ТОП 10:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

Змістовий модуль . ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КУРСУ СТРАХУВАННЯ

Тема 2.1. Страховий захист, функції і принципи страхування, його інвестиційний аспект.

Питання за темою

1.Страховий захист і його місце в управляння ризиками.

2.Сутність, функції, принципи страхування

3.Роль страхування в ринковій економіці.

 

Зміст теми

Страховий захист і його місце в управлінні ризиками. Сутність, функції, принципи страхування. Роль страхування в ринковій економіці. Закон України «Про страхування». Стихійне лихо. Нещасні випадки. Історія страхування.Ризикова функція страхування.

Питання до самоконтролю

1. Сутність та необхідність страхового захисту.

2. Назвіть функції страхування.

3. Назвіть принципи страхування.

4. Фонди страхового захисту в Україні.

5. Елементи страхування.

6. Роль страхування в ринковій економіці.

 

Тема 2.2. Функція створення і використання страхових резервів.

Питання за темою

1. Заощадження коштів страхової компанії.

2. Вибір страховика та страхової послуги споживачами.

3. Роль перестрахування.

 

Зміст теми

Функція заощадження коштів.Превентивна функція.Вільний вибір страховика і виду страхування.Страховий інтерес. Максимальна сумлінність.Франшиза.Суброгація.Контрибуція.Перестрахування.Роль страхування в ринковій економіці.

Питання до самоконтролю

1. Принципи страхування.

2. Дайте визначення терміну страхове відшкодування.

3. В чому полягають функції заощадження коштів страхової компанії?

4. Які особливості властиві перестрахування?

5. Дайте визначення термінів франшиза , суброгація іконтрибуція.

 

 

Тема 2.3. Класифікація страхування.

Питання за темою

1. Поняття кваліфікації, класифікація страхування за різними ознаками.

2. Класифікація страхування за об’єктами.

3. Система страхової відповідальності.

 

Зміст теми

Поняття класифікації, її ознаки. Класифікація страхування за різними ознаками. Класифікація за історичною ознакою. Класифікація за економічними ознаками. Класифікація за юридичними ознаками. Класифікація страхування за об’єктами. Системи страхової відповідальності. Система дійсної вартості. Система граничного відшкодування. Майнове страхування. Обов’язкове і добровільне страхування.

Питання до самоконтролю

1. Що містить в собі класифікація страхування за об’єктами?

2. Які форми здійснення класифікації страхування ?

3. Які існують в Україні види добровільного і обов’язкового страхування?

4. В чому полягають розбіжності особливого страхування, майнового страхування та страхування відповідальності с точки зору об’єкту страхування і визначення страхової суми?

5. Які особливості має укладання договору особистого страхування?

 

Тема 2.4. Страхові ризики і їх оцінка .

Питання за темою

1. Поняття ризику, основні характеристики.

2. Класифікація ризиків.

3. Ризик – менеджмент у страхуванні.

4. Оцінка ризику.

 

Зміст теми

Поняття ризику, основні характеристики. Класифікація ризиків. Природне походження ризиків. Антропогенні ризики. Ризик – менеджмент у страхуванні. Оцінка ризику.

Питання до самоконтролю

1. Розкрийте поняття ризику.

2. Дайте класифікацію ризику.

3. Які існують методи бороди з ризиками ?

4. Розкрийте методи обчислювання страхових ставок .

Дайте визначення брутто-ставки і нетто-ставки , в чом їх зв’язок?

Тема 2.5. Страховий ринок.

Питання за темою

1. Страховий ринок України .

2. Види страхових компаній і їх діяльність на Україні.

3. Посередники страхового ринку.

 

 

Зміст теми

Страховий ринок України. Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні. Посередники страхового ринку. Страховий брокер. Актуарій. Аварійний комісар. Сюрвейєр. Диспашер.

Питання до самоконтролю

1. Назвіть основні елементи страхового ринку та охарактеризуйте їх.

2. Основні показники характеризують рівень розвитку страхової галузі?

3. Перерахуйте основні закони України які регулюють ринок страхування.

4. Суб’єктами страхування.

5. Обов’язки страховика та страхувальника які передбачені законодавством.

6. В яких випадках страховик може відмовити страхувальнику у страхових виплатах?

7. Відмінність страхового брокера і страхового агента.

 

Тема 2.6. Організаційна структура страхової компанії.

Питання за темою

1.Організаційна структура страхової компанії.

2. Органи управління страховою компанією.

3. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні.

4. Реалізація страхових послуг.

 

 

Зміст теми

Принцип лінійного підпорядкування. Принцип функціонального підпорядкування. Принцип лінійно – штабного підпорядкування. Філія страховика. Централізована система. Децентралізована система. Представництво страховика. Органи управління страховою компанією. Наглядова рада. Правління страхової компанії. Голова правління. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Реалізація страхових послуг.

Питання до самоконтролю

1. Дайте визначення організаційної структури страхової компанії і які принципи управління страховою компанією?

2. Визначте функції представництва страховика та страхових агенцій.

3. Які органи управління мають страхові компанії, які їх функції?

4. Сутність маркетингу, та визначте його у страхуванні .

5. Роль реклами у розповсюдженні страхових продуктів

 

Тема 2.7. Державне регулювання страхової діяльності.

Питання за темою

1. Правове забезпечення страхування.

2. Органи нагляду за страховою діяльністю .

3. Взаємовідносини страховика та держави .

4. Взаємовідносини страховика та страхувальника.

 

 

Зміст теми

Правове забезпечення страхування. Закон про страхування. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції. Напрямки страхового нагляду. Взаємовідносини страховики і держави. Гарантії прав та законних інтересів страховиків. Взаємовідносини страховика та держави, страховика та страхувальника.

Питання до самоконтролю

1. Основні положення Закона України “Про Страхування”.

2. Які функції покладені на Укрстрахнагляд і які його повноваження?

3. Що містить в собі договори страхування, які основні положення?

4. Які принципи і форми укладання страхових стосунків суб’єктів угод?

 

 

Тема 2.8. Страхування життя, його види.

Питання за темою

1.Страхування життя , його види.

2.Страхування ренти і пенсії.

3. Страхування від нещасних випадків, його види та форми.

4. Медичне страхування.

 

 

Зміст теми

Страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб (весільне). Страхування додаткової пенсії. Страхування ренти і пенсій. Індивідуальне колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Обмеження страхування. Групи ризику страхування. Порядок проведення страхових виплат. Добровільне медичне страхування.

Питання до самоконтролю

1. Який вид страхування визначається як особисте страхування?

2. Які ризики страхують особистому страхуванні?

5. Назвіть підгалузі особистого страхування.

6. Особливості договору страхування життя.

7. Визначте види страхування життя.

8. В чому полягає сутність страхування пенсій?

9. Визначте сутність страхування нещасних випадків, дайте перелік його основних видів та форм.

10. Назвіть джерела фінансування охорони здоров’я.

11. Сутність обов’язкового медичного страхування.

 

 

Тема 2.9. Страхування майна юридичних осіб.

Питання за темою

1. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.

2. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 

 

Зміст теми

Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. Страхова сума. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Пільги. Зобов’язання сторін. Визначення збитку і страхового відшкодування. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Визначення збитку і страхового відшкодування.

Питання до самоконтролю

1. Сутність страхування майна юридичних осіб.

2. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.

3. Обчислення суми страхового відшкодування.

4. Порядок укладання договору страхування майна юридичних осів та умови його припинення.

5. Обов’язки страхувальника і страховика при укладанні договору страхування.

6. Визначте збиток та страхове відшкодування при настанні страхового випадку за страхуванням майна.

7.В чому полягають особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств?

8. Для чого необхідно страхування сільськогосподарських тварин, яким чином це здійснюється ?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.01 с.)