Органи громадського самоврядування Університету.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Органи громадського самоврядування Університету.Конференція трудового колективу

.1). Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу Університету, 75 відсотків загальної чисельності делегатів якої становлять науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, 10 – відсотків інші категорії учасників освітнього процесу університету та 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

2)Конференція трудового колективу Університету:

−погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього;

заслуховує щороку звіт ректора та оцінює його діяльність;

−обов’язково щороку перед формуванням бюджету на наступний рік обговорює бюджет Університету, його видатки та доходи, стан майна Університету та порядок його використання;

−обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора;

−затверджує (схвалює) правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу і колективний договір;

затверджує положення «Про наукове товариство студентів (курсантів,слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету»;

−обирає до складу Вченої ради Університету виборних представників за поданням конференцій (зборів) трудових колективів структурних підрозділів, у яких вони працюють або навчаються;

розглядає інші питання діяльності Університету.

3). Головою конференції трудового колективу Університету за посадою є голова первинної профспілкової організації Університету. У випадку тимчасової відсутності голови, конференцію проводить один із його заступників.

4)Секретар конференції трудового колективу Університету обирається з числа делегатів конференції шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції. Строк повноважень секретаря конференції – три роки. У випадку тимчасової відсутності секретаря конференції для проведення поточного засідання конференції, нею обирається у тому ж порядку, що і секретар конференції.

 

5) Делегати на конференцію трудового колективу Університету обираються на загальних зборах (конференціях) працівників структурних підрозділів за наступними квотами:

від факультету (інституту, коледжу) - по десять делегатів, які є науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками;

від інших структурних підрозділів - по два делегати.

Делегати конференції мають строк повноважень три роки.

6) Склад новообраної конференції та зміни у ньому оприлюднюються в газеті «Київський університет» та на веб-сайті Університету.

7). Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше одного разу на рік спільним рішенням ректора та первинної профспілкової організації Університету.

8) Конференція трудового колективу Університету скликається первинною профспілковою організацією Університету без погодження з ректором, якщо останній протягом 5 (п’яти) робочих днів не надав згоди на скликання конференції трудового колективу Університету.

9) Конференція трудового колективу Університету вважається правомочною, якщо на ній присутні не менш ніж дві третини загальної кількості делегатів.

Рішення конференції трудового колективу Університету приймаються простою більшістю голосів.

10). Вищим колегіальним органом громадського самоврядування структурного підрозділу Університету є збори (конференція) трудового колективу його працівників. Збори проводяться у структурних підрозділах, загальна кількість працівників яких не перевищує 100 осіб. У структурних підрозділах, загальна кількість працівників яких перевищує 100 осіб, проводиться конференція.

11) У виборному органі факультету (інституту) 75 відсотків від загальної чисельності делегатів повинні становити науково-педагогічні і наукові працівники, 10 відсотків – інші категорії учасників освітнього процесу та 15 відсотків – виборні представники з числа студентів (курсантів), що обираються студентами (курсантами), які в ньому навчаються, шляхом прямих таємних виборів.

12). Збори (конференція) трудового колективу структурного підрозділу:

−оцінюють (-є) діяльність керівника факультету (інституту);

−затверджують (-є) річний звіт про діяльність факультету (інституту);

−подають (-є) ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника факультету (інституту) на підставах, передбаченими законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;

−обирають (-є) виборних представників до вченої ради факультету (інституту);

−вносять (-є) пропозиції до Вченої ради Університету щодо кандидатури на посаду керівника відповідного структурного підрозділу;

−обирають (-є) делегатів на конференцію трудового колективу Університету;

−вирішують (-є) інші питання відповідно до законодавства.

13). Збори (конференція) трудового колективу структурного підрозділу скликаються не рідше одного разу на рік спільним рішенням первинної профспілкової організації цього структурного підрозділу та його керівника.

Збори (конференція) трудового колективу структурного підрозділу скликаються первинною профспілковою організацією цього структурного підрозділу без погодження з його керівником, якщо останній протягом 5 (п’яти) робочих днів не надав згоди на скликання зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу.

14). Головою зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу є голова профбюро структурного підрозділу. У випадку тимчасової відсутності голови збори (конференцію) проводить його заступник. Секретар зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу обирається з числа учасників (делегатів) зборів (конференції) шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів делегатів, присутніх на конференції. Строк повноважень секретаря зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу – три роки . У випадку тимчасової відсутності секретаря, зборами (конференцією) обирається секретар для проведення їх поточного засідання у тому ж порядку, що і секретар конференції.

15) Делегати зборів (конференції) трудового колективу структурного підрозділу мають строк повноважень три роки.

16) Делегати конференції трудового колективну навчально-наукового інституту (факультету) обираються за наступними квотами:

а) навчально-науковий інститут (факультет) з чисельністю кафедр понад 20 – по 3 делегати від кафедри;

б) навчально-науковий інститут (факультет) з чисельністю кафедр від 11 до 20 – по 4 делегати від кафедри;

в) навчально-науковий інститут (факультет) з чисельністю кафедр до 10 – по 6 делегатів від кафедри;

г) від структурних підрозділів навчально-наукового інституту (факультету) чисельністю понад 10 працівників – 2 делегати;

ґ) від структурних підрозділів чисельністю до 10 працівників включно − 1 делегат.

17) Рішення конференції трудового колективу, Вченої ради Університету, нормативно-правові документи Університету з організації навчального процесу, наукової, методичної, виховної роботи оприлюднюються в газеті «Київський Університет» та на веб-сайті Університету.

 

Студентське самоврядування

1). Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів (курсантів), які:

ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів (курсантів) для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

2).В Університеті діє система органів самоврядування студентів (курсантів), які утворюються та функціонують на рівні академічної групи, факультету (інституту, відділення), гуртожитку, студмістечка.

Виконавчим органом самоврядування студентів (курсантів) Університету є Студентський Парламент, який підзвітний загальним зборам (конференції).

У своїй діяльності органи самоврядування студентів (курсантів) керуються Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, Положенням про студентське самоврядування Університету, затвердженим загальними зборами (конференцією) студентів (курсантів).

3).Порядок формування та діяльність органів студентського самоврядування в Університеті визначаються окремим положенням, що затверджується в установленому порядку.

4).Органи студентського самоврядування:

беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому Законом та цим Статутом;

беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти в Університеті;

захищають права та інтереси студентів (курсантів), які навчаються в Університеті;

делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

розпоряджаються коштами та іншим майном, що визначені Вченою радою університету;

мають право оголошувати акції протесту;

виконують інші функції, передбачені Законом та положенням про студентське самоврядування.

5).За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:

відрахування студентів (курсантів) з Університету та їх поновлення на навчання;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, проректора;

поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

діяльність студентського містечка та гуртожитків.

 

6). Фінансовою основою студентського самоврядування є:

кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;

членські внески студентів (курсантів), розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

7) Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.012 с.)