Правила оформлення та захисту курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила оформлення та захисту курсової роботиКурсова робота має бути виконана комп’ютерним або машинописним способом у відповідності до стандарту на виконання документів з використанням друкуючих та графічних пристроїв ПЕОМ.

Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з висотою знака не менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм.

Окремі слова та формули, що вписуються до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густоту, власні імена наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні – обов’язково).

Структурні елементи “Вступ”, “Висновки та пропозиції”, “Список використаних джерел” не нумерують, а їх найменування є заголовками структурних елементів.

Пункти і підпункти плану мають заголовки.

Заголовки структурних елементів необхідно розміщувати на середині рядка та друкувати прописними літерами без крапки в кінці. Заголовки пунктів та підпунктів необхідно починати з абзацу (5 знаків). Відстань між заголовками та наступним або попереднім текстом має бути не менше двох рядків. Не можна розміщувати заголовок в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

Пункти та підпункти нумеруються арабськими цифрами. Номер підпункту складається з номеру пункту, номера підпункту, розділених крапкою, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

Сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Ілюстрації.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті роботи.

Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах пункту.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має такі основні елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом “Рис.”;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знака номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із стислою характеристикою зображення;

- якщо необхідно – експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначаються цифрами, що виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Експлікація не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.

Приклад:

Рис. 2.3. Обсяг товарообігу оптової бази у 2006-2008 рр.

Таблиці.

Цифровий матеріал розміщують у вигляді таблиць.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Нумерується таблиця арабськими цифрами в межах пункту. Слово “Таблиця” розміщують справа над таблицею. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують симетрично до тексту. Назву починають з великої літери.

Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною, над іншими частинами пишуть “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовж. табл. 2.1”.

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її шапку, а в другому – боковик.

Приклад:

Таблиця 1.1

Приблизні показники коефіцієнтів установчої та демонстраційної площ продовольчих магазинів самообслуговування

Площа торгового залу, кв. м Коефіцієнт установчої площі Ку Коефіцієнт демонстраційної площі Кд в магазинах
з універсальним асортиментом товарів інших
До 250 0,32 0,70
251-650 0,30 0,72 0,68
651-1000 0,29 0,70 0,66
Понад 1000 0,27 0,68 0,66
В середньому 0,30 0,70 0,68

 

Коли текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те саме”, а далі – лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не можна. Якщо цифрові або інші дані в якомусь рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Формули.

Формули та рівняння наводять безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка, з полями зверху і знизу не менше одного рядка.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера, розділеного крапкою. Номер проставляється в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій вони наведені в формулі. Перший рядок пояснень починають з абзацу словом “де” без двокрапки. Пояснення кожного символу необхідно починати з нового рядка.

Приклад:

(3.1)

де Ку – коефіцієнт установчої площі;

Sу – установча площа, кв. м;

Sторг – площа торгового залу магазину, кв. м.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.008 с.)