Вид та форма семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вид та форма семінарських занятьЗ урахуванням характеру та змісту навчальної дисципліни практичні заняття з цього предмету проводяться в аудиторіях шляхом:

а) доповіді окремих слухачів про виконання домашнього завдання (вирішення задач, реферування нормативних актів та оглядів практики, застосування кримінального законодавства) з послідуючим обговоренням доповіді;

б) вирішення запропонованих викладачем задач безпосередньо на занятті (з використанням необхідного нормативного матеріалу) в поєднанні з розглядом теоретичних питань програми;

в) програмованого (машинного та без машинного) контролю знань, умінь та навичок (ЗУН).

Практичні заняття поєднуються з розглядом теоретичних питань вивчаємої теми. Відповідні теоретичні питання повинні бути розглянуті коротко, містити в собі посилання на законодавчий та інший нормативний матеріал.

Тема № 1, 2

Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права України. Принципи кримінального права.

Семінарське заняття - 2години

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття кримінального права - як самостійної галузі права.

2. Предмет та метод кримінального права.

3. Функції кримінального права.

4. Система кримінального права.

5. Кримінальне право в системі інших галузей права.

6. Наука кримінального права.

7. Принципи кримінального права.

 

Завдання для самостійної роботи:

Законспектувати розділи навчального матеріалу "Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, зв’язок із іншими галузями наук".

Виконати практичне завдання.

1. Здійснити аналіз чинного кримінального закону, його Загальної та Особливої частини, окремих кримінально-правових інститутів на предмет визначення основних функцій кримінального права:

а) визначити які функції виконують інститути: добровільної відмови від вчинення злочину, необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, інститути призначення покарання, звільнення від покарання, погашення та зняття судимості;

б) які функції виконують кримінально-правові норми, які містяться у двадцяти розділах Особливої частини КК;

в) назвати сферу, яку охороняє кримінальний закон відповідно до назви кожного розділу Особливої частини.

 

Теми рефератів:

1. Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, співвідношення із кримінальним правом як законодавством.

2. Конституційне та кримінальне права: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

3. Виникнення та розвиток кримінального права України.

4. Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання: соціально-правовий аспект.

5. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст.

Література до теми.

1. Конституція України. - Київ, 1996.

2. Кримінальний кодекс України. - Київ, Юрінком, 2001. - 239 с.

3. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. - Київ, Атіка, 2001. - С. 14-49.

4. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. - Київ, Генеза, 1999. - С. 6-8.

5. Коржанський М.Й. Уголовний Закон Україхни (наукова модель). - Дніпропетровськ, 2004. - 200 с.

6. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права. Дніпропетровськ, 2003. - 200 с.

7. Коржанський М.Й. Презумпція невинуватості і презумпція вини. - К.: Атіка, 2004. - 216 с.

8. Коломієць Ю.Ю. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст. - Автореф. дисер. канд. юрид. наук. - Одеса, 2005. - 17 с.

9. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харьків, Юрінком, 2001. - С. 3-18.

10. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - Київ, Юрінком, 1998. - С. 5 - 21.

11. Малахов М.П. Основы уголовного права. Общая часть. - Киев, 2000. - С. 6 - 12.

12. Меркулова В.О. Правові та психологічні проблеми відповідальності жінок-злочинниць. - К.: НАВСУ, 2001. - С. 27-48.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. Під ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - Київ, "Каннон", "А.С.К.", 2001. - С. 9 - 11.

 

 

Тема № 3.

Закон про кримінальну відповідальність (кримінальний закон).

Семінарське заняття - 4 години

Семінарське заняття № 1

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.

2. Джерела закону про кримінальну відповідальність.

3. Структура закону про кримінальну відповідальність.

4. Структура кримінально-правової норми: поняття та види диспозиції та санкції кримінально-правової норми.

5. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види.

 

Завдання для самостійної роботи:повторити з курсу Загальної теорії держави і права положення щодо системи права, законодавства, поняття, ознаки, види та структура норм права.

Вирішити практичне завдання.

На підставі вивчення та структурного аналізу закону про кримінальну відповідальність:

1. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

4. Визначити зміст кримінально-правових норм, із яких складаються статті, що формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

5. На підставі аналізу статей (норм) Розділу VI "Злочини проти власності", Розділу XII "Злочини проти громадського порядку та моральності" визначити види диспозицій та санкцій кримінально-правової норми.

 

Семінарське заняття № 2

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Порядок та умови чинності закону про кримінальну відповідальність у часі: час прийняття, оприлюднення, набрання чинності та припинення дії.

2. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі.

3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі - територіальний принцип.

4. Сутність принципу громадянства.

5. Універсальний принцип дії закону про кримінальну відповідальність.

6. Інститут видачі осіб: поняття, значення.

 

Завдання для самостійної роботи. Вирішити практичне завдання.

1. Здійснити граматичне тлумачення ст.ст. 111 "Державна зрада", 113 “Диверсія”, 114 "Шпигунство".

2. Здійснити систематичне тлумачення ст.ст. 109-114, 185-198 КК з точки зору визначення систематизуючої ознаки, яка поєднує ці статті і визначає їх місце у системі закону про кримінальну відповідальність.

3. Здійснити історичне тлумачення ст. 185 КК у порівнянні із ст. ст. 140, 86 (1) КК 1960 року з точки зору визначення більш м’якого закону, визначення сутності зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі.

4. Здійснити тлумачення за обсягом ст. ст. 172 "Грубе порушення законодавства про працю", 304 "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність" - співставлення змісту кримінально-правових норм та їх текстуального вираження (букви закону).

 

Теми рефератів:

1. Співвідношення закону про кримінальну відповідальність в Україні та міжнародно-правових актів.

2. Конституційне та кримінальне право: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

 

Література до теми.

1. Конституція України. - Київ, 1996. - Ст. ст. 57-63.

2. Кримінальний кодекс України. - Київ, Юрінком, 2001. - Ст. ст. 3-10.

3. Закон України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних угод на території України". - Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 10. - Ст. 137.

4. Закон України "Про громадянство України" від 8 жовтня 1991 р. - Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.

5. Закон України "Про державний кордон України" від 4 листопада 1991 р. (ст. 1). - Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 2.- Ст. 5.

6. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. - Днепропетровск. 1992. - 168 с.

7. Блум М., Тилле А. Обратная сила закона. Действие советского уголовного закона во времени. - М., 1969. - 135 с.

8. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. - М., 1967. - 240 с.

9. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. - М.: Юрид. литер., 1969. - 136 с.

10. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. - М., 1967. - 320 с.

11. Депутатська недоторканність: сучасна парламентська та судова практика (правовий аналіз). - За заг. ред. О.В. Задорожного О.В.- К.: Логос, 2004. - с.288

12. Загальна теорія держави і права. За редакцією професора В.В. Копейчикова. - Київ, Юрінком, 1997. - С. 149-153, 170-177.

13. Кісілюк Е.М. Кримінальне законодавство в період українського державотворення (1917-1921 рр.). - Автореферат канд юрид. наук. - К.:НАВСУ, 2003. - 20 с.

14. Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции: прроблемы построения, классификации и измерения. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. - 176 с.

15. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. - Київ, Атіка, 2001. - С. 49-99.

16. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. - Київ, Генеза, 1999. - 207 с.

17. Коржанський М.Й. Уголовний Закон Україхни (наукова модель). - Дніпропетровськ, 2004. - 200 с.

18. Коржанський М.Й. Проблеми кримінального права. Дніпропетровськ, 2003. - 200 с.

19. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харьків, Юрінком, 2001. - С. 34-65.

20. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - Київ, Юрінком, 1998. - С. 21-56.

21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. Під ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - Київ, "Каннон", "А.С.К.", 2001. - С. 17-45.

22. Новий Кримінальний колдекс України: питання застосування та вивчення: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харьків) 25-26 жовтня 2001 р. - К.-Х.: "Юрінком Інтер", 2002. - С. 5 - 10, 35-36, 46, 47, 50, 51.

Тема № 4.

Злочин та його ознаки.

 

Семінарське заняття - 2 години

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття злочину як негативного соціально-правового явища.

2. Ознаки злочину: загальна характеристика.

3. Суспільна небезпечність - як матеріальна, об’єктивна ознака злочину.

4. Винність - як об’єктивна, суспільно-психологічна ознака злочину.

5. Протиправність - як формальна, суб’єктивна ознака злочину.

6. Караність - як суб’єктивна, формально-правова ознака злочину.

7. Класифікація злочинів: підстави, види.

8. Злочини та інші правопорушення: загальні та відмінні ознаки.

9. Малозначність діяння: поняття, ознаки.

 

Завдання для самостійної роботи.

1. На підставі аналізу санкцій кримінально-правових норм здійснити класифікацію злочинів (відповідно до понять визначених у ст. 12 КК), які містяться у Розділі VII "Злочини у сфері господарської діяльності", Розділі VIII "Злочини проти довкілля".

 

Теми рефератів.

1. Історія виникнення та розвитку поняття злочину.

2. Злочин та адміністративне правопорушення: критерії розмежування.

 

Література до теми.

1. Кримінальний кодекс України. - Київ, Юрінком, 2001. - Ст.ст. 11-12.

2. Бажанов М.И. Уголовное право Украины. Общая часть. - Днепроптровск, 1992. - 168 с.

3. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. - 141 с.

4. Жеребкин В.В. Логическая структура состава преступления. - Харьков, 1974.- 28 с.

5. Иванов А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. - М.: Закон и право, 2004. - 120 с.

6. КарпушинМ.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. - М., 1974.- 231 с.

7. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. - Київ, Атіка, 2001. - С. 115-142.

8. Коржанський М.Й. Нариси уголовного права. - Київ, Генеза, 1999. - С. 52-65, 122-127.

9. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. - Київ - Харьків, Юрінком, 2001. - С. 65-89.

10. Кримінальне право України. Загальна частина. Під ред. П.С. Матишевського, П.П. Андрушка, С.Д. Шапченка. - Київ, Юрінком, 1998. - С. 56-123.

11. Кузнецова Н.Ф. Совершенствование норм о преступлении // Проблемы совершенствования уголовного закона. - М.: АН СССР Ин-т госуд и права, 1984. - С. 27-41.

12. Малахов М.П. Основы уголовного права. Общая часть. - Киев, 2000. - С. 32-43, 122-130.

13. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. Під ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - Київ, "Каннон", "А.С.К.", 2001. - С. 45-55.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.013 с.)