перестрахувальних премій за попередні 12 місяців на 0,18;

в) шляхом множення суми страхових виплат за попередні 12 місяців на 0,18;

г) шляхом множення суми перестрахових виплат за попередні 12 місяців на 0,18.

53. Умови платоспроможності, яких повинні дотримуватися страховики, такі:

а) наявність сплаченого статутного фонду та наявність гарантійного фонду страховика;

б) створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

в) перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності;

г) все вірно.

54. Централізовані страхові резервні фонди можуть утворювати страховики для забезпечення виконання своїх зобов’язань щодо:

а) страхування життя;

б) окремих видів обов’язкового страхування;

в) окремих видів добровільного страхування;

г) страхування відповідальності.

55. Якщо страхова сума за окремим об’єктом страхування перевищує 10 % суми ..., то страховик зобов’язаний укласти договір перестрахування:

а) сплаченого статутного фонду;

б) сформованих вільних резервів;

в) сформованих страхових резервів;

г) все вірно.

56. Який вид економічного аналізу страхових операцій максимально наближений до часу їх проведення:

а) попередній;

б) оперативний;

в) подальшій;

г) статистичний.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1.Сутність та необхідність страхового захисту в країні з ринковою економікою.

2.Історія виникнення страхового захисту.

3.Функції, принципи і роль страхування у суспільному житті країни з ринковою економікою.

4.Поняття класифікації, класифікація за різними ознаками.

5.Сутність класифікації та її критерії.

6.Форми страхування, їх характеристика.

7.Страховий ринок України.

8.Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні

9. Посередники страхового ринку

10. Організаційна структура страхової компанії

11. Органи управління страховою компанією

12.Сутність і завдання маркетингу в страхуванні

13.Реалізація страхових послуг

14.Системи організацій роботи страхових компаній з філіями

15.Функції представництва страховика. Функції страхових агенцій.

16.Роль реклами у розповсюдженні страхових продуктів

17.Сутність маркетингу, його роль у страхуванні.

18.Страховий ринок України, його інфраструктура та функції.

19.Роль маркетингу у розвитку страхових послуг на страховому ринку України.

20.Дати характеристику страхового ринку України

21.Функції прямих та непрямих страхових посередників

22.Правове забезпечення страхування

23.Взаємовідносини страховики і держави

24.Договори страхування, їх основні положення. Принципи і форми укладення страхових стосунків суб’єктів угод

25.Регуляція міжнародних зв’язків. Принципи і шляхи інтеграції страхового ринку України у світовий простір

26.Роль Департаменту фінансових установ та ринків у регулюванні страхового ринку України

27. Страхування життя, його види

28. Страхування ренти і пенсій

29. Змішане страхування життя

30. Страхування від нещасних випадків, його види та форми

31. Медичне страхування. Обов’язкове медичне страхування

32. Джерела фінансування охорони здоров’я.

33 Обов’язкове та добровільне медичне страхування, їх особливості

34. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки

35.Страхування майна юридичних осіб

36. Порядок укладання і припинення дії договору страхування.

37.В чому полягає мета страхової оцінки у разі страхування майна.

38.Як обчислюють суму страхового відшкодування?

39.Яким чином визначають збиток та страхове відшкодування у разі майнового страхування?

40.В чому полягають особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

41.Визначить страхові ризики у разі страхування майна сільськогосподарських підприємств.

42.Яким чином здійснюється страхування сільськогосподарських тварин.

43. Перестрахування, його сутність

44. Методи перестрахування.

45. Основні форми перестрахувального захисту

46. Співстрахування, його механізм

47 Доходи, витрати і прибуток страховика

48 Структура страхового тарифу

49. Витрати страхової компанії

50. Прибуток страховика

51 Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків

52. Фінансова надійність страховика

53. Страхові резерви

54. Інвестиційна політика страховика

55. Оцінка платоспроможності страховика.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 238; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.022 с.)