Тема 10. Перестрахування і співстрахуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Перестрахування і співстрахуванняНеобхідність і сутність перестрахування, стан і перспективи його розвитку. Суб'єкти перестрахування. Вимоги, що ставляться до перестрахування ризиків у нерезидентів.

Методи перестрахування. Факультативне перестрахування. Облігаторне перестрахування. Порівняльний аналіз методів перестрахування.

Форми проведення перестрахувальних операцій. Пропорційне перестрахування. Квотні й ексцедентні договори пропорційного перестрахування, їх характеристика, переваги та недоліки.

Непропорційне перестрахування: на базі ексцеденту збитку, на базі ексцеденту збитковості.

Співстрахування й механізм його застосування.

Змістовий модуль 5. Фінансові результати страхової діяльності та умови забезпечення фінансової надійності страховика

Тема 11. Доходи, витрати та прибуток страховика

Склад доходів страховика. Доходи від страхової діяльності. Зароб­лені страхові премії, порядок їх визначення. Доходи від інвестування тим­часово вільних коштів.

Витрати страховика: їх склад і економічний зміст. Собівартість страхової послуги. Виплата страхових сум і страхового відшкодування. Витрати на утримання страхової компанії.

Прибуток страховика. Визначення прибутку від страхової діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності. Розподіл прибутку.

Оподаткування страховиків.

 

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії

Поняття фінансової надійності страховика та значення останньої. Формування збалансованого страхового портфеля. Відбір ризиків. Тарифна політика. Перестрахування як метод забезпечення фінансової надійності.

Фінансові методи забезпечення надійності страхових компаній. Платоспроможність страховика, умови її забезпечення. Власні кошти страховика. Місце і роль страхових резервів у забезпеченні фінансової діяльності страховика. Показники платоспроможності. Фактичний і нормативний запас платоспроможності, порядок їх обчислення.

 

Модуль 4

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Методичні рекомендації до САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1. Страхування та його місце в ринковій економіці

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи страхування

Тема 1.Економічна природа страхування та його роль в ринковій економіці.

 

Мета:поширити та закріпити знання студентів щодо економічної природи страхування та його ролі умовах ринкової економіки.

 

План вивчення теми

1. Сфери застосування страхування.

2. Роль страхування в активізації бізнесу, економії коштів, що резервуються на покриття можливих витрат від непередбачених обставин, та в ефективному формуванні й використанні фондів соціального призначення, збільшення обсягів інвестицій .

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

 

Розкриваючи зміст першого питання, слід підкреслити, що страхування - це економічні відносини, за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в разі настання події, обумовленої договором або законом, суму виплати страховиком, який утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику, у разі необхідності перестраховує частину останнього.

При вивченні першого питання необхідно звернути увагу на те, що суспільне виробництво в цілому, і особливо кожне господарське формування, а також життєдіяльність практично кожної людини об'єктивно мають ризиковий характер, що породжує систему відносин між людьми з метою попередження, подолання, зменшення руйнівних наслідків стихійного лиха та нещасних випадків. Далі необхідно назвати сфери де застосовується страхування.

В Україні за рахунок централізованих фондів і досі фінансуються витрати пов’язані із запобіганням та ліквідацією повеней, зсувів, аварій на шахтах та ін. Засвоюючи цю тему, необхідно усвідомити, що за умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикового проживання кожної людини існує нагальна потреба попередження і відшкодування збитків, завданих стихійним лихом та нещасними випадками. Без її задоволення неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей.

При розгляді другого питання необхідно акцентувати увагу на тому, що в

Україні формується власна модель ринкової економіки, що враховує ту ситуацію, в якій опинилася держава на момент визнання її політично незалежною.

Далі необхідно розглянути головні напрямки прояву позитивного впливу страхування, а саме:

• в активізації бізнесу;

• економії коштів, що резервуються на покриття можливих втрат від непередбачених обставин;

• ефективному формуванні й використанні фондів соціального призначення;

• збільшенні об'ємів інвестицій.

Вивчаючи дану тему, студенти мають зрозуміти, яку роль відіграє страхування в ринковій економіці.

Страхування як форма захисту має багатовікову історію. Але найінтенсивнішого розвитку воно набуло за умов ринкової економіки. Страхова система активно впливає на розвиток виробництва, що дає право розглядати страхування як самостійну економічну категорію.

Насамперед страхування надає впевненості в розвитку бізнесу . Жодний власник не інвестує свого капіталу в розвиток виробництва тих чи інших товарів або в сферу послуг, не враховуючи можливого ризику втрат авансованих ресурсів. Передаючи за невелику плату відповідальність за наслідки ризикових подій страховикові, інвестор упевнений, що в разі настання страхового випадку завдані збитки будуть відшкодовані.

Страхування необхідне для новостворених підприємств, які ще не набули достатнього виробничого потенціалу і не нагромадили власних резервних фондів.

Особливо велику роль відіграє страхування в аграрному секторі. Саме тут багато ризиків, зумовлених природними факторами, що призводить до великих втрат.

В умовах ринку актуальним стає страхування від комерційних, технічних, правових і політичних ризиків. Студенти мають усвідомити, що страхування є не тільки методом захисту суб'єктів підприємницької діяльності від непередбачуваних подій, а й засобом захисту від змін економічної кон'юнктури.

Страхування сприяє оптимізації ресурсів, спрямованих на організацію економічної безпеки. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання наслідкам стихії, чи інших чинників, які перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи.

 

 

Страхування забезпечує раціональне формування та використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм. Світовий досвід довів доцільність нагромадження і використання коштів на соціальні програми страховим методом. Сформовані за цим методом ресурси використовуються як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення та деякі інші соціальні заходи.

Студент має знати, що методом страхування створюються резерви грошових ресурсів, які стають джерелом зростання інвестицій в економіку.

Страхові компанії, отримуючи прибуток від інвестиційної діяльності, мають змогу знижувати тарифи на страхові послуги, збільшувати резерви, стимулювати персонал тощо. Акумульовані у страхових компаніях ресурси через систему інвестування сприяють розширенню виробництва. А це вигідно як страхувальникам і страховикам, так і іншим підприємницьким структурам.

Отже, страхування конче необхідне для забезпечення безперервного економічного розвитку суспільства, а також для допомоги окремим особам захистити себе від наслідків непередбачуваних подій.

 

Завдання до самостійної роботи щодо вивчення навчального матеріалу

Складання словників термінів, понять і визначень з теми (дисципліни в цілому).

 

Ситуаційні завдання, вправи

1. У чому, на ваш погляд, появляються функції страхування?

2. Доведіть, що страхування:

• необхідний елемент ринкової економіки;

• інститут соціального захисту;

• невід'ємний атрибут цивілізованого суспільства.

3. У чому полягають подібності та відмінності страхування і
самострахування?

4. Доведіть необхідність знання принципів страхування на прикладі
діяльності суб'єктів підприємництва.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Як Ви розумієте поняття "ринкова економіка"?

2. Яка роль страхування в період переходу до ринкової економіки?


 

3. В чому полягають особливості страхування як ланки фінансової системи?

4. Доведіть, що в сукупності функції страхування конкретизують зміст категорії страхування в сучасних умовах її застосування.

5. Які Ви знаєте сфери застосування страхування?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.011 с.)