ІV. Суддівське самоврядування – це самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні професійними суддями.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІV. Суддівське самоврядування – це самостійне колективне вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні професійними суддями.До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та членів їх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.

Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань внутрішньої діяльності судів щодо:

1) забезпечення організаційної єдності функціонування органів судової влади; зміцнення незалежності судів, захист від втручання у їх діяльність;

2) участь у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально – технічного та іншого забезпечення судів та контроль за дотриманням встановлених нормативів вказаного забезпечення;

3) погодження призначених суддів на посади в судах загальної юрисдикції, призначення суддів Конституційного Суду України та суддів до складу Вищої ради юстиції і обрання до кваліфікаційних комісій суддів;

4) заохочення суддів та працівників апарату судів;

5) здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади.

Організаційними формами суддівського самоврядування є збори суддів, конференції суддів, з’їзд суддів України, ради суддів та їх виконавчі органи.

 

 

V. Збори суддів – це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективне рішення з обговорюваних питань.

 

Збори суддів місцевих та апеляційних судів:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи
роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають
з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та
працівників даного суду;

 

2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних
категорій справ відповідної судової юрисдикції за пропозицією
голови суду;

 

3) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні
посади в даному суді, та керівника апарату суду;

 

4) подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів
на конференцію суддів;

 

5) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом.

 

6. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань
діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і дати
відповідь по суті.
Збори суддів Верховного Суду України, збори суддів вищого
спеціалізованого суду:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду або
роботи конкретних суддів чи працівників апарату суду та приймають
з цих питань рішення, які є обов'язковими для суддів та
працівників даного суду;

 

2) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні
посади в суді, та керівника апарату суду;

 

3) здійснюють інші повноваження, визначені законом.

 

 

Конференції суддів – це зібрання представників суддів ( делегатів ) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

Конференції суддів відповідних суддів:

1) обговорює і вирішує питання щодо фінансування та
організаційного забезпечення діяльності відповідних судів,
заслуховує з цих питань інформацію представників Державної судової
адміністрації України;

 

2) заслуховує звіти відповідних рад суддів, інформацію Голови
Державної судової адміністрації України;

 

3) формує відповідну раду суддів;

 

4) затверджує положення про раду суддів;

 

5) розробляє пропозиції для внесення на розгляд з'їзду суддів
України;

 

6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань
діяльності відповідних судів до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування;

 

7) обирає делегатів на з'їзд суддів України;

 

8) ініціює проведення позачергового з'їзду суддів України в
порядку, встановленому цим Законом;

 

9) обговорює інші питання, віднесені до повноважень органів
суддівського самоврядування

 

 

З’їзд суддів України – найвищий орган суддівського самоврядування, який через делегації, обрані конференціями суддів, зборами суддів Апеляційного Суду, Верховного Суду України та Конституційного Суду України представляє всіх суддів України.

Отже, з’їзд суддів України:

1) заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про
виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо
забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та
організаційного забезпечення діяльності судів;

2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та голови Державної судової адміністрації України про їх
діяльність;

3) призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України
відповідно до Конституції і законів України;

4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про
припинення їх повноважень відповідно до Конституції
і законів України;

5) призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України;

6) звертається з пропозиціями щодо вирішення питань
діяльності судів до органів державної влади та їх посадових осіб;

7) обирає Раду суддів України;

8) розглядає інші питання суддівського самоврядування
відповідно до закону.

З'їзд суддів України приймає рішення, що є обов'язковими
для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

З’їздом суддів України, затверджено такі важливі для суддівства документи, як

Кодекс професійної етики судді, Положення про Раду суддів України. Можуть прийматися й інші обов’язкові для професійних суддів документи.

 

 

Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування щодо суддів всіх судів України у період між з’їздами суддів України. Рада суддів України обирається з’їздом суддів України у кількісному складі, визначеному рішенням зїзду. До складу Ради суддів України повинні бути обрані не менше як по одному представнику від суддів Апеляційного суду України, конференції суддів військових судів, конференцій суддів відповідних спеціалізованих судів, суддів Верховного Суду України, а також суддів Конституційного Суду

України. Представники суддів загальних місцевих та апеляційних судів повинні складати не менш як половину від загальної кількості членів Ради суддів України. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегації від конференцій чи зборів суддів, а також окремі делегати зїзду.

Рада суддів України:

1) розробляє та організовує виконання заходів щодозабезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення стану
організаційного забезпечення діяльності судів;

 

2) розглядає питання правового захисту суддів, соціального
захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих
питань;

 

3) призначає та звільняє Голову Державної судової
адміністрації України та його заступників;

 

4) здійснює контроль за організацією діяльності судів;

 

5) звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

 

6) затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці,
народного засідателя, присяжного;

 

7) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

 

Рішення Ради суддів України є обов’язковими для всіх органів суддівського самоврядування і можуть бути скасовані лише з’їздом суддів України.

 

VIII. Державна судова адміністрація- становитьсистему органів, що складається з Державної судової адміністрації України та територіальних управлінь державної судової адміністрації.

Державна судова адміністрація України:

1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів
України та Верховною Радою України під час підготовки проекту
закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах
повноважень, визначених цим Законом;

 

2) забезпечує належні умови діяльності судів загальної
юрисдикції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Національної школи суддів України та органів суддівського
самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;

 

3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і
вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

 

4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у
спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних
спеціалістів;

 

5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації
працівників апарату судів, створює систему підвищення
кваліфікації;

 

6) організовує роботу з ведення судової статистики,
діловодства та архіву; контролює стан діловодства у судах
загальної юрисдикції;

 

7) готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету
судів;

 

8) організовує комп'ютеризацію судів для здійснення
судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення
судової діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої
системи документообігу в судах; забезпечує суди необхідними
технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на фінансування
відповідних судів;

 

9) забезпечує функціонування автоматизованої системи
визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

 

10) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових
рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх
посадових та службових осіб;

 

11) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому
числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного
забезпечення діяльності судів;

 

12) організовує діяльність служби судових розпорядників;

 

13) затверджує положення про бібліотеку суду;

 

14) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

Голова Державної судової адміністрації України

 

1. Державну судову адміністрацію України очолює Голова
Державної судової адміністрації України.

 

2. Голова Державної судової адміністрації України
призначається на посаду і звільняється з посади Радою суддів
України.

 

ДСА здійснює організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи, крім Конституційного Суду України, Верховного Суду України та інших спеціалізованих судів, організаційне забезпечення яких здійснюється апаратами цих судів.

До основних завдань ДСА України та її територіальних управлінь, також належить забезпечення діяльності Академії суддів України, роботи з’їздів суддів України, діяльності Ради суддів, конференцій суддів, рад суддів, а також участь у межах своїх повноважень у формуванні судів загальної юрисдикції, розробленні пропозицій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів ( в тому числі у відставці ) та працівників апарату судів.

ДСА України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні управління державної судової адміністрації, які утворені в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

Положенням про ДСА України передбачено можливість створення в центральному апараті наукової та науково-консультативної рад для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів.

ДСА має право для виконання для виконання покладених на неї завдань створювати в установленому законом порядку, підприємства, установи та організації, положення ( статути) про які затверджує Голова ДСА України.

Повноваження ДСА

- забезпечує належні умови діяльності судів загальної юрисдикції, кваліфікаційних комісій суддів, органів суддівського самоврядування, Академії суддів України;

- вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

- вивчає кадрові питання апарат судів, прогнозує необхідну потребу у спеціалістах, здійснює через Міністерство юстиції України та інші органи замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

- веде статистичний і персональний облік даних про кадри судів, готує матеріали щодо призначення, обрання та звільнення суддів;

- забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;

- організовує роботу по веденню судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах загальної юрисдикції;

- готує матеріали для формування пропозицій щодо бюджету судів та здійснює заходи щодо їх фінансування відповідно до Закону;

- виконує функції головного розпорядника бюджетних коштів у випадках передбачених Законом про судоустрій;

- здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі суддів у відставці, а також працівників апарату судів;

- забезпечує медичне обслуговування і санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів, вживає заходів щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;

- забезпечує у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами та іншими правоохоронними органами незалежність, недоторканість і безпеку суддів;

- організовує та фінансує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, а також забезпечує їх технічне оснащення;

- організовує впровадження в судах комп’ютеризації для судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу;

- здійснює зв’язки з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав. З метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;

- організовує діяльність служби судових розпорядників;

- разом з Радою суддів України визначає нормативи навантаження суддів у судах усіх рівнів та виробляє пропозиції щодо кількості суддів у відповідних судах;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Вирішуючи інші, спрямовані на створення умов для ефективного здійснення правосуддя , ДСА:

- організовує роботу зі створення бібліотек судів та забезпечує формування їх фондів;

- забезпечує виконання вимог законодавства щодо використання символів судової влади у приміщеннях судів та суддями під час здійснення судочинства;

- здійснює згідно із законодавством функції з управління об’єктами державної власності, що перебувають в її управлінні;

- організовує співробітництво з міжнародними організаціями з метою залучення і використання фінансової, технічної та гуманітарної допомоги для забезпечення діяльності судів, веде облік такої допомоги, узагальнює досвід із цього питання, аналізує ефективність її використання .тощо.

Виконуючи свої повноваження, ДСА відповідно до Положення має право:

- представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

- одержувати від голів судів та інших посадових осіб необхідну інформацію з кадрових питань, а також дані про навантаження у судах усіх рівнів;

- утворювати уразі потреби, за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади , в межах своєї компетенції експертні та робочі групи;

- одержувати безоплатно в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні інформацію, документи, матеріали;

- залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( за погодженням з їх керівниками ) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

- скасовувати в межах своєї компетенції рішення територіальних управлінь ДСА України в разі їх невідповідності актам законодавства;

- скликати наради з питань, що належать до компетенції ДСА України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)