Вибори представників проводяться не пізніше 45 календарних днів до дня виборів ректора. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вибори представників проводяться не пізніше 45 календарних днів до дня виборів ректора.7) Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Університету визначається Положенням про порядок проведення прямих таємних виборів представників для участі у виборах ректора з числа студентів (курсантів), яке в установленому порядку ухвалюється загальними зборами (конференцією) студентів (курсантів) Університету.

Вибори представників від студентів (курсантів) Університету проводяться не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня виборів ректора.

Списки студентів що обрані передаються у Виборчу комісію Університету з виборів ректора не пізніше ніж за 35 календарних днів до дня виборів ректора.

У випадку порушення вищезазначених термінів вважається, що студенти відмовились від участі у виборах ректора, вибори відбуваються без участі представників студентів (курсантів) Університету.

 

8) Діючий ректор (особа, яка виконує його обов’язки) протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади ректора:

− видає наказ про організацію виборів, в якому, зокрема, визначається персональний склад Організаційного комітету із проведення виборів (далі — Організаційний комітет) у кількості не менше 15 осіб. та основні його завдання щодо організації виборів. (отримання списку кандидатів на посаду ректора від центральниого органу виконавчої влади України у сфері освіти і науки, забезпечення виборчої комісії (комісій) прозорими урнами для голосування, сейфом (металевою шафою), обладнання кабінок для голосування та місць роботи членів виборчої комісії, тощо)

−разом з профспілковим комітетом приймають спільне рішення про роведення зборів трудового колективу Університету (далі Збори).

9) Діючий ректор (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний забезпечити належні умови для роботи Організаційного комітету, надати інформацію та документи, потрібні для виконання покладених на нього завдань; надати Організаційному комітетові окремі, придатні для його роботи та роботи Виборчих комісій, приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

10) Збори трудовогоколективу:

−обирають Виборчу комісію (комісії) Університету з проведення виборів ректора (далі − Виборча комісія).

− приймають рішення про утворення дільничних виборчих комісій у підрозділах (за необхідності).

11) Склад Виборчої комісії формується з членів трудового колективу кількість яких визначається конференцією трудового колективу Університету але не менше 21 особи та по два представники від первинної профспілкової організації університету – за рішенням профкому та від студентів – за рішенням студентського парламенту.

12) Уразі створення дільничних виборчих комісій кількісний склад їх членів визначається конференцією трудового колективу Університету але не більше 15 осіб та по одному представнику від первинної профспілкової організації університету – за рішенням профкому і від студентів – за рішенням студентського парламенту.

13) Виборча комісія Університету набуває статусу центральної Виборчої комісії у разі створення дільничних виборчих комісій.

14) Ректор Університету (особа яка виконує його обов’язки) зобов’язаний не пізніше третього дня після обрання Виборчої комісії (комісій) видати наказ про забезпечення належних умов для роботи виборчої комісії, а також надання уповноваженим членам Виборчої комісії відповідними службами Університету документів, необхідних для виконання ними своїх завдань, фінансування витрат на організацію та проведення виборів ректора ( виготовлення бюлетенів та інше). Виборчій комісії на весь термін функціонування виділяється окреме придатне для роботи приміщення, обладнане засобами зв’язку, оргтехнікою тощо.

15) Особи, які є членами Організаційного комітету,та Виборчої комісії на час виконання ними повноважень можуть бути увільнені за їх заявою від основної роботи в Університеті із збереженням за ними заробітної плати.

16) Одна і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і Виборчої комісії. Кандидати на посаду ректора не можуть бути членами Організаційного комітету та Виборчої комісії.

17) Організаційний комітет та Виборча комісія (комісії) на своїх перших засіданнях обирають голів, по одному заступнику голів та секретарів.

18) Організаційний комітет набуває свої повноваження з дня видачі наказу про його створення. Виборча комісія (комісії) набуває свої повноваження з моменту обрання конференцією трудового колективу Університету.

Повноваження членів Організаційного комітету та Виборчої комісії (комісій) припиняються після завершення процедури проведення виборів ректора Університету та призначення переможця виборів на посаду ректора Університету у порядку, передбаченому законодавчим актом України, що регулює правовідносини у сфері вищої освіти .

19) Виборча комісія (комісії) здійснює підготовку та проведення виборів ректора Університету, забезпечеує їх демократичність, прозорість і відкритість, гласність, вільне волевиявлення та добровільність участі у виборах ректора Університету. На неї покладається обов’язок організації проведення голосування та встановлення результатів голосування, підтримання належного порядку у приміщенні для голосування.

20) Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії (комісій). Голова Виборчої комісії (комісій) організовує роботу та розподіл функціональних обов’язків кожного члена виборчої комісії на весь період її роботи. Члени виборчої комісії зобов'язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається. Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник голови.

21) Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар виборчої комісії.

22) Організаційно-технічне забезпечення засідань виборчої комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар виборчої комісії.

23). Виборча комісія Університету:

− отримує від організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету список Кандидатів на посаду ректора університету та приймає підготовлене(ні) приміщення для проведення голосування.

Приміщення повинно(ні) бути обладнане(ні) достатньою кількістю кабін (кімнат) для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах (кімнатах) для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування

− визначає порядок роботи та повноваження дільничних Виборчих комісій у разі їх створення.

− контролює дотримання строків визначених у п.6.пр.5.р.V та п.7.пр.5.р.V цього Статуту;

− розраховує та доводить квоти визначені у п.1.пр.5.р.V цього Статуту: кількості представників від штатних працівників Університету, що не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників− дільничним Виборчим комісіям (у разі їх утворення); кількості представників від студентів (курсантів) для організації прямих таємних виборів представників які братимуть участь у виборах ректора Університету – Студентському парламенту;

− складає списки осіб, які мають право брати участь у виборах (далі — списки виборців), не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів ректора Університету і передає їх у дільничні виборчі комісії (уразі утворення).

− оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів (веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд);

− приймає письмові заяви від кандидатів на посаду ректора Університету щодо зняття своєї кандидатури з виборів.

− приймає та розглядає письмові заяви від кандидатів про допуск на виборчі дільниці під час виборів спостерігачів від кожного з них (не більше двох на дільницю);

-визначає порядок допуску та кількість спостерігачів на виборчих дільницях від сторонніх громадських організацій та акредитацію і допуск засобів масової інформації;.

−відповідно до вимог цього Статуту визначає строки і контролює вчасне проведення дільничними виборчими комісіями Університету (у разі утворення ) прямих таємних виборів осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету, відповідно до встановленої цим Статутом квоти із категорій працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних, педагогічних. Своєчасно отримує протоколи виборів, не пізніше доби після їх проведення, від дільничних виборчих комісій і формує на підставі отриманих протоколів списки осіб (далі списки виборців), які братимуть участь у виборах ректора Університету представляючи у них вищезазначену категорію працівників.

приймає та розглядає скарги від дільничних виборчих комісій, заяви та скарги, від кандидатів на посаду ректора Університету, спостерігачів;

−оприлюднює не пізніше ніж за сім днів до дня проведення виборів через інформаційні ресурси Університету інформацію про дату, час і місце проведення виборів ректора Університету

− відповідно до списків штатних працівників Університету передачу яких виборчій комісії зобов’язаний забезпечити ректор (особа що виконує його обов’язки) та протоколів виборчої комісії (комісій) формує згідно вимог законодавства та цього Статуту остаточні списки виборців які будуть брати участь у виборах ректора;

− передає до дільничних Виборчих комісії (у разі їх створення) не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів ректора Університету сформовані нею остаточні списки осіб, які мають право брати участь у виборах (списки виборців) для проведення голосування та контролює їх збереження і дотримання порядку використання.

24)Бюлетені для таємного голосування виготовляються Виборчою комісією (центральною у разі утворення дільничних) не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах (далі — виборці). та включені до списку виборців. за формою затвердженою центральним органом виконавчої влади України у сфері освіти і науки. У разі не затвердження форми бюлетеня для таємного голосування цим органом, форма бюлетеня затверджується Виборчою комісією Університету (центральною уразі утворення дільничних) з проведення виборів ректора Університету. Текст бюлетеня для голосування затверджується Виборчою комісією Університету (центральною).

25) Бюлетені на зворотному боці посвідчуються підписами голови та секретаря Виборчої комісії (центральної у разі створення дільничних) і скріплюються печаткою Університету. Бюлетені зберігаються у приміщені Виборчої комісії (центральної у разі створення дільничних) .у сейфі (металевій шафі) який опечатується стрічкою з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову Виборчої комісії (центральної), а післяпередачі дільничним виборчим комісіям (уразі їх утворення) на голів дільничних де зберігаються бюлетені.

26) У разі утворення дільничних Виборчих комісій частина бюлетенів пропорційна виборцям на цих дільницях передається Виборчою комісією (центральною) до цих комісій не раніше ніж за добу до початку виборів ректора Університету у такому порядку:

−голова Виборчої комісії (центральної) не раніше ніж за добу до початку виборів у присутності членів (центральної) Виборчої комісії, голів, заступників та секретарів дільничних виборчих комісій після огляду всіма присутніми пломб відкриває сейф (металеву шафу) з бюлетенями і на підставі витягу із протоколу виборчої комісії про виготовлення бюлетенів, оголошує їх кількість. Ця кількість фіксується у протоколі засідання комісії про передачу бюлетенів до дільничних комісій, а після передачі фіксується залишок бюлетенів , що повинен відповідати кількості виборців які голосуватимуть у центральній Виборчій комісії. У протоколі про передачу бюлетенів ставлять підписи голови заступники та секретарі дільничних виборчих комісій які отримали бюлетені. Голова комісії у присутності членів виборчої комісії бюлетені, що залишились кладе назад у сейф (металеву шафу) та опечатує його стрічкою на яку ставиться печаткаУуніверситету:

−голови дільничних виборчих комісій разом із заступниками та секретарями привозять бюлетені у свої виборчі комісії і у присутності всіх членів перераховують їх. Кількість цих бюлетенів повинна відповідати кількості виборців які голосують у цій дільничній виборчій комісії. Після перерахунку голова комісії у присутності членів Виборчої комісії, перераховані бюлетені кладе у сейф (металеву шафу) та опечатує його стрічкою на яку ставиться печатка структурного підрозділу університету на території якого розташовано приміщення цієї дільничної виборчої комісії. Сейф вскривається у день виборів у порядку визначенному у підрозділі 6.розділу V. цього Статут.

27) Кандидати на посаду ректора Університету та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування, а також передачі їх у дільничні виборчі комісії.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 78; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)