ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

1. Система нарахування балів студентам при виконанні курсової роботи з «Торговельного підприємництва» за фахом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Оцінка знань студентів проводиться за 100-бальною шкалою, що складається з трьох основних оціночних блоків:

І – бали за зміст курсової роботи;

ІІ – бали за оформлення та організацію виконання курсової роботи;

ІІІ – бали за захист курсової роботи.

Курсова робота може бути допущена до захисту, якщо набирає мінімально 60 балів.

2. Розподіл балів для визначення рейтингу студента

Кількість балів, набраних студентом за результатами виконання і захисту курсової роботи з “Торговельного підприємництва”, переводиться у традиційну оцінку за шкалою:

Шкала та критерії оцінювання курсової роботи:

 

Загальна кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS Критерії оцінювання
86 - 100 5 (відмінно) А Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент (ка) показав (ла) повне розуміння досліджуваних проблем та дав (ла) вipнi змістовні відповіді на питання
79 - 85 4 (дуже добре) В Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми та відповідає вимогам щодо оформлення. Рекомендації (пропозиції) обґрунтовані та мають практичну значущість. На захисті студент (ка) показав (ла) повне розуміння досліджуваних проблем та дав (ла) вipнi змicтовнi відповіді на питання. У відповідях на питання мали місце незначні помилки та неточності
71 - 78 4 (добре) С Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Повністю розкриває зміст теми. В цілому відповідає вимогам щодо оформлення. В роботі надані рекомендації, але їх практичне значення недостатньо обґрунтоване. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав (ла) помилки та неточності
66 - 70 3 (задовільно) D Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану та графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем. Оформлення в цілому відповідає встановленим вимогам. Рекомендації недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав окремі суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи
60 - 65 3 (задовільно достатньо) Е Курсова робота виконана відповідно до затвердженого плану, однак з порушеннями графіка. Зміст роботи в цілому розкриває сутність досліджуваних проблем, однак рекомендації, представлені в роботі, мають формальний характер та недостатньо обґрунтовані. Під час захисту студент (ка) показав (ла) достатнє розуміння досліджуваних проблем, однак у відповідях на питання допускав (ла) суттєві помилки. Мають місце незначні помилки в оформленні роботи

Курсова робота студента оцінюється членами комісії за змістом (до 50 балів), оформленням та організацією виконання (до 20 балів) та захистом (до 30 балів). Підраховується сума балів, проставляється підсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалою і шкалою ЕСТS. Лист оцінювання курсової роботи підписують всі члени комісії, присутні на захисті курсової роботи. Лист оцінювання курсової роботи, виконаної студентом, в якому проставляється кількість балів, представлений у додатку Г.


Список рекомендованої літератури

1. Абчук В. 12 шагов к собственному бизнесу – М.Эксмо, 2008. – 400с.

2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Уч. пособ. - М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2004. − 320 с.

3. Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку: Монографія. – Полтава: РВЦ ПУЕТ, 2005. – 153 с.

4. Бевз О.П., Скотнікова М.М. Економіко – організаційні основи біржової торгівлі: Частина 1: Навч. Посібник .– К.: КНТЕУ , 2005. – 215 с.

5. Бевз О.П., Скотнікова М.М., Кушнір Т.Б. Економіко – організаційні основи біржової торгівлі: Частина 2: Навч. Посібник .– К.: КНТЕУ , 2006. – 154 с.

6. Берман Б., Эванс Дж. Розничная торговля: стратегический поход. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – 1184 с.

7. Бизнес-план. Методика разработки. 25 образцов (5-е изд.) Горемыкин В. –М.: Ось-89,08. – 592с., О.

8. Бизнес-план. Методика разработки. 45 реал.образцов. Горемыкин В. –М.: Ось-89,08. – 864с., П.

9. Біржова діяльність: Навч. Посібник / Під ред. В.І. Крамаренко, Б.І.Холод. – К.: ЦУЛ, 2003. − 264 c.

10. Бланк И.А. Торговий менеджмент. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 2004. – 408 с.

11. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. -125 с.

12. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2004. - 241 с.

13. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання– Прес, 2002. – 239 с.: іл..

14. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с.

15. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. - М.: Международные отношения, 2005. - 544 с.

16. Голошубова Н.О. Організація торгівлі: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Книга, 2004. – 560 с.

17. Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація і технологія. Навч. посібн. – К: КНЕУ, 2007. 264 с.

18. Господарський кодекс України (відомості Верховної Ради, 2003, №18, №19-20, №21-22, ст.144)

19. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. - № 436-ІУ // Голос України, 2003. – 14 березня. – с. 1-30.

20. Грачев Ю. Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебно-практ. пособие. - М.: ЗАО Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2001. − 592 с.

21. Дадалко В.А. Международные экономические отношения: Учебник. - Мн.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 2005. − 488 с.

22. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2002. – 287 с.

23. Девелоперский проект. http://www.develop.com.ua

24. Денисова И.Н. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2003. – 208 с.

25. Друкер П. Як забезпечити успiх у бiзнесi - К.,”Україна”, 1994. - 319с.

26. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: Основи теорії і практикум: Навч. Посібник – 2-ге вид., доп. – Львів: Новий світ - 2000, Магнолія плюс, 2003. – 360 с.

27. Електронні ресурси для пошуку законодавчих документів : Internet, сайт: www.rada.gov.ua

28. Живая энциклопедия розничной торговли. http:// www.roznitsa.com

29. Жизнин С.З., Крупнов В.И. Как стать бизнесменом. - Минск, ”Предприниматель”, 2000. − 64с.

30. Журнал Рroretail. http://www.proretail.info/index.php

31. Закон України «Про міліцію» від 11 червня 1992 р. №24-84-12. 12с.

32. Закон України “Про господарськi товариства”.

33. Захарчин Г.М. Основи підприємництва. Навчальний посібник.­ – К.: “Знання”, 2008. – 437 с.

34. Зубкова И.Н. Организация торговли непродовольственными товарами: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 421 с.

35. Зубкова И.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами. – М.: 2000. (Электронный ресурс)

36. Зубкова И.Н. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. (Электронный ресурс)

37. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання з кількості. (Постанова Держарбітражу № 11-6 від 15 липня 1985 року), -М: МГСССР, 1985. − 36с.

38. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання з якості. (Постанова Держарбітражу № 11-7 від 25 квітня 1986 року) -М: МГ СССР, 1986. − 42с.

39. Інфраструктура товарного ринку / Бєлявцев М.І. : Навч. посіб. – К.:ЦНЛ, 2005. − 416 с.

40. Інфраструктура товарного ринку / Шканова О.Н. : Навч. посіб. – К.:ЦНЛ, 2006. − 320 с.

41. Как и в какой форме открыть свой бизнес. Проскурин О.-Ростов-на-Дону:МарТ,05. − 256с., О.

42. Карлін М.І., Носалюк А.В. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.

43. Карпенко В.О. Контроль за торгівлею в Україні. Збірник нормативних документів, регламентуючих торгову діяльність в Україні. Харків.: «Конус», 1998. − 54с.

44. Кира и Рубен Канаян. Мерчандайзинг. – М.: РИП-холдинг, 2005. – 236 с.

45. Киселев А.П. Основы бизнеса. - К., “Либра”, 2003. – 248с.

46. Киселев А.П. Теория и практика современного бизнеса. - К., “Либра”, 1995. − 248с.

47. Киселев Ю.Н. Банк идей для частного бизнеса: Путь к финансовой независимости. Как заработать первый миллион. – К.: Издательство А.С.К., 2004. – 352 с.

48. Клочкова М.С., Логинова Е.Ю., Якорева А.С. Мерчандайзинг: Учебно-практическое пособие. – М.: «Дашков и К», 2009. – 268 с.

49. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 676 с.

50. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - 277 с.

51. Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2003. – 197 с.

52. Комерційна діяльність / за ред. Апопія В.В. – К.: Знання, 2008. – 532 с.

53. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг / за ред. Апопія В.В. – Львів: вид-во ЛКА, 2007. – 450 с.

54. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.

55. Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: Навч. посібник. – Х: ХДУХТ, Консум, 2003. – 216 с.

56. Липсиц И.П. Бизнес-план - основа успеха. Практическое пособие. - М., 2002. – 117 с.

57. Марки торговых сетей. Новые конкуренты традиционных брендов. Кумар Н.-М.:Альпина Бизнес Букс, 2008. – 173 с.

58. Мерчандайзинг: искусство тореадора. Библиотека журнала «Новый маркетинг» / Червак Р., Бондарчук В., Синило Л. – К.: Издательство Алексея Капусты, 2003. – 306 с.

59. Мерчандайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями / Алан Веллхофф, Жан-Эмиль Масон – М.: Издвтельский дом Гребенникова, 2004. – 280 с.

60. Моделирование цепи поставок: Пер. с англ. / Шапиро Дж. - С-Пб.- Питер, 2006. − 713 с.

61. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чоботар С.І. Основи підприємницької діяльності: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 280 с.(Альма-матер)

62. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

63. Обритько Б.А. Менеджмент посередницької та біржової діяльності: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2003. – 173 с.

64. Организация и управление торговым предприятием / Брагин Л.А., Данько Т.П.: Навч.посібн. - М.: ИНФРА-М, 2005. − 302 с.

65. Организация труда работников торговли / Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В. : Навч.посібн. –М.: Издательский дом Дашков и К, 2009. − 240 с.

66. Организация, технология и проектирование торговых предприятий / Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К. : Навч.посібн. – М.: Издательский дом Дашков и К, 2008. − 506 с.

67. Організація торгівлі: Підручник/ за ред. Апопія В.В. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. − 616 с.

68. Основы логистики / Щербаков В. В. : Навч.посібн.– С-Пб.- Питер, 2009. − 426 с.

69. Основы оптовой торговли: практ. курс: Пер. с англ. / Даненбург В., Тейлор В. - СПб. : Сирин, 2001. − 248 с.

70. Основы предпринимательского дела. Благородный бизнес./ Под ред. Ю.М.Осипова - М.,Ассоциация “Гуманитерное знание”, 2002. − 432с.

71. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. – М.: Маркетинг, 2003. – 292 с.

72. Парамонова Т.Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли: учебное пособие /Парамонова Т.Н., И.Н.Красюк. – М.: КНОРУС, 2008. – 120 с.

73. Платонов Л.Н. Организация торговли. – Минск: БГЕУ, 2000. – 150 с.

74. Поддубный Ф.И. Хотите стать бизнесменом? - К., Молодь, 2002. − 393с.

75. Подсолонко В.А., Процай А.Ф. , Миронова Т.Л., ВасиленкоВ.О. Підприємництво. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с.

76. Показываем бизнес-процессы (2-е изд.). Кондратьев В.О. -М.: Эксмо, 2008. − 480 с.

77. Положення про державну реестрацiю суб’ектiв пiдприємницької дiяльностi. Пост.КМУ вiд 29.04.2004р.,N276, у редакції пост.КМУ № 125 від 25.01.2004р. “Галицькi контракти”, №42, 1996р.

78. Правила комісійної торгівлі непродтоварами. Наказ міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України №37 від 13 березня 1995 року. 28с.

79. Правила продажу непродовольчих товарів. Наказ міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України №294 від 27 травня 1996 року. 21с.

80. Правила продажу продовольчих товарів. Наказ міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України №237 від 28 грудня 1994 року. 24с.

81. Правила роботи підприємств громадського харчування. Наказ міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України №129 від 3 липня 1995 року.34с.

82. Правила торгівлі на ринках. Наказ міністра зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України №157 від 12 березня 1996 року. 27с.

83. Предпринимательская деятельность. Селезнев В.О. – Х.: Фактор, 2008. − 752с.

84. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні. Закон України від 26 січня 1993 року №29-39-12. 41с.

85. Про державну податкову службу в Україні. Закон України від 24.12.93 №38-13-12. 12с.

86. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення. Закон України від 24 лютого 1994 року №4004-12. 37с.

87. Про захист прав споживачів. Закон України. Голос України, 1991, 12 червня. 49с.

88. Про пожежну безпеку. Закон України від 17 грудня 1993 року №37-45-12. 39с.

89. Про порядок заняття торговою діяльністю та правилах торгового обслуговування населення. Постанова КМУ №108 від 8 лютого 1995 року. 28с.

90. Про стандартизацію та сертифікацію. Закон України від 11 червня 1997 року №333/97. 62с.

91. Р.Хизрич, М.Питерс. Предпринимателсьтво или как завести собстенное дело и добиться успеха. - М., Прогресс-Универс, 1991-1993гг., 5 выпусков.

92. Рабочий инструмент ритейлора. http://retail.ru

93. Радаев В.В. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле. – М.: Изд. дом ГУ ВШЕ, 2007. – 220 с.

94. Ресторан и кафе с нуля. Ситникова О.-СПб.:Питер, 2008.-192 с.

95. Розничная торговля России и стран СНГ. http://www.stratomedia.com

96. Розничная торговля. http://www.systemgroup.com.ua/index. php ?id=294&L=0&print=1

97. Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. Кн. I: Міжнародна торгівля: теорія і політика. К.: Таксон 2005.- 320 с

98. Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. – К.:КНЕУ, 2005. – 336 с.

99. Серия “Предпринимателю о предпринимателстве (американский опыт)”. Жизнин С.З., Крупнов В.И., Крупнова Н.А. и др. - М.,”Новости”, 2000г.,5 брошюр.

100. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 379 с. – (Вища освіта XXI століття)

101. Склад. Сборник нормативных документов. – Х.: Конус, 2003. – 160 с.

102. Смиричинський В.В. Основи логістичного менеджменту. – К.: Основа, 2004. – 327 с.

103. Снегирева В.В. Книга мерчандайзера. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

104. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Картбланш, 2008. – 602 с.

105. Стандарт розничного магазина. Сысоева С.-СПб.:Питер, 2008. − 176с.

106. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва. Навч.посіб./Петровича Й.М.-Л.: Магнолія Плюс, 2007. – 256с.

107. Стратегия развития отрасли. http:// www. proretail. info/index. php?id=18

108. Студия исследования розницы. http://www.retailstudio.org

109. Сысоева С.В., Бузукова Е.А. Мерчандайзинг. Курс управления ассортиментом в рознице. – СПБ.: Питер, 2008. − 226 с.

110. Сысоева С.В., Крок Г.Г. Большая книга директора магазина. – СПб.: Питер, 2009. − 432 с.

111. Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. – К.: Каравела. – 2005. – 400 с.

112. Теорія та практика торговельного обслуговування: Підручник/ за ред. Апопія В.В. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

113. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2000. − 412 с.

114. Технологии розничной торговли. http:// www.stratomedia. com/retail-russian/retail-articles/merchandising/retail-algorithms.htm

115. Технологія й обладнання підприємств торгівлі / за ред. Ребіцького В.М. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.

116. Торговые сети. http://www.shopandmall.ru/mags.php

117. Трухіна Т. Ліцензування підприємницької діяльності //Баланс. - № 8. – 2/2000. – с. 49-55

118. Тягунова Н.М., Юрко І.В. Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: НМЦ „Укоопосвіта”, 2002.- 162с.

119. Украинская Торговая Гильдия. http://utg.kiev.ua

120. Управление продовольственным магазином. Пожидаева А.-Мн.:Изд.Гревцова, 2007. − 248с.

121. Ферни Дж. Принципы розничной торговли. Пер. с англ. – М.:ЗАО «Олімп-Бизнес», 2008. – 416 с.

122. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник; 2-е изд., М.: ИНФРА-М, 2000. − 446 с.

123. Хилл Н., Думай и богатей / Пер. с анг. Г.П.Сосновского, И.А.Чабанова. -К., Молодь, 2003. − 160с.

124. Хоскинг А. Курс предпринимательства - М.,”Международные отношения”, 2003. − 350с.

125. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.

126. Цигилик І.І., Паневик Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва. Друге видання, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

127. Цигилик І.І., Паневик Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 240 с.

128. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації. Навчальний посібник. Балабанова Л.В.-К.,Учбова література, 2004. − 200с.

129. Щур Д.Л. Основы торговли. – М.: Наука 2002. – 800 с.

130. Эстерлинг С., Флоттман Э., Джернинган М., Марал С. Мерчандайзинг в розничной торговле. – СПб.: Питер, 2004. – 304 с.

 

 


ДОДАТКИ

Додаток А

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.252.84 (0.008 с.)